Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10/11 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Our Avira Phantom VPN is no longer available for use within India as a result of governmental regulations requiring the logging and saving of user data, but you can still use your subscription when traveling outside of India.
Skip to Main Content

 

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN

 

1. Deze Algemene bedrijfsvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") vormen een wettelijke overeenkomst tussen u persoonlijk of, indien u namens uw bedrijf of een andere organisatie gemachtigd bent Avira producten en software te kopen en/of gebruik te maken van onze diensten en alle andere verbeteringen, aanpassingen, revisies en/of nieuwe versies daarvan (gezamenlijk aangeduid als "Producten", "Onze producten" of "Product"), tussen de instelling die u vertegenwoordigt en/of tussen u als distributeur van Avira Producten (in alle gevallen "U" of "Uw") en Avira ("Wij", "Ons", "Onze" of "Avira"). Avira staat voor Avira Holding GmbH, Kaplaneiweg 1, 88069 Tettnang, Duitsland. In deze Algemene voorwaarden is de rechtstreekse aankoop en verkoop van onze producten bij ons geregeld, waaronder ook de aankoop en verkoop via onze website (www.avira.com en alle bijbehorende tweede, derde enz. levels van avira.com en PartnerNet (gezamenlijk onze "Webshop" genoemd)). DOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN BEVESTIGT U DAT U OUDER BENT DAN 18 JAAR EN JURIDISCH GEZIEN GERECHTIGD BENT OVEREENKOMSTEN VAN WELKE AARD OOK AF TE SLUITEN EN OP TE STELLEN. DOOR ONZE PRODUCTEN TE GEBRUIKEN EN OP DE BUTTON “IK GA AKKOORD” OF “JA” TE KLIKKEN, DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS UW INSTEMMING KENBAAR TE MAKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ALLE ANDERE VOORWAARDEN (ZOALS HIERONDER UITGELEGD), WAARDOOR EEN WETTIGE EN UITVOERBARE OVEREENKOMST TOT STAND KOMT. LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ALLE ANDERE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN ZORGVULDIG DOOR EN OVERTUIG U ERVAN DAT U ALLE DOCUMENTEN DIE RELEVANT EN VAN TOEPASSING ZIJN VOLLEDIG BEGRIJPT VOORDAT U ERMEE AKKOORD GAAT. De "Licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers van Avira Producten" ("Licentieovereenkomst") die op onze producten van toepassing zouden kunnen zijn en een aanvulling vormen op deze Algemene voorwaarden zijn beschikbaar op www.avira.com/legal. Mochten de Licentieovereenkomst en de Algemene voorwaarden met elkaar in strijd zijn, dan hebben de bepalingen in de Licentieovereenkomst voorrang. Bij sommige van onze producten kan aanvullende informatie ("Productinformatieblad") en/of geschreven materiaal worden geleverd, in gedrukte of elektronische vorm, waarin de kenmerken van een specifiek product worden beschreven ("Documentatie").

2. UW INSTEMMING MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke presentatie van Avira Producten op het internet, in folders, catalogi en brochures is uitsluitend informatief bedoeld en staat niet gelijk aan een uitdrukkelijke of geïmpliceerde toezegging of bindende aanbieding van Avira, maar biedt u wel de gelegenheid uzelf te informeren en wellicht in de vorm van een bestelling in te gaan op een contractueel aanbod. Een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Avira komt tot stand als u een bestelling plaatst en deze door Avira wordt geaccepteerd door middel van een schriftelijke orderbevestiging (een e-mailbericht is in dit geval voldoende) of door het beschikbaar stellen van een of meer producten aan u (bijvoorbeeld per download of door het verstrekken van inloggegevens)

Als u bevoegd bent onze overeenkomst op te zeggen op grond van een toepasselijk recht tot opzegging en gebruik maakt van dit recht binnen de wettelijk toegestane periode, eindigt op dat moment de betreffende licentieovereenkomst. In het geval van een dergelijke opzegging of beëindiging wordt de vergoeding die u hebt betaald voor de betreffende licentie voor een bepaald product ("Vergoeding") in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke bepalingen gerestitueerd.

3. WIJZIGINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST

Wij kunnen deze Algemene voorwaarden te allen tijde aanpassen, om deze bijv. aan veranderingen in de wetgeving of wijzigingen aan onze producten aan te passen en aan de wijze waarop onze producten worden verkocht en gedistribueerd. De gewijzigde Algemene voorwaarden worden gepubliceerd op www.avira.com/legal. Mogelijk dient u akkoord te gaan met de gewijzigde Algemene voorwaarden. Bijgewerkte Algemene voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van deze Algemene voorwaarden te regelen. Als u het niet eens bent met een wezenlijke wijziging in deze Algemene voorwaarden, bent u verplicht Avira daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. Voor het geval dat u het niet eens bent met een eenzijdige wezenlijke wijziging van deze Algemene voorwaarden door ons, wijzen wij u op het recht om de Algemene voorwaarden te annuleren en de overeenkomst te beëindigen. Als u besluit deze Algemene voorwaarden te annuleren en de overeenkomst te beëindigen, dient u meteen te stoppen met het gebruik van onze producten en deze van uw apparatuur te verwijderen. Mogelijk komt u in aanmerking voor restitutie van de betaalde aankoopprijs. Het verdere gebruik van onze webshop en de aankoop van producten direct via ons is niet langer toegestaan.

4. PRIVACY EN HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als u zich akkoord verklaart met deze Algemene voorwaarden, stemt u ook in met ons op dat moment geldende privacybeleid op www.avira.com/privacy en geeft u ons en - indien van toepassing - onze productleveranciers toestemming uw persoonlijke gegevens en andere gegevens in overeenstemming met het privacybeleid te verzamelen, over te dragen, een back-up te maken en op te slaan. Neem regelmatig kennis van ons privacybeleid, want op die wijze beschikt u over de meest actuele informatie ten aanzien van het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gegevens.

5. VEREISTE VRIJGAVE VAN INFORMATIE

U gaat akkoord met het feit dat wij indien nodig uw aanmelding en andere informatie die u hebt verstrekt mogen inzien, opslaan en openbaar maken als dat om juridische redenen vereist is of als wij in goed vertrouwen aannemen dat het inzien, het opslaan en het openbaar maken redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) gehoor te geven aan een gerechtelijke procedure, met inbegrip van maar niet beperkt tot civiele en strafrechtelijke dagvaardingen, rechterlijke vonnissen en andere verplichte openbaarmakingen; (ii) deze Algemene voorwaarden te handhaven; (iii) te reageren op claims ten gevolge van de schending van rechten van derden, ongeacht of deze derde een geregistreerde gebruiker, een individu of een overheidsinstantie is; (iv) klantenservicege-relateerde vragen te beantwoorden; of (v) de rechten, het eigendom of de veiligheid van Avira, onze gebruikers of het publiek te beschermen.

6. ONBEVOEGD GEBRUIK

Avira behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen om onbevoegd gebruik van onze webshop te verbieden of te verhinderen.

7. LINKS VAN DERDEN

Links naar websites van derden vallen buiten onze controle en wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de content achter dergelijke links. Wij controleren de inhoud van externe links voordat we ze gebruiken zo goed als mogelijk, maar we kunnen redelijkerwijs geen voortdurende controle van de websites van derden garanderen. Zodra ons een schending via een gelinkte site ten gehore komt, zullen wij de betreffende link zo snel mogelijk verwijderen.

