Belangrijk: Uw huidige versie van Windows is verouderd en wordt niet meer ondersteund.
Voor uw veiligheid adviseren wij u om over te stappen op Windows 10/11 voordat u de Avira-software downloadt.
Update uw Windows-versie hier.
Our Avira Phantom VPN is no longer available for use within India as a result of governmental regulations requiring the logging and saving of user data, but you can still use your subscription when traveling outside of India.
Skip to Main Content
BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR EN WEES ER ZEKER VAN DAT U DEZE BEGRIJPT ALVORENS DE BEPALINGEN ERVAN TE ACCEPTEREN. AVIRA IS BEREID OM U ALS CONSUMENT EEN LICENTIE TE VERSTREKKEN VOOR DE SOFTWARE (ZOALS HIERNA GEDEFINIEERD) OF ALS ONDERNEMER (“U”); EN WEL ALLEEN WANNEER U ALLE BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ACCEPTEERT EVENALS DE BIJBEHORENDE VOORWAARDEN EN CONDITIES. DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP “I AGREE” (IK GA AKKOORD) OF “YES” (JA), DOOR DE SOFTWARE TE LADEN OF DOOR ANDERSZINS UW TOESTEMMING AAN TE GEVEN, ACCEPTEERT U DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST WORDT EEN WETTELIJK EN AFDWINGBAAR CONTRACT TUSSEN AVIRA EN U ALS INDIVIDU, INDIEN U EEN CONSUMENT BENT, OF TUSSEN AVIRA EN UW ZAKELIJKE ORGANISATIE, INDIEN U EEN ONDERNEMER BENT. ALS U HET NIET EENS BENT MET DEZE BEPALINGEN, KLIK DAN OP “CANCEL” (ANNULEREN), “NO” (NEE) OF “CLOSE WINDOW” (SLUIT VENSTER).

Indien u buiten de Verenigde Staten en Canada gevestigd bent, houd dan rekening met de aanvullende bepalingen van artikel 17 die op u van toepassing zijn.

 

BEPALINGEN

Deze licentieovereenkomst houdt zich bezig met het verlenen door Avira van een licentie voor software en eventuele bijbehorende documentatie aan u. Deze licentieovereenkomst zal tevens van toepassing zijn op alle updates en upgrades, voor zover Avira u voorziet van updates en/of upgrades na het installeren van de software.

 
 1. Definities
  1. Automatische vernieuwing – bekent een voorziening die voor de vernieuwing van een licentie zorgt aan het einde van de looptijd van een licentie zonder dat hiervoor een nadere mededeling nodig is.
  2. Avira - betekent Avira, Inc., 425 Market Street, San Francisco, CA 94105, tenzij u buiten de Verenigde Staten of Canada gevestigd bent, want dan zal Avira betekenen: Avira Operations GmbH & Co. KG, Kaplaneiweg 1, 88069 Tettnang, Duitsland.
  3. Computer - betekent een apparaat dat in staat is om gegevens te verwerken met behulp van een programmeerbare rekenspecificatie.
  4. Consument - betekent een natuurlijke persoon die is voorzien van software van Avira voor persoonlijk gebruik, met inbegrip van zijn/haar familie.
  5. Klant - betekent een consument en/of ondernemer.
  6. Documentatie - betekent schriftelijke materialen, in gedrukte of elektronische vorm, die de eigenschappen van de software en/of updates en upgrades beschrijven die ontworpen zijn om u effectief te ondersteunen bij het gebruik van de software, updates en/of upgrades. Een dergelijke documentatie verandert de bepalingen van deze licentieovereenkomst van zijn bijbehorende voorwaarden en condities niet.
  7. Ondernemer - betekent een natuurlijke persoon, wettelijke entiteit of samenwerkingsverband, die/dat rechtsbevoegdheid heeft en die/dat niet betrokken is bij persoonlijk of familiair gebruik bij het bestellen of ontvangen van software van Avira bij de uitvoering van zijn commerciële of zelfstandige beroeps- of andere werkzaamheden.
