Skip to Main Content

GIZLILIK İLKESI – Genel düzenleme

İçerik

Giriş

Bizimle iletişime geçtiğinizde, bu süreç bağlamında çeşitli veriler tarafımızca işlenmektedir. Bu veriler, kişiyi doğrudan belirlenebilir kılan veriler olabileceği gibi, başka veri kaynaklarının kullanımıyla kişiyi dolaylı olarak belirlenebilir kılan veriler de olabilir. 

Bu verilerin çoğunu, takma ad kullanarak veya anonim şekilde topluyoruz. Takma ad kullanımı, kişisel bilgilerin, ilave bilgi edinilmeksizin belli bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilmesini engelleyecek şekilde toplanması anlamına gelmektedir. Anonim bilgi toplama, ilgili kişinin kimliğinin, anonimleştirilmiş veriler üzerinden tespit edilebilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Aşağıda, genel veri işleme faaliyetlerimize ilişkin kapsayıcı olmayan genel bir bilgilendirme yer almaktadır. Faaliyetlerimizin bazılarını, örneğin web siteleri ya da ürünler gibi ayrı gizlilik ilkesi açıklamaları bağlamında tanımladığımızı lütfen dikkate alın. Ayrıca konuyla ilgili olarak lütfen Kişisel bilgilerin işlenmesine ilişkin esaslar açıklamamıza da başvurun.

Genel işleme faaliyetleri:

Denetimler 

Süreçlerin, belirlemelerin ve ilkelerin, gerekli dahili ve harici standartları karşılayıp karşılamadığının incelendiği dahili denetimler, güvenlik testleri ya da şirket denetimleri bağlamında, denetleyici kurumlar tarafından işlenen veriler arasında kişisel veriler de yer alabilir. Öte yandan kişisel verilerin işlenmesi, bu süreçlerin odağında yer almayıp, denetimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bir unsur niteliğindedir. Bu işleme faaliyetlerinin temelini yasal gereklilikler / kurum içi düzenlemeler oluşturmaktadır. İlgili tüm taraflar gizliliği korumakla yükümlüdür.

Amaç- Yasal gerekliliklerin / kurum içi düzenlemelerin yerine getirilmesi
- Sözleşme bağlamında kararlaştırılmış denetimlerin yerine getirilmesi
- Düzenlemelere riayetin kontrol edilmesi
- BT güvenliğinin denetimi
- Değerlendirmeler
Yasal esas- Madde 6, Paragraf 1 c – Yasal normlara uyum
- Madde 6, Paragraf 1 f – Meşru menfaat: Yasal normların uygulanmasının ve bunlara uyumun kontrolü, üçüncü taraflara karşı taşınan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin kontrolü
Alıcı kategorisiÇalışanlar, resmi kurumlar, denetleyici kurumlar, müşteriler
Üçüncü ülkelere aktarımABD, standart AB sözleşme maddeleri
Saklama süresiYasal gereklilikler doğrultusunda


Veri gizliliği yönetimi

Tabi olduğumuz Avrupa ve Alman veri koruma düzenlemelerine uyumu sağlamak için kapsamlı bir yönetim sistemi oluşturduk. Bu sisteme dahil olan unsurlar arasında, etkilenen kişilerden ve yetkililerden gelen soruların yanıtlanması ve yasal konumumuzun korunması amaçlı bilgi saklanması da yer almaktadır. 

Amaç- Yasal gerekliliklerin, bunların ardından gelen kurum içi düzenlemelerin yerine getirilmesi
- Soruların ve olayların işlenmesi
- Değerlendirmeler
Yasal esas- Madde 6, Paragraf 1 c – Yasal normlara uyum
- Madde 6, Paragraf 1 f – Bir veri gizliliği yönetimi sisteminin kurulması ve işletilmesi
Alıcı kategorisiÇalışanlar, resmi kurumlar, diğer üçüncü taraflar
Üçüncü ülkelere aktarımYapılmıyor
Saklama süresiYasal gereklilikler doğrultusunda


E-posta iletişimi

Bizimle e-posta üzerinden iletişime geçebilirsiniz. İstenirse bu iletişim, PGP yöntemi kullanılarak şifrelenebilir. 

