VDF 기록

이 VDF 파일은 Avira 엔진이 사용하는 모든 악성 프로그램 탐지 패턴을 포함하고 있습니다.

Avira는 보통 하루에 수 차례 VDF 파일을 업데이트하여 Avira 보안 제품이 최신 위협 요소를 계속 탐지하도록 합니다. VDF 파일을 업데이트하는 것은 컴퓨터 안전에 필수입니다.

iVDF 버전 7.10.06.143 설명

이 VDF 파일은 다음 날짜에 게시되었습니다. 2010년 4월 20일 화요일 오후 1시 56분 0초 GMT+2

서명 데이터베이스에 다음 서명이 추가되었습니다. (879 vdf 수):

  • BDS/Pcclient.dvaw
  • BDS/Pcclient.fju.5
  • BDS/Pcclient.J.35
  • BDS/Poison.bkjq.3
  • BDS/Ripinip.C.57
  • BDS/Ripinip.C.58
  • BDS/Ripinip.C.59
  • BDS/Ripinip.C.60
  • BDS/Small.D.29
  • BDS/Torr.bjz
  • BDS/VB.HI.5
  • BDS/Youpeer.A.16
  • BDS/Zegost.B.1153
  • BDS/Zegost.B.1154
  • BDS/Zegost.B.1155
  • DOS/A.AA
  • DR/Agent.B.130
  • DR/Agent.djmj
  • DR/Agent.droz
  • DR/Agent.uek.85
  • DR/Agent.uek.86
  • DR/Agobot.qon.2
  • DR/Autoit.aef.3
  • DR/Autoit.Z.3
  • DR/Banker.Banbra.snz
  • DR/Banker.Bancos.pbp
  • DR/Banker.BHO.SA
  • DR/Banker.BHO.SA.1
  • DR/BHO.aedi.3
  • DR/BHO.afok.157
  • DR/BHO.srj
  • DR/Bifrose.GY.2
  • DR/Chifrax.D.504
  • DR/Chifrax.D.505
  • DR/Click.Agent.las.8
  • DR/Click.AutoIt.AB
  • DR/Click.AutoIt.N.269
  • DR/Click.AutoIt.N.270
  • DR/Click.AutoIt.N.271
  • DR/Click.AutoIt.N.272
  • DR/Click.AutoIt.N.273
  • DR/Click.AutoIt.N.274
  • DR/Click.AutoIt.N.275
  • DR/Delf.nnt
  • DR/Delf.wga
  • DR/Dldr.Adload.mcv
  • DR/Dldr.Agent.buhw.85
  • DR/Dldr.Agent.buhw.86
  • DR/Dldr.Agent.dldh
  • DR/Dldr.FlyStudio.HY.128
  • DR/Dldr.FlyStudio.HY.129
  • DR/Dldr.FlyStudio.IG.22
  • DR/Dldr.FlyStudio.IO.28
  • DR/Dldr.FlyStudio.IO.29
  • DR/Dldr.FlyStudio.IP.71
  • DR/Dldr.FlyStudio.JY.1
  • DR/Dldr.FlyStudio.KX
  • DR/Dldr.Ftp.HG.23
  • DR/Dldr.Ftp.HG.24
  • DR/Dldr.Ftp.HS.5
  • DR/Dldr.Genome.apka.4
  • DR/Dldr.NSIS.FraudLoad.FG
  • DR/Dldr.VB.kdf.3
  • DR/Dldr.Zlob.bnqb
  • DR/Donbot.B.104
  • DR/Drop.MSIL.Agent.cuv
  • DR/Drop.VB.akpt.4
  • DR/FlyStudio.VS
  • DR/Genome.eamy
  • DR/Genome.eioc.227
  • DR/Genome.eioc.228
  • DR/Genome.eioc.229
  • DR/Hupigon.axbr.424
  • DR/Hupigon.jqmt
  • DR/Koblu.czm
  • DR/Krament.KN
  • DR/Mepaow.kfc.1
  • DR/Pasta.dbx
  • DR/PCK.Tdss.Z.1092
  • DR/Pdfka.atf.2
  • DR/Pdfka.bso.11
  • DR/Pdfka.bso.12
  • DR/Pdfka.bxk.1
  • DR/Pdfka.bxk.2
  • DR/Pdfka.bxk.3
  • DR/Pdfka.bxk.4
  • DR/Pdfka.bxk.5
  • DR/Pdfka.bxk.6
  • DR/Pdfka.bxk.7
  • DR/Pdfka.bxk.8
  • DR/Pdfka.bzo.1
  • DR/Pdfka.bzo.2
  • DR/Pdfka.bzo.3
  • DR/Pdfka.bzo.4
  • DR/Pdfka.bzo.5
  • DR/Pdfka.bzo.6
  • DR/Pdfka.bzo.7
  • DR/Pdfka.bzo.8
  • DR/Pdfka.bzw
  • DR/Pdfka.bzw.1
