Skip to Main Content
INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

Dit document informeert u over uw wettelijke herroepingsrecht als u een consument bent, en over de gevolgen van een herroeping als uw gedane aankoop digitale inhoud (bijv. software) betreft. De gebruiker is een natuurlijk persoon wiens aankoop van Avira-producten noch kan worden toegeschreven aan de commerciële, noch aan de zelfstandige activiteiten, § 13 van het Duits burgerlijk wetboek.

Uw herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien (14) dagen vanaf de dag dat de overeenkomst gesloten is.

U kunt uw herroeping indienen via ons online contactformulier

https://www.avira.com/en/support-phonesupport-for-consumer

U kunt de overeenkomst ook door middel van een duidelijke verklaring (bijv. per brief, fax, telefoon of e-mail) herroepen. U kunt daarbij het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Avira Holding GmbH & Co. KG.
Kaplaneiweg 1
88069 Tettnang
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 7542-500 0
Fax: +49 (0) 7542-557 3000
E-mail: info@avira.com

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het als u meedeelt dat u het herroepingsrecht uitoefent vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van een herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zal Avira alle betalingen die Avira van u ontvangen heeft, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die zijn ontstaan doordat u een andere leveringswijze dan de aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop Avira de herroeping van deze overeenkomst heeft ontvangen, terugbetalen. Avira gebruikt hetzelfde betalingsmiddel voor deze terugbetaling als de methode die u hebt gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders met ons bent overeengekomen; in geen geval wordt er een vergoeding voor deze terugbetaling berekend.

Vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt bij een overeenkomst

  • tot levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager staat, of

  • waarvoor de gebruiker de activeringscode per e-mail heeft ontvangen van Avira

als

  • Avira reeds met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, of

  • de gebruiker uitdrukkelijk toestemming ervoor heeft gegeven dat Avira vóór het verlopen van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst zal beginnen en

  • de gebruiker heeft bevestigd dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst verliest.

Herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dit formulier invullen en terugsturen naar Avira of de overeenkomst herroepen via onze supportpagina https://www.avira.com/en/support-phonesupport-for-consumer)

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) /voor de levering van de volgende diensten (*).

Besteld op (*) / verkregen op (*):

 

Bij aankoop opgegeven e-mailadres

 

Voornaam, achternaam van de gebruiker(s):

 

Adres van de gebruiker(s):

Straat en huisnummer:

 

Postcode en plaats:

 

Datum:

 

Handtekening van de gebruiker(s) (enkel voor communicatie op paper):

 


* Doorstrepen wat niet van toepassing is

Important: Your current Windows version is outdated and no longer supported.
For your security, we recommend switching to Windows 10 before downloading Avira software.
Update your Windows version here.
Wichtig: Ihre Windows-Version ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt.
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Wechsel zu Windows 10 vor dem Download unserer Software.
Hier können Sie Ihr Windows aktualisieren.
Important: Votre version actuelle de Windows est obsolète et n’est plus prise en charge.
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de passer à Windows 10 avant de télécharger le logiciel Avira.
Mettez à jour votre version de Windows ici.
Importante: Tu versión actual de Windows está desactualizada y ya no es compatible.
Por tu seguridad, te recomendamos que instales Windows 10 antes de descargar la solución de Avira.
Actualiza aquí tu versión de Windows.
Importante: La tua attuale versione di Windows è obsoleta e non è più supportata.
Per la tua sicurezza, ti consigliamo di passare a Windows 10 prima di scaricare i software Avira.
Aggiorna la tua versione di Windows qui.
Importante: Sua versão atual do Windows está desatualizada e não tem mais suporte.
Para sua segurança, recomendamos que troque para o Windows 10 antes de baixar o software da Avira.
Atualize sua versão do Windows aqui.
Важно: ваша версия Windows устарела и больше не поддерживается.
Из соображений безопасности перед загрузкой ПО Avira мы рекомендуем перейти на Windows 10.
Обновить Windows вы можете здесь.
Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
重要 : 現在お使いの Windows バージョンは古いため、サポートされなくなりました。
安全のため、Avira ソフトウェアをダウンロードする前に Windows 10 に切り替えることをお勧めします。
こちらより Windows バージョンをアップデートしてください
重要信息 : 您当前的 Windows 版本已过时,并且不再受支持。
为了安全起见,我们建议您在下载 Avira 软件之前切换到 Windows 10。
在此升级您的 Windows 版本
重要資訊 : 您當前的 Windows 版本已過時,並且不再受支援。
為了安全起見,我們建議您在下載 Avira 軟體之前切換到 Windows 10。
在此升級您的 Windows 版本