Avira-bepalingen voor de licentieovereenkomst voor product en eindgebruikers

Laatste wijziging: November 25, 2013

De Avira-bepalingen voor de licentieovereenkomst voor product en eindgebruiker ("Bepalingen") is een wettelijke overeenkomst tussen u als individu, of indien u, uit naam van uw onderneming of andere organisatie, geautoriseerd bent om Avira-producten of software aan te schaffen, of toegang tot en/of het gebruik van onze diensten (collectief, "Producten", "Onze producten" of "Product") hebt, tussen de entiteit uit wiens naam u handelt (in beide gevallen "u" of "uw") en Avira ("wij", "ons", "onze" of "Avira"). Indien u in de Verenigde Staten of Canada gevestigd of woonachtig bent, heeft Avira betrekking op Avira, Inc., 330 Primrose Avenue, Suite 610, Burlingame, CA 94010, USA. Indien u buiten de Verenigde Staten of Canada gevestigd of woonachtig bent bent, heeft Avira betrekking op Avira Operations GmbH & Co. KG, Kaplaneiweg 1, D-88069 Tettnang, Duitsland. Indien u buiten de Verenigde Staten en Canada woonachtig bent, zijn de aanvullende bepalingen in hoofdstuk 14 op u van toepassing. Door deze bepalingen te accepteren, bevestigt u dat u juridisch gezien gerechtigd bent om binnen uw jurisdictie (in de Verenigde Staten van Amerika moet u bijv. ouder zijn dan 18 jaar) contracten, in welke vorm dan ook, af te sluiten en op te stellen. Door onze software te gebruiken en op de button “Ik ga akkoord” of “JA” te klikken, de software te installeren of anderszins uw instemming kenbaar te maken, gaat u akkoord met deze bepalingen en alle gerelateerde bepalingen en voorwaarden (zoals onderstaand gedefinieerd), waardoor een wettige en uitvoerbare overeenkomst tot stand komt. Lees deze bepalingen en andere toepasbare bepalingen en voorwaarden zorgvuldig door en overtuig u ervan dat u beide documenten volledig begrijpt voor u hiermee akkoord gaat. De “Standaard bepalingen en voorwaarden van Avira”, die van toepassing kunnen zijn op onze producten en tevens als aanvullende voorwaarden op deze bepalingen gelden, zijn beschikbaar onder www.avira.com (“Bepalingen en voorwaarden”), Indien de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot onze producten strijdig zijn met deze bepalingen en de bepalingen en voorwaarden, zijn de bepalingen van onze bepalingen en voorwaarden doorslaggevend. Sommige van onze producten kunnen vergezeld gaan van aanvullende informatie ("productinformatieblad") en/of geschreven materiaal, in gedrukte of elektronische vorm, waarin de kenmerken van een specifiek product en/of update of upgrade (zoals onderstaand gedefinieerd) wordt beschreven en is opgesteld om u te helpen een specifiek product, update of upgrade ("Documentatie") effectief te gebruiken. Alle aanvullende bepalingen die in het productinformatieblad worden beschreven, worden onderdeel van deze bepalingen. Al het andere materiaal en dito documentatie is uitsluitend bedoeld als referentiemateriaal en is niet bedoeld ter vervanging en/of garantie en is niet bindend voor welke van de partijen dan ook.

 1. Het gebruik van onze producten
 2. U dient zich akkoord te verklaring met ons beleid zoals dat in combinatie met onze producten aan u ter beschikking wordt gesteld. U mag het product op geen enkele wijze misbruiken. Hierbij geven wij u enkele voorbeelden van een dergelijk misbruik, t.w. u mag geen enkele wijziging aan ons product aanbrengen, of proberen toegang te verkrijgen op een manier anders dan met behulp van de interface of instructies die wij hebben verstrekt of door het omzeilen van eventuele maatregelen die wij hebben genomen om de toegang tot ons product of onderdelen van ons product te voorkomen of te beperken. Voor het gebruik van ons product dient u te voldoen aan de geldende lokale en internationale wetgeving en u mag onze producten in geen geval gebruiken om gegevens te uploaden, downloaden, posten, beschikbaar stellen, distribueren of faciliteiten te verlenen voor de distributie, waardoor vertrouwelijke informatie wordt doorgegeven of het intellectueel eigendom van derden, de privacy of wetgeving op het gebied van export en ieder ander recht van derden wordt geschonden.

