Skip to Main Content

PRIVACYBELEID – Rechten van betrokkenen

Inhoud

Inleiding

U beschikt over de volgende – al dan niet wettelijk beperkte – rechten in verband met uw persoonsgegevens.

Wij willen er hier duidelijk op wijzen dat wij ons het recht voorbehouden een identiteitscontrole te verrichten van de persoon die het verzoek indient, in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij daarom alleen schriftelijke verzoeken (bijv. per e-mail of brief) in behandeling kunnen nemen. 

Tevens kunnen wij genoodzaakt zijn verdere maatregelen te nemen om de identiteit te controleren van de persoon die het verzoek indient. 

Effecten van productinstellingen

Onze producten bieden u een aantal opties en instellingen met betrekking tot persoonsgegevens. Deze worden in de regel bij het eerste gebruik aan u uitgelegd. Houd er rekening mee dat het goed mogelijk is dat sommige diensten niet meer naar behoren werken als u deze gegevens of instellingen verandert. 

Anonieme gebruikers van onze producten en diensten

Als u anoniem gebruikmaakt van onze producten en diensten, dat wil zeggen: zonder dat u zich heeft geregistreerd met uw e-mailadres, zijn wij niet in staat de noodzakelijke en wettelijk voorgeschreven identiteitscontrole in het kader van uw juridische verzoek te verrichten. In overeenstemming met artikel 11, lid 2 van de AVG wijzen wij in dit geval dan ook alle claims van de betrokkene in overeenstemming met de artikelen 12 tot en met 22 van de AVG af, behalve wanneer de betrokkene de gegevens verstrekt die nodig zijn voor identificatie, zodat hij zijn rechten die zijn beschreven in voornoemde artikelen kan uitoefenen. 

Toestemming intrekken

Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van bepaalde gegevens, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of aanbiedingen van derden, heeft u het recht deze toestemming op ieder gewenst moment – geheel of gedeeltelijk – in te trekken. Dit kunt u doen via my.avira.com of door rechtstreeks contact met ons op te nemen

Als de gegevensverwerking berust op een afweging van belangen conform artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking, voor zover u daarvoor goede redenen heeft die voortvloeien uit uw specifieke situatie, of indien er sprake is van direct marketing. 

In geval van direct marketing heeft u een algemeen recht op het aantekenen van bezwaar zonder dat u informatie hoeft te verstrekken over de specifieke situatie. Teken bezwaar bij voorkeur schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) aan. 

Recht van inzage

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij bewaren, kunt u dit opvragen via my.avira.com. U krijgt dan een overzicht van de door ons opgeslagen stamgegevens, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en woonadres. 

Om veiligheidsredenen en als gevolg van verordeningen kunnen we bepaalde gegevens pseudonimiseren, bijvoorbeeld creditcardgegevens. 

Zogenaamde activiteitsgegevens kunt u op verzoek verkrijgen. Dit verzoek kunt u eveneens indienen via my.avira.com. Het verstrekken van deze gegevens kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de omvang van de activiteitsgegevens.

Recht op rectificatie

In de beheersectie van onze software, via my.avira.com, vindt u een overzicht van de door ons opgeslagen stamgegevens, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en woonadres. Als die gegevens niet kloppen, kunt u ze zelf wijzigen. Bij alle andere rectificaties kunt u rechtstreeks schriftelijk [link to E-Mail-Account] (bijv. per e-mail) contact met ons opnemen. Geef daarbij aan om wat voor soort gegevens het gaat, bijv. webgegevens, sollicitatiegegevens.

Recht op gegevenswissing

Mocht u uw gegevens willen wissen, dan kunt u dat doen in de beheersectie van onze software, via my.avira.com. Wij zullen uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften wissen. 

We willen u er hierbij echter op wijzen dat wij er wettelijk toe verplicht zijn om bepaalde gegevens gedurende een langere periode te bewaren. De bewaartermijn voor boekhoudbescheiden bedraagt bijvoorbeeld momenteel 10 jaar (volgens de Duitse belastingwetgeving).

Tevens willen we u erop wijzen dat we uw gegevens direct kunnen blokkeren, maar het als gevolg van technische beperkingen tot 30 dagen kan duren voordat uw gegevens permanent zijn gewist. Er mogen echter geen wettelijke rechten of plichten van derden zijn die in strijd zijn met deze gegevenswissing. 

