VDF 歷程記錄

VDF 檔案包含 Avira 引擎使用的所有惡意程式偵測模式。

Avira 通常每天對 VDF 檔案進行若干次更新,確保您的 Avira 安全產品能夠持續偵測出最新的電子威脅。確保您的 VDF 檔案是最新的,這對於保證您的電腦安全而言是至關重要的。

XVDF 版本 6.39.00.57 详细信息

此 VDF 檔案的發行日期為 2007年6月26日星期二GMT+2上午8時47分00秒

下列簽章已新增至我們的簽章資料庫 (164 記錄 ):

 • ADSPY/Agent.BN.137
 • ADSPY/Delf.L.10
 • ADSPY/NaviProm.BJ.1
 • BAT/Ebles.A.1
 • BAT/Ich.C
 • BAT/Midget.C
 • BAT/VBA.Darky
 • BDS/Agent.ahj.553
 • BDS/Agent.ahj.554
 • BDS/Agent.aml.20
 • BDS/Agent.aml.21
 • BDS/Hupigon.BV.373
 • BDS/Hupigon.cal.60
 • BDS/PoisonIvy.S
 • BDS/Rizo.A.99
 • DIAL/302495
 • DIAL/302496
 • DR/Agent.aip
 • DR/Agent.akv.5
 • DR/Cinmus.G.77
 • DR/Cinmus.T.4
 • DR/Click.VB.ED
 • DR/Click.VB.RC.1
 • DR/Dldr.Agent.BL.2
 • DR/Dldr.Agent.bqf
 • DR/Dldr.Agent.bqf.1
 • DR/Dldr.Agent.buf
 • DR/Dldr.Agent.GE
 • DR/Dldr.QQHelper.UV.1
 • DR/Dldr.Zlob.but.7
 • DR/Dldr.Zlob.but.8
 • DR/Drop.Small.apr
 • DR/Hupigon.evc
 • DR/PSW.Maran.EU.3
 • DR/PSW.OnLineGames.FX
 • DR/PSW.OnLineGames.TL
 • DR/PSW.OnLineGames.TL.1
 • DR/PSW.OnLineGames.TL.2
 • DR/PSW.OnLineGames.TL.3
 • DR/PSW.RAS.A.7
 • EXP/WMV.B
 • HTML/Dldr.XXtest
 • JS/Click.Cool
 • RKit/Agent.EX.1
 • RKit/Agent.FV.1
 • SPR/Patchmem
 • SPR/Spam.Agent.U.562
 • TR/Agent.22016.10
 • TR/Agent.akk.7
 • TR/Agent.aqo
 • TR/Agent.bph
 • TR/Agent.MS.5
 • TR/ArchBomb.A
 • TR/Autoit.AM.5
 • TR/Click.Agent.JL.40
 • TR/Click.Agent.JX
 • TR/Delf.acn.3
 • TR/Delf.acn.4
 • TR/Dialer.QN.232
 • TR/Dldr.Age.20992.A
 • TR/Dldr.Age.20992.B
 • TR/Dldr.Age.20992.C
 • TR/Dldr.Age.20992.D
 • TR/Dldr.Agen.147456
 • TR/Dldr.Agent.25028
 • TR/Dldr.Agent.39836
 • TR/Dldr.Agent.bjc.18
 • TR/Dldr.Agent.bqr.1
 • TR/Dldr.Agent.bqr.2
 • TR/Dldr.Agent.bqw.7
 • TR/Dldr.Agent.bts.66
 • TR/Dldr.Agent.bvg.4
 • TR/Dldr.Agent.bvr
 • TR/Dldr.Agent.HC.2
 • TR/Dldr.Alphabet.B.84
 • TR/Dldr.Alphabet.B.85
 • TR/Dldr.Banload.ano
 • TR/Dldr.CWS.R.5
 • TR/Dldr.HTA.Agent.M.1
 • TR/Dldr.Psyme.HA.2
 • TR/Dldr.Smal.1609.A
 • TR/Dldr.Smal.1609.B
 • TR/Dldr.Smal.7283.A
 • TR/Dldr.Smal.7283.B
 • TR/Dldr.Small.cul.32
 • TR/Dldr.Small.emw.12
 • TR/Dldr.Small.evh
 • TR/Dldr.Small.evi
 • TR/Dldr.Small.evi.1
 • TR/Dldr.Small.EW.2
 • TR/Dldr.SysVenFak
 • TR/Dldr.Tibs.LL.22
 • TR/Dldr.Tibs.LL.23
 • TR/Dldr.Tiny.GX.3
 • TR/Dldr.Zlob.but.6
 • TR/Dldr.Zlob.but.7
 • TR/Drop.Conflash
 • TR/Drop.Delf.aep.36
 • TR/Drop.Mudrop.CY.153
 • TR/Drop.Mudrop.CY.154
 • TR/Drop.PPCHook.1
 • TR/Drop.PPCHook.2
 • TR/Feutel.AV.5
 • TR/Genlot.CKB.2
 • TR/Genlot.CKB.3
 • TR/Hero.A
 • TR/Hijack.QQ.3584
 • TR/Hipa.1
 • TR/Hipa.2
 • TR/Inject.QQ.12800
 • TR/Lineage.acm
 • TR/Lineage.acn
 • TR/Linsys
 • TR/Loop.A.11
 • TR/NoClose.P.3
 • TR/Nurech.NBD.1
 • TR/Nurech.NBD.2
 • TR/Pakes.A.1621
 • TR/PPCHook
 • TR/Proxy.Dlena.BO.3
 • TR/Proxy.Small.DU.622
 • TR/Proxy.Small.DU.623
 • TR/Proxy.Small.DU.624
 • TR/Proxy.Small.DU.625
 • TR/PSW.LdPinch.bnt
 • TR/PSW.MHook.3072
 • TR/PSW.Nilage.bjp.122
 • TR/PSW.Nilage.bjp.123
 • TR/PSW.Nilage.bkl
 • TR/PSW.OnLineGames.ES.3138
 • TR/PSW.OnLineGames.RT.66
 • TR/PSW.OnLineGames.WY.12
 • TR/PSW.QQPass.XC
 • TR/PSW.Zapchast.PB.6
 • TR/Qhost.LH.1
 • TR/Runner.N.1
 • TR/Runner.O.5
 • TR/Seeker.AE
 • TR/Seeker.M
 • TR/Small.DBY.DH
 • TR/Small.E.5
 • TR/Spy.Goldun.OS.3
 • TR/Spy.KeySpy.K.19
 • TR/Spy.Webmoner.CG.11
 • TR/Starter.K.7
 • TR/StartPage.AE.1
 • TR/StartPage.F.22
 • TR/StartPage.I.2
 • TR/StartPage.L.1
 • TR/StartPage.U.39
 • TR/TinyBar.A.1
 • TR/Tsumi.A
 • TR/VB.Yongfu
 • TR/WindowBomb.M.2
 • VBS/Dldr.Hypa
 • VBS/Dldr.Xui
 • Worm/Agent.D.968
 • Worm/IRCBot.93696.4
 • Worm/IRCBot.94283.2
 • Worm/Sdbot.207872.7
 • Worm/Sdbot.209920.13
 • Worm/Sdbot.75776.27
 • Worm/Sdbot.89600.60
 • Worm/Zhelatin.CH.8