  • DR/Pdfka.cab
  • DR/Pdfka.CAB.1
  • DR/Pdfka.caj
  • DR/Pdfka.cav
  • DR/PSW.OnLineGames.bmzd.8
  • DR/PSW.OnLineGames.bnhp.3
  • DR/Qhost.myy
  • DR/Rbot.150016
  • DR/Rbot.4739634
  • DR/Rbot.995055
  • DR/Spy.FlyStudio.bhv.10
  • DR/Spy.FlyStudio.dzi.40
  • DR/Spy.FlyStudio.dzi.41
  • DR/Spy.FlyStudio.dzi.42
  • DR/Spy.SCKeyLog.AM.21
  • DR/Spy.ZBot.ahzd
  • DR/StartPage.DK.7
  • DR/StartPage.yet.108
  • DR/StartPage.yet.109
  • DR/StartPage.yet.110
  • DR/StartPage.yet.111
  • DR/StartPage.yeu.5
  • DR/StartPage.yez
  • DR/StartPage.YFQ.60
  • DR/StartPage.YFQ.61
  • DR/StartPage.yfv.84
  • DR/StartPage.yfv.85
  • DR/StartPage.ygc.171
  • DR/StartPage.ygc.172
  • DR/StartPage.ygc.173
  • DR/StartPage.ygc.174
  • DR/StartPage.ygc.175
  • DR/StartPage.ygc.176
  • DR/StartPage.ygc.177
  • DR/StartPage.ygd.12
  • DR/StartPage.ygk.12
  • DR/StartPage.ygm
  • DR/StartPage.YGM.1
  • DR/StartPage.YGM.10
  • DR/StartPage.YGM.11
  • DR/StartPage.YGM.12
  • DR/StartPage.YGM.13
  • DR/StartPage.YGM.14
  • DR/StartPage.YGM.15
  • DR/StartPage.YGM.16
  • DR/StartPage.YGM.17
  • DR/StartPage.YGM.18
  • DR/StartPage.YGM.19
  • DR/StartPage.YGM.2
  • DR/StartPage.YGM.20
  • DR/StartPage.YGM.21
  • DR/StartPage.YGM.22
  • DR/StartPage.YGM.23
  • DR/StartPage.YGM.24
  • DR/StartPage.YGM.25
  • DR/StartPage.YGM.26
  • DR/StartPage.YGM.27
  • DR/StartPage.YGM.28
  • DR/StartPage.YGM.29
  • DR/StartPage.YGM.3
  • DR/StartPage.YGM.30
  • DR/StartPage.YGM.31
  • DR/StartPage.YGM.32
  • DR/StartPage.YGM.33
  • DR/StartPage.YGM.34
  • DR/StartPage.YGM.35
  • DR/StartPage.YGM.36
  • DR/StartPage.YGM.37
  • DR/StartPage.YGM.38
  • DR/StartPage.YGM.39
  • DR/StartPage.YGM.4
  • DR/StartPage.YGM.40
  • DR/StartPage.YGM.41
  • DR/StartPage.YGM.42
  • DR/StartPage.YGM.43
  • DR/StartPage.YGM.44
  • DR/StartPage.YGM.45
  • DR/StartPage.YGM.46
  • DR/StartPage.YGM.47
  • DR/StartPage.YGM.48
  • DR/StartPage.YGM.49
  • DR/StartPage.YGM.5
  • DR/StartPage.YGM.50
  • DR/StartPage.YGM.51
  • DR/StartPage.YGM.52
  • DR/StartPage.YGM.53
  • DR/StartPage.YGM.54
  • DR/StartPage.YGM.55
  • DR/StartPage.YGM.56
  • DR/StartPage.YGM.57
  • DR/StartPage.YGM.58
  • DR/StartPage.YGM.59
  • DR/StartPage.YGM.6
  • DR/StartPage.YGM.7
  • DR/StartPage.YGM.8
  • DR/StartPage.YGM.9
  • DR/StartPage.yhl
  • DR/StartPage.yhl.1
  • DR/StartPage.yhl.10
  • DR/StartPage.yhl.11
  • DR/StartPage.yhl.12
  • DR/StartPage.yhl.13
  • DR/StartPage.yhl.14