  Indien u niet aan deze bepalingen, bepalingen en voorwaarden, productinformatieblad, documentatie of andere aanvullende bepalingen, die aan deze bepalingen zijn toegevoegd voldoet, of indien sprake is van verdenking van misbruik, kunnen wij het gebruik van onze producten opschorten of beëindigen.

  Indien u niet aan de toepasselijke wetgeving en/of deze bepalingen voldoet, kunnen wij gedwongen zijn de kosten voor de eventueel veroorzaakte schade op u te verhalen en/of uw gedrag te verbieden of het ongeoorloofde gebruik van onze producten te verhinderen. Sommige onwettige handelingen kunnen als gevolg van de relevante wetgeving zelfs tot strafrechtelijke vervolging leiden. Daarbij is niemand gebaat, derhalve verzoeken wij u de wetgeving en deze bepalingen in acht te nemen.

  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, wordt bij het gebruik van onze producten geen enkel intellectueel eigendomsrecht in of aan onze producten of enige content waartoe u toegang hebt aan u overgedragen. U mag de content van onze producten niet gebruiken tenzij u daarvoor toestemming hebt verkregen van de eigenaar van de betreffende content of anderszins door wetgeving daartoe gerechtigd bent. Deze bepalingen geven u niet het recht om merknamen of logo's die in onze producten worden vermeld te gebruiken. U mag in geen geval juridische verwijzingen die in of in combinatie met welk van onze producten dan ook worden vermeld, verwijderen, verdoezelen of wijzigen.

  Indien sommige van onze producten content, tools of functies weergeven waarvan wij niet de intellectuele eigendomsrechten in ons bezit hebben ("Content van derden"), is de partij of entiteit die dat beschikbaar stelt, alleen verantwoordelijk voor dergelijke content. Hiervoor kunnen wij op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Indien de content van derden onderhevig aan specifieke licenties, bepalingen en/of voorwaarden, dient u akkoord te gaan met deze bepalingen en/of voorwaarden van derden en deze te eerbiedigen.

  U bent zelf verantwoordelijk voor de installatie van een functioneel hard- en software-platform. Tevens bent u verantwoordelijk voor het regelmatig uitvoeren van gegevensback-ups binnen uw EDP-systeem.

 3. Uw Avira-account
 4. Voor het gebruik van sommige van onze producten moet u een Avira-specifiek account (“Account”) aanmaken. U bent volledig verantwoordelijk voor alle handelingen in relatie tot de gebruikers-ID van uw account en uw wachtwoord. Indien u van mening bent dat uw account wordt misbruikt of het vermoeden daartoe bestaat, dient u ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en uw wachtwoord te wijzigen.

  Ten aanzien van ons product Avira Secure Backup geldt dat, indien u geen overeenkomst met betrekking tot automatische vernieuwing hebt afgesloten en de door u aangeschafte licentie niet hebt verlengd, Avira u na het verstrijken van de betreffende licentieperiode een betalingsvrije periode van vijftien (15) dagen toekent, gedurende welke u nog toegang tot uw account hebt. Na afloop van de initiële betalingsvrije periode wordt uw account gedeactiveerd, echter de data die u hebt gebackupt blijft nog gedurende een periode van dertig (30) dagen behouden. Tijdens deze periode van dertig (30) dagen ontvangt u regelmatig berichten waarin wordt aangegeven, dat deze gegevens op een specifieke datum zullen worden verwijderd, tenzij u de betreffende licentieperiode verlengd. Tijdens deze periode van dertig (30) dagen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling klantenservice om uw geselecteerde back-upgegevens naar een vrij account te laten kopiëren. Indien u de licentie niet (i) verlengd vóór de in het bericht genoemde datum van verwijdering, noch (ii) contact opneemt met onze klantenservice voor het kopiëren van de door u gebackupte gegevens naar een vrij account, worden deze gegevens verwijderd en zult u een nieuw account moeten aanmaken. U kunt te allen tijde schriftelijk verzoeken om de door u gebackupte gegevens van onze servers te laten verwijderen; een dergelijk verzoek zullen wij binnen zeven (7) werkdagen uitvoeren. Indien u niet expliciet heeft verzocht om de gegevens te verwijderen, kunnen wij deze om technische redenen gedurende maximaal negentig (90) dagen na beëindiging of het aflopen van deze licentieovereenkomst ten aanzien van het product Avira Secure Backup exclusief opslaan, vooropgesteld dat wij uw accountinformatie bewaren zoals vereist voor bedrijfsprocessen en de geldende wetgeving.

