VDF 기록

이 VDF 파일은 Avira 엔진이 사용하는 모든 악성 프로그램 탐지 패턴을 포함하고 있습니다.

Avira는 보통 하루에 수 차례 VDF 파일을 업데이트하여 Avira 보안 제품이 최신 위협 요소를 계속 탐지하도록 합니다. VDF 파일을 업데이트하는 것은 컴퓨터 안전에 필수입니다.

iVDF 버전 7.11.29.202 설명

이 VDF 파일은 다음 날짜에 게시되었습니다. 2012년 5월 11일 금요일 오후 8시 11분 0초 GMT+02:00

서명 데이터베이스에 다음 서명이 추가되었습니다. (100 vdf 수):

 • BDS/Cycbot.nbg
 • BDS/Kelihos.fztrb
 • EXP/CVE-2004-0210.B
 • EXP/CVE-2008-5353.DK
 • EXP/CVE-2010-0842.AS
 • EXP/CVE-2011-2414.F
 • EXP/CVE-2011-2414.G
 • EXP/CVE-2012-0779.C
 • EXP/Pidief.czy
 • EXP/Pidief.daa
 • EXP/Pidief.daj
 • EXP/Pidief.dak
 • EXP/Pidief.dal
 • EXP/Pidief.dan
 • EXP/Pidief.dao
 • EXP/Pidief.dap
 • EXP/Pidief.dar
 • HTML/Framer.OW
 • JS/Agent.CW.1
 • JS/Blacole.CV
 • JS/Expack.NR
 • JS/FakeAV.IG.4
 • JS/iFrame.BDM
 • JS/iFrame.BFU
 • TR/Autoit.nbe
 • TR/Barys.2490.27
 • TR/Barys.2490.28
 • TR/Barys.2490.29
 • TR/Dldr.Karagany.I.7
 • TR/Dldr.Karagany.I.8
 • TR/Dldr.VB.bxw
 • TR/Dldr.VB.gfr
 • TR/Dldr.Vobfus.bvc
 • TR/Dldr.Vobfus.bvr
 • TR/Dldr.Vobfus.jgd
 • TR/Dldr.Vobfus.jht
 • TR/Dldr.Vobfus.jhy
 • TR/Dldr.Vobfus.kju
 • TR/Dldr.Vobfus.nba
 • TR/Dldr.Vobfus.nbo
 • TR/Dldr.Vobfus.nbq
 • TR/Dldr.Vobfus.nbr
 • TR/Dldr.Vobfus.nbt
 • TR/Dldr.Vobfus.nbv
 • TR/Dldr.Vobfus.nbw
 • TR/Dldr.Vobfus.nbz
 • TR/Dldr.Vobfus.nvx
 • TR/Dldr.Vobfus.vcq
 • TR/Dldr.Vobfus.vcz
 • TR/Dldr.Vobfus.vxq
 • TR/Dldr.Vundo.hyiz
 • TR/Fake.pav.81
 • TR/FakeAV.dvnzre
 • TR/FakeSysdef.kazue
 • TR/Graftor.2411954
 • TR/Graftor.2561425
 • TR/Graftor.bvr
 • TR/Injector.nhy
 • TR/Jorik.Androm.B.1
 • TR/ManBat.A
 • TR/Mooby.jhy
 • TR/Nebuler.nbc
 • TR/Qhosts.AP.141
 • TR/Reveton.A.2
 • TR/Reveton.A.3
 • TR/Sirefef.P.43
 • TR/Slenfbot.bvw
 • TR/Slenfbot.G.14
 • TR/Slenfbot.G.15
 • TR/Slenfbot.G.18
 • TR/Slenfbot.G.2
 • TR/Slenfbot.G.3
 • TR/Slenfbot.G.4
 • TR/Slenfbot.G.5
 • TR/Slenfbot.G.6
 • TR/Slenfbot.G.7
 • TR/Slenfbot.G.8
 • TR/Slenfbot.G.9
 • TR/Spy.ZBot.uzrrd
 • TR/Spy.ZBot.uzrre
 • TR/Spy.ZBot.uzzrf
 • TR/StartPage.145922
 • Worm/Dorkbot.bvr
 • Worm/Mohy.jht
 • Worm/Pushbot.47104.8
 • Worm/Pushbot.496584
 • Worm/Pushbot.D.1
 • Worm/Pushbot.D.10
 • Worm/Pushbot.D.11
 • Worm/Pushbot.D.12
 • Worm/Pushbot.D.13
 • Worm/Pushbot.D.2
 • Worm/Pushbot.D.3
 • Worm/Pushbot.D.4
 • Worm/Pushbot.D.5
 • Worm/Pushbot.D.6
 • Worm/Pushbot.D.7
 • Worm/Pushbot.D.8
 • Worm/Pushbot.fre
 • Worm/Pushbot.jhy