Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10/11 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Our Avira Phantom VPN is no longer available for use within India as a result of governmental regulations requiring the logging and saving of user data, but you can still use your subscription when traveling outside of India.
Skip to Main Content
Laatste wijziging: 2 december 2014


Deze licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers van Avira Producten ("Licentieovereenkomst") vormen een wettelijke overeenkomst tussen u persoonlijk, of indien u gemachtigd bent Avira Producten en software te kopen en/of gebruik te maken van onze diensten (gezamenlijk aangeduid als "Producten", "Onze producten" of "Product") namens uw bedrijf of een andere organisatie, tussen de instelling die u vertegenwoordigd (in beide gevallen "U" of "Uw") en Avira ("Wij", "Ons", "Onze" of "Avira"). Indien u in de Verenigde Staten of Canada gevestigd of woonachtig bent, heeft Avira betrekking op Avira, Inc., 330 Primrose Avenue, Suite 610, Burlingame, CA 94010, USA. Indien u buiten de Verenigde Staten of Canada gevestigd of woonachtig bent bent, heeft Avira betrekking op Avira Operations GmbH & Co. KG, Kaplaneiweg 1, D-88069 Tettnang, Duitsland.


Indien u buiten de Verenigde Staten en Canada woonachtig bent, gelden voor u de aanvullende voorwaarden in artikel 15.


DOOR DEZE LICENTIEOVEREENKOMST TE ACCEPTEREN, BEVESTIGT U DAT U JURIDISCH GEZIEN GERECHTIGD BENT OM BINNEN UW JURISDICTIE (IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA MOET U BIJV. OUDER ZIJN DAN 18 JAAR) OVEREENKOMSTEN, IN WELKE VORM DAN OOK, AF TE SLUITEN EN OP TE STELLEN. DOOR ONZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN EN OP DE BUTTON "IK GA AKKOORD", "ACCEPTEREN" OF “JA” TE KLIKKEN, DE PRODUCTEN TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS UW INSTEMMING KENBAAR TE MAKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN KOMT EEN WETTELIJKE EN AFDWINGBARE OVEREENKOMST TOT STAND TUSSEN U EN AVIRA. LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR EN ZORG ERVOOR DAT U ALLES BEGRIJPT VOORDAT U ERMEE AKKOORD GAAT.


 1. OVERIGE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN

 2. De "Algemene bedrijfsvoorwaarden van Avira" zijn beschikbaar op www.avira.com/legal ("Algemene Voorwaarden"). Mogelijk hebt u zich akkoord verklaard met deze voorwaarden toen u producten van ons kocht. In dat geval zijn deze voorwaarden van toepassing naast en in aanvulling op deze licentieovereenkomst. Mochten deze licentieovereenkomst en de Algemene voorwaarden met elkaar in strijd zijn, heeft deze licentieovereenkomst voorrang.


  Bij sommige van onze producten kan aanvullende informatie ("productinformatieblad") en/of geschreven materiaal worden geleverd, in gedrukte of elektronische vorm, waarin de kenmerken van een specifiek product en/of update of upgrade (zoals onderstaand gedefinieerd) worden beschreven en dat is opgesteld om u te helpen een specifiek product, update of upgrade effectief te gebruiken ("documentatie"). Alle aanvullende voorwaarden die in het productinformatieblad worden beschreven, worden onderdeel van deze licentieovereenkomst. Al het andere materiaal en dito documentatie is uitsluitend bedoeld als referentiemateriaal en is niet bedoeld ter vervanging en/of garantie en is niet bindend voor welke partij dan ook.


  Als u zich akkoord verklaart met deze licentieovereenkomst, stemt u ook in met ons op dat moment geldende privacybeleid op www.avira.com/privacy en geeft u ons en - indien van toepassing - onze productleveranciers toestemming uw persoonlijke gegevens en andere gegevens in overeenstemming met het privacybeleid te verzamelen, te verplaatsen, te backuppen en op te slaan. Neem regelmatig kennis van ons privacybeleid, want op die wijze beschikt u over de meest actuele informatie ten aanzien van het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gegevens.


 3. HET GEBRUIK VAN ONZE PRODUCTEN

 4. Deze licentieovereenkomst en de overige beleidsregels die u hebt aanvaard, moeten voor al onze producten worden nageleefd. U mag het product op geen enkele wijze misbruiken. Puur om te illustreren wat wij verstaan onder misbruik: u mag op geen enkele wijze wijzigingen aan ons product aanbrengen, proberen toegang te verkrijgen op een andere wijze dan met behulp van de door ons geleverde interface of door ons verstrekte instructies, of een willekeurige maatregel die wij hebben getroffen om de toegang tot of het gebruik van onze producten of een deel daarvan te voorkomen dan wel te omzeilen. Bij het gebruik van onze producten dient u de geldende lokale en internationale wetgeving na te leven en u mag onze producten in geen enkel geval gebruiken om content te uploaden, downloaden, posten, beschikbaar te stellen, te verspreiden of de verspreiding ervan te faciliteren, als daardoor intellectuele eigendomsrechten of rechten betreffende vertrouwelijke gegevens of gegevensbescherming worden aangetast of als dit in strijd is met de exportwetgeving of enig ander recht van derden.


  Indien u de geldende wetten en/of deze licentieovereenkomst niet in acht neemt, kunnen wij gedwongen zijn de kosten voor de eventueel veroorzaakte schade op u te verhalen en/of uw gedrag te verbieden of het ongeoorloofde gebruik van onze producten te verhinderen. Sommige onwettige handelingen kunnen als gevolg van de relevante wetgeving zelfs tot strafrechtelijke vervolging leiden. Daarbij is niemand gebaat en wij verzoeken u dan ook de wetgeving en deze licentieovereenkomst na te leven.


  Tenzij uitdrukkelijk iets anders wordt vermeld, kan uit het gebruik van onze producten geen enkel eigendomsrecht worden afgeleid ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het product of de daardoor beschikbaar gestelde content. U mag de content van onze producten niet gebruiken, tenzij de eigenaar van de betreffende content daarvoor toestemming heeft verleend of u op andere wijze wettelijk daartoe bevoegd bent. Deze voorwaarden geven u niet het recht om merknamen of logo's die in onze producten worden vermeld te gebruiken. U mag in geen geval juridische verwijzingen die in of in combinatie met welk van onze producten dan ook worden vermeld verwijderen, verdoezelen of wijzigen.


  Voor sommige van onze producten (bijvoorbeeld Avira Answers) stellen wij een platform beschikbaar dat gebruikers in staat stelt met andere leden van de Avira-gebruikersgemeenschap en/of deskundigen in contact te treden. Als onderdeel van een dergelijk platform kunnen wij gebruikers ook in staat stellen, met deskundigen te onderhandelen en transacties af te sluiten. Avira is geen partij in de op deze wijze gesloten overeenkomsten of afgewikkelde transacties tussen gebruikers en/of deskundigen en ook zal ook niet optreden als bemiddelaar voor een gebruiker, om welke reden dan ook. Om ieder twijfel weg te nemen, is Avira op geen enkele wijze aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van gebruikers via één van de platformen van Avira, tenzij in deze licentieovereenkomst uitdrukkelijk iets anders wordt vermeld.


