Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10/11 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Our Avira Phantom VPN is no longer available for use within India as a result of governmental regulations requiring the logging and saving of user data, but you can still use your subscription when traveling outside of India.
Skip to Main Content

 

 

 

LICENTIE- EN SERVICEOVEREENKOMST  

ALLEEN VOOR EUROPA, HET MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA ('EMEA')

 

Bedankt dat u hebt gekozen voor Avira!

De voorwaarden van de Licentie- en serviceovereenkomst ('LSO') bepalen uw rechten en plichten op grond waarvan u onze Services mag gebruiken.

De LSO is een contract tussen u als individuele consument die onze Services zal gebruiken (waarnaar hieronder wordt verwezen als 'u' of 'uw) en Avira Holding GmbH, met hoofdkantoor te Kaplaneiweg 1, 88069 Tettnang, Duitsland, met bedrijfsregistratienummer HRB 118676 en btw-nummer DE331057026 (waarnaar hieronder wordt verwezen als 'Avira', 'ons, 'wij/we' of 'onze'). De Avira-producten en -services zijn onderdeel van NortonLifeLock Inc. en de licentie voor de Avira-software wordt aan u verstrekt door NortonLifeLock Ireland Limited ('NortonLifeLock'), een dochteronderneming van NortonLifeLock Inc.

Lees alle algemene voorwaarden van de LSO zorgvuldig door voordat u onze Services gebruikt. Deze bevatten belangrijke informatie over uw rechten en verplichtingen. 

Door op 'Ik ga akkoord' te klikken of op een andere elektronische manier aan te geven dat u akkoord gaat, stemt u in met de algemene voorwaarden van de LSO.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de LSO: (i) onze Services niet downloaden, installeren, openen of gebruiken en (ii) contact op te nemen met uw Provider of de Avira-klantenservice. 

Als u meerdere versies van de SO voor een Service hebt aanvaard, is de meest recente versie die u hebt aanvaard de LSO tussen u en ons en vervangt deze alle voorgaande versies.

 De Licentie- en serviceovereenkomst dekt:

 

1.     Definities

2.     Algemene servicevoorwaarden

3.     Softwarelicentievoorwaarden software

4.     Specifieke voorwaarden voor bepaalde Services

5.     Juridisch voorwaarden

 

CLAUSULE 1 - DEFINITIES

 

Bètafuncties:     betekentnieuwe en/of bijgewerkte functies die zich nog in de testfase bevinden. Deze functies zijn mogelijk nog niet volledig functioneel of voltooid.

Apparaat:    betekent een computer, een laptop, een smartphone of een tablet.

Documentatie:   betekent alle documenten en informatie van Avira die gepaard gaan met of beschikbaar worden gesteld in verband met de Service en/of de Software (inclusief, maar niet beperkt tot, verpakking of aankoop-, abonnements- of verlengingsinformatie, zoals een bevestigingsbewijs of -mail voor aankoop, abonnement of verlenging, en verkoopvoorwaarden als u rechtstreeks met Avira handelt).

Freemium:    betekent een Service die gratis wordt aangeboden, voor onbeperkte tijd, waarbij voor toegang tot meer geavanceerde of premiumfuncties een betaald abonnement op de Service is vereist.

Intellectuele eigendomsrechten:   betekent octrooirechten (inclusief, maar niet beperkt tot, octrooiaanvragen en openbaarmakingen), uitvindingen, auteursrechten, handelsgeheimen, morele rechten, knowhow, gegevens- en databankrechten, en alle andere intellectuele eigendomsrechten die in om het even welk land of rechtsgebied ter wereld worden erkend.

LSO:   betekent deze Licentie- en serviceovereenkomst.

Provider: betekent elke geautoriseerde Avira-wederverkoper of IT-internetprovider.

Service:    betekent elke software-as-a-service (SaaS) van Avira als een Freemium-aanbod of als een betaald of op een proefabonnement gebaseerd aanbod samen met alle bijbehorende functies of services, evenals alle eenmalige Avira-services of -producten.

Recht op Services:   betekent het aantal en het type Apparaten waarop de Software mag worden gebruikt, zoals gespecificeerd in de Documentatie.

Serviceperiode:   betekent de duur van de Service.

Software:  betekent alle Avira-software, met inbegrip van alle releases, revisies, updates of verbeteringen van de software.

Inzendingen:    betekent feedback en/of beoordelingen, suggesties, opmerkingen of ideeën met betrekking tot de Services die u naar Avira verzendt.

Proefversie:   betekent een betaalde Service die op proef wordt aangeboden, voor een beperkte tijd, met of zonder betaling.