 5. Privacy en het vastleggen van de persoonlijke gegevens
 6. Indien u deze bepalingen accepteert, gaat u tevens akkoord met ons privacybeleid, dat terug te vinden is onder www.avira.com.

  Wij mogen specifieke, identificeerbare gegevens over u, uw apparaat (als onderstaand beschreven) en de interactie tussen uw en andere apparaten (bijv. ID van uw apparaat, het Device Internet Protocol ("IP") adres van uw apparaat, locatie, content, taalvoorkeuren, IMEI-code van uw apparaat, merk en model van uw apparaat, batterijstatus, versie van het besturingssysteem op uw apparaat, telefoonnummer van apparaat, SIM-nummer, naam de netwerkprovider, geheugenstatus, geografisch informatie op basis van GPS/WiFi/netwerklocatie en enige andere technische informatie die nodig is om onze diensten correct te kunnen uitvoeren) verzamelen, opslaan en gebruiken. Delen van deze informatie kunnen informatie bevatten die zonder enige beperking kan worden gebruikt om u te identificeren, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer, informatie met betrekking tot creditcards, foto's, stemopnamen of andere biometrische bestanden (gezamenlijk "Persoonlijk identificeerbare informatie" genaamd), maar kunnen ook gevoelige informatie bevatten die op uw apparaat is opgeslagen. Wij kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie naar locaties in landen kopiëren waar wij of onze productproviders faciliteiten hebben.

  De door ons verzamelde gegevens worden gebruikt om een bepaald product beschikbaar te stellen, te leveren en te ondersteunen en om u te informeren over upgrades, nieuwe en bestaande producten, aanbiedingen en andere informatie. Derhalve is het niet mogelijk om enig deel van de verzamelde informatie uit te sluiten anders dan de installatie van het respectievelijke product ongedaan te maken.

  Door onze producten te gebruiken en deze bepalingen te accepteren gaat u akkoord met het door ons en onze productproviders verzamelen, kopiëren, back-uppen en opslaan van uw persoonlijk identificeerbare informatie en andere gegevens. Wij zullen deze informatie niet anders gebruiken dan in overeenstemming met ons privacybeleid dat beschikbaar is onder www.avira.com. U gaat tevens akkoord met het, als onderdeel van onze producten, door ons en onze productproviders kopiëren, back-uppen en opslaan van dergelijke gegevens (inclusief uw persoonlijk identificeerbare informatie) in de Verenigde Staten van Amerika, Europa en andere landen of buiten uw eigen jurisdictie.

 7. Uw content
 8. Enkele van onze producten (bijv. Avira Secure Backup) geven u de mogelijkheid om uw eigen content ("Eigen content") te uploaden of over te dragen. Indien uw content inderdaad uw eigen content is en u geen intellectuele eigendomsrechten van derden of entiteiten schendt, blijft u het eigendomsrecht op de content behouden dat u in Uw content hebt opgeslagen. Ter verduidelijking vermelden wij dat de bepalingen ten aanzien van Uw content uitsluitend betrekking hebben op producten die worden gedekt door deze bepalingen en Uw content sluit terugkoppeling uitdrukkelijk uit (als hierna gedefinieerd). U bent tevens alleen verantwoordelijk voor de gegevens en content die met behulp van onze producten worden opgeslagen. Wij controleren de gegevens die u opslaat niet, tenzij dit absoluut noodzakelijk is om ondersteuning te kunnen bieden bij uw gebruik van onze producten of conform het toepasselijke recht. Wij kunnen tevens bepaalde gegevens met een juridische autoriteit delen indien dit door dienovereenkomstige wetgeving wordt vereist. Wij kunnen eventueel illegale gegevens verwijderen.

 9. Intellectuele eigendomsrechten, toestemmingen en gebruiksbeperkingen
 10. Onze producten zijn de sleutel tot onze diensten en wij nemen de bescherming van onze (en die van onze licentiehouders) intellectuele eigendomsrechten uitermate serieus. Lees de onderstaande informatie alstublieft zorgvuldig door, aangezien hierin uw rechten in samenhang met de producten worden uitgelegd, inclusief belangrijke informatie met betrekking tot uw mogelijkheid om een bepaald product op verschillende apparaten te downloaden en te gebruiken.

