VDF 历史记录

VDF 文件包含 Avira 引擎使用的所有恶意软件检测模式。

Avira 通常每天对 VDF 文件进行若干次更新,确保您的 Avira 安全产品能够持续检测出最新的电子威胁。确保您的 VDF 文件是最新的,这对于保证您的电脑安全而言是至关重要的。

IVDF 版本 7.10.05.215 详细信息

此 VDF 文件发布于 2010年3月25日星期四格林尼治标准时间+0100下午5时10分00秒

下面的签名已添加到我们的签名数据库中 (929 记录 ):

 • BDS/Ripinip.C.28
 • BDS/Ripinip.DLL.3
 • BDS/Ripinip.F.98
 • BDS/Seclogon.A.15
 • BDS/Singu.Y
 • BDS/Tofsee.BB.1
 • BDS/Ursap.A.225
 • BDS/Ursap.A.226
 • BDS/Ursap.A.227
 • BDS/Zegost.B.705
 • BDS/Zegost.B.706
 • BDS/Zegost.B.707
 • BDS/Zegost.B.708
 • BDS/Zegost.B.709
 • BDS/Zegost.B.710
 • BDS/ZZSlash.cui
 • DIAL/118710.A
 • DR/Agent.AALI
 • DR/Agent.alqt.6
 • DR/Agent.aojh.1
 • DR/Agent.bctz.8
 • DR/Agent.bkks.11
 • DR/Agent.clxl.2
 • DR/Agent.cxn.4
 • DR/Agent.Desk.7
 • DR/Agent.dhfa.22
 • DR/Agent.dhfa.23
 • DR/Agent.dhfa.24
 • DR/Agent.dhfa.25
 • DR/Agent.dhfa.26
 • DR/Agent.digt
 • DR/Agent.djfg
 • DR/Agent.dntd
 • DR/Agent.etr.3
 • DR/Agent.tnr.26
 • DR/Agent2.cmqn
 • DR/Agent2.cpba.1
 • DR/Agent2.eel.3
 • DR/Agent2.lhs.1
 • DR/BHO.acfk.6
 • DR/BHO.acsw.11
 • DR/BHO.adjb.1
 • DR/BHO.adql.1
 • DR/BHO.advp.1
 • DR/BHO.advp.2
 • DR/BHO.aeda
 • DR/BHO.aefm.4
 • DR/BHO.aefv.1
 • DR/BHO.aesr
 • DR/BHO.UGO.2
 • DR/Bifrose.bwyd
 • DR/CDur.kdg.1
 • DR/Chiviper.A.10
 • DR/Chiviper.A.11
 • DR/Chiviper.A.12
 • DR/Cimv.B.3
 • DR/Cimv.B.4
 • DR/Cimv.B.6
 • DR/Click.Agent.kog
 • DR/Click.Agent.ksr
 • DR/Click.AutoIt.O.6
 • DR/Click.VB.dse
 • DR/Delf.csz
 • DR/Dialer.bkm.11
 • DR/Dialer.vth
 • DR/Dldr.Adload.lrh.1
 • DR/Dldr.Adload.msd.10
 • DR/Dldr.Adload.mzw.1
 • DR/Dldr.Adload.NBA.1
 • DR/Dldr.Adload.NGS.8
 • DR/Dldr.Adload.nhd.7
 • DR/Dldr.Adload.njp.4
 • DR/Dldr.Adload.njt.8
 • DR/Dldr.Adload.nsk.1
 • DR/Dldr.Adload.nsl.3
 • DR/Dldr.Adload.nsl.4
 • DR/Dldr.Adload.NSM.9
 • DR/Dldr.Adload.ntc.10
 • DR/Dldr.Adload.ntd.2
 • DR/Dldr.Adload.nts.1
 • DR/Dldr.Adload.NXG.10
 • DR/Dldr.Adload.obx.1
 • DR/Dldr.Adload.okn
 • DR/Dldr.Adload.OQM.7
 • DR/Dldr.Adload.pgc
 • DR/Dldr.Adload.pgh
 • DR/Dldr.Adload.pgp
 • DR/Dldr.Agent.auep.20
 • DR/Dldr.Agent.czbj.1
 • DR/Dldr.Agent.dben.5
 • DR/Dldr.Agent.dbgt.10
 • DR/Dldr.Agent.dbgt.7
 • DR/Dldr.Agent.dbgt.8
 • DR/Dldr.Agent.dbgt.9
 • DR/Dldr.Agent.dbil.1
 • DR/Dldr.Agent.dblf
 • DR/Dldr.Agent.dbpc.5
 • DR/Dldr.Agent.dbqi.1
 • DR/Dldr.Agent.dbql
 • DR/Dldr.Agent.dcno.1
 • DR/Dldr.Agent.dcyx
 • DR/Dldr.Agent.deel
 • DR/Dldr.Agent.delo.3
 • DR/Dldr.Agent.dfae
 • DR/Dldr.Agent.dfaf.1
 • DR/Dldr.Agent.dfca.7