  • DR/StartPage.yhl.15
  • DR/StartPage.yhl.16
  • DR/StartPage.yhl.17
  • DR/StartPage.yhl.18
  • DR/StartPage.yhl.19
  • DR/StartPage.yhl.2
  • DR/StartPage.yhl.20
  • DR/StartPage.yhl.21
  • DR/StartPage.yhl.22
  • DR/StartPage.yhl.23
  • DR/StartPage.yhl.24
  • DR/StartPage.yhl.25
  • DR/StartPage.yhl.26
  • DR/StartPage.yhl.27
  • DR/StartPage.yhl.28
  • DR/StartPage.yhl.29
  • DR/StartPage.yhl.3
  • DR/StartPage.yhl.30
  • DR/StartPage.yhl.31
  • DR/StartPage.yhl.32
  • DR/StartPage.yhl.33
  • DR/StartPage.yhl.34
  • DR/StartPage.yhl.35
  • DR/StartPage.yhl.36
  • DR/StartPage.yhl.37
  • DR/StartPage.yhl.38
  • DR/StartPage.yhl.39
  • DR/StartPage.yhl.4
  • DR/StartPage.yhl.40
  • DR/StartPage.yhl.41
  • DR/StartPage.yhl.42
  • DR/StartPage.yhl.43
  • DR/StartPage.yhl.5
  • DR/StartPage.yhl.6
  • DR/StartPage.yhl.7
  • DR/StartPage.yhl.8
  • DR/StartPage.yhl.9
  • DR/Turkojan.IL.437
  • DR/Turkojan.IL.438
  • DR/Turkojan.IL.439
  • DR/Vapsup.hdh.2
  • DR/Vapsup.YYD.16
  • DR/Vapsup.YYD.17
  • DR/Vapsup.YYD.18
  • DR/Vapsup.zeo.93
  • DR/Vapsup.zeo.94
  • DR/Vapsup.zep
  • DR/Vapsup.zlq.47
  • DR/Vapsup.zlq.48
  • DR/Vapsup.zlq.49
  • DR/Vapsup.ZMV.70
  • DR/Vapsup.ZMV.71
  • DR/VB.ACAI.1
  • DR/VB.ACAI.2
  • DR/VB.adcd
  • DR/VB.YOI.5
  • DR/VBKrypt.JD
  • DR/Vilsel.abst
  • DR/Zmunik.PI
  • EXP/CVE-2010-0806.B
  • EXP/Java.CVE-2009-3867.8861
  • EXP/Java.CVE-2009-3867.C
  • EXP/Java.CVE-2009-3867.C.1
  • EXP/Pdfka.bso.6
  • EXP/Pdfka.bul
  • EXP/Pdfka.cbb
  • EXP/PHP.E.50
  • EXP/Pidief.11686
  • EXP/Pidief.13540
  • EXP/Pidief.2819
  • EXP/Pidief.32561
  • EXP/Pidief.3509
  • EXP/Pidief.3516
  • EXP/Pidief.38670
  • EXP/Pidief.38712
  • EXP/Pidief.9463
  • EXP/Pidief.bul
  • EXP/Pidief.bum.1
  • EXP/Pidief.bum.2
  • EXP/Pidief.bun
  • EXP/Pidief.bxm
  • EXP/Pidief.dbw
  • EXP/Pidief.dbx
  • EXP/Pidief.dbx.1
  • EXP/Pidief.dbx.2
  • HTML/Dldr.Agen.7237
  • HTML/Dldr.Agen.enz
  • HTML/Dldr.Agen.tab
  • HTML/FakeAlert.qy.7
  • HTML/FakeAV.down
  • HTML/FooterScri.A
  • HTML/FooterScripts
  • HTML/IFrame.qiu.595
  • HTML/iFrameRedi.1
  • HTML/Obfuscated.B
  • HTML/Runner.673
  • JS/A.15472
  • JS/A.30875
  • JS/A.33585
  • JS/A.36907
  • JS/A.517
  • JS/A.5393
  • JS/A.6831
  • JS/A.9327
  • JS/A.axd.1.B
  • JS/Dldr.51la.B.1
  • JS/Dldr.51la.B.2
  • JS/Dldr.Age.14882
  • JS/Dldr.Age.14943
  • JS/Dldr.Age.6068
  • JS/Dldr.Age.chle
  • JS/Dldr.Age.fdu
  • JS/Dldr.Age.iman