  Belangrijke definities: om de volledige betekenis van bepaalde bepalingen die in dit hoofdstuk worden gebruikt te verduidelijken, willen wij onderstaande gaarne toelichten (let wel dat onderstaande definities betrekking hebben op al deze bepalingen en niet uitsluitend op die in dit hoofdstuk):

  • Apparaat: betekent een elektronisch apparaat dat met behulp van een programmeerbare berekeningsmethode gegevens kan verwerken.
  • Licentie: betekent uw recht om een product te gebruiken dat onderwerp is van deze bepalingen en de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn vanaf de datum waarop u gehouden bent de respectievelijke bepalingen en bepalingen en voorwaarden op te volgen. In de licentie moeten de aard en de omvang van uw rechten op het gebruik van een bepaald product zijn vastgelegd. Licenties die inclusief het recht op een update en/of upgrade worden uitgegeven, bieden u gedurende de duur van de overeenkomst tevens het recht op de ontvangst van updates en/of upgrades voor het respectievelijke product. Voor alle duidelijkheid, indien een licentie exclusief het recht van een update en/of upgrade is geleverd, kunnen wij voor een dergelijke update en/of upgrade een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen.
  • Licentieperiode: de licentieperiode begint voor sommige van onze producten zodra u toegang hebt verkregen tot het respectievelijke product (bijv. een software-sleutel). Voor sommige andere producten begint de licentieperiode zodra u een account aanmaakt, of een dergelijk product installeert, hiertoe toegang krijgt of het in gebruik neemt. De licentieperiode duurt zolang wij een licentie voor het desbetreffende product verstrekken en bij een eventuele verlenging en/of vernieuwing van de periode.

  Levensduur van het product: onze producten hebben een bepaalde levensduur ("Levensduur van het product") die is gebaseerd op het besturingssysteem waarop een specifiek product draait en hoe lang wij een dergelijke product ondersteunen. Een bepaald product kan niet compatibel zijn met een besturingssysteem tenzij dit wordt aangegeven in de Levensduur van het product of nadat de ondersteuningsperiode voor een dergelijk besturingssysteem is verstreken. De levensduur van een product wordt gepubliceerd op www.avira.com en wij adviseren u om deze levensduur te controleren voordat u een specifiek product wilt aankopen of vernieuwen, om er zeker van te zijn dat het product compatibel is met uw besturingssysteem.

  Licentie: de producten zijn krachtens internationaal auteursrecht, internationale verdragen en andere wetten beschermd. Avira en, indien van toepassing, haar licentiegevers, bezitten en behouden alle rechten, titels en belangen in de producten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, octrooien, rechten op handelsgeheimen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze bepalingen en de bepalingen en voorwaarden geven u geen enkel recht op of aandeel aan het product en u ontvangt daarmee geen recht op een van de producten tenzij hierna uitdrukkelijk vermeld. Uitgaande van een stipte naleving van deze bepalingen en de bepalingen en voorwaarden verlenen wij u een persoonlijke, herroepbare, beperkte, niet exclusieve, niet overdraagbare licentie voor het gebruik van de producten voor de duur van de licentieovereenkomst, om deze producten voor persoonlijke of bedrijfsmatige doeleinden te activeren, te gebruiken en te openen, zoals expliciet wordt toegestaan in het respectievelijke productinformatieblad. Voor producten waarvoor volgens het relevante productinformatieblad geen specifieke licenties voor het gelijktijdige gebruik door meerdere gebruikers beschikbaar zijn, zoals opslaan en ander gelijktijdig gebruik van het product op meerdere apparaten ("Meervoudig gebruik"), is de licentie beperkt tot één kopie van het respectievelijke product. In dergelijke gevallen moet u bij het vervangen van het apparaat dat u gebruikt of waarop u het respectievelijke product hebt geïnstalleerd, alle desbetreffende software van dat apparaat verwijderen en op uw nieuwe apparaat installeren. Bij producten waarvoor het productinformatieblad specifieke licenties voor meervoudig gebruik toestaat, dient het meervoudige gebruik alleen te zijn toegestaan voor en beperkt tot het relevante type of aantal licenties van Avira dat u hebt gekocht en ontvangen.

