VDF 历史记录

VDF 文件包含 Avira 引擎使用的所有恶意软件检测模式。

Avira 通常每天对 VDF 文件进行若干次更新,确保您的 Avira 安全产品能够持续检测出最新的电子威胁。确保您的 VDF 文件是最新的,这对于保证您的电脑安全而言是至关重要的。

IVDF 版本 7.00.00.101 详细信息

此 VDF 文件发布于 2007年10月17日星期三格林尼治标准时间+0200下午9时15分00秒

下面的签名已添加到我们的签名数据库中 (63 记录 ):

 • ADSPY/PCProt.A
 • DIAL/10798.A
 • DIAL/10798.B
 • DR/Agent.BPZ
 • DR/Dldr.Zlob.dmh.2
 • DR/Dldr.Zlob.dmt
 • DR/PSW.Magania.apj
 • DR/RKit.Agent.N
 • HTML/Drop.Feebs.AL
 • HTML/Drop.Feebs.AM
 • TR/Agent.45665
 • TR/Agent.72288
 • TR/Agent.CCD
 • TR/Agent.CDF.1
 • TR/Agent.cdp.1
 • TR/Agent.FGK
 • TR/Agent.lmn
 • TR/Click.VB.TU
 • TR/Delf.NGT.1
 • TR/Delf.NGT.2
 • TR/Dldr.Agent.73216
 • TR/Dldr.Agent.DTP
 • TR/Dldr.Agent.ecp
 • TR/Dldr.Banlo.egc.1
 • TR/Dldr.Banlo.egc.2
 • TR/Dldr.Zlob.BGM
 • TR/Dldr.Zlob.PYH
 • TR/DNSChanger.8275
 • TR/DNSChanger.QN.1
 • TR/DNSChanger.QN.2
 • TR/DNSChanger.X.65
 • TR/Drop.Banker.TA
 • TR/Drop.Microjoin.FN
 • TR/Drop.Sockver.A
 • TR/Drop.Zlob.dir
 • TR/Fake.GoogleB.A.1
 • TR/Fake.GoogleB.A.2
 • TR/Fake.GoogleBar.1
 • TR/Fake.GoogleBar.2
 • TR/Hangup.I.1
 • TR/Hangup.I.2
 • TR/Hijack.Winlog
 • TR/Proxy.Agent.PX
 • TR/PSW.25600.1
 • TR/PSW.73728
 • TR/PSW.Delf.aem.1
 • TR/PSW.OnLineGa.fhd
 • TR/PSW.OnLineGa.fhm
 • TR/Renos.NBE.1
 • TR/Spy.Banker.TA
 • TR/Zlob.BVK
 • VBS/Dldr.Agent.AF
 • Worm/Feebs.81877
 • Worm/Rbot.229474
 • Worm/SdBot.104110
 • Worm/SdBot.ccv
 • Worm/VB.HH.1
 • Worm/VB.IZ
 • Worm/Zhelatin.KE.191
 • Worm/Zhelatin.KE.192
 • Worm/Zhelatin.KE.193
 • Worm/Zhelatin.KY
 • Worm/Zhelatin.KY.1
https:// 为了你的安全,此窗口已加密。