 

CLAUSULE 2 – ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN

 

1.     Gebruik van de Services.

2.     Serviceperiode.

3.     Annuleren van Services.

4.     Contentupdates.

5.     Functies of content van derden.

6.     Proefversies.

7.     Bètafuncties.

8.     Feedback en beoordelingen.

9.     Wijzigingen van de Services.

10.  Gebruik van Services via een netwerk.

 

 

1.     Gebruik van de Services. 

 

a.     Aanmaken en onderhouden van een account. Het kan zijn dat u een account nodig hebt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services. Het is belangrijk dat u ons juiste, volledige en actuele accountgegevens verstrekt (inclusief een geldig e-mailadres) en deze informatie actueel houdt. Als u dat niet doet, kan het zijn dat we uw account moeten opschorten of beëindigen, en dat we u niet kunnen bereiken voor belangrijke mededelingen over uw Services. Uw account is persoonlijk en uitsluitend bestemd voor u om uw Services (of, indien toegestaan door een Service, de Services van uw huishouden) te beheren, en deze is niet bestemd voor gebruik door andere derden voor welk doel dan ook. U mag uw accountgegevens niet verkopen, overdragen of anderen toestaan uw accountgegevens te gebruiken. 

b.     Nauwkeurigheid van uw gegevens en die van uw gezin. Sommige Services kunnen u de mogelijkheid bieden om de apparaten van uw gezinsleden te registreren om de Services te gebruiken. In dat geval stemt u ermee in dat de gegevens die u ons over uzelf of leden van uw huishouden verstrekt, waarheidsgetrouw en accuraat zijn en dat u naar behoren gemachtigd bent om ons deze gegevens te verstrekken, en namens hen toezicht te houden op hun accounts. U stemt er verder mee in uw gezinsleden op de hoogte te stellen van de voorwaarden van deze LSO en ervoor te zorgen dat zij deze LSO naleven.  

c.     Onbevoegde toegang tot uw account. U bent er geheel zelf verantwoordelijk voor dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig bewaart. Deel deze gegevens niet met anderen en breng ons onmiddellijk op de hoogte van elk onbevoegd gebruik. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden.

d.     Software. Om toegang te krijgen tot bepaalde Services en deze te gebruiken, kan het nodig zijn dat u specifieke Software moet downloaden en installeren op een geregistreerd Apparaat. Zie clausule 3 ('Softwarelicentievoorwaarden software') van de LSO voor de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van dergelijke Software.

e.     Specifieke voorwaarden voor bepaalde Services. Voor de volgende Services gelden aanvullende voorwaarden die worden beschreven in clausule 4 ('Specifieke voorwaarden voor bepaalde Services') van de LSO: (i) Beveiligingslekmonitor; (ii) Dark Web Monitoring; (iii) Avira Password Manager; (iv) Avira Phantom VPN; (v) Ondersteuningsservices voor herstel; en (vi) Technische ondersteuning.In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen clausule 2 ('Algemene Servicevoorwaarden') en clausule 4 ('Specifieke voorwaarden voor bepaalde Services'), zullen de voorwaarden van clausule 4 van toepassing zijn.

f.      Restricties. Met betrekking tot het gebruik van de Services, is het u niet toegestaan, en mag u een andere persoon niet toestaan om:

(i)              de Services te gebruiken voor illegale of frauduleuze doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het scannen van poorten, verzenden van spam en opt-in-e-mails, scannen op open relays of open proxy's, verzenden van ongevraagde e-mail of verzenden van enige versie of enig type e-mail in grote hoeveelheden, zelfs als de e-mail via servers van derden wordt geleid, lanceren van pop-ups, gebruiken van gestolen creditcards, creditcardfraude, financiële fraude, fraude met cryptovaluta, verhulling, afpersing, chantage, ontvoering, verkrachting, moord, verkopen van gestolen creditcards, verkopen van gestolen goederen, aanbieden of verkopen van verboden goederen, militaire goederen en goederen voor tweeërlei gebruik, aanbieden of verkopen van gereguleerde stoffen, identiteitsdiefstal, hacking, pharming, scraping in welke vorm of op welke schaal dan ook, digitale piraterij, inbreuken op intellectueel eigendom en andere soortgelijke activiteiten; of anderen lastig te vallen, te stalken, te bedreigen, schade toe te brengen of in de gaten te houden of kinderen op enigerlei wijze uit te buiten, inclusief audio, video, fotografie, digitale content, enz.;

(ii)             de Services te gebruiken voor commerciële doeleinden;

(iii)            tenzij anders bepaald in de LSO of de Documentatie, mogen de Services niet worden geopend door, gebruikt door of gedeeld met gezinsleden, niet-gezinsleden, of andere personen die niet bij u inwonen;

(iv)           gegevens of andere inhoud deelt met een onredelijk groot aantal personen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzenden van berichten aan een groot aantal ontvangers of het delen van content met personen die u niet kent of die u niet kennen;

(v)            uw recht om de Services te gebruiken over te dragen, te sublicentiëren, te verhuren, te leasen en/of uit te lenen;

(vi)           de Services aan te bieden, leveren of ter beschikking te stellen als onderdeel van een overeenkomst inzake faciliteitenbeheer, timesharing, internetproviders of servicebureaus;

(vii)          materiaal te verzenden of op te slaan dat inbreuk kan maken op de Intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden of dat onwettig, onrechtmatig, beledigend of lasterlijk is of inbreuk maakt op de gegevensbescherming van anderen;

(viii)         materiaal te verzenden dat softwarevirussen of andere schadelijke computercode, -bestanden of -programma's bevat, zoals Trojaanse paarden, wormen of tijdbommen;

(ix)           op enigerlei wijze andere netwerken, computers of knooppunten via de Services aan te vallen, te verstoren of services te weigeren;

(x)            te proberen onbevoegde toegang te krijgen tot de Services, de accounts van andere gebruikers, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met de Services, of maatregelen te omzeilen die we gebruiken om de toegang tot de Services te verhinderen of beperken;

(xi)           servers of netwerken die met Services verbonden zijn te verstoren of ontwrichten;

(xii)          de Services te gebruiken voor militaire doeleinden, met inbegrip van cyberoorlog, wapenontwikkeling, ontwerp, vervaardiging of productie van raketten, nucleaire, chemische of biologische wapens;

(xiii)         de Services te gebruiken op een wijze die niet is toegestaan conform de LSO.