  Testlicenties en freeware: een licentie voor het gebruik van onze software voor testdoeleinden gedurende een beperkte periode ("Testlicentie") of een gratis aan u ter beschikking gestelde licentie ("Freeware") wordt geleverd "zoals het is" en geeft geen enkel recht op ondersteuning. U mag een licentie of freeware niet in een productieomgeving gebruiken.

  Updates en upgrades: indien wij gratis een update of upgrade (respectievelijk “Update” en “Upgrade”) voor een specifiek product leveren (geheel naar onze eigen keuze), geeft uw licentie op grond van de licentieovereenkomst het recht op het ontvangen en gebruiken van een dergelijke update en/of upgrade. Indien wij niet voorzien in een update of upgrade mag u uitsluitend die versie van het product gebruiken waarvoor u de licentie heeft betaald.

  Beperkingen van de licentie: de licentie die aan u is verstrekt is beperkt. Hier nogmaals een uitleg over wat wij in bovenstaande hoofdstuk 1 bedoelen. Het is niet toegestaan de software of delen ervan te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te reproduceren, te verzenden, te verspreiden, weer te geven, te verhuren, te verkopen, te wijzigen, aan te passen, in licentie te geven, als sublicentie te verstrekken, dan wel het product of enig onderdeel daarvan commercieel te exploiteren op een wijze anders dan die expliciet is toegestaan in de bepalingen. Daarnaast is het niet toegestaan de producten te (a) wijzigen, te vertalen, te decompileren, afgeleide producten ervan te ontwikkelen, te kopiëren, te verspreiden, te ontleden, uit te zenden, te versturen, te publiceren, eigendomsnotities of -labels ervan te verwijderen of te wijzigen, de software in licentie of onderlicentie te geven, te versturen, te verkopen, te spiegelen, te framen, (b) te exploiteren, te verhuren, er persoonlijke labels aan toe te wijzen, er een deelneming in te nemen, dan wel de producten op enige andere wijze te gebruiken of door derden te laten gebruiken dan expliciet is toegestaan in deze bepalingen en bepalingen en voorwaarden. Het product mag niet gereproduceerd, gekopieerd of gedecompileerd worden, tenzij dit uitdrukkelijke door middel van deze bepalingen of de wetgeving in het desbetreffende land is toegestaan. Indien u een bepaald product wilt onderwerpen aan reverse engineering, wilt decompileren of disassembleren ("Decompilatie"), om de samenwerking met andere softwareprogramma's tot stand te brengen, indien dit onder de dienovereenkomstige wetgeving is toegestaan, moet u voor het decompileren van het respectievelijke product contact met ons opnemen en het verzoek indienen om de informatie te verstrekken die noodzakelijk is om een dergelijke samenwerking tot stand te kunnen brengen. Indien wij zonder onnodige vertraging dergelijke informatie, die betrekking heeft op de samenwerking tussen softwareprogramma's, beschikbaar stellen, bent u niet gerechtigd het desbetreffende product te decompileren.

  Bij geen van onze producten mag u eigendomsverwijzingen, serienummers, labels of kopieerbeschermingsvoorzieningen verwijderen. U mag geen van onze producten gebruiken, noch een derde hiervoor toestemming geven, op plaatsen waar specifieke risico's bestaan en die een storingsvrij, permanent gebruik van relevante systemen vereisen, waarbij fouten in een product zouden kunnen leiden tot levensbedreigende situaties, letsel of gezondheidsklachten, dan wel tot substantiële materiële schade of schade aan het milieu (zeer risicovolle handelingen en handelingen met een hoge beschikbaarheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van nucleaire installaties, wapen-, luchtvaartnavigatie- of communicatiesystemen, reanimatiesystemen en -uitrustingen, machine- en productieprocessen op het gebied van farmaceutica en voeding). Elke schending van deze paragraaf heeft tot gevolg dat alle aanspraken op garantie komen te vervallen en wij niet kunnen beloven of garanderen dat welk van onze producten dan ook geschikt is voor het gebruik in speciale risicovolle omgevingen.

