Avira 病毒搜索

26 - 50 大约 85 威胁

编号 名称 类型 危险 日期 新增检测
26VBS/Dldr.Agent.1438VBS script virusLevel 12013-8-162013-8-14
27VBS/Autorun.juyVBS script virusLevel 12013-7-62013-7-4
28VBS/Agent.BIVBS script virusLevel 12013-7-52007-7-27
29VBS/Autorun.AHVBS script virusLevel 22013-5-302008-7-22
30VBS/Agent.CVBS script virusLevel 12013-5-252007-1-25
31VBS/Autorun.DMVBS script virusLevel 12013-3-62010-11-26
32VBS/Fluenza.AVBS script virusLevel 12013-2-32013-1-28
33VBS/Autorun.DZVBS script virusLevel 12012-12-62012-12-13
34VBS/StartPage.X.6VBS script virusLevel 22011-5-232012-12-13
35VBS/Autorun.l2VBS script virusLevel 12010-4-12012-12-13
36VBS/Drop.BifroseVBS script virusLevel 22009-5-122012-12-13
37VBS/Yuyun.AVBS script virusLevel 22009-1-262012-12-13
38VBS/Dldr.Agent.ELVBS script virusLevel 22008-12-302012-12-13
39VBS/Dldr.Agent.EHVBS script virusLevel 22008-12-162012-12-13
40VBS/IETitle.CVBS script virusLevel 12008-11-72012-12-13
41VBS/Agent.1002VBS script virusLevel 12008-8-272012-12-13
42VBS/Autorun.VFVBS script virusLevel 22008-6-172012-12-13
43VBS/Autorun.ALVBS script virusLevel 12008-6-122012-12-13
44Volksbank 7PhishingLevel 12007-11-24
45VBS/Small.Sasan.AVBS script virusLevel 22007-11-92012-12-13
46Volksbank 6PhishingLevel 12007-9-20
47Volksbank 5PhishingLevel 12007-6-30
48VBS/IETitle.AVBS script virusLevel 12007-5-312012-12-13
49VBS/Sasan.A.2VBS script virusLevel 12007-4-272012-12-13
50Volksbank 4PhishingLevel 12007-4-19

说明:

此处包含的信息或部分信息说明的是编写此信息时的状态,对于最新的情况可能不会始终保持正确无误。 因此,我们建议您定期查看我们的网站:www.avira.com

AntiVir 不对以任何方式使用 AntiVir 威胁清单有关的任何特殊的、间接的或意外的损失负责。 威胁说明照“原样”提供,AntiVir 不提供任何默示的或明示的担保。

https:// 为了你的安全,此窗口已加密。