 

g.     Verplichtingen. Met betrekking tot het gebruik van de Service, hebt uw de volgende verplichtingen:

 

(i)              Uw toegang tot de Services is uitsluitend voor uw eigen persoonlijke of huishoudelijke gebruik;

(ii)             U stemt ermee in de Services te gebruiken conform de LSO, en alle toepasselijke wetten en voorschriften;

(iii)            U dient zich te houden aan alle technische beperkingen van de Services en/of Software.

 

2.     Serviceperiode. De Serviceperiode is zoals vermeld in de Documentatie, of de toepasselijke transactiedocumentatie van de Provider van wie u de Service hebt verkregen.

 

a.     Ingangsdatum. Deze vangt aan op (a) de datum van uw eerste installatie van de Software of uw eerste gebruik van de Service; of (b) de datum waarop u deze LSO hebt geaccepteerd; of (c) als u de Service hebt gekocht in de online winkel van Avira, de datum waarop u uw aankoop voltooit; of (d) als u het recht om de Service te gebruiken van een Provider hebt verkregen, de datum die door de betreffende Provider wordt bepaald, afhankelijk van welke datum het eerst is.

b.     Periode.Als een Freemium-service hebt, loopt uw Serviceperiode door totdat deze wordt verwijderd of niet langer wordt ondersteund. Als u een abonnement van bepaalde duur hebt, wordt uw Service automatisch beëindigd aan het einde van uw Serviceperiode. Als u een abonnement hebt dat automatisch wordt verlengd, wordt uw Serviceperiode automatisch verlengd voor opeenvolgende vastgestelde periodes op de verlengingsdatums en wordt dit voor onbepaalde tijd voortgezet, tenzij u de abonnementsverlenging annuleert vóór de dag waarop er kosten in rekening worden gebracht. Of u nu een abonnement voor bepaalde tijd hebt of een abonnement dat automatisch wordt verlengd, in beide gevallen verandert het aan het eind van de Serviceperiode in een Freemium-service. Als u een eenmalige service of eenmalig product hebt, is uw Serviceperiode zo lang als gespecificeerd in de Documentatie, of de toepasselijke documentatie van de Provider van wie u de Service hebt verkregen.

3.     Annuleren van Services. Raadpleeg het Avira-beleid voor annulering en terugbetaling voor informatie over hoe u uw contract kunt annuleren en een terugbetaling kunt krijgen, indien van toepassing. Onafhankelijk van enige wettelijke rechten zoals herroepingsrechten, geldt voor bepaalde Services een geldteruggarantie als u om welke reden dan ook niet tevreden bent. Als u het recht om de Service te gebruiken echter via een Provider hebt verkregen en u wilt annuleren, moet u dit rechtstreeks via die Provider doen volgens de instructies van die Provider. In dat geval hebt u mogelijk geen recht op terugbetaling door ons van bedragen die u aan een Provider hebt betaald.

4.     Contentupdates. Bepaalde Services maken gebruik van content die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt, zoals virusdefinities; spywaredefinities; antispamregels; URL-lijsten; firewallregels; gegevens over kwetsbaarheden en bijgewerkte lijsten van geverifieerde internetpagina's; deze updates worden gezamenlijk aangeduid als 'Contentupdates'. In dat geval hebt u toegang tot de toepasselijke Contentupdates voor de Services tijdens uw Serviceperiode.

5.     Functies of content van derden. DeServices kunnen functies en functionaliteiten van derden bevatten of kunnen u toegang geven tot content op een website van derden. Dergelijke functies, functionaliteiten of content kunnen onderworpen zijn aan de servicevoorwaarden en het privacybeleid van derden. U erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor en aanvaardt alle risico's voortvloeiend uit uw gebruik van middelen van derden.

6.     Proefversies. Als wij een Proefversie aanbieden, worden de specifieke voorwaarden die op uw Proefversie van toepassing zijn, vermeld bij aanmelding, in het promotiemateriaal en/of de Documentatie waarin de Proefversie wordt beschreven. Uw gebruik van de Proefversie is onderworpen aan uw naleving van dergelijke specifieke voorwaarden.

7.     Bètafuncties. Wij kunnen bètafuncties in de Services opnemen die u kunt gebruiken en u de mogelijkheid bieden feedback te geven. Voor het gebruik van de bètafuncties kunnen kosten in rekening worden gebracht. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de bètafuncties vrijwillig is, en dat wij niet verplicht zijn om u bètafuncties te verstrekken.

