VDF 기록

이 VDF 파일은 Avira 엔진이 사용하는 모든 악성 프로그램 탐지 패턴을 포함하고 있습니다.

Avira는 보통 하루에 수 차례 VDF 파일을 업데이트하여 Avira 보안 제품이 최신 위협 요소를 계속 탐지하도록 합니다. VDF 파일을 업데이트하는 것은 컴퓨터 안전에 필수입니다.

iVDF 버전 7.11.37.92 설명

이 VDF 파일은 다음 날짜에 게시되었습니다. 2012년 7월 23일 월요일 오후 10시 35분 0초 GMT+02:00

서명 데이터베이스에 다음 서명이 추가되었습니다. (80 vdf 수):

 • EXP/2012-1723.L
 • EXP/2012-1723.O
 • EXP/2012-1723.P
 • EXP/CVE-2012-1723.K
 • EXP/CVE-2012-1723.L
 • EXP/CVE-2012-1723.M
 • EXP/CVE-2012-1723.N
 • EXP/CVE-2012-1723.O
 • EXP/CVE-2012-1723.P
 • EXP/CVE-2012-1723.Q
 • EXP/CVE-2012-1723.R
 • EXP/CVE-2012-1723.S
 • EXP/CVE-2012-1723.T
 • EXP/CVE-2012-1723.U
 • EXP/CVE-2012-1723.V
 • EXP/CVE-2012-1723.W
 • EXP/Pidief.dex.1
 • EXP/Pidief.dex.2
 • EXP/Pidief.dgy.1
 • EXP/Pidief.dgy.2
 • EXP/Pidief.dhb.2
 • EXP/Pidief.dhb.3
 • EXP/SWF.CY
 • HTML/FakeAV.AU
 • Java/Dldr.Lamar.DT
 • Java/Dldr.Lamar.DV
 • Java/Dldr.Lamar.EB
 • Java/Dldr.Lamar.EK
 • Java/Dldr.Lamar.EL
 • Java/Dldr.Lamar.EN
 • Java/Dldr.Lamar.EP
 • Java/Dldr.Lamar.EQ
 • Java/Dldr.Treams.CG
 • Java/Dldr.Treams.CP
 • JS/Agent.anu
 • JS/Dldr.DarDuk.A.3
 • JS/Dldr.DarDuk.A.4
 • JS/Dldr.DarDuk.O
 • JS/Dldr.Expack.AD.3
 • JS/Dldr.Expack.AD.4
 • JS/iFrame.JY.3
 • JS/iFrame.LV
 • JS/Meta.C.1
 • JS/Meta.C.2
 • JS/Redirect.BX
 • MacOS/Flashback.J.6
 • MACOS/MacSweeper.A.2
 • PHISH/HongLeong.B.1
 • PHISH/HongLeong.B.2
 • PHISH/HongLeong.B.3
 • PHISH/HongLeong.B.4
 • PHP/Shell.BR
 • TR/Agent.KD.6659978
 • TR/Barys.23775894
 • TR/Barys.5940568
 • TR/Barys.5940569
 • TR/Barys.8005698
 • TR/Barys.8005699
 • TR/Delf.Blsaa.A
 • TR/Dldr.Vundo.hoiza
 • TR/Enar.A
 • TR/Fakealert.urb
 • TR/Fakealert.urc
 • TR/Fakealert.urd
 • TR/Fakealert.ure
 • TR/FakeAV.8066597
 • TR/FakeAV.fzmwna
 • TR/Graftor.AS
 • TR/Kazy.4355698
 • TR/Kazy.4502598
 • TR/Klone.D
 • TR/Nitol.blanu
 • TR/Rogue.kdv.665987
 • TR/Rogue.kdv.987633
 • TR/Spy.Banbra.T
 • TR/Spy.ZBot.abq
 • TR/Winwebsec.665897
 • TR/Winwebsec.aopzf
 • Worm/Slenfbot.26654
 • Worm/Slenfbot.axurn