VDF 기록

이 VDF 파일은 Avira 엔진이 사용하는 모든 악성 프로그램 탐지 패턴을 포함하고 있습니다.

Avira는 보통 하루에 수 차례 VDF 파일을 업데이트하여 Avira 보안 제품이 최신 위협 요소를 계속 탐지하도록 합니다. VDF 파일을 업데이트하는 것은 컴퓨터 안전에 필수입니다.

iVDF 버전 7.00.00.221 설명

이 VDF 파일은 다음 날짜에 게시되었습니다. 2007년 11월 15일 목요일 오후 4시 34분 0초 GMT+01:00

서명 데이터베이스에 다음 서명이 추가되었습니다. (191 vdf 수):

 • ADSPY/Bho.CC.54
 • ADSPY/NaviPromo.byj.51
 • ADSPY/NetAdware.AQ.5
 • ADSPY/Vapsup.KZ.5
 • ADSPY/WindowEnhancer.A.7
 • BDS/Agent.csx.1
 • BDS/Agent.RK.21
 • BDS/Agent.YYF.3
 • BDS/Agent.YYF.4
 • BDS/Bifrose.ACL.115
 • BDS/Bifrose.aer.36
 • BDS/Bifrose.KT.146
 • BDS/Ceckno.DL.3
 • BDS/Delf.aow.96
 • BDS/Delf.aow.97
 • BDS/Delf.bku.4
 • BDS/Delf.HKA.8
 • BDS/Delf.HKA.9
 • BDS/generic.25254
 • BDS/Graybird.179200.1
 • BDS/Graybird.179712
 • BDS/Graybird.181248
 • BDS/Hupigon.abu.33
 • BDS/Hupigon.acy.25
 • BDS/Hupigon.ADI.128
 • BDS/Hupigon.ate.3
 • BDS/Hupigon.bfo.27
 • BDS/Mosucker.BS.8
 • BDS/Mosucker.BS.9
 • BDS/Pcclient.ado.195
 • BDS/Pcclient.aid.17
 • BDS/Pcclient.GV.369
 • BDS/Servu.GK
 • BDS/Small.cls.16
 • BDS/Small.cls.17
 • BDS/Small.OO.82
 • BDS/Small.PN.41
 • BDS/VB.aca.10
 • BDS/VB.aca.9
 • DR/BHO.LN.1
 • DR/BHO.LN.2
 • DR/Ciadoor.GN.167
 • DR/Click.VB.VL
 • DR/Dldr.Delf.CA
 • DR/Dldr.Zlob.eif.3
 • DR/Dldr.Zlob.eig
 • DR/Drop.Mudrop.EE.1
 • DR/FraudTool.WinZix.A.155
 • DR/generic.67189
 • DR/Hupigon.ADI.71
 • DR/Hupigon.ADI.72
 • DR/Hupigon.ADI.73
 • DR/Hupigon.ADI.74
 • DR/Hupigon.ADI.75
 • DR/Hupigon.bap.28
 • DR/Hupigon.cpb.10
 • DR/Hupigon.cpb.11
 • DR/Hupigon.cpb.9
 • DR/Hupigon.Dev.24
 • DR/Hupigon.Dev.25
 • DR/Hupigon.eml.33
 • DR/Hupigon.JM.4
 • DR/Hupigon.mhp.85
 • DR/Hupigon.PV.33
 • DR/Hupigon.PV.34
 • DR/Hupigon.qib.2
 • DR/Hupigon.wbe
 • DR/MyWay.AC.2
 • DR/Obfuscated.EN.679
 • DR/Obfuscated.EN.680
 • DR/Obfuscated.EN.681
 • DR/PcClient.bal
 • DR/PcClient.bal.1
 • DR/PcClient.bal.2
 • DR/PCK.Klone.AF.228
 • DR/PCK.Klone.AF.229
 • DR/PCK.Klone.AF.230
 • DR/PCK.Klone.AF.231
 • DR/PCK.Klone.AF.232
 • DR/PCK.Klone.AF.233
 • DR/PCK.Klone.AF.234
 • DR/PCK.Klone.AF.235
 • DR/PCK.Klone.AF.236
 • DR/PCK.NSAnti.R.342
 • DR/PCK.NSAnti.R.343
 • DR/PCK.PolyCrypt.B.587
 • DR/PCK.PolyCrypt.B.588
 • DR/PCK.PolyCrypt.B.589
 • DR/PCK.PolyCrypt.B.590