  8. Vergoeding - betekent de prijs of de licentievergoeding die dient te worden betaald voor software van Avira.
  9. Freeware - betekent software die kosteloos aan de consument ter beschikking wordt gesteld.
  10. Licentie - betekent uw recht om de software te gebruiken die deel uitmaakt van deze licentieovereenkomst en de voorwaarden en condities die van toepassing zijn vanaf de datum van het sluiten van de relevante overeenkomst. De licentie zal de aard en omvang van uw recht aangeven om de software te gebruiken. Voor die software waarvoor een updateservice beschikbaar is, zal de licentie eveneens uw recht omvatten om lopende updates/upgrades te ontvangen gedurende de looptijd van de licentie voor de ter beschikking gestelde software.
  11. Looptijd van de licentie - betekent de periode gedurende welke een licentie voor de software wordt verleend. De looptijd van de licentie begint vanaf het moment waarop u een software key hebt ontvangen.
  12. Meervoudig gebruik - betekent het gelijktijdig opslaan, gelijktijdig bewaren en ander gelijktijdig gebruik van de software op meerdere computers en het gebruik van dergelijke software waarvoor speciale licenties voor meervoudig gebruik ter beschikking zijn gesteld in overeenstemming met de betreffende productinformatie.
  13. Wederverkoper - betekent een klant aan wie software uitdrukkelijk ter beschikking is gesteld ten behoeve van de wederverkoop.
  14. Software - betekent computerprogramma’s van Avira in hun doelcodeformaat, met inbegrip van eventuele en alle updates en upgrades hiervan die Avira ter beschikking stelt en waarvoor Avira aan u een licentie heeft verleend.
  15. Voorwaarden - betekent de algemene voorwaarden van Avira. Zie www.avira.com. Zoals hieronder is aangegeven, zijn deze voorwaarden van toepassing naast en aanvullend op de bepalingen van deze licentieovereenkomst.
  16. Proeflicentie - betekent een licentie om de software voor testdoeleinden te gebruiken gedurende een beperkte periode, zonder dat de klant hiervoor iets hoeft te betalen.
  17. Updates en upgrades - houden het actualiseren van de software in. Het indelen van de actualisering als update of als upgrade valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Avira.
  18. Update-Service - betekent de doorlopende actualisering van software door middel van updates en/of upgrades en het ter beschikking stellen van dergelijke updates en upgrades aan u door Avira. Sommige software heeft de Update Service nodig voor functioneel gebruik. Avira kan geheel naar eigen goeddunken diensten aanbieden in het kader van haar Update Service als update of upgrade.
 2. Eigendomsrechten
  De software wordt beschermd door middel van internationale copyrightwetgeving, verdragen en andere wetten. Avira en haar licentienemers zijn eigenaar van en behouden alle rechten, titels en belangen aan de software, met inbegrip van alle copyrights, patenten, handelsgeheimrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze licentieovereenkomst draagt geen titel ten aanzien van of in de software over op u. U verkrijgt geen rechten aan de software met uitzondering van hetgeen in artikel 3 en 6 navolgend vermeld is.
 3. Licentieverlening
  1. Avira verleent hierbij aan u een niet exclusieve, niet overdraagbare licentie voor het gebruik van de software waarvoor eventuele beperkingen gelden die hier of in de voorwaarden vervat zijn.
  2. Bovendien:
   1. Zoals aangegeven, zijn de voorwaarden van toepassing op deze licentieovereenkomst. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze licentieovereenkomst en de voorwaarden, zullen de voorwaarden van toepassing zijn.
   2. Voor software waarvoor updates en upgrades worden aangeboden door Avira, omvat uw licentie het recht om upgrades en updates gedurende de looptijd van de licentie te ontvangen en te gebruiken. Voor software waarvoor van de kant van Avira geen updates of upgrades beschikbaar zijn, mag u alleen de versie van de software gebruiken, waarvoor u hebt betaald gedurende de looptijd van de licentie.
 4. Bepalingen voor het gebruik
  1. De software mag niet worden gereproduceerd, getransfereerd of gedecompileerd (bv. recompilatie in de broncode), tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door deze licentieovereenkomst of door de wet wordt toegelaten. Als u de software terug wilt koppelen, wilt decompileren of disassembleren (hieronder aangeduid als "decompilatie") om een interoperationaliteit met andere computerprogramma’s tot stand te brengen, voor zover wettelijk toegestaan, zult u contact opnemen met Avira, voordat u de software decompileert, en u zult verzoeken om het ter beschikking stellen van de informatie die noodzakelijk is om een dergelijke interoperationaliteit tot stand te brengen. Indien Avira dergelijke informatie met betrekking tot de interoperationaliteit ter beschikking stelt zonder onredelijke vertraging, bent u niet gerechtigd om de software te decompileren.
