VDF 歷程記錄

VDF 檔案包含 Avira 引擎使用的所有惡意程式偵測模式。

Avira 通常每天對 VDF 檔案進行若干次更新,確保您的 Avira 安全產品能夠持續偵測出最新的電子威脅。確保您的 VDF 檔案是最新的,這對於保證您的電腦安全而言是至關重要的。

IVDF 版本 7.00.06.214 详细信息

此 VDF 檔案的發行日期為 2008年9月26日星期五GMT+02:00上午10時53分00秒

下列簽章已新增至我們的簽章資料庫 (118 記錄 ):

 • ACAD/Bursted.G
 • ADSPY/AdClicker.R
 • ADSPY/Cinmus.tfj
 • ADSPY/Delf.L.50
 • BDS/Agent.dbk
 • BDS/Agent.seb
 • BDS/Agent.sef
 • BDS/Delf.dpy
 • BDS/Graybird.GN.384512
 • BDS/Pcclient.mzo
 • BDS/TDss.BP
 • BDS/TDss.CI
 • DIAL/57728.A
 • DR/Agent.ari
 • DR/Agent.ggk
 • DR/Dldr.Small.aczn.7
 • DR/Drop.VB.efh
 • DR/FakeAlert.FI
 • DR/Hupigon.ebqx
 • DR/Inject.ifp
 • DR/Inject.ifs
 • DR/Small.ajz.5
 • DR/Spy.Banker.xtl
 • DR/TrafficSol.X.6
 • DR/Vapsup.lug
 • EXP/ClsDlod.A
 • EXP/Pidief.EC
 • JS/Dldr.Agent.7009
 • JS/Dldr.Psyme.abb
 • SPR/KeyLogger.KW
 • SPR/KeyLogger.KW.1
 • SPR/PHP.ID.B
 • SPR/SoundSnooper.B.3
 • TR/Agent.64000.BY
 • TR/Agent.86016.65
 • TR/Agent.aeuz
 • TR/Agent.AGGU
 • TR/Agent.AKBK.13
 • TR/Agent.Delf.GY.246
 • TR/Agent.sic
 • TR/Agent.tre
 • TR/BHO.Agent.mwe
 • TR/BHO.aqn.1
 • TR/BHO.aqn.2
 • TR/BHO.fdj.17
 • TR/Clicker.VB.CB
 • TR/Crypt.GG.2
 • TR/Dldr.Agent.fcb
 • TR/Dldr.Bagle.abz
 • TR/Dldr.FakeAler.AI
 • TR/Dldr.FakeAV.D.1
 • TR/Dldr.Small.aduq
 • TR/Dldr.VB.dnq
 • TR/Dldr.VB.hsq
 • TR/Dldr.Zlob.ibf
 • TR/Dldr.Zlob.peq
 • TR/Dldr.Zlob.per.1
 • TR/Dldr.Zlob.per.2
 • TR/Dldr.Zlob.rec
 • TR/DNSChanger.abq
 • TR/DNSChanger.czw
 • TR/DNSChanger.czx
 • TR/DNSChanger.jin
 • TR/Drop.Agent.228352
 • TR/Drop.Agent.deh
 • TR/Drop.Agent.wod.1
 • TR/Drop.Agent.wod.2
 • TR/Drop.jku.1372160
 • TR/Drop.MSIL.Agent.AG.1
 • TR/Drop.Mudrop.CY.682
 • TR/Drop.Zlob.Aes.1
 • TR/Drop.Zlob.Aes.2
 • TR/Drop.Zlob.aet.1
 • TR/Drop.Zlob.aet.2
 • TR/Drop.Zlob.SQ
 • TR/Drop.Zlob.SR
 • TR/Fakealert.ado
 • TR/Fakealert.adp
 • TR/FraudPack.acz
 • TR/Hook.Shell.664
 • TR/Inject.GE.312
 • TR/Inject.GE.313
 • TR/Inject.GE.314
 • TR/Inject.GE.315
 • TR/Killfiles.aby
 • TR/Packed.17473
 • TR/Peed.A.882
 • TR/Peed.A.883
 • TR/PSW.Agent.aag.1
 • TR/PSW.Agent.aag.2
 • TR/PSW.Lmir.cex
 • TR/PSW.Magania.aejr
 • TR/PSW.VB.ZA
 • TR/PSW.VB.ZB
 • TR/Reboot.T
 • TR/Spy.Agent.gcb
 • TR/Spy.Agent.NWZ
 • TR/Spy.Agent.nwz.1
 • TR/Spy.Agent.nwz.2
 • TR/Spy.Agent.nwz.3
 • TR/Spy.Banker.GN.184320.1
 • TR/Spy.VB.afc
 • TR/Spy.VB.NFV
 • TR/Spy.VB.NFV.1
 • TR/Starter.BD
 • TR/TDss.E.1
 • TR/TDss.E.2
 • TR/TDss.E.3
 • TR/Thief.OnLineGames.tkyb
 • TR/Thief.OnLineGames.tkyg
 • TR/Thief.Wow.cbz
 • TR/Vundo.FOI
 • TR/Vundo.RI
 • TR/Zlob.awq
 • VBS/Redlof.N.1
 • Worm/Autorun.oqu
 • Worm/SdBot.283653
 • Worm/SdBot.307300