Houd er tevens rekening mee dat het na bevestiging van uw verzoek tot gegevenswissing niet meer mogelijk is om uw gegevens te herstellen.
U kunt bepaalde onderdelen van onze software als anonieme gebruiker blijven gebruiken.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Informeer ons in dat geval op welke gegevenscategorieën uw verzoek betrekking heeft en wat de redenen zijn voor uw verzoek. We zullen uw verzoek direct in behandeling nemen en u op de hoogte stellen van de bevindingen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Deel ons schriftelijk (bijv. per e-mail) mee welke gegevens u aan wie wilt overdragen. We zullen uw verzoek direct in behandeling nemen en u op de hoogte stellen van de bevindingen.
Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw gegevens beschermen, heeft u het recht om een klacht in de dienen bij de instantie die in uw land toezicht houdt op de gegevensbescherming. Voor Avira is bijvoorbeeld  

  • der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (de federale functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Baden-Württemberg),
    Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
    Königstraße 10a, 70173 Stuttgart
    https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/

verantwoordelijk. 

Verwerking van gegevens van minderjarigen

Het bestellen of installeren van onze producten en diensten door minderjarigen is niet toegestaan.

Openbare informatie

Houd er rekening mee dat gegevens die u naar een forum stuurt, bijvoorbeeld naar https://support.avira.com/hc/en-us, worden geclassificeerd als openbare informatie en zullen worden behandeld als informatie die "kennelijk openbaar is gemaakt". Als u actief ben op fora, bestaat de kans dat anderen de door u verstrekte gegevens vinden en gebruiken. Wees voorzichtig en ga op een verantwoordelijke manier om met uw persoonsgegevens als u actief bent op openbare fora.

Geldend met ingang van 19-08-2020

Important: Your current Windows version is outdated and no longer supported.
For your security, we recommend switching to Windows 10 before downloading Avira software.
Update your Windows version here.
Wichtig: Ihre Windows-Version ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt.
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Wechsel zu Windows 10 vor dem Download unserer Software.
Hier können Sie Ihr Windows aktualisieren.
Important: Votre version actuelle de Windows est obsolète et n’est plus prise en charge.
Pour votre sécurité, nous vous conseillons de passer à Windows 10 avant de télécharger le logiciel Avira.
Mettez à jour votre version de Windows ici.
Importante: Tu versión actual de Windows está desactualizada y ya no es compatible.
Por tu seguridad, te recomendamos que instales Windows 10 antes de descargar la solución de Avira.
Actualiza aquí tu versión de Windows.
Importante: La tua attuale versione di Windows è obsoleta e non è più supportata.
Per la tua sicurezza, ti consigliamo di passare a Windows 10 prima di scaricare i software Avira.
Aggiorna la tua versione di Windows qui.
Importante: Sua versão atual do Windows está desatualizada e não tem mais suporte.
Para sua segurança, recomendamos que troque para o Windows 10 antes de baixar o software da Avira.
Atualize sua versão do Windows aqui.
Важно: ваша версия Windows устарела и больше не поддерживается.
Из соображений безопасности перед загрузкой ПО Avira мы рекомендуем перейти на Windows 10.
Обновить Windows вы можете здесь.
Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Önemli: Kullanmakta olduğunuz Windows sürümü eski ve artık desteklenmiyor.
Güvenliğiniz için Avira yazılımını indirmeden önce Windows 10 sürümüne yükseltmenizi öneririz.
Windows sürümünü buradan güncelleyin.
重要 : 現在お使いの Windows バージョンは古いため、サポートされなくなりました。
安全のため、Avira ソフトウェアをダウンロードする前に Windows 10 に切り替えることをお勧めします。
こちらより Windows バージョンをアップデートしてください
重要信息 : 您当前的 Windows 版本已过时,并且不再受支持。
为了安全起见,我们建议您在下载 Avira 软件之前切换到 Windows 10。
在此升级您的 Windows 版本
重要資訊 : 您當前的 Windows 版本已過時,並且不再受支援。
為了安全起見,我們建議您在下載 Avira 軟體之前切換到 Windows 10。
在此升級您的 Windows 版本