 • DR/Dldr.Agent.dfuz.8
 • DR/Dldr.Agent.dhoc
 • DR/Dldr.Agent.dhox
 • DR/Dldr.Agent.dhpb
 • DR/Dldr.AutoIt.HH.1
 • DR/Dldr.BHO.pbv.1
 • DR/Dldr.FlyStudio.GI.22
 • DR/Dldr.FlyStudio.GI.23
 • DR/Dldr.FlyStudio.GY.6
 • DR/Dldr.FlyStudio.HD.5
 • DR/Dldr.FlyStudio.HK.7
 • DR/Dldr.FlyStudio.HY.121
 • DR/Dldr.FlyStudio.HY.122
 • DR/Dldr.FlyStudio.IE.14
 • DR/Dldr.FlyStudio.IE.15
 • DR/Dldr.FlyStudio.IL.54
 • DR/Dldr.FlyStudio.IL.55
 • DR/Dldr.FlyStudio.IL.56
 • DR/Dldr.FlyStudio.JY
 • DR/Dldr.Genome.abaa.8
 • DR/Dldr.Genome.ajmv
 • DR/Dldr.Genome.ilk.2
 • DR/Dldr.Geral.cfj.1
 • DR/Dldr.NSIS.Agent.EC.17
 • DR/Dldr.NSIS.Agent.R.100
 • DR/Dldr.NSIS.FraudLoad.EP.2
 • DR/Dldr.NSIS.QQHelper.I.27
 • DR/Dldr.QQHelper.afr.31
 • DR/Dldr.Selvice.DS.1
 • DR/Dldr.Selvice.OH
 • DR/Dldr.Selvice.QS
 • DR/Dldr.Selvice.TJ
 • DR/Dldr.VB.asy.4
 • DR/Dldr.VB.vfr
 • DR/Dldr.Vivia.AM
 • DR/Dldr.Zlob.bnip
 • DR/Dldr.Zlob.bnir
 • DR/Dldr.Zlob.bnis
 • DR/Dldr.Zlob.bniy
 • DR/Drop.Agent.ayqh.1
 • DR/Drop.Agent.bfyg.31
 • DR/Drop.Agent.bihz.5
 • DR/Drop.Agent.bkex
 • DR/Drop.Agent.bkoa.8
 • DR/Drop.Agent.bmrf
 • DR/Drop.Agent.bpve.2
 • DR/Drop.Agent.bqcy.1
 • DR/Drop.Agent.bqrm.3
 • DR/Drop.Delf.ezw
 • DR/Drop.Flystud.aas.2
 • DR/Drop.Flystud.GX
 • DR/Drop.Flystud.YO.149
 • DR/Drop.Inegery.A
 • DR/Drop.Mudrop.fqf
 • DR/Drop.NSIS.Agent.O.8
 • DR/FakeMS.aws.1
 • DR/FC.AJ.10
 • DR/FlyStudio.CK.1
 • DR/FraudPack.xcu.9
 • DR/generic.267453
 • DR/Genome.aalc.1
 • DR/Hupigon.dsx.950
 • DR/Hupigon.gjyc.1
 • DR/Hupigon.iday.2
 • DR/Hupigon.jwen
 • DR/Hupigon.kczh
 • DR/Hupigon.kgxw
 • DR/Inject.afmh.1
 • DR/KillAV.fds.5
 • DR/Larchik.KT.1
 • DR/Larchik.LB.2
 • DR/Larchik.LW
 • DR/Ormimro.BH
 • DR/Pasta.anv.3
 • DR/Pasta.cfs.111
 • DR/Pasta.cks.85
 • DR/Pasta.Dic.6
 • DR/Pasta.efu
 • DR/Pasta.fcm.3
 • DR/Pasta.hwl
 • DR/Pasta.ibu
 • DR/Pasta.ijz
 • DR/Pasta.Ipb.22
 • DR/Pasta.jwd
 • DR/PcClient.dnby
 • DR/PcClient.emd.52
 • DR/PcClient.emd.53
 • DR/Peed.120676
 • DR/Peed.127938
 • DR/Peed.138238
 • DR/Peed.141827
 • DR/Peed.143567.1
 • DR/Peed.145253
 • DR/Peed.164104
 • DR/Peed.171452
 • DR/Peed.180819
 • DR/Peed.235864
 • DR/Peed.79691
 • DR/Peed.93369
 • DR/Peed.96251
 • DR/PSW.Agent.pak.1
 • DR/PSW.Eruwbi.AE
 • DR/PSW.Eruwbi.AK
 • DR/PSW.Eruwbi.C.1
 • DR/PSW.Eruwbi.U.2
 • DR/PSW.Flystudio.R.10
 • DR/PSW.Flystudio.R.11
 • DR/PSW.Flystudio.R.12
 • DR/PSW.Magania.cggc.1
 • DR/PSW.Magania.cyjc
 • DR/PSW.OnLineGames.bmsg.5