  Claims door derden. U dient ons tijdig in te lichten, indien derden claims tegen u indienen, waarin gesteld wordt dat een product inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden (Rechtsmangel), en dient alle documenten of correspondentie of anderszins die u ontvangt in verband met een dergelijke claim onmiddellijk aan ons over te dragen.

  Feedback. Uw feedback en suggesties m.b.t. onze producten stellen wij bijzonder op prijs. Door uw suggesties, informatie, materiaal of andere content (gezamenlijk aangeduid als “Feedback”) aan ons door te geven, garandeert u dat dergelijke feedback niet strijdig is met het intellectuele eigendom resp. de intellectuele eigendomsrechten van derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot octrooien, auteursrechten of handelsmerkrechten) en dat u beschikt over alle rechten die vereist zijn voor een overdracht aan Avira. Bovendien verleent u Avira hierbij toestemming om dergelijke feedback te gebruiken. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat alle feedback die wordt ontvangen m.b.t. onze producten, vrij is van royalty's, permanent, definitief, overdraagbaar en niet exclusief is met licentie voor Avira voor het overnemen, publiceren, reproduceren, uitdragen, versturen, verspreiden, kopiëren, gebruiken, ontwikkelen van afgeleide producten, weergeven (geheel of gedeeltelijk) en anderszins volledig en wereldwijd exploiteren van feedback, of om actie te ondernemen op dergelijke feedback zonder extra goedkeuring of overweging, in welke vorm of met welke middelen dan ook, dan wel op basis van onbekende of later ontwikkelde technologie gedurende de volledige duur van de rechten die voor dergelijke content kunnen bestaan, en dat u hierbij afstand doet van iedere andersluidende claim.

  Open-source softwarelicenties. Enkele van onze producten kunnen gebaseerd zijn op open-source softwarelicenties. Zie a.u.b. Bijlage 1 voor meer informatie.

 11. Vrijwaring
 12. U gaat ermee akkoord Avira en al haar partners, dochterondernemingen, directeuren, managers, medewerkers, agenten, bedrijfspartners en licentiehouders volledig schadeloos te stellen tegen enige claims of eisen, met inbegrip van billijke juridische kosten, verricht door derden, met betrekking tot of voortvloeiend uit: (a) iedere content die u uploadt naar één van onze producten; (b) uw gebruik van onze producten; (c) iedere schending door u van deze bepalingen; dan wel (d) uw schending van rechten van derden.

 13. Technische ondersteuning
 14. Ten aanzien van sommige van onze producten kunnen wij, geheel naar eigen inzicht, technische ondersteuningsproducten aanbieden, zoals gedetailleerd vermeld onder www.avira.com/en/support. Wij leveren dergelijke technische ondersteuning in welke vorm dan ook zonder enige garantie. Voordat u dergelijke ondersteuning kunt verkrijgen, is het uw eigen verantwoordelijkheid om een back-up te maken van al uw bestaande gegevens, software en programma's. Wij zijn met betrekking tot bepaalde producten gerechtigd om te allen tijde te stoppen met het aanbieden van technische ondersteuning of deze op te schorten.

 15. Testen en benchmarking
 16. Noch u, noch derden in opdracht, mogen onze producten testen of de prestaties ervan meten. Tevens mag u de resultaten van dergelijke testen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming niet publiceren.

 17. Onze producten modificeren
 18. Wij werken voortdurend aan het verbeteren en wijzigen van onze producten.

  Wij zijn gerechtigd om te stoppen met het aanbieden van bepaalde producten of deze op te schorten of functies of mogelijkheden toe te voegen of te verwijderen.

  Wij mogen dergelijke modificaties uitvoeren zonder dat wij dit vooraf melden.

 19. Periode en beëindiging van onze producten
 20. Deze bepalingen ten aanzien van een bepaald product zijn geldig voor de duur van uw licentieovereenkomst of totdat deze wordt beëindigd omdat u in strijd met de bepalingen hebt gehandeld, de licentievergoeding niet hebt bepaald, wij wettelijke werden gedwongen deze te beëindigen of omdat wij het aanbieden van een bepaald product hebben opgeschort. De beëindiging van de licentieperiode die betrekking heeft op een bepaald product, betekent niet dat dit automatisch geldt voor andere producten.

