VDF 历史记录

VDF 文件包含 Avira 引擎使用的所有恶意软件检测模式。

Avira 通常每天对 VDF 文件进行若干次更新,确保您的 Avira 安全产品能够持续检测出最新的电子威胁。确保您的 VDF 文件是最新的,这对于保证您的电脑安全而言是至关重要的。

IVDF 版本 7.00.03.34 详细信息

此 VDF 文件发布于 2008年3月17日星期一格林尼治标准时间+0100上午8时49分00秒

下面的签名已添加到我们的签名数据库中 (128 记录 ):

 • ADSPY/Ejik.DI.4
 • ADSPY/Vapsup.cpr
 • ADSPY/Vapsup.cps
 • ADSPY/Virtumonde.95296.1
 • ADSPY/WinIFixer.1
 • BAT/RegAdd.A
 • BAT/RegAdd.A.1
 • BDS/Agent.dza
 • BDS/Shark.AO.76
 • BDS/Shark.apy
 • BDS/Shark.UC
 • DR/Agent.233976
 • DR/Agent.CS.1
 • DR/Agent.GVG
 • DR/Archivarius.A
 • DR/Drop.VB.amz
 • DR/Pacex.AA
 • DR/Pacex.U
 • DR/Pacex.V
 • DR/Pacex.W
 • DR/Pacex.X
 • DR/Pacex.Z
 • DR/PSW.Cloner.AE.200
 • DR/PSW.Magania.gza
 • DR/PSW.Magania.hci
 • DR/PSW.Magania.hcj
 • DR/PSW.Magania.hdb
 • DR/PSW.OnLineGames.uhm
 • DR/PSW.Zapchast.6327
 • DR/Qhost.aix
 • EXP/Agent.J.2
 • EXP/RealPlr.DL
 • HTML/Dldr.Iframe.BY
 • HTML/Dldr.Iframe.BZ
 • HTML/Dldr.Iframe.CA
 • TR/Agent.106496.30
 • TR/Agent.132608.5
 • TR/Agent.266872
 • TR/Agent.266912
 • TR/Agent.266936
 • TR/Agent.266968
 • TR/Agent.44032.15
 • TR/Agent.81920.50
 • TR/Agent.AOC.2
 • TR/Agent.GJK
 • TR/Agent.gjk.1
 • TR/Agent.gjk.2
 • TR/Agent.gjk.3
 • TR/Agent.hlp
 • TR/Click.Agen.57856
 • TR/Click.Agen.61952
 • TR/Click.HTML.IFrame.KQ.1
 • TR/Click.Pamere.BK
 • TR/Click.VB.ahk.3
 • TR/Clicker.IG
 • TR/DelFiles.BQ
 • TR/Dldr.Agent.77824.1
 • TR/Dldr.Agent.czs
 • TR/Dldr.Agent.JJV
 • TR/Dldr.Agent.JJW
 • TR/Dldr.Agent.wka
 • TR/Dldr.Delf.feg
 • TR/Dldr.Delf.fsg
 • TR/Dldr.Small.ite.2
 • TR/Dldr.Small.syj
 • TR/Dldr.Swi.2468864
 • TR/Dldr.VB.dfn
 • TR/Dldr.Zlob.jfx
 • TR/DNSChanger.27648
 • TR/DNSChanger.RW.7
 • TR/DNSChanger.YA
 • TR/Drop.Age.Y.32952
 • TR/Drop.Agen.689170
 • TR/Drop.Agent.14710
 • TR/Drop.Agent.clv
 • TR/Drop.Agent.waf
 • TR/Drop.Binder.BP
 • TR/Drop.KGen.DO.180
 • TR/Drop.KGen.DO.181
 • TR/Drop.KGen.DO.182
 • TR/Drop.KGen.DO.183
 • TR/Drop.KGen.DO.184
 • TR/Drop.KGen.DO.185
 • TR/Drop.KGen.DO.186
 • TR/Drop.KGen.DO.187
 • TR/Drop.Mudrop.CY.276
 • TR/Drop.Mudrop.CY.277
 • TR/Generic.57486
 • TR/Guliver.A
 • TR/Hijack.Explor.3428
 • TR/Hijack.Explor.3430
 • TR/Hijack.Explor.3431
 • TR/Pakes.cjo
 • TR/Pakes.cjs
 • TR/Pakes.cjt
 • TR/Peed.A.153
 • TR/PSW.Cloner.AE.38
 • TR/PSW.Online.ddn.1
 • TR/PSW.Online.ddn.2
 • TR/PSW.OnlineGames.tis.2
 • TR/PSW.OnlineGames.TJR.10
 • TR/PSW.OnlineGames.TLP.6
 • TR/PSW.OnlineGames.ufv
 • TR/PSW.OnlineGames.ufw
 • TR/PSW.OnlineGames.une
 • TR/PSW.OnlineGames.unu
 • TR/PSW.QQRob.SE
 • TR/PSW.Wow.aot
 • TR/PSW.Wow.aot.1
 • TR/PSW.Wow.MC.3
 • TR/Qhost.aix
 • TR/Seneric.97071
 • TR/Sinowa.A
 • TR/Sinowa.B
 • TR/Sinowa.D
 • TR/Spy.Agent.MB.3
 • TR/Spy.Agent.MB.4
 • TR/Spy.Agent.MB.5.A
 • TR/Spy.Agent.MB.5.B
 • TR/Spy.Agent.NLL
 • TR/Spy.Agent.NLM
 • TR/Spy.Agent.NLN
 • TR/Spy.Banker.AAKX.47
 • TR/Spy.Delf.bmj
 • TR/Swizzor.X.2
 • VBS/Trojan.Index.A
 • Worm/Autorun.cns.1
 • Worm/IrcBot.284160