  U dient er zelf voor te zorgen dat u vertrouwd raakt met de belangrijkste functies en eigenschappen van een bepaald product, aangezien u het volledige risico draagt als het gaat om de vraag of dat product voldoet aan uw specifieke eisen en behoeften. Het installeren van een bepaald product, een update en/of upgrade en het naleven van alle door ons verstrekte aanwijzingen voor de installatie van het betreffende product en de bijbehorende updates en upgrades is uw eigen verantwoordelijkheid. U bent tevens verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een functionele hardware- en softwareomgeving en voor regelmatige backups van gegevens.


  U dient ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van alle vermeende of potentiële gebreken ten aanzien van het product. Als u een e-mailadres of andere contactgegevens aan ons verstrekt voor het toezenden van belangrijke informatie (ook veiligheidsgerelateerde informatie) voor het gebruik van een bepaald product, is het aan u ons in te lichten over een wijziging van die contactgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat u ons niet tijdig op de hoogte hebt gesteld van een gewijzigd e-mailadres en/of gewijzigde contactgegevens.


 5. UW AVIRA-ACCOUNT

 6. Voor het gebruik van sommige van onze producten moet u een specifiek Avira-account ("Account") aanmaken. U bent volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die verband houden met de gebruikers-ID van uw account en uw wachtwoord. Indien u van mening bent dat uw account wordt misbruikt of een dergelijk vermoeden bestaat, dient u ons onmiddellijk hiervan in kennis te stellen en uw wachtwoord te wijzigen. U kunt geen account aanmaken, als het beheren van een account of het gebruik van een bepaald product op dat moment beperkt of verboden is.


  Ten aanzien van ons product Avira Secure Backup geldt dat, indien u zich niet hebt aangemeld voor automatische vernieuwing en de door u aangeschafte licentie niet hebt verlengd, Avira u na het verstrijken van de betreffende licentieperiode een betalingsvrije periode van vijftien (15) dagen toekent, gedurende welke u nog toegang tot uw account hebt. Na afloop van de initiële betalingsvrije periode wordt uw account gedeactiveerd, maar worden de gegevens die u hebt gebackupt gedurende een periode van dertig (30) dagen bewaard. Tijdens deze periode van dertig (30) dagen ontvangt u regelmatig berichten waarin wordt aangegeven, dat deze gegevens op een specifieke datum zullen worden verwijderd, tenzij u de betreffende licentieperiode verlengd. Tijdens deze periode van dertig (30) dagen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling klantenservice om uw geselecteerde back-up-gegevens naar een vrij account te laten overzetten. Indien u de licentie niet (I) verlengd vóór de in het bericht genoemde datum van verwijdering, noch (II) contact opneemt met onze klantenservice voor het overzetten van de door u gebackupte gegevens naar een vrij account, worden deze gegevens verwijderd en zult u een nieuw account moeten aanmaken. U kunt te allen tijde schriftelijk verzoeken om de door u gebackupte gegevens van onze servers te laten verwijderen; een dergelijk verzoek zullen wij binnen zeven (7) werkdagen uitvoeren. Indien u niet expliciet verzoekt om de gegevens te verwijderen, kunnen wij deze om technische redenen gedurende maximaal negentig (90) dagen na beëindiging of het aflopen van de licentieovereenkomst voor het product Avira Secure Backup exclusief opslaan, vooropgesteld dat wij uw accountinformatie bewaren zoals vereist voor bedrijfsprocessen en in overeenstemming met de geldende wetgeving.


  Ten aanzien van ons product Avira Social Network Protection geldt dat u de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger moet zijn van het kind of de kinderen voor wie u het product Avira Social Network Protection en de bijbehorende website wilt gebruiken en dat u het product Avira Social Network Protection niet mag gebruiken voor personen die ouder zijn dan 18 jaar, getrouwd zijn of anderszins mondig zijn, en niet hebben ingestemd met uw gebruik van het product Avira Social Network Protection voor hem of haar. U dient een kind of kinderen voor wie u het product Avira Social Network Protection gebruikte en die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, gehuwd of anderszins mondig zijn, of die hun toestemming voor uw gebruik van het product Avira Network Protection voor hen hebben ingetrokken te verwijderen van uw account voor het product Avira Social Network Protection.


  Met betrekking tot ons product Avira Answers kunt u zich registeren als lid van een expert-community voor het geven van advies aan gebruikers die problemen hebben met hun computerhardware en/of software ("Expert"). Om uzelf als expert aan te melden, moet u een onderneming zijn en aantonen en waarborgen dat de onderneming op orde is, in het betreffende land geldig en naar behoren geregistreerd is, en dat u als verantwoordelijke voor een dergelijk expert-account over de bevoegdheid beschikt names de onderneming op te treden. Als u vervolgens uw expert-account opheft, zal door u verstrekte informatie niet meer zichtbaar zijn op Avira Answers (met uitzondering van bepaalde gegevens die wij ten behoeve van de administratieverwerking bewaren.


  Niets in deze Licentieovereenkomst beperkt ons recht uw accounts naar eigen goeddunken te beperken, op te schorten of te beëindigen.


 7. PRIVACY EN HET VERZAMELEN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 8. Voor uitgebreide informatie over onze gegevensbescherming en de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens verwijzen wij naar www.avira.com/privacy. Samengevat komt dit erop neer dat wij gerechtigd zijn specifieke gegevens te verzamelen, bewaren en gebruiken met betrekking tot u, uw apparatuur (zoals hieronder gedefinieerd) en de interacties van uw apparatuur met andere apparatuur. Delen van deze informatie kunnen gegevens bevatten die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,, informatie met betrekking tot kredietkaarten, portretfoto's, stemopnamen of andere biometrische bestanden (gezamenlijk "Persoonlijke gegevens" genoemd), en kunnen ook gevoelige informatie bevatten die op uw apparatuur is opgeslagen. Naast andere toepassingen die in ons privacybeleid uitgebreid worden beschreven, worden de door ons verzamelde gegevens gebruikt om een bepaald product beschikbaar te stellen, te leveren of te ondersteunen en u te informeren over upgrades, nieuwe en bestaande producten, aanbiedingen en overige informatie. Om die reden kunt u zich wellicht alleen onttrekken aan het verzamelen van sommige van deze gegevens door het betreffende product de deïnstalleren. 9. CONTENT VAN DERDEN, TOOLS VAN DERDEN EN TOEGANG OP AFSTAND DOOR DERDEN

 10. Indien sommige van onze producten content, tools of functies weergeven die niet van ons zijn ("Content van derden"), is de partij of entiteit die deze beschikbaar stelt alleen verantwoordelijk voor dergelijke content, functies en tools en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Indien de content van derden onderhevig is aan specifieke licenties, bepalingen en/of voorwaarden, dient u akkoord te gaan met deze bepalingen en/of voorwaarden van derden en deze in acht te nemen om gebruik te maken van de content van derden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden van derden en content van derden deel uitmaakt van onze producten, kunt u mogelijk niet langer gebruik maken van deze producten en/of wordt de toegang tot deze producten beperkt. 