8.     Feedback en beoordelingen. Voor alle inzendingen verleent u Avira en haar dochterondernemingen, voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijk wetgeving, toestemming om uw inzending wereldwijd te gebruiken, te reproduceren, te kopiëren en te vertalen, voor de duur van de bescherming van de inzendingen door Intellectuele eigendomsrechten, in welke vorm en op welk medium dan ook, zonder enige beperking, op de manier die Avira geschikt acht. Er wordt geen vergoeding uitbetaald inzake het gebruik van uw inzending. Avira is niet verplicht om uw inzendingen te plaatsen of te gebruiken, en Avira mag een inzending te allen tijde verwijderen, in het bijzonder als deze in strijd is met de voorwaarden hierin. Door het verstrekken van een inzending, verklaart en garandeert u dat u eigenaar bent van of anderszins controle hebt over alle rechten op uw inzending die u nodig hebt om deze te verstrekken, met inbegrip van Intellectuele eigendomsrechten. U stemt ermee in dat: (i) alle inhoud van uw inzendingen juist moet zijn; (ii) u geen inzending zult verstrekken waarvan u weet dat deze onjuist, onnauwkeurig of misleidend is en/of redelijkerwijs kan worden beschouwd als smadelijk, lasterlijk, hatelijk, beledigend, onwettig bedreigend of onwettig intimiderend voor wie dan ook; (iii) u geen inzending zult verstrekken die inbreuk maakt op de Intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij; (iv) u geen inzending zult verstrekken die in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving, verordeningen of voorschriften; (v) u geen inzending zult verstrekken waarvoor u door een derde bent gecompenseerd of een vergoeding hebt ontvangen; (vi) u geen inzending zult verstrekken die informatie bevat die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactgegevens, telefoonnummers of andere persoonlijk identificeerbare informatie van wie dan ook; en (vii) u geen inzending zult verstrekken die potentieel schadelijke computerprogramma's of bestanden bevat.

9.     Wijzigingen van de Services. We kunnen de Services wijzigen of stopzetten, of criteria om in aanmerking te komen voor de Services invoeren of wijzigen, om een of meer van de volgende redenen:

a.     om wijzigingen in technologie te weerspiegelen;

b.     om wijzigingen in de aard van cyberdreigingen te weerspiegelen;

c.     om te voldoen aan de wet en wijzingen in de wet te weerspiegelen;

d.     om te voldoen aan vereisten die door een regelgevende instantie zijn opgelegd;

e.     om extra functionaliteiten toe te voegen;

f.      om fouten te corrigeren;

g.     om de services of voorwaarden voor meerdere rechtsgebieden gelijk te trekken;

h.     om de voorwaarden te verduidelijken; en

i.       om andere geldige redenen.

Als wij de Services stopzetten, een wezenlijke wijziging in de Services aanbrengen die significant nadelige gevolgen voor u kan hebben, of criteria om in aanmerking te komen invoeren of wijzigen zodat u niet langer in aanmerking komt voor de Services, zullen wij u hiervan veertien (14) dagen van tevoren op de hoogte stellen en (i) u vergelijkbare of betere services bieden voor de rest van uw Serviceperiode zonder extra kosten; of (ii) u het recht geven uw contract te beëindigen en een evenredige terugbetaling te ontvangen voor de rest van uw Serviceperiode. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons binnen veertien (14) dagen nadat wij u in kennis hebben gesteld van de wijziging en uw recht om het contract te beëindigen, op de hoogte brengen van uw wens om het contract te beëindigen.         

10.  Gebruik van Services via een netwerk. U kunt Services via een netwerk gebruiken, op voorwaarde dat uw Recht op Services u toestaat om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services op meer dan een apparaat en op voorwaarde dat elk apparaat dat toegang krijgt tot of gebruikmaakt van de Services van één huishouden afkomstig is.

 

CLAUSULE 3 – SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN

 

Als uw gebruik van de Service vereist dat u Software downloadt, installeert, opent of gebruikt op een apparaat, zullen deze Softwarelicentievoorwaarden ook van toepassing zijn op uw gebruik van de Service.

 

1.     De Software is ons eigendom.

2.     Licentieverlening.

3.     Restricties.

4.     Licentie voor één apparaat; slechts één archief- of back-upkopie toegestaan.

5.     Software-installatie.

6.     Automatische contentupdates.

7.     Het voorkomen van softwarepiraterij.

8.     Apple-vereisten.

9.     Beëindiging.

 

1.     De Software is ons eigendom.De Software en Documentatie is het eigendom van NortonLifeLock of haar licentiegevers en is beschermd door internationale auteursrechtwetten. Dit omvat alle Intellectuele eigendomsrechten in en op de Software en Documentatie. Software die Avira aan u levert wordt in licentie gegeven, dus niet aan u verkocht, en NortonLifeLock behoudt zich alle rechten op de Software en Documentatie voor die niet uitdrukkelijk in de LSO worden verleend. 

2.     Licentieverlening. Zolang u aan de voorwaarden van de LSO voldoet,verleent NortonLifeLock u in het gebied of in de regio waar u de software hebt verkregen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, in tijd beperkte licentie om een kopie van de Software te downloaden en te installeren op het apparaat dat u bezitof beheert, zoals aangegeven in uw Recht op Services of de toepasselijke transactiedocumentatie van de Provider van wie u de Service hebt verkregen, en om een dergelijk exemplaar van de software te gebruiken, uitsluitend voor toegang tot en gebruik van de Services voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik tijdens de Serviceperiode.

