VDF 历史记录

VDF 文件包含 Avira 引擎使用的所有恶意软件检测模式。

Avira 通常每天对 VDF 文件进行若干次更新,确保您的 Avira 安全产品能够持续检测出最新的电子威胁。确保您的 VDF 文件是最新的,这对于保证您的电脑安全而言是至关重要的。

IVDF 版本 7.10.06.222 详细信息

此 VDF 文件发布于 2010年4月27日星期二格林尼治标准时间+0200上午11时27分00秒

下面的签名已添加到我们的签名数据库中 (298 记录 ):

 • BAT/Del.81
 • BDS/Ace.FR
 • BDS/Sinowal.Fox.395
 • Bomb/EicarZip.C
 • DR/A.epv
 • DR/Buzus.czoc.1
 • DR/Drop.Agent.agq.135
 • DR/Drop.Agent.agq.136
 • DR/Pdfka.ama.2
 • DR/Pdfka.ama.3
 • DR/Pdfka.atf.4
 • DR/Pdfka.bls.1
 • DR/Pdfka.bry
 • DR/Pdfka.bso.14
 • DR/Pdfka.bso.15
 • DR/Pdfka.BUL.10
 • DR/Pdfka.BUL.11
 • DR/Pdfka.BUL.12
 • DR/Pdfka.BUL.13
 • DR/Pdfka.BUL.14
 • DR/Pdfka.BUL.15
 • DR/Pdfka.BUL.16
 • DR/Pdfka.BUL.17
 • DR/Pdfka.BUL.18
 • DR/Pdfka.BUL.3
 • DR/Pdfka.BUL.4
 • DR/Pdfka.BUL.5
 • DR/Pdfka.BUL.6
 • DR/Pdfka.BUL.7
 • DR/Pdfka.BUL.8
 • DR/Pdfka.BUL.9
 • DR/Pdfka.byx.2
 • DR/Pdfka.byx.3
 • DR/Pdfka.byx.4
 • DR/Pdfka.byx.5
 • DR/Pdfka.byx.6
 • DR/Pdfka.byx.7
 • DR/Pdfka.byx.8
 • DR/Pdfka.byx.9
 • DR/Pdfka.bzr
 • DR/Pdfka.bzw.2
 • DR/Pdfka.cbj
 • DR/Pdfka.ccx
 • DR/Vesloruki.qyw
 • DR/Vesloruki.vsm
 • EXP/Java.CVE-2009-3867.C.2
 • EXP/Java.CVE-2009-3867.C.3
 • EXP/Pdfka.cco.3
 • EXP/Pdfka.cco.4
 • EXP/Pdfka.cco.5
 • EXP/Pdfka.cco.6
 • EXP/Pdfka.vlu
 • EXP/Pdfka.vlu.1
 • EXP/Pdfka.vlu.2
 • EXP/Pdfka.vlu.3
 • EXP/Pidief.bso.6
 • EXP/Pidief.byj
 • EXP/Pidief.cav
 • EXP/Pidief.caw
 • EXP/Pidief.Cod.3511
 • EXP/Pidief.Cod.3522
 • EXP/PPT.631296.1
 • HTML/A.YH
 • HTML/Dldr.A.aqq.9
 • HTML/Dldr.A.krc
 • HTML/Fake.AI.1
 • HTML/FakeAV.gui.2
 • HTML/FakeAV.gui.3
 • HTML/FakeAV.gui.4
 • HTML/Ifra.qyi.1686
 • HTML/IFrame.akf
 • JS/A.BY.870
 • JS/A.NBC.4878
 • JS/A.NBC.4939
 • JS/A.nbs
 • JS/A.wqy.537
 • JS/ChangeBrowser.A
 • JS/Dldr.A.efu
 • JS/Dldr.A.efu.1
 • JS/Dldr.A.ffh
 • JS/Dldr.A.nbca
 • JS/Dldr.A.OC.86
 • JS/Drop.A.5851
 • JS/Fake.hob
 • JS/iFrame.dyui.263
 • JS/Loader.15105
 • JS/Pegel.10144
 • JS/Redirector.AD
 • JS/Redirector.AE
 • JS/Redirector.AF
 • JS/Redirector.VB
 • LINUX/Small.BR
 • PHISH/BancaEtruri.C
 • PHP/A.4307
 • PHP/A.AK
 • PHP/A.FJ
 • PHP/Exploit.25545