  Sommige van onze producten maken gebruik van functies en toepassingen die u mogelijk in staat stellen iemand anders toegang te verschaffen tot informatie die is opgeslagen op uw apparaat en informatie over uw apparaat ("Toegang op afstand"). Om deze toegang te verlenen moet u instemmen met de toegang op afstand. Houdt u er rekening mee dat dergelijke functies, die zijn ontworpen om het gebruik van bepaalde producten voor u mogelijk te maken en te helpen bij het oplossen problemen die u bij het gebruik van bepaalde apparatuur zou kunnen ondervinden, anderen toegang verschaft tot bepaalde informatie die is opgeslagen op uw apparatuur, informatie over uw apparatuur en/of toegang verschaft tot informatie op uw apparatuur. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen voor uw apparatuur door het verschaffen van toegang op afstand aan derden.


  Naast toegang tot en/of gebruik van een aantal van onze producten (waaronder producten die toegang op afstand vereisen) krijgt u mogelijk toegang tot bepaalde toepassingen en/of tools van derden ("Tools van derden"). Avira is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van tools van derden. Daarnaast kunnen deze tools van derden gebonden zijn aan speciale licenties en/of voorwaarden. Door gebruik te maken van deze tools van derden stemt u ermee in alle relevante licenties en/of voorwaarden die voor de betreffende tool gelden in acht te nemen.


 11. UW CONTENT

 12. Met sommige van onze producten (met inbegrip van maar niet beperkt tot Avira Secure Backup en Avira Social Network Protection) kunt u uw eigen content uploaden of toevoegen aan een community die is bedoeld voor communicatie met anderen ("Uw content"). Indien uw content inderdaad uw eigen content is en u geen intellectuele eigendomsrechten van derden schendt, blijft u de eigenaar van de content die u aan uw content hebt toegevoegd. Ter verduidelijking vermelden wij dat de voorwaarden ten aanzien van uw content uitsluitend betrekking hebben op producten die onder deze licentieovereenkomst vallen en feedback (zoals hieronder gedefinieerd) uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Tevens bent u als enige verantwoordelijk voor de gegevens en content die via onze producten worden opgeslagen. Wij controleren de gegevens die u opslaat niet, tenzij dit absoluut noodzakelijk is om ondersteuning te kunnen bieden bij uw gebruik van onze producten of in overeenstemming met de betreffende wetgeving. Illegale gevens kunnen eventueel door ons worden verwijderd.


  U verklaart dat u de volgende regels in acht zult nemen met betrekking tot uw content:


  • Uw content die wordt weergegeven mag niet illegaal, onbetamelijk, godslasterlijk (ook niet in gemaskeerde vorm waarbij godslastering wordt gesuggereerd door gebruik van symbolen, initialen, opzettelijke spelfouten of andere tekens), bedreigend of privacyschendend zijn en mag geen afzonderlijke personen of een groep van personen tot slachtoffer maken, beledigen, vernederen of intimideren op basis van ras, afkomst, geslacht, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, leeftijd of bepaalde beperkingen of op andere wijze schadelijk zijn voor derden. Ook mag uw content geen virussen, wormen, malware, politiek getinte boodschappen, reclameboodschappen, kettingbrieven, massamailings of andere content bevatten die doorgaans wordt aangeduid met de term "spam".
  • Het is niet toegestaan om een vals e-mailadres te gebruiken, de persoonsgegevens van andere personen of entiteiten te misbruiken of een misleidende weergave ten aanzien van de oorsprong van uw content te geven.
  • U ziet af van het toevoegen van content die octrooien, auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van personen of entiteiten op enige wijze schendt, of die handelsgeheimen, vertrouwelijke of gevoelige informatie van personen of entiteiten bevat of op andere wijze de wettelijke rechten van personen of entiteiten schendt.
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik, misbruik of de verduistering door andere gebruikers van content die u aan ons, aan een community of aan een andere gebruiker via een community-website hebt verstrekt.

  Over het algemeen behouden wij ons het recht voor, content die in strijd is met deze licentieovereenkomst of naar onze mening anderszins verwerpelijk is te weigeren, te verwijderen, te screenen of te wijzigen.


  Toekennen van gebruiksrechten voor uw content aan Avira. Door uw content toe te voegen of te verzenden of op andere wijze beschikbaar te stellen voor weergave op of via een community in het kader van een bepaald product, verleent u een royalty-vrij, onbeperkt, wereldwijd geldend, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet exclusief en volledig sublicentieerbaar recht en een gebruikslicentie aan Avira voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, het creëren van afgeleid werken, verspreiden, uitvoeren, weergeven en op andere wijze volledig exploiteren van uw content (als geheel of gedeeltelijk) wereldwijd en/of deze content op enige wijze te gebruiken in andere werken, media of technologieën die op dit moment nog niet bekend of ontwikkeld zijn.


 13. EIGENDOMSRECHTEN, LICENTIEVERLENING & GEBRUIKSBEPERKINGEN

 14. Onze producten zijn de sleutel tot onze dienstverlening en wij nemen de bescherming van onze  intellectuele eigendomsrechten (en die van onze licentiehouders) uitermate serieus. Lees de onderstaande informatie alstublieft zorgvuldig door, aangezien hierin uw rechten met betrekking tot de producten worden uitgelegd, inclusief belangrijke informatie met betrekking tot uw mogelijkheid om een bepaald product op verschillende apparaten te downloaden en te gebruiken.


  Belangrijke definities: om de volledige betekenis van bepaalde begrippen die in dit hoofdstuk worden gebruikt te verduidelijken, willen wij de volgende termen graag toelichten (let wel dat onderstaande definities betrekking hebben op de volledige licentieovereenkomst en niet uitsluitend op dit artikel):


  • Apparaat: betekent een elektronisch apparaat dat met behulp van een programmeerbare berekeningsmethode gegevens kan verwerken.

  • Licentie: betekent uw recht om een product te gebruiken dat onderwerp is van deze licentieovereenkomst en de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn vanaf de datum waarop u gehouden bent de betreffende licentieovereenkomst en de Algemene voorwaarden op te volgen. In de licentie moeten de aard en de omvang van uw rechten op het gebruik van een bepaald product zijn vastgelegd. Licenties die toegang tot een update en/of upgrade-service omvatten geven ook het recht deze updates en/of upgrades te ontvangen en te gebruiken gedurende de licentieperiode voor het betreffende product. Voor de duidelijkheid: indien een licentie geen toegang geeft tot een update- en/of upgrade-service, is alleen het gebruik van de productversie die u hebt betaald toegestaan gedurende de licentieperiode van het betreffende product.

  • Licentieperiode: de licentieperiode begint voor sommige van onze producten zodra u toegang hebt verkregen tot het respectievelijke product (bijvoorbeeld via een software-sleutel). Voor sommige van onze producten begint de licentieperiode zodra u een account hebt aangemaakt of het product hebt geïnstalleerd, geopend of gebruikt. De licentieperiode duurt zolang wij een licentie voor het desbetreffende product verstrekken en bij een eventuele verlenging en/of vernieuwing van de periode. 

  Levensduur van het product: onze producten hebben een bepaalde levensduur ("Levensduur van het product") die is gebaseerd op het besturingssysteem waarop een specifiek product draait en hoe lang wij een dergelijke product ondersteunen. Een bepaald product kan niet compatibel zijn met een besturingssysteem tenzij dit wordt aangegeven in de Levensduur van het product of nadat de ondersteuningsperiode voor een dergelijk besturingssysteem is verstreken. De levensduur van onze producten wordt gepubliceerd op www.avira.com/nl/support-productlifecycle en wij adviseren u om deze levensduur te controleren voordat u een specifiek product koopt of vernieuwd, om er zeker van te zijn dat het product compatibel is met uw besturingssysteem.