3.     Restricties. Het is u niet toegestaan, en u mag een andere persoon niet toestaan om:

(i)              de Software te kopiëren (anders dan voor backup- of archiveringsdoeleinden zoals hieronder toegestaan), te wijzigen of afgeleide werken gebaseerd op de Software te maken;

(ii)             uw recht om de Software te gebruiken te distribueren, over te dragen, in sublicentie te geven, te leasen, uit te lenen of te verhuren aan een derde partij;

(iii)            de Software te reverse-engineeren, te decompileren of te disassembleren, of een poging te doen om de broncode te achterhalen, behalve en alleen voor zover de toepasselijke wetgeving dit uitdrukkelijk toestaat;

(iv)           de functionaliteit van de Software aan derden ter beschikking te stellen;  

(v)            de Software te gebruiken op een wijze die niet is toegestaan conform de LSO.

4.     Licentie voor één apparaat; slechts één archief- of back-upkopie toegestaan. De LSO staat u toe om slechts één kopie van de Software te installeren voor gebruik op één enkel apparaat, tenzij uw Recht op Services of de toepasselijke transactiedocumentatie van de Provider van wie u de Service hebt verkregen u uitdrukkelijk toestaat om de software op meer dan één apparaat te gebruiken. U mag één kopie van de Software maken voor backup- of archiveringsdoeleinden of de software naar de harde schijf van uw apparaat kopiëren en het origineel alleen voor backup- of archiveringsdoeleinden behouden.

5.     Software-installatie. Tijdens het installatieproces kan de Software andere soortgelijke beveiligingsproducten/-services, of functies van dergelijke producten/services verwijderen of uitschakelen, als dergelijke producten/services of functies niet compatibel zijn met de Software of om de algemene functionaliteit van de Software te verbeteren.

 

6.     Automatische contentupdates. Niet alle releases, revisies, updates, verbeteringen of functies zullen op alle platforms beschikbaar zijn. U hebt het recht om nieuwe functies en versies van de Software te ontvangen zoals wij die, van tijd tot tijd, tijdens uw Serviceperiode beschikbaar kunnen stellen. Om de Software te optimaliseren en u te voorzien van de meest actuele versie van de Software, stemt u ermee in dat de Software nieuwe updates en versies van de Software kan downloaden en installeren wanneer deze door ons beschikbaar worden gesteld. U stemt ermee in dergelijke nieuwe updates en versies op uw apparaat te ontvangen en ons toe te staan deze te leveren.

7.     Het voorkomen van softwarepiraterij. De Software kan technologische maatregelen bevatten die bedoeld zijn om illegaal gebruik van de Software of gebruik zonder licentie te voorkomen. U stemt ermee in dat NortonLifeLock deze maatregelen kan gebruiken om NortonLifeLock te beschermen tegen softwarepiraterij (de Software kan bijvoorbeeld handhavingstechnologie bevatten die de mogelijkheid om de Software op een apparaat te installeren en hiervan te verwijderen beperkt tot een vast aantal instanties voor een eindig aantal apparaten). Het is mogelijk dat de Software die dergelijke technologische maatregelen bevat, moet worden geactiveerd. Als dit het geval is, zal de Software slechts gedurende een beperkte periode werken voordat u de Software activeert. Tijdens de activering kunt u gevraagd worden om via internet een unieke activeringscode te verstrekken die bij de Software- en apparaatconfiguratie in de vorm van een alfanumerieke code wordt geleverd om de authenticiteit van de Software te verifiëren. Als u de activering niet voltooit binnen de eindige periode of zoals door de Software wordt verzocht, zal de Software niet meer functioneren totdat de activering is voltooid; op dat moment zal de functionaliteit van de Software worden hersteld. Als u de Software tijdens het activeringsproces niet kunt activeren, kunt u contact opnemen met de Avira-klantenservice met de gegevens die tijdens de activering zijn verstrekt, of met uw Provider als u de Service via uw Provider hebt verkregen.

8.     Apple App Store-vereisten. Deze clausule is van toepassing op alle Software die via de Apple App Store aanschaft of die u op een iOS-apparaat als een app gebruikt. Apple is niet verplicht om enige onderhouds- en ondersteuningsservices met betrekking tot de app te verlenen. Als de Software niet aan de toepasselijke garantie voldoet, kunt u Apple daarvan op de hoogte stellen en kan Apple de aankoopprijs van de app aan u terugbetalen (indien van toepassing) en heeft Apple, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Software. Apple is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van claims door u of door derden met betrekking tot de Software of uw bezit en gebruik daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) claims wegens productaansprakelijkheid; (ii) claims dat de app niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of reglementaire vereiste; en (iii) claims die voortvloeien uit wetgeving inzake consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderzoek naar, de verdediging tegen, de schikking met en de kwijting van claims van derden dat uw bezit en gebruik van de Software inbreuk maakt op de Intellectuele eigendomsrechten van die derde partij. Apple en haar dochterondernemingen zijn derde begunstigden van deze LSO, en na uw aanvaarding van de LSO heeft Apple het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze LSO jegens u als derde-begunstigde daarvan af te dwingen. U verklaart en garandeert dat (a) u zich niet bevindt in een land waarop een embargo van de Amerikaanse overheid van toepassing is, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat terroristen steunt; en (b) u niet op een door de Amerikaanse overheid opgestelde lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen staat. U moet zich ook houden aan alle toepasselijke servicevoorwaarden van derden wanneer u de Software gebruikt.  

