VDF 历史记录

VDF 文件包含 Avira 引擎使用的所有恶意软件检测模式。

Avira 通常每天对 VDF 文件进行若干次更新,确保您的 Avira 安全产品能够持续检测出最新的电子威胁。确保您的 VDF 文件是最新的,这对于保证您的电脑安全而言是至关重要的。

IVDF 版本 7.11.59.172 详细信息

此 VDF 文件发布于 2013年2月4日星期一GMT+1下午8:34:00

下面的签名已添加到我们的签名数据库中 (56 记录 ):

 • BAT/NoMouse.A
 • EXP/Pdfjsc.AGC.1
 • EXP/Pdfjsc.agd
 • EXP/Pdfka.and
 • EXP/Pdfka.EL.830
 • EXP/Pdfka.EL.831
 • EXP/Pdfka.EL.832
 • EXP/Pidief.dpv
 • EXP/Pidief.drm
 • HTML/Framer.DO.119
 • HTML/Framer.DO.120
 • HTML/Framer.DO.121
 • HTML/Framer.DO.122
 • HTML/Framer.DO.123
 • Java/Jogek.TP
 • Java/Jogek.UD
 • Java/Jogek.VU
 • Java/Jogek.VV
 • Java/Jogek.VW
 • Java/Jogek.VX
 • Java/Jogek.VY
 • Java/Jogek.WA
 • Java/Jogek.WB
 • Java/Jogek.WC
 • Java/Jogek.XM
 • Java/Jogek.XN
 • Java/Jogek.XP
 • Java/Jogek.XQ
 • Java/Jogek.XR
 • JS/Agent.aal.36
 • JS/Agent.aal.37
 • JS/Agent.aal.38
 • JS/Agent.aal.39
 • JS/Agent.aal.40
 • JS/Agent.aal.41
 • JS/Agent.aal.42
 • JS/Agent.arz
 • JS/Agent.asc
 • JS/BlacoleRef.CM.2
 • JS/BlacoleRef.CY
 • JS/iFrame.adt
 • JS/iFrame.adu
 • TR/Injector.cac
 • TR/Jorik.EB
 • TR/Jorik.EB.1
 • TR/Jorik.EB.2
 • TR/Jorik.EB.3
 • TR/Morix.EB
 • TR/Morix.EB.1
 • TR/Morix.EB.2
 • TR/PSW.QQpass.cac
 • TR/Spy.Banker.45879
 • TR/VB.Injector.cap
 • TR/VB.Scar.EB
 • TR/VB.Scar.EB.1
 • TR/VB.VMJSE.A