8. AUTOMATISCHE VERLENGING

Als u een licentie koopt of toegang krijgt tot een van onze producten, wordt voor elk product een licentie voor een bepaalde periode ("Licentieperiode") verleend (raadpleeg de licentieovereenkomst op www.avira.com/legal voor meer informatie). Tenzij deze relatie door een van ons wordt beëindigd, wordt de licentieperiode uiterlijk 30 dagen voor het einde van de licentieperiode verlengd met een nieuwe licentieperiode, waarvoor automatisch de op dat moment geldende prijs wordt berekend. De nieuwe licentieperiode heeft dezelfde duur als de vorige licentieperiode. U hoeft niet te schrikken als een automatische verlenging in rekening wordt gebracht, terwijl u de licentieperiode niet wilde verlengen. Neem in dat geval gewoon contact met ons op via https://www.avira.com/en/support-phonesupport-for-consumer, zodat wij het bedrag dat voor de aanvullende licentieperiode in rekening is gebracht, kunnen restitueren.

9. BEPALINGEN VOOR DISTRIBUTEURS

De volgende voorwaarden gelden als Avira producten uitdrukkelijk ter beschikking stelt om deze te distribueren en u op die wijze distributeur van onze producten ("Distributeur") wordt.

Als distributeur mag u productlicenties die Avira aan u verstrekt, doorverkopen aan derden.Bij een doorverkoop vermeldt u het door Avira uitgegeven serienummer (bijvoorbeeld licentienummers, eenmalige codes of inloggegevens) op de rekening die u naar Avira stuurt.

Als distributeur verleent u geen rechten aan derden die afwijken van of meer omvatten dan de rechten die in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden en de betreffende productvoorwaarden worden verleend.

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en het betalen van de benodigde vergunningen voor de distributie, het transport, de aankoop en het gebruik van producten in uw rayon.

Als distributeur kunt u onze producten kopen via ons PartnerNet-portaal voor distributeurs ("PartnerNet"). Om PartnerNet te kunnen gebruiken, moet u zich akkoord verklaren met de voorwaarden van onze distibutiepartnerovereenkomst, uzelf aanmelden en een account aanmaken bij ons door alle persoonlijke gegevens zorgvuldig in te voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, adres, telefoonnummers en e-mailadres en overige gegevens die wij redelijkerwijs kunnen verlangen om u toegang te geven tot PartnerNet.U stemt ermee in deze gegevens steeds bij te werken en up-to-date te houden en u verklaart en staat ervoor in dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt juist zijn. Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt, krijgt u een gebruikersnaam en een wachtwoord (gezamenlijk "inloggegevens" genoemd) voor de toegang tot en het gebruik van PartnerNet. De inloggegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld en daarvoor bent u zelf verantwoordelijk. U verhindert en beperkt onbevoegde toegang tot PartnerNet door het gebruik van uw inloggegevens. Daarnaast aanvaardt u de aansprakelijkheid voor alle handelingen waarbij u gebruik maakt van uw PartnerNet-account. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot PartnerNet op ieder gewenst moment te beperken. Dat kan het geval zijn bij, maar is geenszins beperkt tot, vermeend ongeoorloofd gebruik van uw inloggegevens en/of als sprake is van een mogelijke bedreiging van de veiligheid. Mocht u bij de toegang tot PartnerNet problemen ondervinden, dan kunt u contact opnemen met channelpartner@avira.com.

10. LEVERING VAN PRODUCTEN

De leveringsverplichtingen van Avira met betrekking tot onze producten zijn vastgelegd in (i) de orderbevestiging van Avira, (ii) deze Algemene voorwaarden en (iii) de betreffende licentieovereenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Avira kan tot een levering in delen overgaan, als dat in commercieel opzicht redelijk is en voor u geen noemenswaardige problemen oplevert.

Het daadwerkelijk geleverde product kan afwijken van de documentatie die bij het product hoort, als deze verschillen in commercieel opzicht redelijk zijn en de prestaties van het betreffende product niet nadelig beïnvloeden. Indien u een product bestelt dat wij in ons assortiment hebben vervangen door een nieuw of een opgewaardeerd product, zijn wij gerechtigd het nieuwe product te leveren indien het nieuwe product dezelfde of betere prestaties levert als of dan het product dat u hebt besteld.