9.     Beëindiging. De Software kan automatisch gedeactiveerd en onbruikbaar worden aan het einde van de Serviceperiode, en u hebt dan geen recht meer op het ontvangen van enige functie- of contentupdates van de Software, tenzij, in geval van betaalde Services, de Serviceperiode wordt verlengd. Bij afloop of beëindiging van de LSO,moet u het gebruik van alle kopieën van de Software en de Documentatie in uw bezit stopzetten en deze vernietigen.

 

CLAUSULE 4 – SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR BEPAALDE SERVICES

 

Uw gebruik van de hieronder vermelde Services is onderworpen aan clausule 2 ('Algemene Servicevoorwaarden') en deze clausule 4 ('Specifieke voorwaarden voor bepaalde Services'). In geval van een tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen clausule 2 en clausule 4, zullen de voorwaarden van clausule 4 ('Specifieke voorwaarden voor bepaalde Services') van toepassing zijn.

 

1.     Beveiligingslekmonitor.

2.     Dark Web Monitoring.

3.     Avira Password Manager.

4.     Avira Phantom VPN.

5.     Ondersteuningsservices voor herstel.

6.     Technische ondersteuningsservice.

 

1.     Beveiligingslekmonitor. Als wij ontdekken dat uw e-mailadres deel uitmaakt van een datalek, sturen wij u een bericht zodat u actie kunt ondernemen. Let wel, we kunnen uw informatie niet van internet verwijderen, en we kunnen de juistheid of integriteit van de gevonden informatie niet garanderen.

2.     Dark Web Monitoring. Dark Web Monitoring is alleen beschikbaar voor ingezetenen van Duitsland. Als wij uw persoonlijke gegevens op het dark web vinden, sturen wij u een bericht zodat u actie kunt ondernemen. Let wel, wij kunnen uw informatie niet van het dark web verwijderen, en wij kunnen de juistheid of integriteit van de op het dark web gevonden informatie niet garanderen.

Het e-mailadres dat wordt gebruikt voor het aanmaken van uw Avira-account, wordt automatisch en onmiddellijk vanaf het begin gecontroleerd. Als u niet wilt dat wij dat e-mailadres controleren, wijzigt u het e-mailadres voor uw account. U kunt extra informatie voor toezicht toevoegen door in te loggen op uw account.

3.     Avira Password Manager. U moet een kluis aanmaken om Avira Password Manager te gebruiken. De kluis moet een eigen wachtwoord hebben ('Hoofdwachtwoord'). Wij bewaren uw hoofdwachtwoord niet en slaan dit ook niet op. Als u uw hoofdwachtwoord verliest, kunnen wij dit niet voor u herstellen. Het is geheel uw verantwoordelijkheid om uw hoofdwachtwoord te onthouden en te bewaren. U kunt uw kluis vervolgens gebruiken om uw logins, wachtwoorden en login-URL's voor andere sites die u bezoekt en gebruikt, op te slaan.

4.     Avira Phantom VPN. Avira Phantom VPN ('VPN-service') heeft voldoende capaciteit voor gemiddeld, niet-commercieel gebruik. Tijdens perioden van buitengewoon intensief gebruik van de VPN-service is het mogelijk dat u tijdelijk een tragere serviceverlening ondervindt of dat de service niet beschikbaar is. Een dergelijke tijdelijke vertraging of het niet beschikbaar zijn houdt geen schending of verzuim door ons van onze verplichtingen in. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de VPN-service tijdelijk op te schorten of te beperken als u bandbreedtebeperkingen overschrijdt die zijn verbonden aan uw account zoals vermeld in de Documentatie, of de toepasselijke transactiedocumentatie van de Provider van wie u de VPN-service hebt verkregen. Een dergelijke opschorting of beperking van de VPN-service houdt geen schending of verzuim door ons van onze verplichtingen in.

Wij accepteren of onderschrijven geen onwettige, ongeoorloofde, criminele of frauduleuze activiteiten die met behulp van de Service worden verricht. Avira is op geen enkele manier aansprakelijk voor acties van haar gebruikers. Wij kunnen uw account opschorten voor opheldering onderzoek of het verzoek om uw acties uit te leggen en aanvullende informatie te verstrekken, met kennisgeving als redelijk vereist. Als uw account is opgeschort, moet u contact met ons opnemen voor meer informatie. Wij kunnen uw gebruikersaccount voor een redelijke periode opschorten voordat wij een gebruikersaccount definitief beëindigen.

5.     Ondersteuningsservices voor herstel. Ondersteuningsservices voor herstel zijn alleen beschikbaar in Duitsland. Ondersteuningsservices voor herstel bieden u begeleiding en ondersteuning om u te helpen een geval van gestolen identiteit op te lossen. Het omvat geen verdere serviceverlening, met inbegrip van maar niet beperkt tot verzekering voor een gestolen identiteit. Wij geven geen juridisch, fiscaal of financieel advies.