  • JS/Dldr.Age.OY.915
  • JS/Dldr.Age.OY.916
  • JS/FakeAlert.49476
  • JS/Pegel.10140
  • JS/Prontexi.AM.3994
  • JS/Redirect.10030
  • JS/Redirector.AA
  • JS/Redirector.VA
  • JS/Redirector.VA.1
  • KIT/MSIL.Logger.B
  • PERL/IrcBot.F
  • PHP/A.3841
  • PHP/Dldr.A.F
  • PHP/MassMail.4127
  • PHP/PhPen.E.2
  • PHP/PHPInfo.l.964
  • RKIT/Pragma.A
  • RKit/TDss.AP.11
  • RKit/TDss.AP.12
  • RKit/TDss.AP.13
  • RKit/TDss.AP.14
  • RKit/TDss.AP.15
  • RKit/TDss.AP.16
  • RKit/TDss.AP.17
  • RKit/TDss.AP.18
  • RKit/TDss.AP.19
  • SPR/SQLInject.BL.1
  • SPR/Tool.176128.58
  • SPR/Tool.212480
  • SPR/Tool.344166
  • SPR/Tool.ActualSpy.73
  • TR/Agen.126464
  • TR/Agen.1322496.A
  • TR/Agen.135168
  • TR/Agen.141312
  • TR/Agen.142336
  • TR/Agen.145920
  • TR/Agen.179200
  • TR/Agen.25088.1
  • TR/Agen.287122
  • TR/Agen.89120
  • TR/Agen.95232
  • TR/Agen.ctk.1
  • TR/Agen.ctl.1
  • TR/Agen.nbv
  • TR/Agent.42496.35
  • TR/Agent.42496.36
  • TR/Agent.44544.10
  • TR/Agent.AI.5274
  • TR/Agent.AI.5275
  • TR/Agent.AI.5276
  • TR/Agent.AI.5277
  • TR/Agent.APIF
  • TR/Agent.BE.5
  • TR/Agent.BE.6
  • TR/Agent.Bin.6
  • TR/Agent.coui.1
  • TR/Agent.dggo.6
  • TR/Agent.dggo.7
  • TR/Agent.djzd.4
  • TR/Agent.dnjt.1
  • TR/Agent.dnjt.2
  • TR/Agent.dnjt.3
  • TR/Agent.donw
  • TR/Agent.doog
  • TR/Agent.dooh
  • TR/Agent.dooi
  • TR/Agent.dool
  • TR/Agent.doom
  • TR/Agent.doot
  • TR/Agent.doov
  • TR/Agent.doox
  • TR/Agent.dopj
  • TR/Agent.dpnf.1
  • TR/Agent.dppx
  • TR/Agent.drod.31
  • TR/Agent.dslv
  • TR/Agent.dsqo
  • TR/Agent.dstn
  • TR/Agent.dstp
  • TR/Agent.dstv
  • TR/Agent.I.16
  • TR/Agent.L.11
  • TR/Agent2.cqjo
  • TR/Alureon.30208.U
  • TR/Alureon.30208.U.1
  • TR/Alureon.CO.27
  • TR/Alureon.CO.28
  • TR/Alureon.CT.1294
  • TR/Alureon.CT.1295
  • TR/Alureon.DA.272
  • TR/Alureon.DA.273
  • TR/Alureon.DA.274
  • TR/Alureon.DA.275
  • TR/Alureon.DA.276
  • TR/Alureon.DA.277
  • TR/Alureon.DA.278
  • TR/Alureon.DA.279
  • TR/Alureon.DA.280
  • TR/Alureon.DA.281
  • TR/Alureon.DA.282
  • TR/Alureon.DA.283
  • TR/Alureon.DN.30
  • TR/Alureon.DN.31
  • TR/Alureon.DN.32
  • TR/Alureon.DN.33
  • TR/Antavmu.hhz
  • TR/AntiAV.fyn
  • TR/AutorunINF.1270
  • TR/Bancos.bvc
  • TR/Banker.Agent.aqy.2
  • TR/Banker.agy
  • TR/Banker.Banker.aurj.2
  • TR/Banker.Banker.aurj.3
  • TR/Banker.BHO.PP.4
  • TR/Banker.duc
  • TR/BHO.1126400
  • TR/BHO.BaiduSobar.461
  • TR/BHO.BaiduSobar.462
  • TR/BHO.srj