Als u om toezending van een bepaald product verzoekt, gaat het risico van beschadiging en verlies voor het betreffende product op u over zodra wij het product voor de verzending hebben vrijgegeven. Bij producten die via een download worden geleverd gaat het risico van beschadiging en verlies op u over zodra u toegang hebt tot het betreffende product (bijvoorbeeld via een softwaresleutel).

11. VERGOEDINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle verzendkosten, met name de kosten voor de verpakking en de transportverzekering, en de wettelijke BTW, indien van toepassing, voor uw rekening.

Betalingsvoorwaarden

Het voor onze producten overeengekomen of geadverteerde bedrag is direct opeisbaar. Wij accepteren betaling per wissel of cheque alleen na het afsluiten van een speciale overeenkomst tussen u en Avira en alleen als aan deze betalingswijzen voor ons geen extra kosten verbonden zijn. Voor het overige zijn de betalingswijzen waarnaar in onze webshop expliciet wordt verwezen of die zijn aangegeven op de factuur van uw aankoop van toepassing.

Automatische incasso

Het kan voorkomen dat ten aanzien van de betaling van onze producten de mogelijkheid wordt aangeboden van een directe incasso van uw bankrekening en/of een bankrekening waarvan u geld mag opnemen. In dat geval wordt u gevraagd of u ons toestemming wilt geven om bedragen af te schrijven van de door u gekozen bankrekening in het kader van een automatische incasso.

Indien u ons toestemming hebt gegeven voor automatische incasso voor uw aankopen, krijgt u via e-mail (op het door u aangegeven e-mailadres) bericht over de uitstaande schuld (een "automatisch incasso-bericht"). Dit automatische incasso-bericht vermeldt het verschuldigde bedrag en het bestelde product. Automatische incasso-berichten worden altijd uiterlijk een werkdag voordat de betaling opeisbaar is verstuurd en minimaal een werkdag voordat het betreffende bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. U gaat akkoord met de voorwaarden van het eerder genoemde automatische incasso-bericht en u wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het aan u is ervoor te zorgen dat de verstrekte contactgegevens en de gegevens met betrekking tot uw bankrekening up-to-date zijn en blijven. Het is eveneens uw eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de bankrekening die u hebt opgegeven voor automatische incasso´s voldoende saldo heeft, om terugboekingen te voorkomen. In het geval van een terugboeking zijn de eventuele terugboekingskosten die uw bank in rekening brengt voor uw eigen rekening en dient u eventuele aan ons in rekening gebrachte kosten te vergoeden. U wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat u op elk moment uw toestemming voor het verrichten van een automatische incasso door ons kunt intrekken.

Het bovenstaande geldt ook voor bedragen die verschuldigd zijn voor automatische verlengingen, zoals beschreven in artikel 8.

Betalingsachterstand

Indien sprake is van achterstallige betaling van Avira producten kunnen wij zonder kennisgeving vooraf de overeengekomen of wettelijke achterstandsrente voor alle uitstaande bedragen in rekening brengen (de wettelijke achterstandsrente wordt bepaald overeenkomstig artikel 288 van het Duits burgerlijk wetboek).

Indien aan Avira verschuldigde bedragen niet op tijd worden voldaan, is Avira gerechtigd de levering van ons product met inbegrip van de respectievelijke updates en/of upgrades en bijbehorende diensten op te schorten.

12. UITGEBREID EIGENDOMSVOORBEHOUD

Totdat bestelde producten volledig zijn betaald, blijven de producten ons eigendom in overeenstemming met artikel 158 en 449 van het Duits burgerlijk wetboek. In het geval dat claims tegen u worden ingediend en/of er beslag wordt gelegd op uw vermogen, hetgeen nadelige gevolgen voor de producten en het bezit daarvan zou kunnen hebben, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bovendien bent u in dat geval verplicht de nodige documenten aan ons te verstrekken om bezwaar aan te tekenen tegen een dergelijke claim of beslaglegging. Ook dient u de schuldeiser direct in te lichten over het feit dat de producten waarop dit artikel 12 betrekking heeft niet uw eigendom zijn.