 • DR/PCK.PolyCrypt.B.591
 • DR/PCK.PolyCrypt.B.592
 • DR/PCK.PolyCrypt.B.593
 • DR/PePatch.FN.5
 • DR/PePatch.FN.6
 • DR/PePatch.FV
 • DR/PSW.Agent.HJ.2
 • DR/Yayadu.B.17
 • Rkit/Agent.EY.491
 • SPR/Tool.Reboot.G
 • TR/Agent.27648.8
 • TR/Agent.AFRS
 • TR/Agent.AFSI
 • TR/Agent.awz.408
 • TR/Agent.bxj.89
 • TR/Agent.bxj.90
 • TR/Baidu.H.56
 • TR/Dialer.RM.113
 • TR/Dldr.Agent.eql
 • TR/Dldr.Banload.dit.18
 • TR/Dldr.Delf.ain.39
 • TR/Dldr.Delf.BQ.39
 • TR/Dldr.Delf.cxu
 • TR/Dldr.Femad.5636
 • TR/Dldr.Ieser.Q
 • TR/Dldr.Losabel.Q.2
 • TR/Dldr.Zlob.37554.10
 • TR/Dldr.Zlob.37554.9
 • TR/Dldr.Zlob.ABAX
 • TR/Drop.Agent.blu.34
 • TR/Drop.Binder.AC.5
 • TR/Drop.Binder.AC.6
 • TR/Drop.Delf.aep.278
 • TR/Drop.Delf.aep.279
 • TR/Drop.Delf.NE.66
 • TR/Drop.Delf.TP.4
 • TR/Drop.Delf.WM.105
 • TR/Drop.Delf.ZE.2
 • TR/Drop.Flystud.D.198
 • TR/Drop.Joiner.AH.21
 • TR/FwBypass.A.669
 • TR/Gatt.A.29
 • TR/Gendal.14641
 • TR/Gendal.188416
 • TR/Gendal.227412
 • TR/Gendal.345443
 • TR/Hijack.Explor.1087
 • TR/Pakes.DE.14
 • TR/Patched.AA.63
 • TR/Patched.AA.64
 • TR/Patched.AA.65
 • TR/Patched.AA.66
 • TR/Patched.AA.67
 • TR/Patched.AA.68
 • TR/Patched.AF.227
 • TR/Patched.AF.228
 • TR/PCK.Klone.AF.945
 • TR/PCK.Klone.AF.946
 • TR/PCK.NSAnti.R.309
 • TR/PCK.PolyCrypt.D.640
 • TR/Peed.Gen.112
 • TR/Peed.IOB.2
 • TR/Proxy.Xorpix.T.4
 • TR/PSW.13792
 • TR/PSW.Agent.RWD.25
 • TR/PSW.IcqSmiley.C.38
 • TR/PSW.Lmir.bnp.3
 • TR/PSW.Nilage.bty.5
 • TR/PSW.Nilage.bty.6
 • TR/PSW.OnlineGames.cnd.21
 • TR/PSW.OnlineGames.cnd.22
 • TR/PSW.OnlineGames.cnd.23
 • TR/PSW.OnlineGames.cnd.24
 • TR/PSW.OnlineGames.grr.3
 • TR/PSW.OnlineGames.gsx.2
 • TR/PSW.OnlineGames.hig.2
 • TR/PSW.OnlineGames.hws
 • TR/PSW.QQpass.HN
 • TR/PSW.Tibia.CJ.66
 • TR/PSW.Tibia.CJ.67
 • TR/Renos.23552.941
 • TR/Renos.23552.942
 • TR/SpamBot.bxb.561
 • TR/Spy.Agent.aba.1
 • TR/Spy.Agent.amh
 • TR/Spy.Banker.808960
 • TR/Spy.Banker.fxt.3
 • TR/Spy.Montp.AI
 • TR/Spy.Montp.AI.1
 • TR/StartPage.atv.271
 • TR/Tiny.F.75
 • TR/VB.bjo.10
 • TR/VB.bjo.9
 • TR/Zapchast.DI.11
 • TR/Zlob.BVQ.10
 • Worm/DoomBot.K.338
 • Worm/IrcBot.13825
 • Worm/IrcBot.29184.7
 • Worm/LilPein.B
 • Worm/Small.AG.1
 • Worm/VB.NPH
 • Worm/Warezov.TS