 • PHP/Exploit.593
 • PHP/IRCBOT.bos
 • PHP/IRCBOT.EH.2
 • SWF/Loader.1643
 • TR/A.108544
 • TR/A.147953
 • TR/A.149504
 • TR/A.152576
 • TR/A.154112.2
 • TR/A.154624
 • TR/A.162304.1
 • TR/A.201216
 • TR/A.20992
 • TR/A.260540
 • TR/A.39936
 • TR/A.99197
 • TR/A.99284
 • TR/Agent.8192.275
 • TR/Agent.bhv.1
 • TR/Agent.bki
 • TR/Agent.bki.1
 • TR/Agent.dtmc.4
 • TR/Agent.eal.1
 • TR/Agent.eal.2
 • TR/Agent.eal.3
 • TR/Agent.eal.4
 • TR/Agent.eal.5
 • TR/Agent.eal.6
 • TR/Agent.eal.7
 • TR/Agent.GZ.387
 • TR/Agent.II.13
 • TR/Agent.VB.BHP
 • TR/Agent.VB.BHP.1
 • TR/Agent.VB.BHP.2
 • TR/Agent.VB.BHP.3
 • TR/Agent.VB.BHP.4
 • TR/Agent.VB.BHP.5
 • TR/Agent.VB.BHP.6
 • TR/Agent2.cqqd
 • TR/AutorunINF.1769
 • TR/Banker.aurj
 • TR/Banker.Banker.aurj.4
 • TR/Buzus.nbv
 • TR/Click.HTML.Agent.BG
 • TR/DisableRestore.A
 • TR/Dldr.A.200954
 • TR/Dldr.A.253952
 • TR/Dldr.A.73216
 • TR/Dldr.A.jhd
 • TR/Dldr.A.kwq
 • TR/Dldr.Agent.fao
 • TR/Dldr.Agent.fce
 • TR/Dldr.Agent.feu
 • TR/Dldr.Agent.ffh.6
 • TR/Dldr.Agent.ffh.7
 • TR/Dldr.Agent.ffw
 • TR/Dldr.Agent.fhb
 • TR/Dldr.Agent.fhc
 • TR/Dldr.Agent.fhc.1
 • TR/Dldr.Agent.fhc.2
 • TR/Dldr.Agent.fhc.3
 • TR/Dldr.Agent.fhc.4
 • TR/Dldr.Agent.fhc.5
 • TR/Dldr.Agent.fhc.6
 • TR/Dldr.Agent.fhg.1
 • TR/Dldr.Clic.nbp.1
 • TR/Dldr.Clic.nbp.2
 • TR/Dldr.Expack.F.14
 • TR/Dldr.Expack.F.15
 • TR/Dldr.Expack.F.16
 • TR/Dldr.Expack.F.17
 • TR/Dldr.Expack.F.18
 • TR/Dldr.Expack.F.19
 • TR/Dldr.Expack.F.20
 • TR/Dldr.Expack.F.21
 • TR/Dldr.Expack.F.22
 • TR/Dldr.Expack.F.23
 • TR/Dldr.FakeAV.bvc
 • TR/Dldr.FakeAV.V
 • TR/Dldr.FraudLoad.Q.1
 • TR/Dldr.Gumblar.X.9
 • TR/Dldr.Java.Agent.BC
 • TR/Dldr.OH.3
 • TR/Dldr.Pegel.B.7
 • TR/Dldr.Pegel.F.5
 • TR/Dldr.Pegel.G.5
 • TR/Dldr.Pegel.G.6
 • TR/Dldr.Pegel.L.6
 • TR/Dldr.PIF.YJ
 • TR/Dldr.PIF.YR
 • TR/Drop.A.110592
 • TR/Drop.A.154731
 • TR/Drop.A.24680
 • TR/Drop.A.247296
 • TR/Drop.A.2950656
 • TR/Drop.A.444198
 • TR/Drop.A.81368
 • TR/Drop.Agen.146432
 • TR/Drop.TDss.KH
 • TR/Exploit.RealPlr.S.1
 • TR/Fake.SpyWare.A
 • TR/Fakealert.hgw.1