  Licentieverlening: de producten zijn beschermd door internationale wetten betreffende auteursrechten, verdragen en andere wetten. Wij, en onze licentiegevers, bezitten en behouden alle rechten, titels en belangen ten aanzien van de producten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, octrooien, rechten op handelsgeheimen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze licentieovereenkomst en de Algemene voorwaarden geven u geen recht op of aan de producten en u verwerft hiermee geen enkel recht ten aanzien van de producten, met uitzondering van het hieronder vermelde. Uitgaande van een aanhoudende naleving van deze licentieovereenkomst en de Algemene voorwaarden verlenen wij u een persoonlijke, herroepbare, beperkte, niet exclusieve, niet overdraagbare licentie voor het gebruik van de producten voor de duur van de licentieovereenkomst, om deze producten voor persoonlijke of bedrijfsmatige doeleinden te activeren, te gebruiken en te openen, zoals expliciet wordt toegestaan in het respectievelijke productinformatieblad. Voor producten waarvoor volgens het relevante productinformatieblad geen specifieke licenties voor het gelijktijdige gebruik door meerdere gebruikers beschikbaar zijn, zoals opslaan en ander gelijktijdig gebruik van het product op meerdere apparaten ("Meervoudig gebruik"), is de licentie beperkt tot één kopie van het respectievelijke product. In dergelijke gevallen moet u bij het vervangen van het apparaat dat u gebruikt of waarop u het respectievelijke product hebt geïnstalleerd alle desbetreffende software van dat apparaat verwijderen en op uw nieuwe apparaat installeren. Bij producten waarvoor het productinformatieblad specifieke licenties voor meervoudig gebruik toestaat, dient het meervoudige gebruik alleen te zijn toegestaan voor en beperkt tot het relevante type of aantal licenties van Avira dat u hebt gekocht en ontvangen van ons.


  Testlicenties en freeware: een licentie voor het gebruik van onze software voor testdoeleinden gedurende een beperkte periode ("Testlicentie") of een gratis aan u ter beschikking gestelde licentie ("Freeware") wordt geleverd "als zodanig" en geeft geen enkel recht op ondersteuning. Een testlicentie of freeware mag niet worden gebruikt in een productieomgeving.


  Updates en upgrades: Mogelijk stellen wij meer of minder regelmatig en met verschillende tussenpozen verbeteringen, aanpassingen, herziene versies en/of nieuwe versies van een bepaald product ter beschikking in de vorm van een gratis of betaalde update of een upgrade ("Update" respectievelijk "Upgrade", geclassificeerd uitsluitend naar ons eigen goeddunken, als geheel "Update- en/of Upgrade-Service" genoemd). Indien of wanneer wij updates en/of upgrades beschikbaar stellen, dient u deze updates en/of upgrades te downloaden en te installeren om het product volledig te kunnen benutten. Sterker nog: indien u niet de meest actuele versie van het product gebruikt, kan de functionaliteit van het product als geheel of van een deel ervan beperkt zijn. Ten behoeve van het gebruiksgemak en het effectieve gebruik van onze producten gaat u ermee akkoord dat bepaalde updates en/of upgrades automatisch worden geïnstalleerd, eventueel maar niet noodzakelijk met tussenkomst van de gebruiker. Wij zullen geen automatische installaties verrichten die een wezenlijke verandering van het door u gekochte product tot gevolg hebben, zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven.


  Beperkingen van de licentie: de licentie die aan u is verstrekt is beperkt. Om het in bovenstaand artikel 2 vermelde nader toe te lichten: Het is niet toegestaan de software of delen ervan te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te reproduceren, te verzenden, te verspreiden, weer te geven, te verhuren, te verkopen, te wijzigen, aan te passen, in licentie te geven, als sublicentie te verstrekken, dan wel het product of enig onderdeel daarvan commercieel te exploiteren op een wijze anders dan die expliciet is toegestaan in de licentieovereenkomst. Daarnaast is het niet toegestaan de producten te (a) wijzigen, te vertalen, te decompileren, afgeleide producten ervan te ontwikkelen, te kopiëren, te verspreiden, te ontleden, uit te zenden, te versturen, te publiceren, eigendomsnotities of -labels ervan te verwijderen of te wijzigen of de beveiligingsfuncties van onze producten te kopiëren, of de software in licentie of onderlicentie te geven, te versturen, te verkopen, te spiegelen, te framen, te exploiteren, te verhuren, er persoonlijke labels aan toe te wijzen, er een deelneming in te nemen, dan wel de producten op enige andere wijze te gebruiken dan expliciet is toegestaan in deze licentieovereenkomst en de Algemene voorwaarden, of derden daartoe aan te zetten.


  U mag geen van onze producten gebruiken, noch een derde hiervoor toestemming geven, op plaatsen waar specifieke risico's bestaan en die een storingsvrij, permanent gebruik van relevante systemen vereisen, waarbij fouten in een product zouden kunnen leiden tot levensbedreigende situaties, letsel of gezondheidsklachten, dan wel tot substantiële materiële schade of schade aan het milieu (zeer risicovolle handelingen en handelingen met een hoge beschikbaarheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van nucleaire installaties, wapen-, luchtvaartnavigatie- of communicatiesystemen, reanimatiesystemen en -uitrustingen, machine- en productieprocessen op het gebied van farmaceutica en voeding). ELKE SCHENDING VAN DEZE PARAGRAAF HEEFT TOT GEVOLG DAT ALLE AANSPRAKEN OP GARANTIE KOMEN TE VERVALLEN EN WIJ NIET KUNNEN BELOVEN OF GARANDEREN DAT WELK VAN ONZE PRODUCTEN DAN OOK GESCHIKT IS VOOR HET GEBRUIK IN SPECIALE RISICOVOLLE OMGEVINGEN. 


  Claims door derden. U dient ons tijdig in te lichten, indien derden claims tegen u indienen, waarin gesteld wordt dat een product inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden (Rechtsmangel), en dient alle documenten of correspondentie of anderszins die u ontvangt in verband met een dergelijke claim onmiddellijk aan ons over te dragen.


  Feedback. Uw feedback en suggesties m.b.t. onze producten stellen wij bijzonder op prijs. Door uw suggesties, informatie, materiaal of andere content (gezamenlijk aangeduid als “Feedback”) aan ons door te geven, garandeert u dat dergelijke feedback niet strijdig is met het intellectuele eigendom resp. de intellectuele eigendomsrechten van derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot octrooien, auteursrechten of handelsmerkrechten) en dat u beschikt over alle rechten die vereist zijn voor een overdracht aan Avira. Bovendien verleent u Avira hierbij toestemming om dergelijke feedback te gebruiken. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat alle feedback die wordt ontvangen via onze producten een royaltyvrije, permanente, onherroepelijke, overdraagbare en niet exclusieve licentie voor Avira omvat voor het overnemen, publiceren, reproduceren, uitdragen, versturen, verspreiden, kopiëren, gebruiken, ontwikkelen van afgeleide producten, weergeven (geheel of gedeeltelijk) en anderszins volledig en wereldwijd exploiteren van feedback, of om actie te ondernemen met betrekking tot dergelijke feedback zonder extra toestemming of afweging, in welke vorm of met welke middelen dan ook, dan wel op basis van onbekende of later ontwikkelde technologie gedurende de volledige duur van de rechten die voor dergelijke content kunnen bestaan, en dat u hierbij afstand doet van iedere andersluidende claim.