13. HERROEPINGSRECHT

Voor informatie over het wettelijke herroepingsrecht dat u als consument hebt, verwijzen wij naar www.avira.com/right-withdrawal.

14. SCHADEVERGOEDING

U gaat ermee akkoord Avira en al haar partners, dochterondernemingen, directeuren, managers, medewerkers, agenten, bedrijfspartners en licentiehouders te vrijwaren van en volledig schadeloos te stellen bij claims of eisen van derden, met inbegrip van billijke juridische kosten, die betrekking hebben op of voortvloeien uit: (a)ongeoorloofd gebruik door u van onze webshop, in strijd met deze Algemene voorwaarden en de licentieovereenkomst; (b) schending door u van de rechten van derden; (c) schending door u van toepasselijke wetten of voorschriften.

15. GARANTIES EN DISCLAIMERS

MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE OP SOMMIGE VAN ONZE PRODUCTEN EN/OF BEPAALDE ONDERDELEN DAARVAN VAN TOEPASSING ZIJN, WORDEN ONZE PRODUCTEN EN ONZE WEBSHOP VOETSTOOTS BESCHIKBAAR GESTELD. D.W.Z. DAT WIJ OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD. BOVENDIEN WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK IEDERE ANDERE VORM VAN EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIE AF, WAARONDER IMPLICIETE GARANTIES VAN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOORTS NEMEN WIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN IEDERE VORM VAN GARANTIE DIE BETREKKING HEEFT OP EEN VERKLARING VAN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT OF MOGELIJKHEID VAN COMPATIBILITEIT VAN EEN BEPAALD PRODUCT MET ANDERE INTERNETDIENSTEN. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE KEUZE VAN HET JUISTE PRODUCT VOOR DE DOOR U BEOOGDE DOELEINDEN, EVENALS VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DERESULTATEN VAN EEN DERGELIJK PRODUCT. ZONDER HET VOORAFGAANDE TE BEPERKEN KUNNEN WIJ NIET GARANDEREN DAT ONZE PRODUCTEN BESCHERMING BIEDEN TEGEN ALLE MOGELIJKE BEDREIGINGEN, VRIJ ZIJN VAN FOUTEN OF ZONDER ONDERBREKINGEN OF STORINGEN ZULLEN WERKEN, DAT ONZE PRODUCTEN OF INTERNETDIENSTEN VOLDOEN AAN UW SPECIFIEKE EISEN OF DAT ONZE PRODUCTEN GESCHIKT ZIJN VOOR GEBRUIK OP LOCATIES WAAR BIJZONDERE RISICO'S AANWEZIG ZIJN.

16. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Niettegenstaande het rechtskarakter van de betreffende claim is het volgende van toepassing op uw schadeclaims en claims voor vergoeding van nodeloos gemaakte kosten (Ersatz vergeblicher Aufwendungen):

  • Wij zijn aansprakelijk voor door u geleden schade die het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk gedrag aan onze zijde en die leidt tot verwijtbaar (dodelijk) letsel en gezondheidsschade en waarbij sprake is van de aanname van een garantie, in overeenstemming met de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) In alle andere gevallen blijft onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot schending van de wezenlijke verplichtingen van deze Algemene voorwaarden. Wezenlijke verplichtingen zijn alleen die verplichtingen waaraan in eerste instantie moet worden voldaan voor een behoorlijke nakoming van de overeenkomst en waarvan u zonder meer mag aannemen dat eraan wordt voldaan. Onze aansprakelijkheid voor verlies van gegevens blijft beperkt tot de gebruikelijke uitgaven voor herstel van die gegevens, die normaal en gebruikelijk zijn als er veiligheidskopieën zijn gemaakt. Niets in deze Algemene voorwaarden ontheft u van de verplichting om regelmatig back-ups te maken van uw gegevens.
     