  2. Software waarvoor geen speciale licenties voor meervoudig gebruik beschikbaar zijn in overeenstemming met de relevante productinformatie, is beperkt tot het gebruik door u op slechts één computer. Ten behoeve hiervan kunt iedere beschikbare computer gebruiken die voldoet aan de systeemvereisten en waarvoor de licentie werd verleend. Mocht u van computer veranderen, dan moet de software gewist worden van de computer waarop de software daarvoor geïnstalleerd was, voordat de software opnieuw op een andere computer wordt geïnstalleerd. Voor software waarvan de productinformatie speciale licenties voor meervoudig gebruik bevat, zal meervoudig gebruik slechts dan toegestaan zijn indien en in de omvang waarin u het relevante type of aantal licenties hebt gekocht en door Avira werd verleend.
  3. Het is u niet toegestaan en u mag geen andere persoon toestaan om:
   1. enig gedeelte van de software te kopiëren (anders dan eenmaal voor back-updoeleinden), hieraan een sublicentie te verlenen, te verhuren, uit te lenen, of te leasen. Als u de software op een andere computer wenst te gebruiken, moet u het programma van uw huidige computer wissen, voordat u deze op de andere computer installeert;
   2. geheel of gedeeltelijk afgeleide werken aan te passen of aan te maken die gebaseerd zijn op de software.
   3. LET OP: ALS U DIT DOET, VERVALT IEDERE GARANTIE DIE VAN TOEPASSING MOCHT ZIJN;
   4. eigendomsvermeldingen, serienummers, etiketten of kopieerbeveiligingsvoorzieningen van de software te verwijderen;
   5. de software in bijzonder riskante omgevingen te gebruiken die een storingsvrije, permanente werking van de relevante systemen vergt en waarin het uitvallen van de software kan leiden tot een rechtstreeks gevaar voor het leven, het lichaam, de gezondheid of tot aanzienlijke schade aan eigendommen of aan het milieu (activiteiten met hoog risico en hoge beschikbaarheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot de toepassing van nucleaire voorzieningen, wapensystemen, luchtvaartnavigatie of communicatiesystemen, levensondersteunende systemen en apparatuur, machine- en productieprocessen in de farmaceutische en voedselproductie). Avira bidet geen vrijwaring of garantie dat de software geschikt is voor het gebruik in omgevingen die speciale risico’s bevatten.
   6. Avira behoudt zich alle rechten voor om actie te ondernemen om een niet geautoriseerd gebruik van de software door u te verbieden of te stoppen, met inbegrip van maar niet beperkt tot claims met betrekking tot nalating en schadeloosstelling. Niet geautoriseerd gebruik door u kan strafrechtelijke vervolging op grond van de geldende wetgeving tot gevolg hebben. De bepalingen van dit artikel 4.3.5 met betrekking tot het reproduceren en openbaar maken zullen tevens van toepassing zijn op de gebruikershandboeken en andere documenten die betrekking op de software die door Avira ter beschikking is gesteld.
 5. Uw verplichtingen
  Het installeren van een functionele hardware- en softwareomgeving voor de software is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Hetzelfde zal van toepassing zijn op de regelmatige databack-ups binnen uw gegevensverwerkingsysteem.
 6. Proeflicenties en freeware
  Een proeflicentie en een licentie voor freeware wordt u kosteloos aangeboden en zonder vrijwaring met uitzondering van de bruikbaarheid van de software en dien ten gevolge biedt Avira u geen garantie met betrekking tot de software. Avira bidet geen productsupport aan voor deze licenties en u mag deze niet gebruiken in een productieomgeving. Licenties voor freeware worden alleen verstrekt voor privégebruik.
 7. Automatische vernieuwing
  Als u hebt getekend voor Automatische Vernieuwing van een licentie, tenzij deze door een van de partijen ten minste 30 dagen voorafgaand aan het einde van de huidige looptijd van de licentie wordt opgezegd, zal de looptijd van de licentie tegen de op dat moment geldende catalogusprijs automatisch worden vernieuwd. De nieuwe licentielooptijd zal dezelfde duur hebben als de vorige licentielooptijd.