Amaç- İletişim
- Operasyonel süreç
- Bilgi güvenliği
- Değerlendirme
Yasal esasMadde 6, Paragraf 1 f – Meşru menfaat: iletişim, bilgi güvenliği
Alıcı kategorisiÇalışanlar, iletişim ortakları, BT hizmet sağlayıcıları, SaaS hizmet sağlayıcıları
Üçüncü ülkelere aktarımABD, standart AB sözleşme maddeleri
Saklama süresiYasal gereklilikler doğrultusunda


Müşteri desteği alanında münferit görüşmelerin kayda alınması

Müşteri desteği hizmetimizin iyileştirilebilmesi amacıyla müşterilerimiz ve çalışanlarımız arasında yapılan görüşmelerin bazıları kayda alınabilmektedir. Bu tür bir kayıt faaliyeti, sizin açık ve net bir şekilde onay vermeniz üzerine gerçekleşir.

Amaç- Kalite yönetimi
- Operasyonel süreç
- Değerlendirme
Yasal esasMadde 6, Paragraf 1 a – Onay
Alıcı kategorisiÇalışanlar, SaaS hizmet sağlayıcıları, BT hizmet sağlayıcıları
Üçüncü ülkelere aktarımYapılmıyor
Saklama süresiNach Amaçerfüllung werden die Aufzeichnungen gelöscht


Anında mesajlaşma, ses ve görüntü aktarımı dahil, video konferans sistemi

İletişimin sağlanması amaçlı video konferans ve anında mesajlaşma sistemleri de kullanmaktayız.

Amaç- İletişim
- Operasyonel süreç
- Dokümantasyon
- Değerlendirme
Yasal esasMadde 6, Paragraf 1 f – Meşru menfaat: iletişim
Alıcı kategorisiÇalışanlar, iletişim ortakları, BT hizmet sağlayıcıları, SaaS hizmet sağlayıcıları
Üçüncü ülkelere aktarımABD (standart sözleşme maddeleri)
Saklama süresiYasal gereklilikler doğrultusunda


Müşteri yönetimi 

Nihai müşterilerimizin yanı sıra kurumsal müşterilerimiz ve ticari ortaklarımızla olan ilişkilerimizde de danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bunun için kurumumuzdaki satış ve pazarlama sürecinin tamamını tanımlıyoruz. Bu bağlamda şirket verilerinin yanı sıra gerçek kişilerin verileri de işleniyor. Söz konusu işleme faaliyeti için CRM, e-postalama ya da ERP sistemleri gibi çeşitli BT sistemlerini kullanıyoruz.

Amaç- Gelir yaratma
- Pazarlama (reklam da dahil)
- İletişim
- Operasyonel süreç
- Satış faaliyetlerinin tanımlanması
- Dokümantasyon
- Değerlendirme
Yasal esas- Madde 6, Paragraf 1 b – Sözleşme ilişkisinin başlatılması ve gerçekleştirilmesi
- Madde 6, Paragraf 1 f – Meşru menfaat: pazarlama ve gelir yaratma
Alıcı kategorisiÇalışanlar, harici hizmet sağlayıcılar, BT hizmet sağlayıcıları, SaaS hizmet sağlayıcıları, diğer üçüncü taraflar, resmi kurumlar
Üçüncü ülkelere aktarımABD (standart sözleşme maddeleri)
Saklama süresiYasal gereklilikler doğrultusunda


Telefon ve faks üzerinden iletişim

Bize telefon üzerinden ulaştığınızda ya da sizi aradığımızda, kişisel bilgilerin tarafımızca işlenmesi gerçekleşmektedir. İletişim bilgilerinin yanı sıra içerik verileri ve meta veriler de bu bilgiler arasında yer almaktadır. Aynı durum faks üzerinden iletişim için de geçerlidir.

Amaç- İletişim
- Operasyonel süreç
- Dokümantasyon
- Değerlendirme
Yasal esasMadde 6, Paragraf 1 f – Meşru menfaat: iletişim
Alıcı kategorisiÇalışanlar, iletişim ortakları, telekomünikasyon hizmeti sağlayıcıları, SaaS hizmet sağlayıcıları, BT hizmet sağlayıcıları
Üçüncü ülkelere aktarımYapılmıyor
Saklama süresiYasal gereklilikler doğrultusunda


Office uygulamaları 

Ticari faaliyetlerimizi sürdürebilmek amacıyla, belge, sunum ya da elektronik tablo oluşturmak ve işlemek için Office yazılım paketleri kullanıyoruz. 

