VDF 歷程記錄

VDF 檔案包含 Avira 引擎使用的所有惡意程式偵測模式。

Avira 通常每天對 VDF 檔案進行若干次更新,確保您的 Avira 安全產品能夠持續偵測出最新的電子威脅。確保您的 VDF 檔案是最新的,這對於保證您的電腦安全而言是至關重要的。

XVDF 版本 6.38.01.214 详细信息

此 VDF 檔案的發行日期為 2007年6月1日星期五GMT+2上午8時30分00秒

下列簽章已新增至我們的簽章資料庫 (180 記錄 ):

 • ADSPY/Agent.CU.16
 • ADSPY/BHO.CM.1
 • ADSPY/BHO.CM.2
 • ADSPY/Ruschi
 • ADSPY/Virtumonde.HB.10
 • ADSPY/Virtumonde.HB.11
 • ADSPY/Virtumonde.HB.12
 • ADSPY/Virtumonde.HB.13
 • ADSPY/Virtumonde.HB.9
 • BDS/Agent.ahj.430
 • BDS/Bifrose.NQ.232
 • BDS/BlackHole.2006.A.15
 • BDS/Ciadoor.BK.13
 • BDS/Delf.atg.598
 • BDS/Graybird.489984
 • BDS/Graybird.GN.418304.5
 • BDS/HacDef.AX.1
 • BDS/Haxdoor.DE
 • BDS/Hupigon.bdt.7
 • BDS/Hupigon.BV.373
 • BDS/Hupigon.GS.571
 • BDS/Small.LP.1
 • BDS/VB.bbx.3
 • DR/Agent.agf.5
 • DR/Agent.wmh.1
 • DR/Agent.wmh.2
 • DR/Agent.wmh.3
 • DR/Dldr.Banload.bfr.3
 • DR/Dldr.Delf.bkr
 • DR/Dldr.Psyme.CX
 • DR/Dldr.Zlob.btu.4
 • DR/Dldr.Zlob.btu.5
 • DR/Dldr.Zlob.btu.6
 • DR/Dldr.Zlob.btu.7
 • DR/Dldr.Zlob.btu.8
 • DR/Dloader.AGU.7
 • DR/DNSChanger.JB.693
 • DR/DNSChanger.JB.694
 • DR/DNSChanger.JB.695
 • DR/DNSChanger.JB.696
 • DR/DNSChanger.JB.697
 • DR/DNSChanger.JB.698
 • DR/DNSChanger.JB.699
 • DR/DNSChanger.JB.700
 • DR/DNSChanger.JB.701
 • DR/DNSChanger.JB.702
 • DR/DNSChanger.JB.703
 • DR/DNSChanger.JB.704
 • DR/DNSChanger.JB.705
 • DR/DNSChanger.JB.706
 • DR/DNSChanger.JB.707
 • DR/DNSChanger.JB.708
 • DR/Drop.MSWord.1Table.CI
 • DR/Optix.B.5
 • DR/Pcclient.GV.4
 • DR/PSW.Maran.DY.28
 • DR/SpamBot.K
 • DR/Spy.Agent.IR.8
 • DR/StartPage.W.1
 • DR/Virtumonde.JP.8
 • DR/Virtumonde.JP.9
 • HTML/Drop.Feeb.S.11
 • JS/Dldr.Maginin
 • RKit/Agent.FV
 • RKit/HideProc.A
 • SPR/Dldr.WinFixer.U.23
 • SPR/Dldr.WinFixer.U.24
 • TR/Agent.10752.24
 • TR/Agent.10752.25
 • TR/Agent.12288.43
 • TR/Agent.1390162
 • TR/Agent.14848.27
 • TR/Agent.350720.A
 • TR/Agent.350720.B
 • TR/Agent.5205.A
 • TR/Agent.5205.B
 • TR/Agent.5632.43
 • TR/Agent.61440.30
 • TR/Agent.645708
 • TR/Agent.7168.57
 • TR/Agent.8704.28
 • TR/Agent.8704.29
 • TR/Agent.amr.5
 • TR/BHO.35840
 • TR/Click.Costrat.E.18
 • TR/Dldr.Agent.29206
 • TR/Dldr.Agent.awf.203
 • TR/Dldr.Agent.bbb.686