 15. SCHADEVERGOEDING

 16. U gaat ermee akkoord Avira en al haar partners, dochterondernemingen, directeuren, managers, medewerkers, vertegenwoordigers, bedrijfspartners en licentiehouders ("Gevrijwaarde partijen van Avira") volledig schadeloos te stellen tegen enige claims of eisen, met inbegrip van billijke juridische kosten, verricht door derden, met betrekking tot of voortvloeiend uit: (a) iedere content die u uploadt naar één van onze producten; (b) uw gebruik van onze producten; (c) iedere schending door u van deze licentieovereenkomst; dan wel (d) uw schending van rechten van derden.


  Daarnaast gaat u ermee akkoord de gevrijwaarde partijen van Avira schadeloos te stellen tegen enige claims of eisen, met inbegrip van billijke juridische kosten, gemaakt door derden, met betrekking tot of voortvloeiend uit gebruik van onze producten in strijd met deze voorwaarden door u.  


 17. TECHNISCHE ONDERSTEUNING

 18. Ten aanzien van sommige van onze producten kunnen wij geheel naar eigen goeddunken technische ondersteuning aanbieden overeenkomstig de gedetailleerde beschrijving op www.avira.com/nl/support. Wij leveren dergelijke technische ondersteuning in welke vorm dan ook zonder enige garantie. Voordat u dergelijke ondersteuning kunt verkrijgen, is het uw eigen verantwoordelijkheid om een back-up te maken van al uw bestaande gegevens, software en programma's. Wij zijn met betrekking tot bepaalde producten gerechtigd om te allen tijde te stoppen met het aanbieden van technische ondersteuning of deze op te schorten.


 19. ONZE PRODUCTEN MODIFICEREN

 20. Wij werken voortdurend aan het verbeteren en wijzigen van onze producten. Wij zijn gerechtigd om te stoppen met het aanbieden van bepaalde producten of deze op te schorten of functies of mogelijkheden toe te voegen of te verwijderen. Wij mogen dergelijke modificaties uitvoeren zonder dat wij dit vooraf melden.


 21. DUUR EN BEËINDIGING VAN ONZE PRODUCTEN

 22. Deze licentieovereenkomst behelst de relatie tussen u en ons ten aanzien van een bepaald product totdat uw licentieperiode afloopt of wordt beëindigd omdat u in strijd met de voorwaarden hebt gehandeld, de licentievergoeding niet hebt betaald, wij wettelijke werden gedwongen deze te beëindigen of omdat wij het aanbieden van een bepaald product hebben opgeschort. Als een voorwaarde voor een bepaald product wegvalt, betekent dat niet dat de voorwaarde ook voor andere producten niet meer van kracht is. 


  U kunt te allen tijde stoppen met het gebruik van een bepaald product. Indien u hebt gekozen voor een automatische verlenging van een bepaald product, wil dat zeggen dat u te kennen hebt gegeven dat u een licentie wilt verlengen zodra de licentieperiode van een dergelijk product is verstreken, voor de prijs die op het moment van verlenging in de prijslijst staat vermeld en dat u ermee akkoord gaat dat wij u niet expliciet in kennis stellen van het feit dat de licentieperiode ten einde loopt. Indien u de licentie niet wilt verlengen, dient u dat 45 dagen voor afloop van de licentieperiode en voor het begin van de nieuwe licentieperiode mee te delen, om te voorkomen dat wij kosten in rekening brengen. Indien wij toch kosten in rekening brengen omdat u ons niet tijdig hebt geïnformeerd over het beëindigen van uw licentie, kunt u deze tot dertig (30) dagen nadat de kosten in rekening zijn gebracht terugvorderen.


  Op het moment dat de licentieperiode wordt beëindigd of verloopt, wordt uw recht op het gebruik van het desbetreffende product, update of upgrade, waar van toepassing, met onmiddellijke ingang beëindigd en moet u alle geïnstalleerde producten (en alle back-ups) van alle apparaten verwijderen. Wij mogen van u verlangen dat u ons een schriftelijke bevestiging doet toekomen, dat u het desbetreffende materiaal inderdaad verwijderd of vernietigd hebt.


 23. GARANTIES EN DISCLAIMERS

 24. Sommige van onze producten kunnen geleverd zijn met een beperkte garantie. Al onze betaalde producten zijn door ons voorzien van een garantie, waarmee wij garanderen dat tot dertig (30) dagen na aankoop, het desbetreffend product zonder problemen en in overeenstemming met de documentatie en dat de media (bijv. CD-ROM), indien hier sprake van is, waarop het desbetreffende product aan u is geleverd, vrij is van materiaal- en productiefouten.


  Indien geen sprake is van opzet of het per ongeluk veroorzaken van een gebrek aan het desbetreffende product, wordt de schending van de voorgaande beperkte garantie, naar ons eigen inzicht verholpen door (I) terugbetaling van het door u betaalde aankoopbedrag, (II) vervanging van de defecte media waarop het desbetreffende product aan u is geleverd, of (III) de levering van een storingsvrije versie van het respectievelijke product door hetzij vervanging van het product of reparatie van het onderliggende probleem waardoor het defect is veroorzaakt. U moet defecte media voor eigen rekening, samen met een kopie van uw aankoopbewijs, aan ons of het bedrijf dat de media aan u heeft geleverd, retourneren.  DEZE BEPERKTE GARANTIE VERVALT INDIEN U HET DEFECT ZELF HEBT VEROORZAAKT, HETZIJ OPZETTELIJK OF PER ONGELUK.


  BEHALVE VOOR DE BEPERKTE GARANTIE DIE OP SOMMIGE VAN ONZE PRODUCTEN EN/OF BEPAALDE ONDERDELEN DAARVAN VAN TOEPASSING KAN ZIJN, WORDEN ONZE PRODUCTEN GELEVERD "ZOALS ZIJ ZIJN". D.W.Z. DAT WIJ OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK GESTELD KUNNEN WORDEN. BOVENDIEN WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK IEDERE ANDERE VORM VAN GARANTIE AF, HETZIJ NADRUKKELIJK, IMPLICIET OF STATUTAIR INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. BOVENDIEN NEMEN WIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN IEDERE VORM VAN GARANTIE DIE BETREKKING HEEFT OP EEN NIET-INBREUKVERKLARING TEN AANZIEN VAN RECHTEN VAN DERDEN, VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT OF MOGELIJKHEID VAN COMPATIBILITEIT VAN EEN BEPAALD PRODUCT MET ANDERE PRODUCTEN. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE KEUZE VAN HET PRODUCT DAT AAN UW EISEN EN VERWACHTINGEN MOET VOLDOEN, EVENALS VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE BEOOGDE RESULTATEN VAN EEN DERGELIJK PRODUCT. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE KUNNEN WIJ NIET GARANDEREN DAT ONZE PRODUCTEN BESCHERMING BIEDEN TEGEN ALLE MOGELIJKE BEDREIGINGEN, VRIJ ZIJN VAN FOUTEN OF ZONDER ONDERBREKINGEN OF STORINGEN ZAL WERKEN, DAT ONZE PRODUCTEN VOLDOEN AAN UW SPECIFIEKE EISEN OF DAT ONZE PRODUCTEN GESCHIKT ZIJN VOOR PLAATSEN WAAR BIJZONDERE RISICO'S BESTAAN.