6.     Technische ondersteuningsservice. Bepaalde technische ondersteuningsservices kunnen vanuit de Services worden aangeboden, waaronder live chat met een technische ondersteuningsmedewerker en/of hulp van een technische ondersteuningsmedewerker via computertoegang op afstand (naar dergelijke technische ondersteuning die vanuit de Services wordt aangeboden, wordt in deze LSO verwezen als 'Technische ondersteuning'). Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van al uw bestaande gegevens, software en programma's voordat u enige Technische ondersteuning ontvangt. Tijdens het verlenen van de Technische ondersteuning kunnen wij vaststellen dat het technische probleem buiten het bereik van de Technische ondersteuning valt. Wij behouden ons het recht voor om de levering van de Technische ondersteuning te weigeren, op te schorten of te beëindigen.

 

CLAUSULE 5 - JURIDISCHE VOORWAARDEN

 

1.     Onze aansprakelijkheid.

2.     Eigendomsrechten.

3.     Garantie.

4.     Exportbeperkingen.

5.     Privacy.

6.     Beëindiging.

7.     Opschorting.

8.     Toepasselijk recht.

9.     Geschillen.

10.  Wijzigingen van de LSO.

11.  Scheidbaarheid.

12.  Algemeen.

13.  Contact.

 

1.     Onze aansprakelijkheid.Als wij nalaten de Services te verlenen (of enige andere verplichting na te komen) zoals uiteengezet in deze LSO of zoals vereist door de wet, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van ons verzuim of onze nalatigheid. Verlies of schade is voorzienbaar als u en wij er ons beiden ten tijde van het aangaan van deze LSO van bewust waren dat het verlies of de schade een waarschijnlijk gevolg zou zijn van het niet nakomen van onze verplichtingen.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor:

·       verliezen of schade die niet voorzienbaar zijn, buiten onze controle liggen en die wij niet kunnen vermijden door gepaste actie te nemen;

·       verliezen of schade die niet het gevolg zijn van een schending van onze verplichtingen zoals uiteengezet in deze LSO of door de wet;

·       verliezen of schade die het gevolg zijn van uw schending van deze LSO; of

·       economische of immateriële verliezen die voortvloeien uit de uitvoering van deze LSO.

Niets in deze LSO beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; (b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (c) opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid; of (d) elke kwestie met betrekking waartoe het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

2.     Eigendomsrechten. Zoals tussen Avira en u, zijn Avira en/of NortonLifeLock eigenaar van en behouden zij alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Services (inclusief de software), inclusief alle Intellectuele eigendomsrechten.

 

3.     Garantie. Als consument kunt u volgens uw nationale wetgeving bepaalde wettelijke rechten hebben, waaronder wettelijke garanties met betrekking tot defecte of niet-conforme producten en services die duidelijk worden binnen twee (2) jaar, of zoals bepaald door uw nationale wetgeving, vanaf de levering van de producten en/of services. Niets in de LSO doet afbreuk aan deze wettelijke rechten.

 

4.     Exportbeperkingen. U erkent dat de Services en gerelateerde technische gegevens (samen 'Gereguleerde Technologie') onderhevig kunnen zijn aan de import- en exportbepalingen van de Verenigde Staten, met name de 'U.S. Export Administration Regulations' (EAR), en de wetgeving van elk land waar Gereguleerde Technologie wordt geïmporteerd of opnieuw wordt geëxporteerd. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle relevante exportwetten, inclusief Amerikaanse handelsembargo's en -sancties en veiligheidsvereisten, en toepasselijke nationale of lokale wetten voor zover compatibel met de Amerikaanse wetten, en u zult geen Gereguleerde technologie exporteren, opnieuw exporteren, importeren of anderszins beschikbaar maken in strijd met de wetgeving van de VS of naar/aan een verboden land, rechtspersoon of persoon waarvoor een exportvergunning of andere goedkeuring van de overheid is vereist,  direct of indirect. Het gebruik of de terbeschikkingstelling van Avira-software voor activiteiten waaronder, maar niet beperkt tot, het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, trainen of testen van chemische, biologische, nucleaire materialen, of raketten, drones of draagraketten die massavernietiging kunnen veroorzaken, is volgens de wetgeving van de Verenigde Staten streng verboden.

5.     Privacy. Uw privacy is belangrijk voor ons. De Algemene privacyverklaring van Avira beschrijft hoe wij de gegevens van u en uw apparaten verzamelen, gebruiken en verwerken wanneer u gebruikmaakt van en toegang hebt tot onze Services. 

6.     Beëindiging.  Wij kunnen uw toegang tot en gebruik van de Services beëindigen als u een van de materiële voorwaarden van deze LSO schendt. Bij beëindiging moet u het gebruik van de Services staken en alle kopieën van de Software en Documentatie vernietigen. Uw en ons wettelijke recht tot beëindiging met reden blijft onaangetast.

7.     Opschorting.  Zonder het voorgaande te beperken, kunnen wij uw account of uw toegang tot en gebruik van de Servicesopschorten als wij redelijkerwijs vermoeden dat u zich niet aan een van de bepalingen van deze LSO hebt gehouden, met kennisgeving zoals redelijkerwijs vereist.