  • TR/BHO.srk
  • TR/BHO.Zwangi.336
  • TR/BHO.Zwangi.337
  • TR/Bumat.A.2605
  • TR/Buzus.92784.Q
  • TR/Buzus.cuih.6
  • TR/Buzus.ddkp.1
  • TR/Buzus.dkie
  • TR/Buzus.dkly
  • TR/Buzus.doto
  • TR/Buzus.dotz
  • TR/Buzus.dseo
  • TR/Buzus.M.53
  • TR/Chepdu.P.111
  • TR/Chifrax.A.333
  • TR/Cinmeng.A.54
  • TR/Cinmeng.A.55
  • TR/Click.Agent.jzo
  • TR/Drop.HDrop.GS
  • TR/Drop.KGen.jge
  • TR/Drop.M.aak
  • TR/Drop.M.ieg
  • TR/Drop.M.yib
  • TR/Drop.MSIL.Agent.cxt.60
  • TR/Drop.Mul.1
  • TR/Drop.Peace.LV
  • TR/Drop.Refpron.H
  • TR/Drop.Renum.btn
  • TR/Drop.Small.eep.16
  • TR/Drop.TLG
  • TR/Drop.TLG.1
  • TR/Drop.TLG.10
  • TR/Fakealert.9362.46
  • TR/Fakealert.ain
  • TR/Fakealert.nbp
  • TR/Fakealert.nbq
  • TR/FakeCog.A.129
  • TR/FakeCog.A.130
  • TR/FakeCog.A.131
  • TR/FakeSmoke.A.463
  • TR/FakeSpypro.A.243
  • TR/FakeXPA.A.1481
  • TR/Firulozer.AG.1
  • TR/Firulozer.AR
  • TR/Flood.Spacoom.2
  • TR/Flood.Spacoom.3
  • TR/Flymux.A.55
  • TR/FraudLoad.spz
  • TR/Futsurn.A.13
  • TR/Genome.hykz
  • TR/Genome.hyld
  • TR/Genome.hyle
  • TR/Genome.hymp
  • TR/Genome.ihwu
  • TR/Genome.ihym
  • TR/Genome.ihza
  • TR/Hiloti.55296.D.2
  • TR/Horst.247808.B.7
  • TR/Hosts.AK
  • TR/Hupigon.505344
  • TR/Inject.107520.BI
  • TR/Inject.2399744.X
  • TR/Inject.2633728.X
  • TR/Inject.68609.BI
  • TR/Inject.73728.BI
  • TR/Inject.81922.BI
  • TR/Inject.AOMH.4
  • TR/Injector.150528AG
  • TR/InternetAntivirus.A.53
  • TR/InternetAntivirus.A.54
  • TR/InternetAntivirus.A.55
  • TR/InternetAntivirus.A.56
  • TR/InternetAntivirus.A.57
  • TR/Ircbrute.A.290
  • TR/Koblu.btj
  • TR/Koblu.czj
  • TR/Krament.LD
  • TR/Krap.AW
  • TR/Lethic.B.50
  • TR/Lethic.B.51
  • TR/Lethic.B.52
  • TR/Lethic.B.53
  • TR/Lethic.B.54
  • TR/Lnkhyd.A.1086
  • TR/Lnkhyd.A.1087
  • TR/Lnkhyd.A.1088
  • TR/Mahato.avf
  • TR/Malagent.A.833
  • TR/Malagent.A.834
  • TR/Malagent.A.835
  • TR/Meredrop.A.8183
  • TR/Meredrop.A.8184
  • TR/Meredrop.A.8185
  • TR/Miser.B
  • TR/Miser.B.1
  • TR/Miser.B.2
  • TR/Miser.D
  • TR/Monder.deuf.24
  • TR/Monder.deuf.25
  • TR/Monder.deuf.26
  • TR/Monder.deuf.27
  • TR/Monder.deuf.28
  • TR/Monder.deuf.29
  • TR/Monder.deuf.30
  • TR/Monder.deuf.31
  • TR/Monder.deuf.32
  • TR/Monder.deuf.33
  • TR/Monder.deuf.34
  • TR/Monder.deuf.35
  • TR/Monder.deuf.36
  • TR/MSIL.Agent.GA
  • TR/Obfuscated.BX.2
  • TR/Obfuscated.GQ.21
  • TR/Obfuscated.HY.35
  • TR/Obfuscated.IX.319
