Algemene voorwaarden van Avira GmbH & Co. KG – datum: oktober 2011

 1. Geldigheidsbereik van de algemene voorwaarden
  1. De onderstaande algemene voorwaarden (hierna „voorwaarden“ genoemd) gelden voor alle overeenkomsten van Avira GmbH & Co. KG, Kaplaneiweg 1, 88069 Tettnang, Duitsland (hierna „Avira“ genoemd) met haar klanten over de levering van hun producten en/of uitvoering van haar diensten, met name het beschikbaar stellen van computerprogramma's en de bijbehorende updates/upgrades en de daarmee gepaard gaande diensten.
  2. Deze voorwaarden gelden zowel voor bedrijven als voor gebruikers.
  3. Indien de klant een bedrijf is, gelden deze voorwaarden zonder enige uitzondering voor alle toekomstige overeenkomsten tussen Avira en deze klant.
  4. Naast deze voorwaarden wordt het EULA voor het gebruik van alle producten en het SLA voor het gebruik van alle diensten toegepast. Bij de levering van dergelijke producten c.q. diensten aan de klant wordt deze overeenkomst beschikbaar gesteld. Indien sprake is van een conflict tussen deze voorwaarden en het EULA en/of het SLA hebben deze voorwaarden voorrang.
  5. Uitsluitend deze voorwaarden zijn geldig. Tegenstrijdige of van deze voorwaarden afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden door Avira niet erkend, uitgezonderd de gevallen waarin Avira dat schriftelijk heeft bevestigd. Deze voorwaarden gelden ook in gevallen, waarin Avira de klant haar producten of diensten zonder voorbehoud en in de wetenschap van deze tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de klant levert of uitvoert.
  6. Avira kan deze voorwaarden te alle tijde wijzigen, actualiseren of uitbreiden. Van dergelijke wijzigingen wordt de klant schriftelijk in kennis gesteld (e-mailbericht is voldoende). De klant heeft het recht, tegen de aan het doorgegeven wijzigingen in verweer te gaan. Indien de klant niet binnen vier (4) weken na ontvangst van de mededeling (hierna „reactietermijn“genoemd) aangeeft dat hij niet akkoord is met een of meerdere wijzigingen, dan wordt ervan uitgegaan dat de klant akkoord gaat met de wijzigingen en deze dus erkend. Indien de klant binnen de reactietermijn aangeeft dat hij niet akkoord gaat met de meegedeelde wijzigingen, blijft de overeenkomst zonder deze voorwaarde voortbestaan. Tegenwerpingen, mededelingen en andere opmerkingen van de klant aan Avira kan de klant aan het onderaan deze voorwaarden genoemde adres richten.
 2. Begripsbepalingen
  De volgende begripsbepalingen gelden voor het geldigheidsbereik van deze voorwaarden:
  1. Automatische verlenging - staat voor de vernieuwing van een licentie aan het einde van de licentieduur, zonder dat verdere informatie daartoe wordt verstrekt.
  2. Avira Freeware - staat voor alle gratis aan de klant ter beschikking gestelde Avira-producten en -diensten.
  3. Avira Shareware - staat voor de gratis, voor een beperkte of onbeperkte duur aan de klant ter beschikking gestelde Avira-producten en -diensten in verband met testwerkzaamheden.
  4. Bedrijf - staat voor een natuurlijk persoon, rechtspersoon of rechtsgeldige vennootschap of onderneming, die bij de bestelling of ontvangst van de producten of diensten van Avira bij de uitoefening van zijn zakelijke of als zelfstandige beroepsmatige activiteiten in het belang van het bedrijf, dus niet voor persoonlijk of familiegebruik, handelt.
  5. Computer - staat voor elk apparaat, dat gegevens met behulp van een programmeerbaar rekenmodel kan verwerken.
  6. Computerprogramma - staat voor het betreffende Avira-product in de Objectcode, inclusief alle updates en upgrades, die Avira beschikbaar stelt en waarvoor Avira de klant een licentie heeft gegeven.
  7. Contractpartner - staat voor een klant, aan wie de producten of diensten uitsluitend in verband met de wederverkoop ter beschikking worden gesteld.
  8. EULA - staat voor het End User License Agreement van de betreffende Avira-onderneming. Voordat de klant een product mag gebruiken moet hij hiermee eerst akkoord gaan. Hiermee ligt het gebruiksrecht van de klant voor het betreffende product na de desbetreffende overeenkomst vast en kan het product van de internetpagina www.avira.com gedownload worden.