 8. Gevolg van het beëindigen of aflopen van de licentie
  Beëindiging of aflopen van de licentie die op grond van deze overeenkomst wordt verleend houdt in dat uw recht om de software en updates en upgrades te gebruiken onmiddellijk eindigt. U zult dan geen verdere updates ontvangen en u moet de software van uw computer wissen evenals alle back-upkopieën. Avira kan van u verlangen dat u een schriftelijke bevestiging van het vernietigen of wissen van de materialen overlegt, waarnaar in dit artikel 8 wordt verwezen.
 9. Technische ondersteuning
  Avira biedt technische ondersteuningdiensten aan. Zie www.avira.com. Dergelijke technische ondersteuning wordt geboden naar goeddunken van Avira zonder enige garantie of vrijwaring van welke aard dan ook. Het valt onder uw verantwoordelijkheid om al uw bestaande data, software en programma’s op te slaan, voordat u technische ondersteuning van Avira krijgt. Avira behoudt zich het recht voor om een eventuele technische ondersteuning naar eigen goeddunken te weigeren, op te schorten of te beëindigen.
 10. Beperkte garantie en exoneratieclausule
  1. Beperkte garantie. Avira garandeert dat een betaalde versie van de software gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van aankoop substantieel zal functioneren in overeenstemming met de documentatie en dat de media (bv. CD-ROM), indien van toepassing, waarop de software staat en u werd geleverd, vrij zal zijn van defecten wat betreft materiaal en vakmanschap.
  2. Rechten van de klant. Uw exclusieve recht in geval van een inbreuk op de bovenstaande beperkte aansprakelijkheid zal bestaan uit, naar keuze van Avira, ofwel (i) terugbetaling van de door u betaalde vergoeding, indien van toepassing, of (ii) vervanging van de defecte media waarop de software staat. U moet een defect medium op uw kosten aan Avira teruggeven of aan uw wederverkoper, die het medium aan u heeft geleverd, met een kopie van uw kassabon. Deze beperkte garantie is ongeldig wanneer het defect werd veroorzaakt door een ongeluk of verkeerd gebruik van uw kant.
  3. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
   MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERVOOR VERMELD IS, WORDT ALLE SOFTWARE GELEVERD “ZOALS DEZE IS” EN AVIRA GEEFT GEEN GARANTIE OP HET GEBRUIK OF DE FUNCTIONALITEIT ERVAN. AVIRA BIEDT GEENGARANTIE VAN WELK SOORT OOK EN SLUIT UITDRUKKELIJK IEDERE ANDERE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK UIT, ZIJ HET UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF STATUTAIR MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. AVIRA SLUIT TEVENS EVENTUELE EN ALLE GARANTIES UIT MET BETREKKING TOT HET INBREUK PLEGEN OP DE RECHTEN VAN DERDEN, DE VERKOOPBAARHEID, TEVREDENSTELLENDE KWALITEIT OF DE GESCHIKTHEID OM DE SOFTWARE MET ANDERE PRODUCTEN TE INTEGREREN. U AANVAARDT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET UITKIEZEN VAN DE SOFTWARE OM UW BEOOGDE RESULTEN TE BEHALEN EN VOOR HET INSTALLEREN, GEBRUIKEN VAN EN HET BEHALEN VAN DE RESULTATEN MET DE SOFTWARE. ZONDER HET BOVENSTAANDE TE BEPERKEN, BIEDT AVIRA GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE TEGEN ALLE MOGELIJKE GEVAREN ZAL BESCHERMEN, VRIJ VAN FOUTEN OF VAN ONDERBREKINGEN OF ANDERE GEBREKEN IS, OF DAT DE SOFTWARE ZAL VOLDOEN AAN UW EISEN.