  • TR/Obfuscated.IX.320
  • TR/Obfuscated.IX.321
  • TR/Obfuscated.IX.322
  • TR/Obfuscated.IX.323
  • TR/Obfuscated.IX.324
  • TR/Obfuscated.IX.325
  • TR/Obfuscated.IX.326
  • TR/Obfuscated.IX.327
  • TR/Obfuscated.IX.328
  • TR/Obfuscated.IX.329
  • TR/Obfuscated.IX.330
  • TR/Obfuscated.IX.331
  • TR/Obfuscated.IX.332
  • TR/Obfuscated.IX.333
  • TR/Obfuscated.IX.334
  • TR/Obfuscated.IX.335
  • TR/Obfuscated.IX.336
  • TR/Obfuscated.IX.337
  • TR/Obfuscated.IX.338
  • TR/Obfuscated.IX.339
  • TR/Obfuscated.IX.340
  • TR/Obfuscated.IX.341
  • TR/Obfuscated.IX.342
  • TR/Obfuscated.IX.343
  • TR/Obfuscated.IX.344
  • TR/Obfuscated.IX.345
  • TR/Obfuscated.IX.346
  • TR/Obfuscated.IX.347
  • TR/Obfuscated.IZ.162
  • TR/Obfuscated.IZ.163
  • TR/Obfuscated.IZ.164
  • TR/Obfuscated.IZ.165
  • TR/Obfuscated.IZ.166
  • TR/Obfuscated.XZ.474
  • TR/Obfuscated.XZ.475
  • TR/Oficla.M.143
  • TR/Oficla.M.144
  • TR/Orsam.A.3686
  • TR/Pakes.BR.1
  • TR/Pakes.BR.2
  • TR/Pakes.faj.289
  • TR/Pasta.hpd
  • TR/Pasta.ioq.1
  • TR/Pasta.kdp.1
  • TR/Pasta.kln
  • TR/Pasta.knt
  • TR/Pasta.knt.1
  • TR/Patched.FS.100
  • TR/Patched.FS.101
  • TR/Patched.FS.102
  • TR/Patched.FS.103
  • TR/Patched.FS.104
  • TR/Patched.FS.105
  • TR/Patched.FS.106
  • TR/Patched.FS.107
  • TR/Patched.FS.108
  • TR/Patched.FS.109
  • TR/Patched.FS.110
  • TR/Patched.FS.111
  • TR/Patched.FS.112
  • TR/Patched.FS.113
  • TR/Patched.FS.114
  • TR/Patched.FS.115
  • TR/Patched.FS.116
  • TR/Patched.FS.117
  • TR/Patched.FS.118
  • TR/Patched.FS.64
  • TR/Patched.FS.65
  • TR/Patched.FS.66
  • TR/Patched.FS.67
  • TR/Patched.FS.68
  • TR/Patched.FS.69
  • TR/Patched.FS.70
  • TR/Patched.FS.71
  • TR/Patched.FS.72
  • TR/Patched.FS.73
  • TR/Patched.FS.74
  • TR/Patched.FS.75
  • TR/Patched.FS.76
  • TR/Patched.FS.77
  • TR/Patched.FS.78
  • TR/Patched.FS.79
  • TR/Patched.FS.80
  • TR/Patched.FS.81
  • TR/Patched.FS.82
  • TR/Patched.FS.83
  • TR/Patched.FS.84
  • TR/Patched.FS.85
  • TR/Patched.FS.86
  • TR/Patched.FS.87
  • TR/Patched.FS.88
  • TR/Patched.FS.89
  • TR/Patched.FS.90
  • TR/Patched.FS.91
  • TR/Patched.FS.92
  • TR/Patched.FS.93
  • TR/Patched.FS.94
  • TR/Patched.FS.95
  • TR/Patched.FS.96
  • TR/Patched.FS.97
  • TR/Patched.FS.98
  • TR/Patched.FS.99
  • TR/PCK.CPEX-based.HU.34
  • TR/PCK.CPEX-based.HU.35
  • TR/PCK.Katusha.J.1821
  • TR/PCK.Katusha.J.1822
  • TR/PCK.Katusha.J.1823
  • TR/PCK.Katusha.J.1824
  • TR/PCK.Katusha.J.1825