 • DR/PSW.OnLineGames.bnbo
 • DR/PSW.OnLineGames.bnfg.1
 • DR/PSW.OnLineGames.bnfp
 • DR/PSW.OnLineGames.vyew.17
 • DR/PSW.OnLineGames.wbfq.3
 • DR/PSW.OnLineGames.wbuq
 • DR/PSW.OnLineGames.whke
 • DR/PSW.QQPass.pdi.12
 • DR/PSW.QQPass.qvd
 • DR/PSW.QQPass.VH.56
 • DR/PSW.QQten.AI.11
 • DR/PSW.Rhy
 • DR/PSW.Wow.inm.1
 • DR/PSW.Wow.wqy
 • DR/Qhost.mqs.2
 • DR/Refroso.axeo
 • DR/Rkproc.BG.3
 • DR/Runner.J.7
 • DR/Script.263271.65
 • DR/Small.bud.9
 • DR/Small.LY.19
 • DR/Spy.Agent.bdtf.2
 • DR/Spy.Agent.XE
 • DR/Spy.Delf.WG.14
 • DR/Spy.FlyStudio.byc.49
 • DR/Spy.FlyStudio.DWY.5
 • DR/Spy.FlyStudio.dyu.15
 • DR/Spy.FlyStudio.dzi.1
 • DR/Spy.FlyStudio.eaf.8
 • DR/StartPage.dkw.6
 • DR/StartPage.dmw.19
 • DR/StartPage.eer.10
 • DR/StartPage.efi.9
 • DR/StartPage.efm.18
 • DR/StartPage.efm.19
 • DR/StartPage.eka.14
 • DR/StartPage.epb.202
 • DR/StartPage.eri.617
 • DR/StartPage.eub.304
 • DR/StartPage.exv.491
 • DR/StartPage.ezx
 • DR/StartPage.fby.10
 • DR/StartPage.fgp.452
 • DR/StartPage.fhc.165
 • DR/StartPage.fvu.57
 • DR/StartPage.gaj.1
 • DR/StartPage.IOR.1
 • DR/Swisyn.uqk.16
 • DR/Vapsup.uog
 • DR/VB.acmy
 • DR/VB.acsa
 • DR/VB.kpv.4
 • DR/Vilsel.igp.6
 • DR/Vilsel.lxl.2
 • DR/Vilsel.Moo.19
 • DR/Vilsel.Moo.20
 • DR/Vilsel.nzq.6
 • DR/Vilsel.slm.3
 • DR/Vilsel.slm.4
 • DR/Vilsel.slm.5
 • DR/Vilsel.sxi
 • DR/Vilsel.uiz
 • DR/Vilsel.vot
 • DR/Vilsel.vpa
 • DR/Xih.SS
 • EXP/Pdfka.bta.12433
 • EXP/Pdfka.bta.12487
 • EXP/Pdfka.bta.12737
 • EXP/Pdfka.bvg.1458
 • EXP/Pidief.5832
 • EXP/Pidief.wear
 • JS/Dldr.Agent.bik
 • KIT/Lmir.C.1
 • PHISH/Paypal.res
 • PHP/Agent.6003
 • PHP/IRCBOT.E.14
 • Rkit/Agent.CR.17
 • RKit/OnlineGames.DH.1
 • SPR/Tool.1392640.1
 • SPR/Tool.ActualSpy.70
 • SPR/Tool.Patch.A.305
 • SPR/Tool.Patch.A.306
 • SPR/Tool.Patch.A.307
 • SPR/Tool.PerfectKeylogger.211
 • SPR/Tool.PerfectKeylogger.212
 • SPR/VB.arm
 • SPR/VB.arn
 • TR/AdClicker.366080.KX
 • TR/Agent.1171066
 • TR/Agent.1200429
 • TR/Agent.127570
 • TR/Agent.13695.2
 • TR/Agent.14091
 • TR/Agent.1447444
 • TR/Agent.1447549
 • TR/Agent.169756
 • TR/Agent.1734416
 • TR/Agent.179925
 • TR/Agent.2025498
 • TR/Agent.255776
 • TR/Agent.279649
 • TR/Agent.316512.1
 • TR/Agent.334854
 • TR/Agent.335584
 • TR/Agent.336248
 • TR/Agent.344120
 • TR/Agent.347340
 • TR/Agent.350380
 • TR/Agent.358225
 • TR/Agent.393476
 • TR/Agent.462868
 • TR/Agent.474213
 • TR/Agent.538357
 • TR/Agent.561152.16