 • TR/Dldr.Agent.bbb.687
 • TR/Dldr.Agent.bbb.688
 • TR/Dldr.Agent.bbb.689
 • TR/Dldr.Agent.bbb.690
 • TR/Dldr.Agent.bbb.691
 • TR/Dldr.Agent.bbb.692
 • TR/Dldr.Agent.bbb.693
 • TR/Dldr.Agent.bdn.22
 • TR/Dldr.Agent.bdx
 • TR/Dldr.Agent.brs.13
 • TR/Dldr.Alphabet.11264.26
 • TR/Dldr.Banload.bpn.106
 • TR/Dldr.Banload.chi.7
 • TR/Dldr.IstBar.AI.18
 • TR/Dldr.IstBar.AI.19
 • TR/Dldr.IstBar.AI.20
 • TR/Dldr.IstBar.AI.21
 • TR/Dldr.Istbar.B.11
 • TR/Dldr.PromoCarto.26
 • TR/Dldr.QQHelper.NW.13
 • TR/Dldr.VB.atk.44
 • TR/Dldr.Zlob.btq.62
 • TR/Dldr.Zlob.btu.3
 • TR/DNSChanger.AO.8
 • TR/Drop.Agent.bgn.101
 • TR/Drop.Flystud.B.23
 • TR/Drop.Sramler.C.21
 • TR/Exploit.Agent.AG
 • TR/Grum.D.8
 • TR/HidServ
 • TR/HidServ.A.1
 • TR/HidServ.A.2
 • TR/HidServ.C.1
 • TR/HidServ.C.2
 • TR/Hijack.Explor.3175
 • TR/Hijack.Explor.3176
 • TR/Inject.BH.1
 • TR/Java.Byteverify.D
 • TR/Lineage.81B47E7C
 • TR/PCK.PolyCrypt.B.596
 • TR/PCK.Tibs.Y.10
 • TR/PCK.Tibs.Y.11
 • TR/PCK.Tibs.Y.12
 • TR/PCK.Tibs.Y.13
 • TR/PCK.Tibs.Y.14
 • TR/PCK.Tibs.Y.15
 • TR/PCK.Tibs.Y.7
 • TR/PCK.Tibs.Y.8
 • TR/PCK.Tibs.Y.9
 • TR/Proxy.Agent.LS.4
 • TR/Proxy.Small.DU.169
 • TR/Proxy.Small.DU.170
 • TR/Proxy.Small.DU.171
 • TR/Proxy.Small.DU.172
 • TR/Proxy.Small.DU.173
 • TR/Proxy.Small.DU.174
 • TR/PSW.Delf.SP.8
 • TR/PSW.Delf.SP.9
 • TR/PSW.Magania.MD.6
 • TR/PSW.Onlinegames.AWB.3
 • TR/PSW.OnLineGames.ES.2823
 • TR/PSW.OnLineGames.ES.2824
 • TR/PSW.OnLineGames.ES.2825
 • TR/PSW.OnLineGames.ES.2826
 • TR/PSW.OnLineGames.ES.2827
 • TR/PSW.OnLineGames.LE.15
 • TR/PSW.OnLineGames.UF.37
 • TR/PSW.OnLineGames.UF.38
 • TR/PSW.OnLineGames.VM.3
 • TR/PSW.OnLineGames.VM.4
 • TR/PSW.OnLineGames.VM.5
 • TR/PSW.QQShou.KF.3
 • TR/PSW.Stealer.D.1
 • TR/PSW.Stealer.D.2
 • TR/Renos.83463
 • TR/Small.IR.2
 • TR/Spy.Agent.IR.57
 • TR/Spy.Keylo.BP.131
 • TR/Spy.Webmoner.CE.19
 • TR/VB.awa
 • VBS/Shutdown.E
 • Worm/Allaple.E.230
 • Worm/IRCBot.767488
 • Worm/Rbot.120320.33
 • Worm/Rbot.1384448
 • Worm/Rbot.140288.34
 • Worm/Rbot.1431552
 • Worm/Rbot.90624.46
 • Worm/Sdbot.378880.1
 • Worm/Sdbot.40448.31
 • Worm/Sdbot.494592
 • Worm/Viking.LQ.1