  • TR/PCK.Katusha.J.1826
  • TR/PCK.Katusha.J.1827
  • TR/PCK.Katusha.J.1828
  • TR/PCK.Katusha.J.1829
  • TR/PCK.Katusha.J.1830
  • TR/PCK.Katusha.J.1831
  • TR/PCK.Katusha.J.1832
  • TR/PCK.Katusha.J.1833
  • TR/PCK.Katusha.J.1834
  • TR/PCK.Katusha.J.1835
  • TR/PCK.Katusha.J.1836
  • TR/PCK.Katusha.J.1837
  • TR/PCK.Katusha.J.1838
  • TR/PCK.Katusha.J.1839
  • TR/PCK.Katusha.J.1840
  • TR/PCK.Katusha.J.1841
  • TR/PCK.Katusha.J.1842
  • TR/PCK.Katusha.J.1843
  • TR/PCK.Katusha.J.1844
  • TR/PCK.Katusha.J.1845
  • TR/PCK.Katusha.J.1846
  • TR/PCK.Katusha.J.1847
  • TR/PCK.Katusha.J.1848
  • TR/PCK.Katusha.J.1849
  • TR/PCK.Katusha.J.1850
  • TR/PCK.Katusha.J.1851
  • TR/PCK.Katusha.J.1852
  • TR/PCK.Katusha.J.1853
  • TR/PCK.Katusha.J.1854
  • TR/PCK.Klone.BB.32
  • TR/PCK.Tdss.C.122
  • TR/PCK.Tdss.Z.4157
  • TR/PCK.Tdss.Z.4158
  • TR/PCK.Tdss.Z.4159
  • TR/PCK.Tdss.Z.4160
  • TR/PCK.Tdss.Z.4161
  • TR/PCK.Tdss.Z.4162
  • TR/PCK.Tdss.Z.4163
  • TR/PCK.Tdss.Z.4164
  • TR/PCK.Tdss.Z.4165
  • TR/PCK.Tdss.Z.4166
  • TR/PHP.Zapchast.C.6
  • TR/Pincav.xhq.2
  • TR/Pincav.xoq
  • TR/Pincav.ymn
  • TR/Pincav.yna
  • TR/PrivacyCenter.A.117
  • TR/Proxy.Glukelira.1177.71
  • TR/Proxy.Sefbov.B.26
  • TR/PSW.Agent.plm
  • TR/PSW.Bjlog.fby
  • TR/PSW.Bjlog.fwp
  • TR/PSW.Dybalom.cfj
  • TR/PSW.FakeMSN.FL
  • TR/PSW.Frethog.BL.24
  • TR/PSW.Frethog.BL.25
  • TR/PSW.Frethog.BL.26
  • TR/PSW.Kates.BL.100
  • TR/PSW.Magania.dbvf
  • TR/PSW.Magania.dbvw
  • TR/PSW.Magania.dbxc
  • TR/PSW.Magania.dbzt
  • TR/PSW.Magania.dbzx
  • TR/PSW.Magania.dbzy
  • TR/PSW.Magania.dcas
  • TR/PSW.Magania.dcat
  • TR/PSW.Magania.dcau
  • TR/PSW.OnlineGames.23528.ZFJ
  • TR/PSW.OnlineGames.HI.6
  • TR/PSW.OnlineGames.wjro
  • TR/PSW.OnlineGames.wjux.7
  • TR/PSW.OnlineGames.wjux.8
  • TR/PSW.OnlineGames.wjwy
  • TR/PSW.Prast.387
  • TR/PSW.Prast.388
  • TR/PSW.QQpass.srb
  • TR/PSW.QQpass.STZ.1
  • TR/PSW.QQpass.sui
  • TR/PSW.Tibia.AK.21
  • TR/PSW.Zbot.99328.W.4
  • TR/PSWM.Mang.147941
  • TR/PSWM.Mang.147942
  • TR/PSWM.Mang.147943
  • TR/PSWM.Mang.147944
  • TR/PSWM.Mang.147947
  • TR/PSWM.Mang.147948
  • TR/PSWM.Mang.147949
  • TR/PSWM.Mang.aaa
  • TR/PSWM.Mang.aac
  • TR/PSWM.Mang.aad
  • TR/PSWM.Mang.aae
  • TR/PSWM.Mang.aaf
  • TR/PSWM.Mang.aag
  • TR/PSWM.Mang.aah
  • TR/PSWM.Mang.aai
  • TR/PSWM.Mang.aaj
  • TR/PSWM.Mang.aak
  • TR/QBI.A
  • TR/QBI.A.1
  • TR/QBI.A.2
  • TR/Rabbit.ava
  • TR/Ransom.CardPay.B.1