  9. Klant - staat voor een gebruiker en/of bedrijf.
  10. Licentie - staat voor het recht van de klant voor het gebruik van de producten en/of diensten conform deze voorwaarden en overeenkomstig de op het tijdstip van afsluiten van de betreffende overeenkomst van toepassing zijnde EULA c.q. SLA. In de licentie is de wijze en omvang van het recht tot gebruik van het product of de dienst vastgelegd. Voor Avira-producten, waarvoor een update-service beschikbaar wordt gesteld, omvat de licentie tevens het recht van de klant om tijdens de gehele licentieduur regelmatig updates/upgrades voor het geleverde computerprogramma te ontvangen.
  11. Licentieduur - staat voor de periode waarvoor de licentie van een productie of dienst geldig is. De licentieduur begint zodra de klant de softwaresleutel of toegangsgegevens heeft ontvangen.
  12. Malware - staat voor software en alle andere gegevensbestanden, die schade of ongewenste functies in de computer of het systeem van een gebruiker veroorzaken.
  13. Managed Service - staat voor een door Avira bestuurde software-applicatie, die via internet (door middel van toegangsgegevens) aan de klant ter beschikking wordt gesteld.
  14. Meervoudig gebruik - staat voor de gelijktijdige opslag, gelijktijdig voorraadbeheer en ieder ander gelijktijdig gebruik van Avira-producten op meerdere computers evenals ieder gebruik van dergelijke producten, waarvoor overeenkomstig de desbetreffende productinformatie bijzondere licenties voor een meervoudig gebruik werden toegekend.
  15. One-Time-Code (OTC) – staat voor een volgorde van getallen, letters en/of speciale tekens, die voor sommige computerprogramma's van Avira tijdens de eerste installatie in de computer moeten worden ingevoerd. In dergelijke gevallen wordt de betreffende licentie door Avira aan de hand van de OTC toegewezen. Bij invoer van de juiste OTC ontvangt de klant de softwaresleutel en begint de licentieduur.
  16. Product - staat voor het Avira-computerprogramma inclusief de updates/upgrades en handboeken of andere goederen van Avira.
  17. Service - staat voor de Managed Services of andere diensten van Avira.
  18. SLA - staat voor het Service Level Agreement van de betreffende Avira-onderneming. Voordat de klant gebruik van de diensten kan maken, moet hij hiermee eerst akkoord gaan. Hiermee ligt het gebruiksrecht van de klant voor de betreffende dienst na de desbetreffende overeenkomst vast en kan de dienst van de internetpagina www.avira.com gedownload worden.
  19. Softwaresleutel - staat voor een versleutelde code, die het ter beschikking gestelde computerprogramma identificeert en nodig is voor het installeren van en de toegang tot updates/upgrades. De softwaresleutel vormt een wezenlijk onderdeel van het computerprogramma. Door de overdracht van de betreffende softwaresleutel wijst Avira de licentie aan de klant toe.
  20. Support - staat voor de dienstverlening van Avira aan klanten, die ondersteuning voor hun producten of diensten ontvangen via de Help Desk.
  21. Toegang - staat voor de toegang tot een service door middel van een browser en met behulp van toegangsgegevens.
  22. Toegangsgegevens - staat voor de invoer van identificatiegegevens voor een Managed Service door de klant, om toegang tot deze Managed Service te verkrijgen. Door de overdracht van de betreffende toegangsgegevens wijst Avira de licentie aan de klant toe.
  23. Updates en upgrades - staat voor het actualiseren van het computerprogramma. De aanduiding van de actualisering als update of upgrade gebeurt naar eigen inzicht van Avira.
  24. Update-service - staat voor de op dat moment geldende actualisering van een computerprogramma van Avira door updates en/of upgrades en de beschikbaarstelling ervan aan hun klanten. Voor sommige computerprogramma's is de update-service voor het functionele gebruik nodig. Avira kan diensten in het kader van haar update-services naar eigen inzicht als update of als upgrade ter beschikking stellen.
  25. Verbruiker - staat voor een natuurlijk persoon, aan wie de Avira-producten of diensten voor persoonlijk gebruik of gebruik binnen het gezin ter beschikking worden gesteld.
  26. Vergoeding - staat voor de prijs of licentiekosten voor producten en diensten van Avira.
 3. Offerte en einde van de overeenkomst
  1. De presentatie van Avira-producten of -diensten op internet en in folders, brochures en catalogi dient slechts ter informatie van de klant. Dit is geen bindende offerte door Avira, maar veel meer een mogelijkheid voor de klant, een bindende overeenkomst in de vorm van een bestelling aan te gaan.