 11. Beperking van de aansprakelijkheid
  IN GEEN GEVAL ZAL AVIRA TEGENOVER U OF EEN ANDERE PERSOON AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR SCHADE DOOR GEDERFDE WINST, GEDERFDE GOODWILL OF INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR SCHADE DOOR NALATIGHEID VAN ENIGERLEI AARD MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WERKONDERBREKING; VERLIES VAN DATA, COMPUTERDEFECTEN OF FUNCTIESTORINGEN, OF TOT ANDERE SCHADE OF VERLIES. IN GEEN GEVAL ZAL AVIRA AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE DE DOOR U BETAALDE LICENTIEVERGOEDING TE BOVEN GAAT, ZELFS INDIEN AVIRA WERD GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

  DE BOVENSTAANDE BEPALINGEN IN ARTIKEL 10 EN 11 ZIJN IN DEZELFDE MATE VAN TOEPASSING OP ALLE GEAUTORISEERDE WEDDERVERKOPERS EN KUNNEN WORDEN DOORGEZET IN DE MAXIMALE OMVANG DIE DE TOEPASSELIJKE WET TOESTAAT.
 12. Privacybescherming
  Door deze licentieovereenkomst aan te gaan, gaat u ermee akkoord dat het privacybeschermingbeleid van Avira, zoals dit bestaat op enig relevant moment, op u van toepassing zal zijn. Zie www.avira.com.
 13. Verzamelen van bepaalde systeeminformatie
  Avira gebruikt bepaalde applicaties en tools via haar website en in de software om informatie over uw computersysteem te verkrijgen, om Avira te ondersteunen bij het verlenen van support voor de software. Met het uitgebreide online testen van bestanden (voorziening Avira AntiVir ProActiv Community volgens versie 10 van Avira betaalde producten) stuurt Avira alleen verdachte programma’s (uitvoerbare bestanden) naar haar veilige Duitse datacentra. Avira verstuurt geen persoonlijke gegevens. Bestanden zoals pdf, doc, xls evenals andere persoonlijke data, zoals foto’s en video’s worden niet automatisch verzonden.
 14. [opzettelijk blanco gelaten]
   
 15. Toepasselijk recht en forum
  Tenzij artikel 17 van toepassing is, zal deze licentieovereenkomst worden beheerst door de wetten van de Staat Californië en alle handelingen in het kader van deze overeenkomst zullen aan de bevoegde rechtbanken van Californië ter beslissing worden voorgelegd en u gaat ermee akkoord dat deze rechtbanken uitsluitend bevoegd zullen zijn.
 16. Diversen
  1. Deze licentieovereenkomst en de voorwaarden, zoals hiervoor gedefinieerd en hier opgenomen, bevatten al uw rechten ten aanzien van het gebruik van de software en vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen. Deze licentieovereenkomst en de voorwaarden vervangen eventuele vroegere communicatie, representatie en reclame met betrekking tot de software die onder deze licentieovereenkomst valt.
  2. Van geen enkele bepaling hiervan zal geacht worden dat er afstand van is gedaan, tenzij hieromtrent een schriftelijke afstandsverklaring van een bevoegde vertegenwoordiger van Avira aanwezig is.
  3. Als een bepaling van deze licentieovereenkomst of bijbehorende voorwaarden ongeldig wordt geacht, zal de rest van deze licentieovereenkomst en voorwaarden volledig van kracht en geldig blijven. In de mate waarin een anderszins ongeldige bepaling kan worden gewijzigd, zodat deze geldig is, zal deze bepaling aldus worden gewijzigd.
  4. Alle rechten die hieronder niet uitdrukkelijk zijn vermeld, blijvenvoorbehouden door Avira.
  5. De beschrijvende kopjes in deze licentieovereenkomst zijn opgenomen voor het leesgemak en zullen de opbouw of de interpretatie van deze licentieovereenkomst niet beperken of anderszins beïnvloeden.
  6. U mag uw rechten op grond van deze licentieovereenkomst niet overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Avira.
 17. Bepalingen voor licenties onder de Duitse wet
  Dit artikel is op u van toepassing, indien u in een ander rechtsgebied gevestigd bent dan de Verenigde Staten of Canada. Uw licentie wordt beheerst door de Duitse wetgeving. Mocht u ondernemer zijn, dan is het forum de geregistreerde zetel van Avira. Avira behoudt zich het recht voor om de klant onder diens woonplaats te dagvaarden.