  U kunt te allen tijde stoppen met het gebruik van een bepaald product. Indien u hebt gekozen voor een automatische verlenging van een bepaald product, wil dat zeggen dat u te kennen hebt gegeven dat u een licentie wilt verlengen zodra de licentieperiode van een dergelijk product is verstreken, voor de prijs die op het moment van verlenging in de prijslijst staat vermeld en dat u ermee akkoord gaat dat wij u niet expliciet in kennis stellen van het feit dat de licentieperiode ten einde loopt. Indien u de licentie niet wenst te verlengen, dient u ons uiterlijke 45 dagen voor het verstrijken van de betreffende licentieperiode en de nieuwe periode begint, in kennis stellen van uw wens zodat wij u niet zullen belasten voor een nieuwe periode. Indien wij inmiddels een factuur aan u hebben verzonden omdat u ons niet tijdig in kennis hebt gesteld van uw wens tot beëindiging, hoeft u niet bezorgd te zijn, want wij zullen het bedrag dat wij in rekening hebben gebracht voor het vernieuwen van de betreffende licentie dertig (30) dagen nadat wij u voor de kosten voor de volgende licentieperiode hebben belast, crediteren.

  Op het moment dat de licentieperiode wordt beëindigd of verloopt, wordt uw recht op het gebruik van het desbetreffende product, update of upgrade, waar van toepassing, met onmiddellijke ingang beëindigd en moet u alle geïnstalleerde producten (en alle back-ups) van alle apparaten verwijderen. Wij mogen van u verlangen dat u ons een schriftelijke bevestiging doet toekomen, dat u het desbetreffende materiaal inderdaad verwijderd of vernietigd hebt.

 21. Garanties en disclaimers
 22. Sommige van onze producten kunnen geleverd zijn met een beperkte garantie. Al onze betaalde producten zijn door ons voorzien van een garantie, waarmee wij garanderen dat tot dertig (30) dagen na aankoop, het desbetreffend product zonder problemen en in overeenstemming met de documentatie en dat de media (bijv. CD-ROM), indien hier sprake van is, waarop het desbetreffende product aan u is geleverd, vrij is van materiaal- en productiefouten.

  Indien geen sprake is van opzet of het per ongeluk aanbrengen van een defect aan het desbetreffende product, wordt de schending van de voorgaande beperkte garantie, naar ons eigen inzicht verholpen door (i) terugbetaling van het door u betaalde aankoopbedrag, (ii) vervanging van de defecte media waarop het desbetreffende product aan u is geleverd, of (iii) de levering van een storingsvrije versie van het respectievelijke product door hetzij vervanging van het product of reparatie van het onderliggende probleem waardoor het defect is veroorzaakt. U moet defecte media voor eigen rekening, samen met een kopie van uw aankoopbewijs, aan ons of het bedrijf dat de media aan u heeft geleverd, retourneren. Deze beperkte garantie vervalt indien u het defect zelf hebt veroorzaakt, hetzij opzettelijk of per ongeluk.

  Behalve voor de beperkte garantie die op sommige van onze producten en/of bepaalde onderdelen daarvan van toepassing kan zijn, worden onze producten geleverd "zoals zij zijn". D.w.z. dat wij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld kunnen worden. Bovendien wijzen wij uitdrukkelijk iedere andere vorm van garantie af, hetzij nadrukkelijk, impliciet of statutair inclusief maar niet beperkt tot enige impliciete garantie of geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien nemen wij uitdrukkelijk afstand van iedere vorm van garantie die betrekking heeft op een niet-inbreukverklaring ten aanzien van rechten van derden, verkoopbaarheid, voldoende kwaliteit of mogelijkheid van compatibiliteit van een bepaald product met andere producten. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van het product dat aan uw eisen en verwachtingen moet voldoen, evenals voor de installatie, het gebruik en de beoogde resultaten van een dergelijk product. Zonder beperking van het voorgaande kunnen wij niet garanderen dat onze producten bescherming bieden tegen alle mogelijke bedreigingen, vrij zijn van fouten of zonder onderbrekingen of storingen zal werken, dat onze producten voldoen aan uw specifieke eisen of dat onze producten geschikt zijn voor plaatsen waar bijzondere risico's bestaan.