  2. Een juridisch bindende overeenkomst tussen Avira en de klant wordt gesloten, indien de klant een bestelling plaatst en Avira deze bestelling door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging (e-mailbericht is voldoende) of door de beschikbaarheid van de producten en/of diensten aan de klant, bijv. om te downloaden of door toezending van de toegangsgegevens, accepteert.
  3. Alle door Avira geaccepteerde bestellingen vallen onder de bepalingen van deze voorwaarden en het EULA en/of SLA.
  4. Indien de klant, op grond van een wettelijk terugtredingsrecht, gerechtigd is tot terugtreding, en indien de klant binnen de desbetreffende wettelijke termijn van dit recht gebruik maakt, treedt hij tevens terug uit het EULA en/of SLA. In geval van een dergelijke terugtreding restitueert Avira conform de wettelijke bepalingen aan de klant het reeds voor het desbetreffende product en de betreffende dienst betaalde vergoeding. In dit verband is de klant niet gerechtigd, de betaling via zijn bank stop te zetten of terug te vorderen. Indien dit niet wordt nagekomen vordert Avira de door de bank van de klant berekende extra kosten voor een dergelijke stopzetting door de klant terug.
  5. Afwijkingen of wijzigingen met betrekking tot deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de partijen worden overeengekomen. Van de zijde van Avira kan een dergelijke overeenkomst alleen door ondertekening van twee geautoriseerde medewerkers of door slechts één handtekening van een hiertoe volgens het handelsregister gemachtigde persoon worden gesloten.
 4. Onderwerp van de overeenkomst
  1. Onderwerp van de overeenkomsten, die conform deze voorwaarden tussen de klant en Avira worden gesloten, is het recht van de klant om de producten en diensten van Avira conform deze bepalingen evenals het EULA en/of het SLA te gebruiken. Na betaling van de overeengekomen vergoeding worden de gebruiksrechten aan de klant toegewezen.
  2. Bij computerprogramma's, waarvoor een update-service verkrijgbaar is, bevat de licentie:
   1. een niet exclusief, niet overdraagbaar recht (met uitzondering van punt 5. van deze voorwaarden) voor een gratis gebruik van het computerprogramma voor de gehele licentieduur en
   2. tegen betaling het recht op toegang tot de update-service gedurende de licentieduur.
  3. Bij Managed Services en computerprogramma's, waarvoor geen update-service beschikbaar is, omvat de licentie een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht (met uitzondering van punt 5. van deze voorwaarden) tot het gebruik van de Managed Services of tegen betaling het computerprogramma voor de gehele licentieduur.
  4. Alle overige rechten m.b.t. de producten en diensten, met name het eigendomsrecht (uitgezonderd, indien de producten permanent en tegen betaling beschikbaar worden gesteld) evenals alle publicatie-, vermenigvuldigings-, bewerkings-, vertalings- en overige rechten blijven voorbehouden aan Avira.
  5. Na terugtreding uit een contract resp. het opheffen of beëindiging ervan, eindigt de licentie van de klant voor de producten en/of diensten. De klant ontvangt geen verdere updates/upgrades en/of ook geen verdere toegang tot de systemen of diensten van Avira. De klant moet het computerprogramma volledig wissen, met name de originele gegevensdrager, alle back-up kopieën en de op zijn computersysteem opgeslagen bestanden van het computerprogramma. Avira kan van de klant een schriftelijke bevestiging verlangen, dat deze gegevens daadwerkelijk zijn gewist.
  6. Ieder computerprogramma heeft een bepaalde productlevenscyclus. Hierin is bindend vastgelegd met welke besturingssystemen de computerprogramma's telkens tot aan een vastgelegd tijdstip compatibel zijn. De computerprogramma's zijn soms niet compatibel met besturingssystemen, die niet in de productlevenscyclus worden genoemd of waarvan de support-termijn is verstreken. De productlevenscyclus is daarom een wezenlijk onderdeel van de betreffende overeenkomst en wordt op www.avira.com gepubliceerd.