         

 25. ONZE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

 26. U vrijwaart ons expliciet van enige schadeclaims als gevolg van een oorzaak waarop Avira geen invloed heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot fouten in de elektronische of mechanische installatie of communicatielijnen, telefoon- of andere aansluitingsproblemen, computervirussen, ongeoorloofde toegang, ontvreemding, bedieningsfouten, extreme weersomstandigheden, aardbevingen of natuurrampen, stakingen of andere werkgerelateerde problemen, oorlogen of door de overheid opgelegde beperkingen. WIJ KUNNEN ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD JEGENS U OF ANDERE PERSONEN VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL OF ANDERE INDIRECTE, SPECIFIEKE INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DAN WEL SCHADE DOOR ENIGERLEI VERONACHTZAMING, INCLUSIEF VAN MAAR ZONDER BEPERKING TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN BEDRIJFSONDERBREKINGEN, VERLIES VAN GEGEVENS, COMPUTERSTORINGEN OF COMPUTERDEFECTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE OF VERLIES. WIJ KUNNEN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE, ZELFS NIET INDIEN WIJ OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ZIJN INGELICHT. IN GEEN ENKEL GEVAL KUNNEN WIJ OF ONZE WEDERVERKOPERS ONDER DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN OP GROND VAN DE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE SCHADE DIE HOGER IS DAN DE PRIJS DIE U VOOR HET DESBETREFFENDE PRODUCT HEBT BETAALD.


  DE BEPALINGEN IN DE ARTIKELS 12 EN 13 ZIJN TEVENS VAN TOEPASSINGEN OP ELKE GEBRUIKER EN GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPER, INDIEN VAN TOEPASSING, VAN ONZE PRODUCTEN EN KUNNEN VOLLEDIG OVEREENKOMSTIG DE WETTELIJK TOEGESTANE OMVANG TEN UITVOER WORDEN GELEGD.


 27. AANVULLENDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

 28. Indien u niet aan deze licentieovereenkomst en de Algemene voorwaarden, het productinformatieblad, de documentatie of andere aanvullende voorwaarden die aan deze licentieovereenkomst zijn toegevoegd voldoet, of indien er sprake is van verdenking van misbruik, kunnen wij het gebruik van onze producten opschorten of beëindigen.


  Uit deze licentieovereenkomst vloeien geen rechten ten gunste van derden voort. Indien u niet conform deze bepalingen handelt en wij niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat wij afzien van onze eventuele rechten (bijv. het recht om in de toekomst wel actie te ondernemen). Indien mocht blijken dat een bepaalde voorwaarde uit deze licentieovereenkomst onrechtmatig is, heeft dit geen enkele invloed op de overige voorwaarden. Tenzij artikel 15 van toepassing is, zijn de wetten van de Staat Californië, ongeacht de keuze van de wetgeving, van toepassing op alle toekomstige geschillen die ontstaan uit of gerelateerd zijn aan deze licentieovereenkomst of de producten. Alle claims die voortvloeien uit, of gerelateerd zijn aan deze licentieovereenkomst of de producten, zullen uitsluitend worden betwist voor de regionale of federale rechtbanken in Santa Clara County, Californië en u stemt net als wij toe in de persoonlijke jurisdictie in deze rechtbanken. 


  Wij kunnen deze licentieovereenkomst of enige aanvullende voorwaarden die op een product van toepassing zijn aanpassen, om bijv. veranderde wetgeving of wijzigingen aan onze producten aan te passen. Wij zullen deze aangepaste licentieovereenkomst op onze website publiceren, maar zullen tegelijkertijd eisen dat u de aangepaste licentieovereenkomst accepteert. Een aangepaste licentieovereenkomst heeft tot doel de relatie tussen u en ons te regelen. Indien u niet akkoord gaat met deze licentieovereenkomst, bent u gerechtigd om het gebruik van onze producten te beëindigen en heeft u, indien van toepassing, recht op terugbetaling.


  Een schending, nu of in de toekomst, van deze licentieovereenkomst berokkent ons onherstelbare schade. Dergelijke schade kan mogelijk niet worden uitgedrukt in geld en de wet zou in dat geval geen adequate schadeloosstelling bieden. Op grond hiervan zijn wij gerechtigd om, in aanvulling op alle andere beschikbare maatregelen, een vordering of andere billijke schadeloosstelling te verlangen via een bevoegde rechterlijke instantie als reactie op enige schending, nu of in de toekomst, met betrekking tot uw verplichtingen krachtens deze licentieovereenkomst.


  Uw gebruik van ons product kan gebonden zijn aan wetten voor het regelen van de uitvoer en de heruitvoer, met inbegrip van en zonder beperkt te zijn tot de Export Administration Regulations ("EAR") die worden gehandhaafd door het ministerie van handel van de Verenigde Staten en sanctiemaatregelen die worden gehandhaafd door het Treasury Department's Office of Foreign Assets Control. Enig product mag niet, direct of indirect, worden verkocht, uitgevoerd, heruitgevoerd, overgedragen, doorgegeven of andere wijze worden afgegeven aan eindgebruiker zonder de daarvoor vereiste vergunningen van de aangewezen overheidsinstanties en/of regelgevende organen.


  Door deze licentieovereenkomst voor het gebruik van onze producten ontstaat geen samenwerking, partnerschap, arbeidsovereenkomst of agentschap met/voor ons.


  De bepalingen in de artikels 5 tot en met 8 en 11 tot en met 15 en de evenzo relevante gedeelten van artikel 15 blijven geldig nadat deze licentieovereenkomst op grond van welke reden dan ook is beëindigd.


 29. BEPALINGEN VAN DE DUITSE WET

 30. Dit onderdeel is voor u van toepassing als u buiten de Verenigde Staten of Canada gevestigd bent. Op uw licentie is de Duitse wetgeving van toepassing. Ten aanzien van artikel 15 betekent "ondernemer" elke natuurlijke persoon, relatie, bedrijf, vennootschap of andere legale bedrijfsentiteit die de producten voor commerciële doeleinden gebruikt. Indien u ondernemer bent, vormt de geregistreerde vestiging van Avira de enige jurisdictie. Wij behouden ons het recht voor u in uw woonplaats te dagvaarden.


  Niets wat in deze licentieovereenkomst wordt vermeld tast uw recht conform de artikels 69 c sub 3, 69 d sub 2 en 3 en 69 e van de Duitse wet inzake het auteursrecht aan (Urheberrechtsgesetzes) aan. Indien u een bepaald product wilt onderwerpen aan een reverse-engineer-procedure, decompileren of demonteren (in het volgende "Decompilatie" genoemd) met het doel het interoperabel te maken met ander computerprogramma´s conform artikel 69 e van de Duitse wet inzake het auteursrecht, dient u voor de decompilatie van het product contact met ons op te nemen en de betreffende informatie die is vereist om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen op te vragen. Als we deze informatie zonder onnodige vertraging beschikbaar stellen, bent u niet bevoegd het betreffende product te decompileren.