Amaç- İletişim
- Operasyonel süreç
- Dokümantasyon
- Değerlendirme
Yasal esas- Madde 6, Paragraf 1 b – Sözleşme ilişkisinin başlatılması ve gerçekleştirilmesi
- Madde 6, Paragraf 1 f – Meşru menfaat: iletişim, kurumsal işleyiş
Alıcı kategorisiÇalışanlar, BT hizmet sağlayıcıları, SaaS hizmet sağlayıcıları, BT güvenliği hizmeti sağlayıcıları, diğer üçüncü taraflar
Üçüncü ülkelere aktarımABD, standart AB sözleşme maddeleri
Saklama süresiYasal gereklilikler doğrultusunda


İşbirliği platformu

Kurum içindeki ekip çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla dahili yazılım araçları kullanmaktayız. Birlikte çalışma platformları olarak da adlandırılan söz konusu sistemler, bilgi alış verişinin seri ve basit bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Münferit bazı durumlarda sistemlerin kullanımını harici ortaklarımıza da açıyoruz. 

Amaç- İletişim
- Operasyonel süreç
- Değerlendirme
Yasal esasMadde 6, Paragraf 1 f – Meşru menfaat: ortaklaşa çalışma ve bilgi alış verişinin teşviki
Alıcı kategorisiÇalışanlar, seçilmiş harici ortaklar
Üçüncü ülkelere aktarımABD (standart sözleşme maddeleri)
Saklama süresiYasal gereklilikler doğrultusunda


Destek sorguları

Destek sorgularını telefonla olduğu gibi e-posta ya da normal posta yoluyla da işliyoruz. Her bir sorgu için sistemlerimizde bir "ticket" oluşturuluyor ve destek sorgusu bunun üzerinden izlenebiliyor ve değerlendirilebiliyor. Bu esnada bir takım verilerin analiz edilmek üzere sizden tarafımıza aktarılması da gerekli olabiliyor. Bunun gerçekleşmesi gönüllülük esasına dayanıyor. 
 

Amaç- Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
- Gelir yaratma
- Müşteri memnuniyeti yönetimi
- İletişim
- Operasyonel süreç
- Değerlendirme
Yasal esasMadde 6, Paragraf 1 b – Sözleşme ilişkisinin başlatılması ve gerçekleştirilmesi
Alıcı kategorisiÇalışanlar, SaaS hizmet sağlayıcıları, BT hizmet sağlayıcıları
Üçüncü ülkelere aktarımYapılmıyor
Saklama süresiYasal gereklilikler doğrultusunda


Bu gizlilik ilkesi beyanının değiştirilmesi

Firmamızdaki güncel gelişmelere, ürün ve hizmetlerimize, yasal gereksinimlere ve toplumda yaşanan gelişmelere uyarlanabilmesi için bu gizlilik ilkesi beyanı, düzensiz zaman aralıklarında gözden geçirilmektedir.

Geçerlilik Başlangıç Tarihi: 04.05.2021

Important: Your current Windows version is outdated and no longer supported.
For your security, we recommend switching to Windows 10 before downloading Avira software.
Update your Windows version here.
Wichtig: Ihre Windows-Version ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt.
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Wechsel zu Windows 10 vor dem Download unserer Software.
Hier können Sie Ihr Windows aktualisieren.
Important: Votre version actuelle de Windows est obsolète et n’est plus prise en charge.
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de passer à Windows 10 avant de télécharger le logiciel Avira.
Mettez à jour votre version de Windows ici.
Importante: Tu versión actual de Windows está desactualizada y ya no es compatible.
Por tu seguridad, te recomendamos que instales Windows 10 antes de descargar la solución de Avira.
Actualiza aquí tu versión de Windows.
Importante: La tua attuale versione di Windows è obsoleta e non è più supportata.
Per la tua sicurezza, ti consigliamo di passare a Windows 10 prima di scaricare i software Avira.
Aggiorna la tua versione di Windows qui.
Importante: Sua versão atual do Windows está desatualizada e não tem mais suporte.
Para sua segurança, recomendamos que troque para o Windows 10 antes de baixar o software da Avira.
Atualize sua versão do Windows aqui.
Важно: ваша версия Windows устарела и больше не поддерживается.
Из соображений безопасности перед загрузкой ПО Avira мы рекомендуем перейти на Windows 10.
Обновить Windows вы можете здесь.
Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
重要 : 現在お使いの Windows バージョンは古いため、サポートされなくなりました。
安全のため、Avira ソフトウェアをダウンロードする前に Windows 10 に切り替えることをお勧めします。
こちらより Windows バージョンをアップデートしてください
重要信息 : 您当前的 Windows 版本已过时,并且不再受支持。
为了安全起见,我们建议您在下载 Avira 软件之前切换到 Windows 10。
在此升级您的 Windows 版本
重要資訊 : 您當前的 Windows 版本已過時,並且不再受支援。
為了安全起見,我們建議您在下載 Avira 軟體之前切換到 Windows 10。
在此升級您的 Windows 版本