  7. Bepalingen voor het gebruik van het computerprogramma en Managed Services:
   1. De klant is verplicht, bij het gebruik van het computerprogramma en/of Managed Services altijd deze voorwaarden evenals de gebruiksvoorwaarden van de op het moment van afsluiting van het contract geldende EULA en/of SLA in acht te nemen. Het computerprogramma mag met name niet vermenigvuldigd, doorgegeven of gedecompileerd worden (d.w.z. in de broncode teruggezet), voor zover dit niet uitdrukkelijk door het EULA of conform §§ 69 c nr. 3, 69 d punt 2 en 3 en 69 e van het Duitse wet op het auteursrecht (UrhG) is toegestaan. Wanneer de klant het computerprogramma wel mag terugontwikkelen, decompileren of disassembleren (hierna „decompileren“ genoemd) om een samenwerking met andere computerprogramma's conform § 69 e UrhG te realiseren, moet de klant voorafgaand aan het decompileren eerst contact opnemen met Avira om de noodzakelijk informatie met betrekking tot de samenwerking met andere programma's te kunnen bereiken. Indien Avira deze informatie zonder ongepaste vertraging ter beschikking stelt, is de klant niet gerechtigd het computerprogramma te decompileren.
   2. Het gebruik van een computerprogramma door de klant, waarvoor volgens de betreffende productinformatie geen bijzondere licenties voor een meervoudig gebruik verkrijgbaar zijn, is beperkt tot slechts één computer. In verband hiermee kan de klant iedere beschikbare computer gebruiken, die aan de systeemvoorwaarden voldoet en waarvoor de licentie werd toegekend. Indien de klant van computer wisselt, moet het computerprogramma van de eerder gebruikte computer worden verwijderd. Voor computerprogramma's waarvan in de productinformatie wordt aangegeven dat hiervoor speciale licenties voor meervoudig gebruik beschikbaar zijn, is het meervoudige gebruik slechts beperkt tot het aantal licenties dat Avira hiervoor aan de klant heeft toegewezen.
   3. De klant is niet gerechtigd, dezelfde toeganggegevens tegelijkertijd of meermaals voor de toegang tot de Managed Services te gebruiken, indien de klant dit recht niet uitdrukkelijk in de vorm van een licentie heeft verkregen.
   4. Avira behoudt zich alle aanspraken met betrekking tot een onbevoegd gebruik van producten en/of diensten door de klant voor, met name met betrekking tot het auteursrecht en aanspraken op schadevergoeding. Er wordt uitdrukkelijk op mogelijk strafrechtelijke consequenties met betrekking tot voornoemde handelingen gewezen. De bepalingen van dit punt 4.7.4. over het vermenigvuldigen en publiceren is eveneens van toepassing op de gebruikershandboeken en alle andere documenten, die betrekking op de door Avira ter beschikking gestelde computerprogramma's hebben. Bovendien wordt op de aanvullende gebruiksvoorwaarden van het EULA en/of SLA gewezen.
 5. Speciale bepalingen voor verkooppartners
  1. Indien computerprogramma's en/of Managed Services aan een verkooppartner ter beschikking worden gesteld, mag de verkooppartner de licentie doorgeven aan derden. In geval van een wederverkoop moeten de door Avira uitgegeven serienummers (bijv. licentienummers, OTC's of toegangsgegevens) op de factuur worden aangegeven.
  2. De verkooppartner heeft niet het recht, zijn klanten andere of meerdere rechten voor de producten en/of diensten te verstrekken, dan de rechten, die conform deze bepalingen en het EULA en SLA toegestaan zijn.
  3. De verkooppartner mag de producten en/of diensten niet geheel of gedeeltelijk reproduceren, ook niet in verband met een back-up.
  4. Avira is gerechtigd, bij ieder schending van de voornoemde bepalingen uit dit punt 5. van de klant een boete ter hoogte van € 15.000 te verlangen. Tegenwerping van het vervolgverband c.q. de wettelijke eenheid is uitgesloten. De overige aanspraken van Avira als gevolg van een schending van deze bepalingen blijven onaangetast. De boete wordt met eventuele aanspraken op schadevergoeding door Avira in verband met schending van de overeenkomst verrekend.
 6. Levering
  1. De verplichting tot levering door Avira wordt alleen door (i) de opdrachtbevestiging van Avira, (ii) deze voorwaarden en (iii) het EULA en/of het SLA (naar toepasselijkheid) geregeld, tenzij tussen de partijen iets anders schriftelijk werd overeengekomen. Avira mag deelleveringen uitvoeren, indien een deellevering voor de klant acceptabel is en de belangen van de klant hierdoor niet aanzienlijk worden geschaad.
  2. Afwijkingen van de geleverde producten en/of diensten van de documentatie zijn toegestaan, in zoverre ze voor de klant passend en aannemelijk zijn en volledig aan de conform de desbetreffende overeenkomstig aangegeven wezenlijke prestaties van het product of de dienst wordt voldaan. Avira behoudt zich het recht voor, technische wijzigingen aan de producten en/of diensten door te voeren, waardoor de functionaliteit en prestaties worden verhoogd of die voor de functionaliteit van de producten en/of diensten noodzakelijk zijn.