  1. Niets in deze licentieovereenkomst zal uw rechten beperken conform artikel 69 c nr. 3, 69 d para. 2 en 3 en 69 e van de Duitse Auteurswet (UrhG). Als u de software terug wilt koppelen, wilt decompileren of disassembleren (hieronder aangeduid als "decompilatie") om een interoperationaliteit met andere computerprogramma’s tot stand te brengen, volgens artikel 69 e UrhG, zult u contact opnemen met Avira voordat u de software decompileert, en u zult verzoeken om het ter beschikking stellen van de informatie die noodzakelijk is om een dergelijke interoperationaliteit tot stand te brengen. Indien Avira dergelijke informatie met betrekking tot de interoperationaliteit ter beschikking stelt zonder onredelijke vertraging, bent u niet gerechtigd om de software te decompileren.
  2. Artikel 10 (Beperkte garantie en uitsluiting van aansprakelijkheid) wordt geheel vervangen door de volgende bepalingen:
   1. Tenzij uitdrukkelijk iets anders overeen werd gekomen, zal de software die door Avira werd geleverd in overeenstemming zijn met de huidige stand van de techniek en voldoen aan alle relevante productinformatie en specificaties die door Avira werden gegeven, met inbegrip van die in de gebruikershandboeken. Avira garandeert niet dat de software volgens de overeenkomst geschikt zal zijn voor doeleinden die buiten de contractuele verplichtingen van Avira volgens deze overeenkomst vallen.
   2. U wordt erop gewezen dat uitgaande van de huidige stand van de techniek programmafouten niet met absolute zekerheid kunnen worden uitgesloten ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid, en dat het niet mogelijk is om software te ontwikkelen die alle bestaande virussen of andere storende elementen herkent.
   3. Als u ondernemer bent en Avira u de software tegen betaling heeft geleverd, dan zal Avira in voorkomende gevallen eventuele defecten in de geleverde software als volgt verhelpen, vooropgesteld dat u Avira van het betreffende defect hebt verwittigd in overeenstemming met artikel 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB):
    1. Meegedeelde defecten worden naar keuze van Avira verholpen door het verwijderen van het defect ("reparatie") of door levering van een foutloze software ("vervangende levering"). Kosten van een dergelijke aanpassing komen voor rekening van Avira.
    2. Indien de defecten in de software niet binnen een redelijk tijdsbestek kunnen worden verholpen of indien reparatie en vervangende levering om andere redenen als mislukt dienen te worden beschouwd, dan kunt u, naar uw keus, de vergoeding verlagen of – indien de defecten niet van immateriële aard zijn – van de overeenkomst afzien.
    3. Eventuele schadeclaims door u voor kosten die tevergeefs werden gemaakt ("Ersatz vergeblicher Aufwendungen") die voortvloeien uit dergelijke defecten worden uitsluitend geregeld door artikel 10 (zoals hieronder vermeld in 17.3.).
   4. Als Avira u heeft voorzien van de software tegen betaling, maar voor een beperkte periode, zullen defecten in de software door Avira binnen een redelijk tijdsbestek nadat het defect werd meegedeeld, worden verholpen. Het verhelpen van defecten zal worden uitgevoerd, naar keuze van Avira, door middel van reparatie of kostenloze vervangende levering. Uw recht om de vergoeding te verlagen tijdens de periode waarin het defect aanwezig is, blijft onaangetast. U bent alleen gerechtigd tot een buitengewone opzegging van de overeenkomst, wanneer de software niet in overeenstemming met deze overeenkomst kan worden gebruikt en Avira voldoende mogelijkheden heeft gekregen om het defect te verhelpen en een dergelijke poging is mislukt.
   5. Er wordt alleen van uitgegaan dat de reparatie of vervangende levering is mislukt indien Avira voldoende mogelijkheden heeft gekregen om een reparatie uit te voeren zonder het gewenste resultaat te bereiken of als de reparatie of vervangende levering op onredelijke gronden door Avira werden geweigerd. Als het verhelpen van een defect in de vorm van reparatie of vervangende levering voor Avira alleen mogelijk is tegen onredelijke kosten, kan Avira weigeren om het defect te verhelpen en u wijzen op uw recht om van de overeenkomst af te zien of deze op te zeggen.
   6. In geen geval zult u het recht hebben om naar de broncode van de software te vragen met betrekking tot eventuele defecten.