8.     Toepasselijk recht. Bevoegde jurisdictie. DeLSO is onderworpen aan de wetten van het land waarin u woont, en u kunt juridische geschillen voorleggen aan de rechtbanken van dat land.

 

9.     Geschillen. De meeste geschillen kunnen informeel en efficiënt worden verholpen door contact op te nemen met de Avira-klantenservice. Als u in de Europese Unie (waar het Verenigd Koninkrijk geen deel van uitmaakt), IJsland, Liechtenstein of Noorwegen woont en een geschil door een onafhankelijke instantie wilt laten beslechten zonder dat u naar de rechter of een arbitragecommissie voor consumentenzaken hoeft te stappen, kunt u het geschil voorleggen aan de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting via hun website: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Als u een geschil indient op de website van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting (of een andere arbitragedienst voor consumenten), kunnen wij weigeren om deel te nemen aan de arbitrage, aangezien wij wettelijk, volgens de regels van enige handelsvereniging of volgens deze voorwaarden niet verplicht zijn om deel te nemen aan een arbitrage voor consumenten.   

10.  Wijzigingen van de LSO. Wij kunnen de voorwaarden van deze LSO, of de voorwaarden van uw contract met ons, om een of meer van de volgende redenen wijzigen:

 

a.     om wijzigingen in technologie te weerspiegelen;

b.     om wijzigingen in de aard van cyberdreigingen te weerspiegelen;

c.     om te voldoen aan de wet en wijzingen in de wet te weerspiegelen;

d.     om te voldoen aan vereisten die door een regelgevende instantie zijn opgelegd;

e.     om extra functionaliteiten toe te voegen;

f.      om fouten te corrigeren;

g.     om de services of voorwaarden voor meerdere rechtsgebieden gelijk te trekken;

h.     om de voorwaarden te verduidelijken; en

i.       om andere geldige redenen.

 

Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de LSO die voor u significant nadelige gevolgen kunnen hebben, zullen wij u daarvan veertien (14) dagen van tevoren in kennis stellen en u het recht geven uw contract te beëindigen en een evenredige terugbetaling te ontvangen voor de rest van uw Serviceperiode. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons binnen veertien (14) dagen nadat wij u in kennis hebben gesteld van de wijziging en uw recht om het contract te beëindigen, op de hoogte brengen van uw wens om het contract te beëindigen. Als u gebruikmaakt van dit recht, wordt de LSO beëindigd.

 

Wij kunnen onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen die immaterieel of in uw voordeel zijn.

 

11.  Scheidbaarheid. Als een bevoegde jurisdictie beslist dat een deel van deze LSO ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijft de rest van de LSO wel van toepassing en volledig afdwingbaar.

 

12.  Algemeen. Het niet afdwingen van enige bepaling van de LSO door ons is geen verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of recht. Elke afstandsverklaring van onze rechten moet schriftelijk gebeuren, ondertekend door Avira, en een dergelijke afstandsverklaring zal niet gelden als een afstandsverklaring van een toekomstige inbreuk. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze LSO, heeft de uitoefening door een van beide partijen van een van haar rechtsmiddelen onder deze LSO geen invloed op haar andere rechtsmiddelen onder deze LSO of anderszins. Alle kennisgevingen of andere mededelingen die door Avira onder deze LSO worden verstrekt, zullen worden gedaan: (i) via e-mail; of (ii) door publicatie online; of (iii) door publicatie naar de Services. Deze LSO is uitsluitend en exclusief tussen u en Avira en u erkent en gaat ermee akkoord dat (i) geen enkele derde partij, waaronder een externe kanaalpartner van Avira of een van haar dochterondernemingen, partij is bij deze LSO, en (ii) geen enkele derde partij, waaronder een externe kanaalpartner van Avira of een van haar dochterondernemingen, verplichtingen of plichten jegens u heeft onder deze LSO. Niets in deze LSO doet afbreuk aan de rechten die u zou kunnen hebben onder bestaande wetgeving ter bescherming van de consument of andere toepasselijke wetten in uw rechtsgebied waarvan niet bij overeenkomst afstand kan worden gedaan.

 

13.  Contact. Als u vragen hebt over deze LSO of de Services, ga dan naar avira.support.com.

 

Als u een Italiaanse consument bent, overeenkomstig artikel 1341 en 1342 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, stemt u uitdrukkelijk in met de volgende clausules: Clausule 2, Artikel 2 letter b (Periode), letter c (Automatische verlenging), Clausule 5, Artikel 1 (Onze aansprakelijkheid), Artikel 7 (Opschorting), Artikel 8 (Toepasselijk recht. Bevoegde jurisdictie) en artikel 10 (Kennisgevingen van wijzigingen). 

 

Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing in vergelijking met 2 x jaarlijkse verlengingsprijs van #cma_promo_renewal_price# / jaar. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint en wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
De resterende waarde van uw huidige abonnement wordt omgezet in extra dagen voor uw nieuwe abonnement.
Big savings. Strong online security: 43% off Avira Prime >
Riesen Rabatt. Starke Online-Sicherheit: 43% auf Avira Prime >