  3. Indien de bestelde producten en/of diensten door nieuwe producten en/of diensten in het productassortiment van Avira worden vervangen en indien deze nieuwe producten en/of diensten net zo goed of nog beter aan de in de overeenkomst vastgelegde eigenschappen voldoen, mag Avira dergelijke nieuwe producten en/of diensten in plaats van de bestelde producten en/of diensten leveren of uitvoeren.
  4. Indien producten en/of diensten op verzoek van de klant door Avira worden verzonden, gaat het risico op schade en verlies bij de opdracht tot verzending over van Avira naar de klant. Indien een computerprogramma wordt gedownload, gaat het risico over op de klant, zodra deze de vereiste softwaresleutel heeft ontvangen.
  5. Indien een levering later dan op het door Avira bevestigde tijdstip plaatsvindt, kunnen eventuele aanspraken hieruit slechts na afloop van een voor de klant vastgestelde passende termijn van ten minste drie weken te gelde worden gemaakt, ten minste indien de klant niet aantoont, dat zijn belangen door de overschrijding van de leveringstermijn volledig teniet zijn gedaan. Indien Avira in het geheel niet levert of het haar onmogelijk is de levering uit te voeren, is Avira slechts aansprakelijk conform de punten 10. en 11. van deze voorwaarden. Indien een stipte levering niet slechts tijdelijk en als gevolg van niet door Avira te voorziene omstandigheden wordt verhinderd (met name in geval van een staking, blokkade, niet beschikbaar zijn van materiaal, overmacht, transportblokkades, fabriekssluitingen of het niet beschikbaar zijn van een internetverbinding), kunnen zowel Avira als de klant terugtreden uit de overeenkomst, zonder dat sprake is van een verplichting tot schadevergoeding naar de andere partij, wanneer een verdere binding van de overeenkomst niet verwacht mag worden.
 7. Automatische verlenging
  De toegang tot de Managed Services wordt gedurende de licentieduur gegarandeerd. De licentieduur wordt aan de hand van de geldende lijstprijs automatisch verlengd, indien deze niet minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de huidige licentieduur door één van de partijen is opgezegd. De nieuwe licentieduur heeft dezelfde looptijd als de voorgaande licentieduur.
 8. Vergoeding en betalingsvoorwaarden
  1. Wanneer niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de vergoedingen van Avira exclusief transportkosten vanaf de plaats van verzending en betaalt de klant alle verzendkosten, in het bijzonder verpakking, transportkosten en transportverzekering, alsmede de - indien van toepassing zijnde - geldende wettelijke verschuldigde BTW.
  2. Facturen moeten onmiddellijk en zonder inhoudingen worden voldaan. Wissels en cheques worden uitsluitend in het geval van een speciale overeenkomst geaccepteerd en uitsluitend onder de voorwaarde dat hierdoor geen extra kosten of leges voor Avira ontstaan.
  3. In het geval van een betalingsachterstand van de klant, kan Avira zonder aankondiging de wettelijke of overeengekomen rente opeisen.
  4. Tijdens een betalingsachterstand door de klant kan Avira haar leveringen aan de klant, die op dezelfde wettelijke relatie zijn gebaseerd, vasthouden; inclusief updates en upgrades.

   Wij verwijzen hierbij naar de gevolgen van het niet installeren van updates/upgrades, in het bijzonder verwijzen wij naar de invloed van de beveiligingsfuncties van de computerprogramma's (zie ten aanzien van deze materie tevens punt 9.1. van deze voorwaarden).
  5. De klant kan uitsluitend op de inspanningen van Avira rekenen, wanneer de desbetreffende contraprestaties van de klant en onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld. De klant kan zich uitsluitend op het retentierecht beroepen, indien zijn contraprestaties op dezelfde wettelijke basis zijn gebaseerd.
 9. Verplichtingen van de klant
  1. Het reglementaire gebruik van het computerprogramma is gebonden aan het bezit van een softwaresleutel van Avira of een door haar geautoriseerde contractpartner, alsmede de installatie van alle updates/upgrades voor het desbetreffende computerprogramma door de klant. Wanneer de klant de desbetreffende, actuele updates/upgrades van Avira niet heeft geïnstalleerd, kan dit de beveiliging van het computerprogramma tegen computervirussen en andere malware aanmerkelijke verzwakken. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de installatie van het computerprogramma en de bijbehorende updates/upgrades, alsmede het regelmatig downloaden van de volledige en actuele updates/upgrades.