 • TR/Agent.61440.96
 • TR/Agent.61440.99
 • TR/Agent.626915
 • TR/Agent.63211
 • TR/Agent.772803
 • TR/Agent.77824.25
 • TR/Agent.810496.1
 • TR/Agent.87228
 • TR/Agent.93930
 • TR/Agent.aeep.2
 • TR/Agent.ahf.2
 • TR/Agent.ahvz.5
 • TR/Agent.amxf.4
 • TR/Agent.AODR.3
 • TR/Agent.aomz.6
 • TR/Agent.AOZW
 • TR/Agent.baio.98
 • TR/Agent.BHO.AV
 • TR/Agent.cmqv.2
 • TR/Agent.crzl.6
 • TR/Agent.csfb.30
 • TR/Agent.cvwj
 • TR/Agent.czis.5
 • TR/Agent.ddet.9
 • TR/Agent.desl.1
 • TR/Agent.dgop.74
 • TR/Agent.dhuj
 • TR/Agent.diab
 • TR/Agent.dicr
 • TR/Agent.dima
 • TR/Agent.dimb
 • TR/Agent.dimh.31
 • TR/Agent.dimi
 • TR/Agent.disd.1
 • TR/Agent.ditt
 • TR/Agent.djki
 • TR/Agent.dkvr.1
 • TR/Agent.dnse
 • TR/Agent.dntp
 • TR/Agent.dnuc
 • TR/Agent.gwb
 • TR/Agent.KB.7
 • TR/Agent.XK.1
 • TR/Agent.ZG.4
 • TR/Agent2.cnnb.2
 • TR/Agent2.cnof
 • TR/Agent2.coeq.2
 • TR/Agent2.ioa.6
 • TR/Agent2.juv.2
 • TR/Agent2.lft.24
 • TR/Agentbypass.2168320.K
 • TR/Agentbypass.2691072.K
 • TR/Alureon.CR.10
 • TR/Alureon.CT.753
 • TR/Alureon.CT.754
 • TR/Alureon.CT.755
 • TR/Alureon.CT.756
 • TR/Alureon.CT.757
 • TR/Alureon.CT.758
 • TR/Alureon.CT.759
 • TR/Alureon.CT.760
 • TR/Alureon.CT.761
 • TR/Alureon.CT.762
 • TR/Alureon.CT.763
 • TR/Alureon.CT.764
 • TR/Alureon.CT.765
 • TR/Alureon.CT.766
 • TR/Alureon.DA.196
 • TR/Alureon.DK.14
 • TR/Antavmu.gsu
 • TR/Antavmu.guc.2
 • TR/AntiAV.eza
 • TR/AntiAV.ezi
 • TR/AntiAV.fbu.2
 • TR/AntiAV.fqf
 • TR/Autoit.373677
 • TR/Autoit.WV.3
 • TR/Autorun.AQE
 • TR/Bamital.E.56
 • TR/Bamital.E.57
 • TR/Bamital.E.58
 • TR/Banker.Bancos.lxz.8
 • TR/Banker.Bancos.lxz.9
 • TR/Banker.Bancos.mvv
 • TR/Banker.Banker.agju
 • TR/Banker.Banker.asbu
 • TR/Banker.Banker.ascp
 • TR/Banker.Banker.asdb
 • TR/Banker.Banker.asjz
 • TR/BHO.ACVE.13
 • TR/BHO.adfk
 • TR/BHO.adnr
 • TR/BHO.adqw.3
 • TR/BHO.aebp
 • TR/BHO.aedk.3
 • TR/BHO.aetf
 • TR/BHO.BaiduSobar.350
 • TR/BHO.Delf.T.18
 • TR/BHO.OneStepSearch.42
 • TR/BHO.vpz
 • TR/BHO.Zwangi.227
 • TR/BHO.Zwangi.228
 • TR/Bumat.A.2373
 • TR/Bumat.A.2374
 • TR/Bumat.A.2375
 • TR/Bumat.A.2376
 • TR/Buzus.41984.AZ
 • TR/Buzus.cezo.79
 • TR/Buzus.cgms.45
 • TR/Buzus.ckzu.88
 • TR/Buzus.crkc.409
 • TR/Buzus.crkc.410
 • TR/Buzus.crkc.411
 • TR/Buzus.cyof.1
 • TR/Buzus.dahy.55
 • TR/Buzus.dauc
 • TR/Buzus.dces
 • TR/Buzus.dcqr
 • TR/Buzus.ddbn
 • TR/Buzus.ddhs
 • TR/Buzus.ddip
 • TR/Buzus.ddqa
 • TR/Buzus.ddqb
 • TR/Buzus.ddsl
 • TR/Buzus.deuu