  • Onze aansprakelijkheid in geval van nalatige schending van de wezenlijke verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden blijft beperkt tot te verwachten schade die typisch is voor een overeenkomst van deze aard.
     
  • Onze aansprakelijkheid voor gebreken die al bestonden op het moment dat deze Algemene voorwaarden van kracht werden conform artikel 536 a lid 1, ofwel 1 van het Duitse burgerlijk wetboek wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
     
  • De voorafgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor al onze vertegenwoordigers, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze directeurs, wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en andere afgevaardigden.

17. MELDING VAN INBREUK

U dient Avira onmiddellijk op de hoogte te stellen als derden een claim tegen u indienen voor de vermeende schending van hun intellectuele eigendomsrechten op onze webshop.Elke kennisgeving van deze aard, schriftelijk of anderszins, dient u onmiddellijk aan Avira te overleggen.

18. OVERIGE BEPALINGEN

Uit deze Algemene voorwaarden vloeien geen rechten ten gunste van derden voort. Indien u niet conform deze Algemene voorwaarden handelt en wij niet onmiddellijk juridische stappen ondernemen, betekent dit niet dat wij afzien van onze eventuele rechten (bijv. het recht om in de toekomst wel juridische stappen te ondernemen). Indien mocht blijken dat een bepaalde voorwaarde in deze Algemene voorwaarden onrechtmatig is, heeft dit geen enkele invloed op de overige voorwaarden. Voor geschillen die voortvloeien uit of die verband houden met deze Algemene voorwaarden is de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de Duitse regels inzake de rechtskeuze en met uitzondering van de bepalingen in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten d.d. 11 april 1980. Alle claims tussen u en ons zullen worden betwist voor de arrondissementsrechtbank (Landgericht) van München I, Duitsland, en u stemt net als wij in met een persoonlijke jurisdictie in die rechtbanken.

Een schending, nu of in de toekomst, van deze Algemene voorwaarden zou ons onherstelbare schade kunnen berokkenen. Dergelijke schade kan mogelijk niet worden uitgedrukt in geld en de wet zou in dat geval geen adequate schadeloosstelling bieden. Op grond hiervan zijn wij gerechtigd om, in aanvulling op alle andere beschikbare maatregelen, een vordering of andere billijke schadeloosstelling te verlangen via een bevoegde rechterlijke instantie als reactie op enige schending, nu of in de toekomst, met betrekking tot uw verplichtingen krachtens deze Algemene voorwaarden. Ook u als consument bent mogelijk gerechtigd om redelijke voorzieningen te treffen. Niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om een dergelijk recht aan te tasten.

Door deze Algemene voorwaarden of het gebruik van onze webshop ontstaat geen samenwerking, partnerschap, arbeidsovereenkomst of agentschap met/voor ons.

De volgende artikelen blijven na afloop van deze Algemene voorwaarden van kracht: 4, 5 en 11 tot en met 18.

In geval van inconsistenties tussen de Duitse versie van de Algemene voorwaarden en deze vertaling van de Algemene voorwaarden is de versie van de Algemene voorwaarden in het Duits leidend.

Avira Holding GmbH neemt niet deel aan de bemiddelingsprocedure voor consumenten volgens de geschillenbeslechtingswet voor consumenten.

Avira Holding GmbH
Kaplaneiweg 1
88069 Tettnang
Duitsland

 

1.11.2018

Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing in vergelijking met 2 x jaarlijkse verlengingsprijs van #cma_promo_renewal_price# / jaar. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint en wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
De resterende waarde van uw huidige abonnement wordt omgezet in extra dagen voor uw nieuwe abonnement.
Big savings. Strong online security: 43% off Avira Prime >
Riesen Rabatt. Starke Online-Sicherheit: 43% auf Avira Prime >