  2. De klant is verplicht om zelf de wezenlijke functies van het computerprogramma of de de diensten te leren kennen. De klant draagt het risico of het computerprogramma of de dienst aan zijn individuele eisen en behoeften voldoet. De inrichting van een functionerende hard- en softwareomgeving voor het contractueel geleverde computerprogramma of de contractuele dienst valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant. Hetzelfde geldt voor het regelmatig maken van back-ups van het IT-systeem van de klant.
  3. De klant is verplicht om de aanwijzingen van Avira voor de installatie van het computerprogramma, het actualiseren door middel van updates/upgrades en de werking hiervan op te volgen. De klant moet zelf informatie inwinnen omtrent de internetpagina van Avira (www.avira.com) omtrent de actuele aanwijzingen van Avira en moet hiermee tijdens het gebruik van het computerprogramma rekening mee houden.
  4. De klant installeert het computerprogramma op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening. Dit geldt tevens wanneer bepaalde updates/upgrades en versies een nieuwe installatie van het computerprogramma tijdens de overeengekomen licentieduur noodzakelijk maken.
  5. De klant is verplicht om alle gebreken aan de ter beschikking gestelde producten en/of diensten conform de wettelijke mededelingsplichten aan Avira mede te delen.
  6. De klant moet Avira onmiddellijk eventuele wijzigingen van zijn e-mailadres meedelen, om Avira de mogelijkheid te geven om veiligheidsrelevante informatie ten aanzien van het gebruik van het computerprogramma of de diensten aan de klant mee te kunnen delen. Avira kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die ontstaat ten gevolge van een niet door de klant doorgegeven mededeling.
 10. Garantie en beperkingen
  1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overgekomen, voldoen de door Avira ter beschikking gestelde producten alsmede de diensten van Avira aan de actuele stand van de techniek en zijn conform de desbetreffende, door Avira beschikbaar gestelde productinformatie en productspecificaties, inclusief eventuele informatie in de desbetreffende gebruikershandboeken. Avira kan niet garanderen dat deze producten en/of diensten van Avira conform deze overeenkomst geschikt zijn voor doeleinden, die verder gaan dan de contractuele verplichtingen van Avira.

   De klant is geïnformeerd omtrent het feit dat overeenkomstig de huidige stand van de techniek, ondanks gewetensvolle en zorgvuldige verwerking, programmafouten niet kunnen worden uitgesloten en dat het niet mogelijk is om software of diensten te ontwikkelen, die elk virus of iedere malware ontdekken.
  2. Het product mag niet in specifieke risicogebieden worden gebruikt, die een permanente storingsvrije werking van de desbetreffende systeem vereisen en waarbij bij het uitvallen van het product direct gevaar voor lichamelijk letsel en de gezondheid of aanmerkelijke schade aan eigendommen of de omgeving kan ontstaan (uitermate gevaarlijke werkzaamheden of werkzaamheden waar een grote mate van beschikbaarheid is vereist, zoals bijvoorbeeld in kerncentrales, wapensystemen, luchtvaartnavigatie- of communicatiesystemen, levensmiddelenbewaarsystemen en levensmiddelenbewaarapparaten, almede machine- en productieprocessen in de farmaceutische- en levensmiddelenproductie). Avira kan niet garanderen dat het product geschikt is voor het gebruik in specifieke risicogebieden.
  3. Wanneer de klant een verbruiker is en heeft Avira de klant het product tegen betaling en voor een onbeperkte tijd ter beschikking gesteld, gelden de wettelijke garantie-aanspraken ten aanzien van gebreken aan het ter beschikking gestelde product; hiervan uitgesloten zijn aanspraken ten aanzien van gebreken van de klant op schadevergoeding of vervanging van vergeefse inspanningen, die uitsluitend door punt 11 van deze voorwaarde worden geregeld.
  4. Wanneer klant een ondernemer is en heeft Avira de klant het product tegen betaling en voor onbeperkte duur ter beschikking gesteld, worden fouten aan het ter beschikking gestelde product door Avira als volgt verholpen, onder voorwaarde dat de klant Avira het desbetreffende gebrek overeenkomstig § 377 van het Duits handelswetboek (Handelsgesetzbuch) (HGB) heeft meegedeeld:
   1. Meegedeelde gebreken worden op door Avira gekozen wijze door middel van het verhelpen het gebrek („repareren“) of het beschikbaar stellen van een foutloos product („levering van vervangend product“) verholpen. De kosten voor het op het dergelijke wijze verhelpen van gebreken komen voor rekening van Avira.