 • TR/Buzus.dexu.1
 • TR/Buzus.dfbw
 • TR/Buzus.dfxk
 • TR/Buzus.dhnv
 • TR/Buzus.dlzc
 • TR/Buzus.GR
 • TR/Chifrax.QG.13
 • TR/Cinmeng.D.3
 • TR/Cinmus.K.220
 • TR/Cinmus.K.221
 • TR/Cinmus.K.222
 • TR/Cinmus.K.223
 • TR/Cinmus.K.224
 • TR/Cinmus.K.225
 • TR/Cinmus.N.110
 • TR/Cinmus.P.16
 • TR/Cinmus.P.17
 • TR/Click.Agent.jyu
 • TR/Click.Agent.kbn.1
 • TR/Click.Agent.kbn.2
 • TR/Click.Agent.kso
 • TR/Click.Agent.kss
 • TR/Click.Cycler.nuc
 • TR/Click.Delf.cwr.4
 • TR/Click.Delf.CWS.7
 • TR/Click.Delf.czf.10
 • TR/Click.Delf.czf.9
 • TR/Click.Delf.czh.6
 • TR/Click.Delf.czo.2
 • TR/Click.Delf.czx.3
 • TR/Click.Delf.daw.2
 • TR/Click.Delf.dbm.2
 • TR/Click.Delf.dgp.1
 • TR/Click.Klik.315
 • TR/Click.Klik.316
 • TR/Click.Klik.317
 • TR/Click.Refpron.H.211
 • TR/Click.VB.dxh
 • TR/Click.VB.ean
 • TR/Click.VBiframe.aym
 • TR/Click.VBiframe.azi
 • TR/Click.Yabector.23567
 • TR/Click.Yabector.B.17
 • TR/ConHook.G
 • TR/Cosmu.juj
 • TR/Cosmu.lko
 • TR/Cosmu.llb
 • TR/Cosmu.lwt
 • TR/Cosmu.mbx
 • TR/Cossta.fhk
 • TR/CryptRedol.77312.3.2
 • TR/Deki.HN
 • TR/Delf.aeo.4
 • TR/Delf.chw.14
 • TR/Delf.IJK.7
 • TR/Delf.Inject.Z.542
 • TR/Delf.scz.105
 • TR/Delf.SI.5
 • TR/Delf.Smm.4
 • TR/Delf.SNE.3
 • TR/Delf.sqs.2
 • TR/Delf.suo.1
 • TR/Delf.svd.3
 • TR/Delf.swu.1
 • TR/Delf.sxx.1
 • TR/Delf.syo.1
 • TR/Delf.szh.8
 • TR/Delf.szy.3
 • TR/Delf.TEK.1
 • TR/Delf.tgg
 • TR/Delf.tqo
 • TR/Delf.Ttt.3
 • TR/Delf.UZU.2
 • TR/Delf.vci
 • TR/Delf.vne
 • TR/Delf.vnf
 • TR/Delf.vnh
 • TR/Delf.vnr
 • TR/Delf.vnv
 • TR/Delf.vnx
 • TR/Delf.vny
 • TR/Delf.voa
 • TR/Delf.vof
 • TR/Delf.vog
 • TR/Delf.vol
 • TR/Delf.vom
 • TR/Delf.voo
 • TR/Delf.vop
 • TR/Delf.vor
 • TR/Delf.vos
 • TR/Delf.vot
 • TR/Delf.vou
 • TR/Delf.vov
 • TR/Delfsnif.DX.192
 • TR/Delfsnif.DX.193
 • TR/Delfsnif.DX.194
 • TR/Demtranc.B.3
 • TR/Dialer.9093
 • TR/Disabler.NAJ.44
 • TR/Dldr.Adload.BH.16
 • TR/Dldr.Adload.BI.1
 • TR/Dldr.Adload.NIT.1
 • TR/Dldr.Adload.nqv
 • TR/Dldr.Adload.ntf
 • TR/Dldr.Adload.nzs
 • TR/Dldr.Adload.nzy
 • TR/Dldr.Agent.11110
 • TR/Dldr.Agent.166
 • TR/Dldr.Agent.adz.143
 • TR/Dldr.Agent.bfgn.12
 • TR/Dldr.Agent.bifa.15
 • TR/Dldr.Agent.bls.10
 • TR/Dldr.Agent.brf.4
 • TR/Dldr.Agent.cgun.13
 • TR/Dldr.Agent.cify.25
 • TR/Dldr.Agent.ciyd.12
 • TR/Dldr.Agent.cnsu.7
 • TR/Dldr.Agent.ctcq.25
 • TR/Dldr.Agent.cvla
 • TR/Dldr.Agent.dadb.1
 • TR/Dldr.Agent.daei
 • TR/Dldr.Agent.dakx.7
 • TR/Dldr.Agent.dapr.23