  • TR/Ransom.PinkBlocker.apa
  • TR/Ransom.XBlocker.ID
  • TR/Redirector.AM
  • TR/Redirector.AM.1
  • TR/Redirector.AM.2
  • TR/Redosdru.N.6
  • TR/Refroso.asbf.85
  • TR/Refroso.asbf.86
  • TR/Refroso.asbf.87
  • TR/Refroso.bckp.2
  • TR/Renos.163328
  • TR/Runner.acg
  • TR/Sasfis.ajtc
  • TR/Scar.bxfs
  • TR/Scar.byum.1
  • TR/Scar.bzsj
  • TR/Script.33634
  • TR/Script.406758
  • TR/Script.406767
  • TR/Sefnit.A.133
  • TR/Shutdown.AG
  • TR/Shutdowner.amf
  • TR/Sisproc.A.185
  • TR/Spy.1007104
  • TR/Spy.1371136
  • TR/Spy.148203
  • TR/Spy.1617920.3
  • TR/Spy.182784.14
  • TR/Spy.2097152.3
  • TR/Spy.2574848
  • TR/Spy.2590720
  • TR/Spy.272384.13
  • TR/Spy.319488.207
  • TR/Spy.32256.49
  • TR/Spy.419328.11
  • TR/Spy.45056.470
  • TR/Spy.531968.4
  • TR/Spy.56320.36
  • TR/Spy.563200.6
  • TR/Spy.589824.206
  • TR/Spy.821760.4
  • TR/Spy.822272.10
  • TR/Spy.824832.3
  • TR/Spy.954368.10
  • TR/Spy.A.30480
  • TR/Spy.A.jhg
  • TR/Spy.Agent.bewd
  • TR/Spy.Bancos.DV.70
  • TR/Spy.Banker.158208.1
  • TR/Spy.Chadem.A.35
  • TR/Spy.FakeAV.aaa
  • TR/Spy.VB.NIA.1
  • TR/Spy.ZBot.ahwn.53
  • TR/Spy.ZBot.ahwn.54
  • TR/Spy.ZBot.ahzz
  • TR/Spy.ZBot.aibn
  • TR/Spyeye.A.46
  • TR/Spyeye.A.47
  • TR/Spyeye.A.48
  • TR/Srendiv.A.16
  • TR/StartPage.vyi.39
  • TR/Swisyn.acop
  • TR/Swisyn.xnu
  • TR/Swizzor.C.11981
  • TR/Trabin.A.186
  • TR/VB.aboi
  • TR/VB.adtx
  • TR/VB.aeaj.1
  • TR/VB.aear.3
  • TR/VB.aeaw
  • TR/VB.aebb
  • TR/VB.aebp
  • TR/VB.azg.8
  • TR/VB.Inject.140361.BH
  • TR/VB.Inject.49172.AN
  • TR/VB.Inject.DN.111
  • TR/VBInject.OXB
  • TR/Vilsel.AAIM.5
  • TR/Vilsel.AATZ.6
  • TR/Vilsel.abfg.2
  • TR/Vilsel.ABFK.1
  • TR/Vilsel.ABFK.2
  • TR/Vilsel.xme.5
  • TR/Vilsel.xme.6
  • TR/Vilsel.xme.7
  • TR/Vilsel.xrp.10
  • TR/Vilsel.xrp.11
  • TR/Vilsel.xrp.12
  • TR/Vilsel.xrp.13
  • TR/Vilsel.xrp.14
  • TR/Vilsel.xrp.9
  • TR/Vilsel.zke.7
  • TR/Virtool.1011
  • TR/Wimad.Gen.1.1
  • TR/Winwebsec.A.1135
  • TR/Yidcong.A.2
  • TR/Zapchast.bgq.12
  • VBS/A.iii
  • Worm/A.nec
  • Worm/AutoIt.556104
  • Worm/Autorun.bfsp
  • Worm/Autorun.bfxo
  • Worm/Delf.DW.298
  • Worm/IrcBot.12486
  • Worm/IrcBot.gxj
  • Worm/Kolab.hto
  • Worm/Palevo.aaym
  • Worm/Palevo.aayr
  • Worm/Palevo.aays
  • Worm/Palevo.abbg
  • Worm/Peer.238592
  • Worm/SdBot.69632.3
  • Worm/VB.BN.84
  • Worm/VB.BN.85
  • Worm/VB.BN.86
  • Worm/VBNA.aime
  • Worm/Warezov.gof.2
https:// 이 창은 보안을 위해 암호화되었습니다.