   2. Wanneer de gebreken niet binnen een redelijke termijn worden verholpen of gelden de reparaties of de levering van een vervangend product op grond van andere oorzaken als zijnde mislukt, kan de klant naar eigen keuze een vermindering van de vergoeding eisen of – wanneer de gebreken niet onbelangrijk zijn – de overeenkomst opzeggen.
   3. De aanspraken ten aanzien van gebreken van de klant op schadevergoeding of vervanging van tevergeefse inspanningen worden uitsluitend door middel van punt 11 van deze voorwaarden geregeld.
  5. Wanneer Avira de klant het product tegen betaling en gedurende een beperkte tijd ter beschikking heeft gesteld, worden gebreken aan het product binnen een redelijke termijn nadat het gebrek is gemeld door Avira verholpen. De gebreken worden verholpen, naar keuze van Avira, door gratis reparatie of de levering van een vervangend product. Het recht van de klant op verlaging van de vergoeding voor de periode, waarin sprake is van het gebrek, blijft onaangetast. De klant is uitsluitend tot een buitengewone opzegging van het contract wegens het niet nakomen van de verplichtingen gerechtigd, wanneer Avira voldoende gelegenheid voor het verhelpen van gebreken is gegeven en dit is mislukt.
  6. Het repareren of het leveren van een vervangend product geldt uitsluitend dan als mislukt, wanneer Avira voldoende gelegenheid voor het uitvoeren van reparaties of het leveren van een vervangend product heeft gekregen, zonder dat dit het gewenste resultaat heeft opgeleverd, of wanneer de reparatie of de levering van een vervangend product ten onrechte door Avira is geweigerd. Wanneer het verhelpen van gebreken door reparaties of de levering van een vervangend product gepaards gaat met hoge kosten voor Avira, kan Avira het verhelpen van de gebreken weigeren en de klant wijzen op de mogelijkheid om de overeenkomst ongedaan te maken of op te zeggen.
  7. Op Avira-freeware of andere gratis ter beschikking gestelde producten en diensten wordt geen garantie verstrekt, uitgezonderd voor de functionaliteit van het computerprogramma. De aansprakelijkheid ten aanzien van schadevergoeding of vergoeding van vergeefse inspanning van Avira is geregeld in punt 11 van deze voorwaarden. Dienovereenkomstig geldt voor Avira Shareware, indien er geen overeenkomst met de klant is over het tegen betaling absolute beschikbaarstelling van een softwaresleutel of toegangsgegevens.
  8. De klant is in geen geval gerechtigd, ten aanzien van welk gebrek dan ook de broncode van het computerprogramma en/of de Managed Services op te eisen.
  9. De klant moet Avira onmiddellijk meedelen, wanneer een derde bij de klant aanspraken maakt op grond van de inbreuk op de geestelijke eigendomsrechten door het product en/of de Managed Services („Inbreuk op rechten“). Wanneer ten aanzien van dit punt schriftelijke documenten of correspondenties bestaat, moet de klant dit onmiddellijk aan Avira ter beschikking stellen. In het geval van rechtmatig aanspraken van derden neemt Avira die kosten van de klant voor haar rekening, die door het de aanspraken van derden zijn ontstaan (daarin besloten zijn de redelijke kosten voor rechtsbijstand, beperkt - indien toepasbaar - tot de honoraria overeenkomst dit wet op de vergoeding van rechtsbijstand (Duitse Rechtsanwaltsvergütungsgesetz)). Bovendien is de aansprakelijkheid van Avira voor verloren winst ten gevolge van dergelijke inbreuken op rechten beperkt tot het vijfvoudige van de vergoeding, uitgezonderd die gevallen, waarin de gebreken door opzettelijk of onachtzaam gedrag van Avira zijn veroorzaakt.
  10. Wanneer de klant een ondernemer is en het product van Avira voor een onbeperkte tijd ter beschikking is gesteld, vervallen de garantie-aanspraken van de klant ten aanzien van gebreken van het product een jaar na het begin van de wettelijke verjaringstermijn, uitgezonderd in gevallen waarin sprake is van opzettelijk gedrag van Avira. De wettelijke verjaringstermijn overeenkomstig § 479 van het Duitse Wetboek civiel recht (Zivilgesetzbuches (BGB)) blijft hiervan onaangetast.