 • TR/Dldr.Agent.daqu.8
 • TR/Dldr.Agent.dbde.11
 • TR/Dldr.Agent.dbin.7
 • TR/Dldr.Agent.dbin.8
 • TR/Dldr.Agent.dbqm
 • TR/Dldr.Agent.dcbq
 • TR/Dldr.Agent.dcig.3
 • TR/Dldr.Agent.dclj.5
 • TR/Dldr.Agent.dcuo
 • TR/Dldr.Agent.dcvs
 • TR/Dldr.Agent.ddge.1
 • TR/Dldr.Agent.ddgy
 • TR/Dldr.Agent.dews
 • TR/Dldr.Agent.dews.1
 • TR/Dldr.Agent.dews.2
 • TR/Dldr.Agent.dews.3
 • TR/Dldr.Agent.dews.4
 • TR/Dldr.Agent.dews.5
 • TR/Dldr.Agent.dews.6
 • TR/Dldr.Agent.dfca.33
 • TR/Dldr.Agent.dfcf.6
 • TR/Dldr.Agent.dhmg
 • TR/Dldr.Agent.dhmh
 • TR/Dldr.Agent.dhmu
 • TR/Dldr.Agent.dhmv
 • TR/Dldr.Agent.dhmx
 • TR/Dldr.Agent.dhnf
 • TR/Dldr.Agent.dhnq
 • TR/Dldr.Agent.dhou
 • TR/Dldr.Agent.HW.13
 • TR/Dldr.Agent.UP.5
 • TR/Dldr.Banload.aik.5
 • TR/Dldr.Banload.aqcz
 • TR/Dldr.Banload.asia
 • TR/Dldr.Banload.tpx
 • TR/Dldr.BaoFa.afd
 • TR/Dldr.BaoFa.afg
 • TR/Dldr.BaoFa.afi
 • TR/Dldr.BaoFa.afj
 • TR/Dldr.BaoFa.afr
 • TR/Dldr.BaoFa.afs
 • TR/Dldr.BaoFa.afz
 • TR/Dldr.BaoFa.BD
 • TR/Dldr.BaoFa.NO
 • TR/Dldr.BaoFa.ZM
 • TR/Dldr.Bredolab.X.26
 • TR/Dldr.CodecPack.koa
 • TR/Dldr.CodecPack.kpp
 • TR/Dldr.ConHook.AF.72
 • TR/Dldr.Dadobra.dkm
 • TR/Dldr.Delf.TB.5
 • TR/Dldr.Delf.ugw.32
 • TR/Dldr.Delf.xkq.1
 • TR/Dldr.Delf.xxd
 • TR/Dldr.Delf.xzv.19
 • TR/Dldr.Delf.xzv.20
 • TR/Dldr.Delf.yoy.8
 • TR/Dldr.Delf.ypa.92
 • TR/Dldr.Delf.ypa.93
 • TR/Dldr.Delf.ypl.7
 • TR/Dldr.Delf.ypl.8
 • TR/Dldr.Dluca.CP.251
 • TR/Dldr.Dluca.CP.252
 • TR/Dldr.Dluca.DD.29
 • TR/Dldr.Dogrobot.D.5
 • TR/Dldr.Esplor.LF
 • TR/Dldr.Exchanger.AZ.3
 • TR/Dldr.FakeAl.QN.1
 • TR/Dldr.FakeAl.QN.2
 • TR/Dldr.FakeAV.S
 • TR/Dldr.FakeSmoke.264
 • TR/Dldr.FlyStudio.KG
 • TR/Dldr.FlyStudio.KI
 • TR/Dldr.FlyStudio.KK
 • TR/Dldr.FraudLoad.vdji.U
 • TR/Dldr.FraudLoad.wydi.1
 • TR/Dldr.Frethog.C.49
 • TR/Dldr.Frethog.C.50
 • TR/Dldr.Geno.225792
 • TR/Dldr.Genome.ABFD.8
 • TR/Dldr.Genome.adqp.3
 • TR/Dldr.Genome.ahnf
 • TR/Dldr.Genome.ahxp.1
 • TR/Dldr.Genome.aiid.1
 • TR/Dldr.Genome.ajhr.3
 • TR/Dldr.Genome.ajkb
 • TR/Dldr.Genome.ajnl.2
 • TR/Dldr.Genome.ajnl.3
 • TR/Dldr.Genome.akps
 • TR/Dldr.Genome.akzl
 • TR/Dldr.Genome.ammn
 • TR/Dldr.Genome.amnb
 • TR/Dldr.Genome.amne
 • TR/Dldr.Genome.amof
 • TR/Dldr.Genome.amom
 • TR/Dldr.Genome.amov
 • TR/Dldr.Genome.JF.8
 • TR/Dldr.Genome.oee
 • TR/Dldr.Geral.iad.32
 • TR/Dldr.Geral.jjd.6
 • TR/Dldr.Geral.ovn
 • TR/Dldr.Gogo.499184
 • TR/Dldr.Hilldoor.AR.1
 • TR/Dldr.Homa.atw
 • TR/Dldr.Homa.bbf
