VDF 历史记录

VDF 文件包含 Avira 引擎使用的所有恶意软件检测模式。

Avira 通常每天对 VDF 文件进行若干次更新,确保您的 Avira 安全产品能够持续检测出最新的电子威胁。确保您的 VDF 文件是最新的,这对于保证您的电脑安全而言是至关重要的。

XVDF 版本 6.36.01.159 详细信息

此 VDF 文件发布于 2006年12月11日星期一 GMT+1下午3:04:00

下面的签名已添加到我们的签名数据库中 (53 记录 ):

 • ADSPY/AdHelper.CR
 • ADSPY/DesktopMedi.P
 • ADSPY/LinkMedia.A.6
 • ADSPY/NewWeb.B
 • ADSPY/QQMess.C
 • ADSPY/Sohu.F
 • BDS/Agent.abq
 • BDS/Agent.UC
 • BDS/Agent.XM.4
 • BDS/Delf.auu.17.A
 • BDS/Delf.auu.17.B
 • BDS/Haxdoor.CA
 • BDS/Haxdoor.CO
 • BDS/Hupigon.bqq.43
 • BDS/Rukap.DN
 • BDS/Small.MW.4
 • BDS/VB.acq
 • DR/QQHelper.I
 • Joke/FormatHD
 • PHISH/BankFraud
 • PHISH/DeutBkFraud
 • PHISH/EbayFraud
 • PHISH/PaypalFraud
 • PHISH/SparBkFraud
 • PHISH/VolksBkFraud
 • TR/Agent.417792
 • TR/Agent.450560.A
 • TR/Agent.450560.B
 • TR/Agent.D.106467.A
 • TR/Agent.D.106467.B
 • TR/Agent.D.106467.C
 • TR/Agent.D.106467.D
 • TR/Agent.D.106467.E
 • TR/Delf.KR
 • TR/Dldr.NewWeb.B.1
 • TR/Drop.Ag.134688.A
 • TR/Drop.Ag.134688.B
 • TR/Drop.Ag.134688.C
 • TR/Drop.Agen.141678
 • TR/Drop.Agen.141824
 • TR/Drop.Agen.516096
 • TR/Drop.BaiduBa.T.1
 • TR/Drop.M.1940961.A
 • TR/Drop.M.1940961.B
 • TR/Drop.Smal.BL.1.A
 • TR/Drop.Smal.BL.1.B
 • TR/Drop.Smal.BL.1.C
 • TR/Drop.Smal.BL.1.D
 • TR/Spy.BZub.QQ
 • VBS/IETitle.A
 • VBS/IETitle.B
 • VBS/IETitle.C
 • Worm/SdBot.77312.15