Artikel 9 (TECHNISCHE ONDERSTEUNING) wordt in zijn geheel vervangen door de volgende bepalingen:


Ten aanzien van sommige van onze producten kunnen wij geheel naar eigen goeddunken technische ondersteuning aanbieden overeenkomstig de gedetailleerde beschrijving op www.avira.com/nl/support. Wij leveren dergelijke technische ondersteuning in welke vorm dan ook zonder enige garantie. Voordat u dergelijke ondersteuning kunt verkrijgen, is het uw eigen verantwoordelijkheid om een back-up te maken van al uw bestaande gegevens, software en programma's. Wij zijn met betrekking tot bepaalde producten gerechtigd om te allen tijde te stoppen met het aanbieden van technische ondersteuning of deze op te schorten. Voor het geval dat u hebt betaald voor het krijgen van technische ondersteuning voor een bepaald product en wij besluiten, niet langer technische ondersteuning voor dit product te bieden, wijzen wij u erop dat u mogelijk recht hebt op gedeeltelijke restitutie op grond van het wegvallen van de technische ondersteuning. De restitutie waar u mogelijk recht op hebt wordt proportioneel berekend op basis van de periode waarvoor u technische ondersteuning hebt gekocht, het bedrag dat u hebt betaald en de periode gedurende welke onze technische ondersteuning voor het product wegvalt.     


Artikel 10 (MODIFICATIE VAN ONZE PRODUCTEN) wordt in zijn geheel vervangen door de volgende bepalingen:


Wij werken voortdurend aan het verbeteren en wijzigen van onze producten. Wij zijn gerechtigd om te stoppen met het aanbieden van bepaalde producten of deze op te schorten of functies of mogelijkheden toe te voegen of te verwijderen. Wij mogen dergelijke modificaties uitvoeren zonder dat wij dit vooraf melden. Dergelijke modificaties worden door ons aangebracht om u een voordeel te verschaffen en met het doel om kwalitatief hoogwaardige producten te leveren en ervaringen op te doen met het gebruik van het product. Voor het geval dat een door ons aangebrachte modificatie van onze producten voor u een wezenlijk nadeel oplevert, wijzen wij u erop dat u het recht hebt deze overeenkomst op te zeggen en te beëindigen. Indien u opzegt of deze overeenkomst beëindigd, mag u het product niet langer gebruiken en moet u het van uw systeem verwijderen. Als u gebruik maakt van een premium-product waarvoor u hebt betaald, hebt u mogelijk recht op restitutie van een deel van de originele aankoopprijs daarvan.     


Hoofstuk 12 (GARANTIES EN DISCLAIMERS) wordt in zijn geheel vervangen door de volgende bepalingen:


Tenzij expliciet anderszins aangegeven, dienen de door ons geleverde producten in overeenstemming te zijn met de allernieuwste technologie en te voldoen aan alle relevante productinformatie en -specificaties die wij verstrekken, met inbegrip van die in gebruikershandleidingen. Wij garanderen niet dat de producten die onder deze licentieovereenkomst vallen, geschikt zijn voor doeleinden die buiten het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen vallen.


Wij wijzen u erop dat op basis van de huidige moderne technologie programmeerfouten niet volledig kunnen worden uitgesloten, zulks ondanks de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid, en dat het evenmin mogelijk is een product te ontwikkelen dat volledige bescherming biedt tegen alle bestaande virussen of andere malware.


Indien u een ondernemer bent en wij een betaald product aan u hebben geleverd met een licentie voor een beperkte periode, worden gebreken bij zulke producten als volgt verholpen, mits u ons conform artikel 377 van de Duitse handelswetgeving (Handelsgesetzbuch) op de hoogte hebt gebracht van het betreffende gebrek:


 • Gebreken die ons zijn gemeld worden uitsluitend naar ons inzicht ofwel hersteld ("Reparatie") of er wordt een nieuw product zonder gebrek geleverd ("Vervangende levering") op onze kosten.

 • Als de productgebreken niet binnen een redelijk tijdsbestek kunnen worden hersteld of als de reparatie dan wel de vervangende levering om andere redenen als niet afdoende worden beschouwd, kunt u naar eigen keuze de prijs korten of - in het geval van aanzienlijke gebreken - deze overeenkomst opzeggen.

 • Alle schadeclaims of claims voor de vergoeding van nodeloos gemaakte kosten (Ersatz vergeblicher Aufwendungen) die u indient en die een gevolg zijn van dergelijke gebreken vallen uitsluitend onder dit artikel 13.

Als wij een betaald product met een beperkte licentie hebben geleverd, zullen wij gebreken aan een dergelijk product binnen een redelijk tijdsbestek na de melding van deze gebreken herstellen. Wij zullen deze gebreken uitsluitend naar eigen inzicht herstellen door reparatie of door een vervangende levering op onze kosten. Uw recht om de prijs te korten gedurende de periode waarin het gebrek aanwezig is, blijft onaangetast. U bent alleen bevoegd tot buitengewone opzegging van deze overeenkomst op grond van een gebrek dat het gebruik in overeenstemming met deze overeenkomst onmogelijk maakt, als wij voldoende gelegenheid hebben gehad het gebrek te herstellen en daar niet in geslaagd zijn.U bent in geen enkel geval gerechtigd de broncode van onze producten te eisen met betrekking tot gebreken, eender van welke aard.


In geval van gerechtvaardigde claims door derden zullen wij u de kosten die voortvloeien uit de indiening van claims door derden vergoeden (met inbegrip van redelijke advocatenkosten, die niet hoger mogen zijn dan de wettelijk geregelde honoraria, indien van toepassing). Daarnaast is onze aansprakelijkheid voor winstderving als gevolg van deze gebreken beperkt tot het vijfvoudige van de licentievergoeding, behalve als de gebreken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid aan onze zijde.


Als u een ondernemer bent en wij aan u een licentie voor een bepaald product hebben geleverd die onbeperkt geldig is, verjaren uw garantieaanspraken voor gebreken aan het betreffende product een jaar na de wettelijke aanvang van de verjaringstermijn, behalve als er sprake is van grove nalatigheid of opzet aan onze zijde. De wettelijke verjaringstermijn conform artikel 479 van het Duitse burgerlijk wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch) wordt hierdoor niet aangetast.


Artikel 13 (ONZE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID) wordt in zijn geheel vervangen door de volgende bepaling:


Niettegenstaande het rechtskarakter van de relevante claim is het volgende van toepassing op uw schadeclaims en claims voor vergoeding van nodeloos gemaakte kosten (Ersatz vergeblicher Aufwendungen): 

                                                                                                                                 

 • Wij zijn aansprakelijk voor door u geleden schade op grond van grove nalatigheid of opzettelijk gedrag aan onze zijde dat leidt tot verwijtbare schade aan leven, lichaam en gezondheid en voortvloeit uit de aanname van een garantie of in overeenstemming met de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) In alle andere gevallen blijft onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot schending van wezenlijke verplichtingen krachtens deze overeenkomst. Wezenlijke verplichtingen zijn alleen die verplichtingen waaraan in eerste instantie moet worden voldaan voor een behoorlijke nakoming van de overeenkomst en waarvan u zonder meer mag aannemen dat ze worden voldaan. Onze aansprakelijkheid voor verlies van gegevens blijft beperkt tot de gebruikelijke uitgaven vereist voor herstel van die gegevens, die normaal en gebruikelijk als er veiligheidskopieën zijn gemaakt. In dit kader wijzen wij u erop dat u conform artikel 2 van deze overeenkomst verplicht bent regelmatig back-ups te maken.