 • TR/Fakealert.hgw.2
 • TR/Fakealert.hgw.3
 • TR/FakeAV.aam
 • TR/FakeAV.BA.1
 • TR/FakeAV.kue.3
 • TR/FraudLoad.ara
 • TR/FW.Bypass.A
 • TR/Gendal.KD.7935
 • TR/Gendal.KD.9160
 • TR/Generic.KD.9131
 • TR/IFrame.HQ
 • TR/IFrame.IK
 • TR/IFrame.LO
 • TR/Inject.WS.24
 • TR/Inject.WS.25
 • TR/Injector.qfu
 • TR/Kryptik.dwt.5840
 • TR/Kryptik.DYR
 • TR/Patched.FP.38
 • TR/Patched.FS.233
 • TR/Patched.FS.234
 • TR/Patched.FS.235
 • TR/PatchLoad.Gen.1
 • TR/PatchLoad.Gen.1.1
 • TR/PatchLoad.Gen.1.2
 • TR/PatchLoad.Gen.1.3
 • TR/PatchLoad.Gen.1.4
 • TR/PatchLoad.Gen.1.5
 • TR/PatchLoad.Gen.1.6
 • TR/PCK.Katusha.J.2143
 • TR/PSW.LdPinch.15
 • TR/Redirector.CA.1
 • TR/Redirector.CE
 • TR/Redirector.CE.1
 • TR/Redirector.CF
 • TR/Redirector.CF.1
 • TR/Redirector.CF.2
 • TR/Redirector.CF.3
 • TR/Redirector.CG
 • TR/Redirector.CH
 • TR/Redirector.CH.1
 • TR/Redirector.CH.2
 • TR/Redirector.CH.3
 • TR/Redirector.CH.4
 • TR/Redirector.CI
 • TR/Redirector.CI.1
 • TR/Redirector.CI.10
 • TR/Redirector.CI.11
 • TR/Redirector.CI.12
 • TR/Redirector.CI.2
 • TR/Redirector.CI.3
 • TR/Redirector.CI.4
 • TR/Redirector.CI.5
 • TR/Redirector.CI.6
 • TR/Redirector.CI.7
 • TR/Redirector.CI.8
 • TR/Redirector.CI.9
 • TR/Redirector.CL
 • TR/Redirector.CM
 • TR/Redirector.CM.1
 • TR/Redirector.CM.2
 • TR/Redirector.CM.3
 • TR/Redirector.CM.4
 • TR/Redirector.CN
 • TR/Redirector.CN.1
 • TR/Redirector.CN.2
 • TR/Redirector.CN.3
 • TR/Redirector.CN.4
 • TR/Redirector.CO
 • TR/Redirector.CO.1
 • TR/Redirector.CO.2
 • TR/Redirector.CO.3
 • TR/Renos.PFA.34
 • TR/Reputation.B
 • TR/Script.288672
 • TR/Script.3513
 • TR/Script.398079
 • TR/Script.404675
 • TR/Script.406745
 • TR/Script.7133
 • TR/Silentbanker.bvd
 • TR/Spy.399966
 • TR/Spy.air.A
 • TR/Spy.Delf.adb
 • TR/TDss.bbwb
 • TR/VB.EY.339
 • TR/VB.Inject.249856.BU
 • TR/Vesloruki.fdj
 • TR/Vesloruki.lvm
 • TR/Vesloruki.mtc
 • TR/Vesloruki.nkt
 • TR/Vesloruki.rme
 • TR/Vesloruki.vsm
 • TR/Virtl.PHP.Ronad.A.12
 • Worm/Agent.qev.1
 • Worm/Autorun.bvc
 • Worm/Autorun.gfd
 • Worm/Rbot.43365
 • Worm/Sohanat.1045