 • TR/Dldr.Homles.AU.1
 • TR/Dldr.JMVV.79
 • TR/Dldr.JMVV.80
 • TR/Dldr.Kolilks.B.181
 • TR/Dldr.Kolilks.B.182
 • TR/Dldr.LameWeb.0_2.2
 • TR/Dldr.Leodon.D.19
 • TR/Dldr.Lipler.bdnp
 • TR/Dldr.Liwak.D
 • TR/Dldr.Lodomo.A
 • TR/Dldr.Murlo.bvg.10
 • TR/Dldr.Murlo.dyo
 • TR/Dldr.Murlo.esd
 • TR/Dldr.Murlo.fco
 • TR/Dldr.Nurech.CH
 • TR/Dldr.Obfuscated.xxb
 • TR/Dldr.Obfuscated.xxc
 • TR/Dldr.Otlard.B.4
 • TR/Dldr.Otlard.B.5
 • TR/Dldr.Pangu.A.22
 • TR/Dldr.Pher.arz.1
 • TR/Dldr.Pher.bix
 • TR/Dldr.Phrovon.A.1
 • TR/Dldr.Renos.FJ.153
 • TR/Dldr.Renos.KF.841
 • TR/Dldr.Renos.KF.842
 • TR/Dldr.Renos.KF.843
 • TR/Dldr.Renos.KF.844
 • TR/Dldr.Renos.KF.845
 • TR/Dldr.Renos.KF.846
 • TR/Dldr.Small.1989136.O
 • TR/Dldr.Small.43
 • TR/Dldr.Small.aovr
 • TR/Dldr.Small.aprt
 • TR/Dldr.Small.MM.7
 • TR/Dldr.Troxen.672
 • TR/Dldr.Troxen.673
 • TR/Dldr.Troxen.674
 • TR/Dldr.Troxen.675
 • TR/Dldr.VB.agh.37
 • TR/Dldr.VB.aqr
 • TR/Dldr.VB.bbr.10
 • TR/Dldr.VB.JF.2
 • TR/Dldr.VB.JF.3
 • TR/Dldr.VB.teb.1
 • TR/Dldr.VB.vrg
 • TR/Dldr.VB.vrh
 • TR/Inject.608256.X
 • TR/Inject.6375424.L.9
 • TR/Inject.698676.X
 • TR/Inject.79360.BI.1
 • TR/Inject.864595.X
 • TR/Inject.925284.X
 • TR/Inject.988672.X
 • TR/Inject.GO.139
 • TR/Inject.HP.11
 • TR/Inject.HP.4
 • TR/Injector.aqwe.64
 • TR/Injector.bdv.91
 • TR/Iyeclore.A.690
 • TR/Iyeclore.A.691
 • TR/Iyeclore.A.692
 • TR/Iyeclore.A.693
 • TR/Iyeclore.A.694
 • TR/Iyeclore.A.695
 • TR/Iyeclore.A.696
 • TR/Iyeclore.A.697
 • TR/Iyeclore.A.698
 • TR/Iyeclore.A.699
 • TR/Iyeclore.A.700
 • TR/Iyeclore.A.701
 • TR/Iyeclore.A.702
 • TR/Iyeclore.A.703
 • TR/Iyeclore.A.704
 • TR/Iyeclore.A.705
 • TR/Iyeclore.A.706
 • TR/Iyeclore.A.707
 • TR/Iyeclore.A.708
 • TR/Iyeclore.A.709
 • TR/Keylogger.MTH.11
 • TR/Kidney.cuo
 • TR/Kidney.cut
 • TR/Killav.DR.46
 • TR/Killav.RC.1
 • TR/KillDisk.AJ.12
 • TR/Killfiles.bew
 • TR/Koblu.cfg
 • TR/Larwa.TJ
 • TR/Lineage.644686
 • TR/Linkre.C
 • TR/Lnkhyd.A.1003
 • TR/Lnkhyd.A.1004
 • TR/Malagent.A.517
 • TR/Mepaow.kwp
 • TR/Meredrop.A.6651
 • TR/Meredrop.A.6652
 • TR/Meredrop.A.6653
 • TR/Meredrop.A.6654
 • TR/Meredrop.A.6655
 • TR/Midgare.ajye
 • TR/Obfuscated.C.210
 • TR/Obfuscated.C.211
 • TR/Obfuscated.C.212
 • TR/Obfuscated.DO.73
 • TR/Obfuscated.DO.74
 • TR/Obfuscated.EH.236
 • TR/Pasta.kbq.17
 • TR/Pasta.khn
 • TR/Patched.FO.6
 • TR/Patched.FQ.10
 • TR/Pincav.qyw
 • TR/Pincav.rbh.6
 • TR/Pincav.rbh.7
 • TR/Pincav.sjx