   7. U zult Avira onverwijld informeren indien een derde een claim tegen u indient op grond van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door de software ("Rechtsmangel"). Mocht er enige informatie van deze aard beschikbaar zijn, zij het in schriftelijke documenten of correspondentie of in andere vorm, dan zult u deze onverwijld aan Avira ter beschikking stellen. In geval van gerechtvaardigde claims door derden zal Avira u vrijwaren van de kosten die voortvloeien uit het instellen van dergelijke claims door deze derden (met inbegrip van redelijke honoraria voor advocaten, beperkt tot de statutaire vergoeding van advocaten, indien van toepassing). Verder zal de aansprakelijkheid van Avira voor gederfde winst op grond van dergelijke defecten beperkt blijven tot het vijfvoud van de licentievergoeding, tenzij de defecten werden veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de kant van Avira.
   8. Als u ondernemer bent en de software van Avira voor onbepaalde tijd wordt geleverd, vervallen uw garantieaanspraken voor defecten aan de software één jaar na het wettelijke begin van de tijdelijke periode, uitgezonderd in gevallen van opzet door Avira. De wettelijke beperking volgens artikel 479 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) wordt hierdoor niet aangetast.
  3. Artikel 11 (beperking van aansprakelijkheid) wordt geheel vervangen door de volgende bepaling: ongeacht het rechtskarakter van de relevante claim, is het volgende van toepassing op uw schadeclaims en claims voor tevergeefs gemaakte kosten("Ersatz vergeblicher Aufwendungen"):
   1. Avira is aansprakelijk voor de door u geleden schade die werd veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de kant van Avira, die het gevolg is van verwijtbare schade aan het leven, lichaam en de gezondheid, welke zich voordoen op grond van de veronderstelling van een garantie of in overeenstemming met de productaansprakelijkheidwetgeving. In alle overige gevallen blijft de aansprakelijkheid van Avira voor schade beperkt tot inbreuk op materiële verplichtingen op grond van de overeenkomst. Materiële verplichtingen zijn slechts die verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en waarbij u mag vertrouwen op de naleving van deze verplichtingen. De aansprakelijkheid van Avira voor het verlies van data blijft beperkt tot de kosten die normaal gesproken nodig zijn om deze te herstellen, die normaal en typisch zijn als er veiligheidskopieën zijn gemaakt. Er wordt verwezen naar uw verplichting om regelmatig databack-ups te maken in overeenstemming met artikel 5 van deze licentieovereenkomst.
   2. De aansprakelijkheid van Avira in geval van inbreukpleging door nalatigheid op materiële verplichtingen in de overeenkomst door Avira blijft beperkt tot de te voorziene schade die typisch is voor dit type overeenkomst.
   3. Een risicoaansprakelijkheid van Avira voor defecten die bestonden op het moment dat deze licentieovereenkomst werd gesloten volgens artikel 536 a para. 1, 1e alternatief Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
   4. De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden eveneens ten aanzien van alle wettelijke vertegenwoordigers van Avira, met inbegrip van maar niet beperkt tot haar directeuren, wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en andere officiële agenten.
 

Avira, Inc. 425 Market Street | San Francisco CA 94105 | Verenigde Staten van Amerika

Avira Operations GmbH & Co. KG | Kaplaneiweg 1 | 88069 Tettnang | Duitsland

4 november, 2011

Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# (#cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#) en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing in vergelijking met 2 x jaarlijkse verlengingsprijs van #cma_promo_renewal_price# / jaar. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#: #cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor 1e #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Besparing vergeleken met de verlengingsprijs. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van abonnement hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price#/eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding voor 1e #cma_period# tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Speciale aanbieding tot #cma_promo_end_date#. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint voor #cma_promo_price# / eerste #cma_period# en wordt automatisch verlengd voor #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Details van aanbieding hieronder.*
Betaalmethode is vereist. Wanneer proefversie eindigt: betaald abonnement begint en wordt automatisch verlengd, tenzij de verlenging wordt geannuleerd. Prijs aan verandering onderhevig.
Details van aanbieding hieronder.*
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
#cma_promo_price# — #cma_promo_saved_price# korting op prijs voor eerste #cma_period# van #cma_promo_standard_price#. Daarna #cma_promo_renewal_price# / #cma_renewal_period#.
De resterende waarde van uw huidige abonnement wordt omgezet in extra dagen voor uw nieuwe abonnement.
Need a Kaspersky alternative? Switch to Avira now!
Riesen Rabatt. Starke Online-Sicherheit: 43% auf Avira Prime >