 11. Schadevergoedingsplich
  Ongeacht de wettelijke status van de ingediende aanspraak gelden onderstaande voorwaarden voor de eisen tot schadevergoedingen en vorderingen ten aanzien van de vergoeding van vergeefse inspanningen door de klant:
  1. Avira is aansprakelijk voor alle schade, die de klant door opzettelijk of onachtzaam gedrag van Avira of door aansprakelijkheid ten aanzien van dodelijk of lichamelijk letsel en de gezondheid ontstaan, waarvoor Avira een garantie heeft overgenomen of waarvoor Avira overeenkomstig de voorschriften van de productaansprakelijkheidswetgeving aansprakelijk is. In alle andere gevallen is de schadevergoedingsplicht van Avira beperkt tot schending van de wezenlijke contractverplichtingen. Wezenlijke plichten zijn uitsluitend die plichten, waarvan alleen de naleving de reglementaire uitvoering van het contract mogelijk maken en de klant op die naleving mag vertrouwen. Bovendien is de aansprakelijkheid van Avira voor verlies van gegevens beperkt tot de typische, voor het herstellen noodzakelijke inspanningen beperkt, die normaal en gebruikelijk zijn, wanneer back-ups zijn gemaakt. Verwezen wordt naar de verplichtingen van de klant tot het regelmatig maken van back-ups overeenkomstig punt 9.2 van deze voorwaarden.
  2. In geval van een opzettelijke inbreuk op de wezenlijke contractuele verplichtingen door Avira is de aansprakelijkheid van Avira beperkt tot de voorspelbaar, voor het contract gebruikelijke schade.
  3. Wanneer producten of diensten van Avira voor een beperkte duur beschikbaar zijn gesteld, is de schuldonafhankelijke aansprakelijkheid van Avira voor de op het tijdstip van het afsluiten van het contract bestaande gebreken conform § 536 a alinea 1, alternatief 1 van het Duitse Wetboek civiel recht (Zivilgesetzbuches (BGB)) hiermee uitdrukkelijk uitgesloten.
  4. De onderhavige beperkingen van de aansprakelijkheid gelden tevens ten aanzien van de directie, wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers van Avira en andere uitvoerende die in opdracht van Avira werken.
 12. Eigendomsvoorbehoud, kredietwaardigheid
  Indien een product van Avira tegen betaling en permanent aan de klant ter beschikking wordt gesteld, gelden de volgende voorwaarden:
  1. De geleverde producten en goederen evenals bestanddelen van de diensten blijven eigendom van Avira totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De bepalingen van deze voorwaarden, conform welke de klant het eigendom niet verwerft, blijven hierdoor onaangetast.
  2. Indien de klant de door Avira ter beschikking gestelde producten en diensten gebruikt voordat betaling van de vergoeding door de klant aan Avira heeft plaatsgevonden, zijn de klant en Avira het erover eens, dat van de op het verdere gebruik van toepassing zijnde vorderingen van Avira in verband met de garantie tot betaling van de vergoeding wordt afgezien. Indien de producten en diensten samen met ander zaken worden geleverd, dan beperkt de overdracht van de aan de vergoeding verbonden vorderingen zich tot de waarde van de door Avira geleverde producten en diensten. Avira kan overdracht kenbaar maken of eisen, dat de klant de schuldenaar van deze overdracht in kennis stelt. De klant zal de vorderingen – indien nog steeds noodzakelijk – op elk moment op verzoek van Avira in de juiste vorm overdragen.
  3. Het te gelde maken van het eigendomsvoorbehoud door Avira betekent niet dat de klant terug kan treden uit de overeenkomst, tenzij Avira dit uitdrukkelijk aan de klant heeft medegedeeld.
  4. Het recht van de klant tot het verdere gebruik van de producten en diensten gaat verloren bij het te gelde maken van het eigendomsvoorbehoud door Avira. Alle door de klanten voor het eigen gebruik gemaakte back-up kopieën moeten aan Avira overgedragen of door de klant gewist worden.
 13. Overig
  1. Indien afzonderlijke bepalingen uit deze voorwaarden onwerkzaam of onuitvoerbaar zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.
  2. Gaat het bij de klanten om een bedrijf, dan is de aangegeven vestigingsplaats van Avira de plaats van handeling en exclusieve rechtbank voor alle geschillen uit of in verband met de overeenkomst en deze voorwaarden. Avira behoudt zich het recht voor, de klant op zijn vestigingsadres aan te klagen.
  3. Deze voorwaarden en alle geschillen daaruit voortvloeiende of in verband daarmee vallen uitsluitend onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG).
  4. De klant verwerft onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening alle vereiste goedkeuringen voor het transport, aanschaf en gebruik van de producten en/of diensten in het land van bestemming.