 • TR/Pincav.vtf
 • TR/Pincav.vtn
 • TR/Pincav.vty
 • TR/PopUpper.AF.4
 • TR/Provis.A.109
 • TR/Provis.A.110
 • TR/Provis.A.111
 • TR/Provis.A.112
 • TR/Provis.A.113
 • TR/Sasfis.ypv.2
 • TR/Sasfis.ypv.3
 • TR/Scar.ackp.2
 • TR/Scar.ANFA.2
 • TR/Scar.anid
 • TR/Scar.awfx.1
 • TR/Scar.awwe.1
 • TR/Scar.belq.4
 • TR/Scar.belq.5
 • TR/Scar.belq.6
 • TR/Scar.bezg.1
 • TR/Scar.bgvy.1
 • TR/Scar.bidj
 • TR/Scar.bisi
 • TR/Scar.bita
 • TR/Scar.bjdw
 • TR/Scar.bjvz
 • TR/Scar.bndu
 • TR/Scar.bpwo
 • TR/Scar.btxw
 • TR/Scar.btyy
 • TR/Scar.buao
 • TR/Scar.buap
 • TR/Scar.buav
 • TR/Scar.obw
 • TR/Scar.oes.1
 • TR/Scar.wdp
 • TR/Sefnit.A.85
 • TR/Shutdowner.eeb
 • TR/Shutdowner.eet
 • TR/Siscos.LO
 • TR/Siscos.NN
 • TR/Sisproc.A.136
 • TR/Sisproc.A.137
 • TR/Sisproc.A.138
 • TR/Sisproc.A.139
 • TR/Sisproc.A.140
 • TR/Sisron.A.98
 • TR/Skintrim.C.1132
 • TR/Skintrim.C.1133
 • TR/Skintrim.C.1134
 • TR/Skintrim.C.1135
 • TR/Skintrim.C.1136
 • TR/Skintrim.C.1137
 • TR/Skintrim.C.1138
 • TR/Skintrim.C.1139
 • TR/Skintrim.C.1140
 • TR/Skintrim.C.1141
 • TR/Skintrim.C.1142
 • TR/Smardf.fuz.190
 • TR/Spy.101120
 • TR/Spy.106496.236
 • TR/Spy.107053
 • TR/Spy.107520.7
 • TR/Spy.11068
 • TR/Spy.1129593
 • TR/Spy.118784.109
 • TR/Spy.12579
 • TR/Spy.135168.112
 • TR/Spy.13824.45
 • TR/Spy.139869.3
 • TR/Spy.139888.3
 • TR/Spy.13989
 • TR/Spy.139890.4
 • TR/Spy.139896
 • TR/Spy.139901.2
 • TR/Spy.139901.3
 • TR/Spy.139902
 • TR/Spy.139904.1
 • TR/Spy.139906
 • TR/Spy.139906.1
 • TR/Spy.139907
 • TR/Spy.139908
 • TR/Spy.139909
 • TR/Spy.139909.1
 • TR/Spy.139910
 • TR/Spy.139910.1
 • TR/Spy.139913
 • TR/Vaklik.gxu
 • TR/Vapsup.yub
 • TR/VB.aawx
 • TR/VB.abcd
 • TR/VB.abtd
 • TR/VB.abvd
 • TR/VB.ABWB.1
 • TR/VB.aej.5
 • TR/VB.Agent.AF
 • TR/VB.gin
 • TR/VB.Inject.108998.AN
 • TR/VB.Inject.233472.DH
 • TR/VB.Inject.255818.CI
 • TR/VB.Inject.487936.BW
 • TR/VB.Inject.DD.98
 • TR/VB.Inject.EG.12
 • TR/VB.QK.12
 • TR/VB.QK.13
 • TR/VB.QK.14
 • TR/VB.qqe.2
 • TR/VB.vof.3
 • TR/VB.WH.12
 • TR/Vilsel.lbb.15
 • TR/Vilsel.rlg
 • TR/Vilsel.rtc
 • TR/Vilsel.rto
 • TR/Vilsel.stp
 • TR/Vilsel.uwq
 • TR/Vilsel.uwt
 • TR/Vilsel.voy
 • TR/Vilsel.vpd
 • TR/Votead.A.20
 • TR/Yidcong.A
 • TR/Zapchast.ahg
 • Worm/Agent.294912.7
 • Worm/Agent.54637
 • Worm/Agent.aal.8
 • Worm/Autorun.ahx.3
 • Worm/Autorun.creat
 • Worm/Autorun.TM
 • Worm/MSNBo.106496.T
 • Worm/MSNBo.114688.A
 • Worm/Palevo.147456
 • Worm/Taterf.B.97