 23. Onze beperkte aansprakelijkheid
 24. U vrijwaart ons expliciet van enige schadeclaims als gevolg van een oorzaak waarop Avira geen invloed heeft, maar niet beperkt tot fouten in de elektronische of mechanische installatie of communicatielijnen, telefoon- of andere aansluitingsproblemen, computervirussen, ongeoorloofde toegang, ontvreemding, bedieningsfouten, extreme weersomstandigheden, aardbevingen of natuurrampen, stakingen of andere werkgerelateerde problemen, oorlogen of door de regering opgelegde beperkingen. Wij kunnen onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld jegens u of andere personen voor winstderving, verlies van goodwill of andere indirecte, specifieke incidentele schade of gevolgschade dan wel schade door enigerlei veronachtzaming, inclusief van maar zonder beperking tot schade als gevolg van bedrijfsonderbrekingen, verlies van gegevens, computerstoringen of computerdefecten of enige andere schade of verlies. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zelfs niet indien wij over de mogelijkheid van dergelijke schade zijn ingelicht. In geen enkel geval kunnen wij of onze wederverkopers onder deze bepalingen en op grond van de aansprakelijkheid ten opzichte van u, aansprakelijk worden gesteld voor directe schade die hoger is dan de prijs die u voor het desbetreffende product hebt betaald

  De bepalingen in de hoofdstukken 11 en 12 zijn tevens van toepassingen op elke gebruiker en geautoriseerde wederverkoper, indien van toepassing, van onze producten en kunnen volledig overeenkomstig de wettelijk toegestane omvang ten uitvoer worden gelegd.

 25. Aanvullende informatie met betrekking tot deze bepalingen
 26. De bepalingen zijn niet bedoeld om rechten van derden te bevestigen. Indien u niet conform deze bepalingen handelt en wij niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat wij afzien van onze eventuele rechten (bijv. het recht om in de toekomst wel actie te ondernemen). Indien mocht blijken dat een bepaalde bepaling uit deze licentieovereenkomst onrechtmatig is, heeft dit geen enkele invloed op de overige bepalingen. Tenzij hoofdstuk 14 van toepassing is, zijn de wetten van de Staat Californië, ongeacht de keuze van de wetgeving, van toepassing op alle toekomstige geschillen die ontstaan uit of gerelateerd zijn aan deze licentieovereenkomst of de producten. Alle claims die voortvloeien uit, of gerelateerd zijn aan, deze licentieovereenkomst of de producten, zullen uitsluitend worden betwist voor de regionale of federale rechtbanken in Santa Clara County, Californië en u en Avira stemmen toe in de persoonlijke jurisdictie in deze rechtbanken.

  Wij kunnen deze bepalingen of enige aanvullende bepalingen die op een product van toepassing zijn aanpassen, om bijv. veranderde wetgeving of wijzigingen aan onze producten aan te passen. Wij zullen deze aangepaste bepalingen op onze website publiceren, maar zullen tegelijkertijd eisen dat u de aangepaste bepalingen accepteert. Dergelijke aangepaste bepalingen bepalen de relatie tussen u en Avira. Indien u niet akkoord gaat met deze bepalingen, bent u gerechtigd om het gebruik van onze producten te beëindigen en heeft u, indien van toepassing, recht op terugbetaling.

  Een schending, nu of in de toekomst, van deze licentieovereenkomst berokkent ons onherstelbare schade. Dergelijke dergelijke schade kan niet worden uitgedrukt in geld en Avira is krachtens de wet niet gerechtigd hierop adequaat te reageren. Op grond hiervan zijn wij gerechtigd om, in aanvulling op alle andere beschikbare maatregelen, een vordering of andere billijke schadeloosstelling te verlangen via een bevoegde rechterlijke instantie als reactie op enige schending, nu of in de toekomst, met betrekking tot uw verplichtingen krachtens deze licentieovereenkomst.

  Door deze licentieovereenkomst voor het gebruik van onze producten ontstaat geen samenwerking, partnerschap, arbeidsovereenkomst of agentschap met/voor ons.

  De bepalingen in de hoofdstukken 4, 5, 6, 10 tot en met 13 en de vergelijkbare relevante gedeelten van hoofdstuk 14 blijven gelden nadat deze licentieovereenkomst op grond waarvan dan ook is beëindigd.

Avira, Inc. 330 Primrose Rd | Burlingame CA 94010 | United States of America

Avira Operations GmbH & Co. KG | Kaplaneiweg 1 | 88069 Tettnang | Duitsland

November 25, 2013