 • Onze aansprakelijheid in geval van nalatige schending van wezenlijke verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst blijft beperkt tot te verwachten schade die typisch is voor een overeenkomst van deze aard.

 • Onze strikte aansprakelijkheid voor gebreken die al bestonden op het moment dat deze overeenkomst werd gesloten conform artikel 536 a lid 1, ofwel 1 van het Duitse burgerlijk wetboek wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

 • De voorafgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor al onze vertegenwoordigers, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze directeurs, wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en andere medewerkers.


Artikel 14 (AANVULLENDE INFORMATIE OVER DEZE LICENTIEOVEREENKOMST) wordt in zijn geheel vervangen door de volgende bepaling:


Opschorting van de levering van producten op grond van schending of beweerd wangedrag

Wij zijn gerechtigd de levering van onze producten aan u tijdelijk op te schorten en/of te beëindigen, als u zich niet houdt aan deze licentieovereenkomst, de Algemene voorwaarden, het productinformatieblad, de documentatie of de aanvullende voorwaarden die deel uitmaken van deze overeenkomst. Wij zijn gerechtigd de levering van onze producten aan u tijdelijk op te schorten en/of te beëindigen als we vermeend wangedrag onderzoeken.

  

Ontstentenis van vrijstelling, plaats en rechtskeuze

Uit deze licentieovereenkomst vloeien geen rechten ten gunste van derden voort. Indien u niet conform deze bepalingen handelt en wij niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat wij afzien van onze eventuele rechten (bijv. het recht om in de toekomst wel actie te ondernemen). Indien mocht blijken dat een bepaalde voorwaarde uit deze licentieovereenkomst onrechtmatig is, heeft dit geen enkele invloed op de overige voorwaarden. Voor geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze licentieovereenkomst of de producten die daaronder vallen is de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting voor de Duitse regels inzake de rechtskeuze. Alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze licentieovereenkomst zullen worden betwist voor de arrondissementsrechtbank (Landgericht) van München I, Duitsland, en u stemt net als wij in met een persoonlijke jurisdictie in die rechtbanken.  


Onvervreemdbare rechten van de consument

Niets in deze licentieovereenkomst is bedoeld om of tracht uw wettelijke rechten in het kader van de regelgeving voor de wettelijk verplichte consumentenbescherming in het in het rechtsgebied waarin u verblijft te beperken. In sommige rechtsgebieden zijn de eerder genoemde beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid, gezien de doorslaggevende regels inzake bescherming van de consument, wellicht slechts gedeeltelijk of helemaal niet geldig.  


Aanpassen van de licentieovereenkomst

Wij kunnen deze licentieovereenkomst of enige aanvullende voorwaarden die op een product van toepassing zijn aanpassen, om bijv. veranderde wetgeving of wijzigingen aan onze producten aan te passen. De gewijzigde licentieovereenkomst wordt gepubliceerd op www.avira.com/legal, maar wellicht is het noodzakelijk dat u zich akkoord verklaard met de gewijzigde licentieovereenkomst.  Een aangepaste licentieovereenkomst heeft tot doel de relatie tussen u en ons te regelen. Als u het niet eens bent met een wezenlijke wijziging in deze licentieovereenkomst, bent u verplicht Avira daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. Voor het geval dat u het niet eens bent met een eenzijdige wezenlijke wijziging van deze licentieovereenkomst door ons, wijzen wij u op het recht de licentieovereenkomst op te zeggen en het contract te beëindigen. Als u besluit deze licentieovereenkomst op te zeggen en het contract te beëindigen, dient u meteen te stoppen met het gebruik van onze producten en deze van uw apparatuur te verwijderen. Mogelijk komt u in aanmerking voor een restitutie van de betaalde aankoopprijs.


U bent niet gerechtigd deze licentieovereenkomst op te zeggen, het contract te beëindigen of een gedeeltelijke restitutie van het aankoopbedrag te ontvangen als de eenzijdige wijziging van de voorwaarden door ons niet van wezenlijke aard is.  


Billijke rechtsmiddelen

Een schending, nu of in de toekomst, van deze licentieovereenkomst zou ons onherstelbare schade kunnen berokkenen. Dergelijke schade kan mogelijk niet worden uitgedrukt in geld en de wet zou in dat geval geen adequate schadeloosstelling bieden. Op grond hiervan zijn wij gerechtigd om, in aanvulling op alle andere beschikbare maatregelen, een vordering of andere billijke schadeloosstelling te verlangen via een bevoegde rechterlijke instantie als reactie op enige schending, nu of in de toekomst, met betrekking tot uw verplichtingen krachtens deze licentieovereenkomst. Ook u als verbruiker bent mogelijke gerechtigd billijke voorzieningen te treffen. Niets in deze licentieovereenkomst is bedoeld om een dergelijk recht aan te tasten.


Uitvoerbeperkingen

Uw gebruik van ons/onze product(en), de verspreiding van ons/onze product(en) en de herverkoop van onze producten, indien door ons toegestaan, kan aan wetten voor het regelen van de (her)uitvoer gebonden zijn, met inbegrip van en zonder beperkt te zijn tot de exportwetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland en de Export Administration Regulations ("EAR") die worden gehandhaafd door het ministerie van handel van de Verenigde Staten en sanctiemaatregelen die worden gehandhaafd door het Treasury Department's Office of Foreign Assets Control. Enig product mag niet, direct of indirect, worden verkocht, uitgevoerd, heruitgevoerd, overgedragen, doorgegeven of andere wijze worden afgegeven aan eindgebruiker zonder de daarvoor vereiste vergunningen van de aangewezen overheidsinstanties en/of regelgevende organen.


Door deze licentieovereenkomst voor het gebruik van onze producten ontstaat geen samenwerking, partnerschap, arbeidsovereenkomst of agentschap met/voor ons.


De bepalingen in de artikels 5 tot en met 8 en 11 tot en met 15 en de evenzo relevante gedeelten van artikel 15 blijven geldig nadat deze licentieovereenkomst op grond van welke reden dan ook is beëindigd.


Avira, Inc. 330 Primrose Rd | Burlingame CA 94010 | United States of America


Avira Operations GmbH & Co. KG | Kaplaneiweg 1 | 88069 Tettnang | Duitsland


2 december 2014

Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing in vergelijking met 2 x jaarlijkse verlengingsprijs van #cma_promo_renewal_price# / jaar. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint en wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
De resterende waarde van uw huidige abonnement wordt omgezet in extra dagen voor uw nieuwe abonnement.
Big savings. Strong online security: 43% off Avira Prime >
Riesen Rabatt. Starke Online-Sicherheit: 43% auf Avira Prime >