VDF 기록

이 VDF 파일은 Avira 엔진이 사용하는 모든 악성 프로그램 탐지 패턴을 포함하고 있습니다.

Avira는 보통 하루에 수 차례 VDF 파일을 업데이트하여 Avira 보안 제품이 최신 위협 요소를 계속 탐지하도록 합니다. VDF 파일을 업데이트하는 것은 컴퓨터 안전에 필수입니다.

iVDF 버전 7.01.06.189 설명

이 VDF 파일은 다음 날짜에 게시되었습니다. 2009년 11월 4일 수요일 오후 2시 53분 0초 GMT+01:00

서명 데이터베이스에 다음 서명이 추가되었습니다. (905 vdf 수):

  • ADSPY/Agent.101888
  • ADSPY/Agent.107520.2
  • ADSPY/Agent.136617
  • ADSPY/Agent.268377
  • ADSPY/Agent.371836
  • ADSPY/Agent.76673
  • ADSPY/Agent.85384
  • ADSPY/BargainBuddy.AE.8
  • ADSPY/BargainBuddy.M.2
  • ADSPY/Boran.EN.1
  • ADSPY/Cpush.S.8
  • ADSPY/GameVance.C.70
  • ADSPY/Splnet.A
  • ADSPY/VB.A.12
  • BDS/Agent.acnq.9
  • BDS/Agent.afzc.42
  • BDS/Agent.akwp.1
  • BDS/Agent.igu
  • BDS/Beizhu.FD.3
  • BDS/Bifrose.bbxg.29
  • BDS/Bifrose.booy
  • BDS/Bifrose.bqor.1
  • BDS/Bifrose.bsaw
  • BDS/Bifrose.btto
  • BDS/Bifrose.bvaa
  • BDS/Bifrose.bwdo
  • BDS/Bifrose.D.13
  • BDS/Bot.103793
  • BDS/Bot.20376
  • BDS/Bot.31023.1
  • BDS/Bot.4100
  • BDS/Bot.72960
  • BDS/Bredolab.XO
  • BDS/Cakl.H.28
  • BDS/Cmjspy.51.9
  • BDS/Delf.cdm.1
  • BDS/Delf.nwr
  • BDS/Delf.ovc.5
  • BDS/Delf.qsm.9
  • BDS/Delf.rhs
  • BDS/Emogen.AP
  • BDS/Feardoor.AO
  • BDS/Feardoor.BE
  • BDS/Generic.214822
  • BDS/HareBot.ON.4
  • BDS/Hupigon.30137
  • BDS/Hupigon.bemf
  • BDS/Hupigon.hwoj
  • BDS/Hupigon.ifiv
  • BDS/Hupigon.igtu
  • BDS/IcmpCmd.G
  • BDS/NewRest.AO.411
  • BDS/NewRest.SE
  • BDS/NewRest.SH
  • BDS/NewRest.SN
  • BDS/NewRest.SV
  • BDS/NewRest.TA
  • BDS/NewRest.TC
  • BDS/Oderoor.3.20019.1
  • BDS/Pcclient.bhnk.32
  • BDS/Pcclient.cjpk.4
  • BDS/Pcclient.cjpk.5
  • BDS/Pcclient.cofa.9
  • BDS/Pcclient.cohe.3
  • BDS/Pcclient.cohe.4
  • BDS/Pcclient.TCH.140
  • BDS/Prorat.FQ
  • BDS/Small.gnw
  • BDS/Small.ZF.1
  • BDS/Theef.DD
  • BDS/VB.frs
  • BDS/VB.khl.1
  • BDS/VB.ktr
  • BDS/Winterlove.CY.41
  • DDoS/VB.IV
  • DIAL/31449.A
  • DR/Agent.bptu.1
  • DR/Agent.W.15
  • DR/Agent.WH
  • DR/Agent.X.43
  • DR/Autoit.abl.2
  • DR/Autoit.PM.36
  • DR/Autoit.QP.16
  • DR/BHO.irs.22
  • DR/BHO.yhc
  • DR/BHO.yhs
  • DR/Bifrose.bwcb.1
  • DR/Buzus.cbas
  • DR/Click.Agent.dsq
  • DR/Click.Agent.dww
  • DR/Click.Agent.hzn
  • DR/Click.Agent.irr
  • DR/Click.Agent.iru
  • DR/Click.Agent.iuk
  • DR/Click.Agent.iwb
  • DR/Click.Agent.iwn
  • DR/Click.Agent.izj
  • DR/Click.Agent.jch
  • DR/Click.Agent.jfd
  • DR/ConnectionServices.E.9
  • DR/ConnectionServices.M.58
  • DR/ConnectionServices.M.59
  • DR/Dldr.Adload.ifn
  • DR/Dldr.Agent.abc.3
  • DR/Dldr.Agent.aftn.36
  • DR/Dldr.Apher.ght
  • DR/Dldr.Esplor.GN.2
  • DR/Dldr.Geral.cjl
  • DR/Dldr.Small.almj.45
  • DR/Dldr.Small.khf.1
  • DR/Dldr.Zlob.benp
  • DR/Dldr.Zlob.bfcg
  • DR/Drop.Agent.AOC.2
  • DR/Drop.Agent.bhay
  • DR/Drop.Decay.axr
  • DR/Drop.Peace.RJ
  • DR/Drop.Small.dzg.6
  • DR/FakeAV.S.2
  • DR/FakeAV.S.3
  • DR/FakeAV.S.4
  • DR/FlyStudio.LZ.20
  • DR/FraudPack.YYE.3
  • DR/Genome.agoy
  • DR/Genome.apri.1
  • DR/Genome.sdv.2
  • DR/Hupigon.fiqq
  • DR/Hupigon.hdvy
  • DR/Hupigon.ioty
  • DR/IEStart.E.24
  • DR/Obfuscated.EN.353
  • DR/Obfuscated.EN.355
  • DR/Obfuscated.EN.365
  • DR/Pasta.als.6
  • DR/PCK.Tdss.AA.59
  • DR/PCK.Tdss.AA.60
  • DR/Peed.132988
  • DR/PePatch.KO.24
  • DR/Poison.BSZ.1
  • DR/Poison.PG.618
  • DR/Poison.wtd.10
  • DR/PSW.OnLineGames.bmtc.17
  • DR/PSW.OnLineGames.bmuy.10
  • DR/PSW.OnLineGames.vize
  • DR/PSW.OnLineGames.vjnm
  • DR/PSW.OnLineGames.vtkk
  • DR/PSW.VKont.BC.1
  • DR/PSW.Zapchast.426
  • DR/PSW.Zapchast.427
  • DR/Ransom.Hexzone.agn.15
  • DR/Regrun.PC.23
  • DR/Spy.Ardamax.N.846
  • DR/Spy.Delf.NIT.9
  • DR/Spy.FFSpy.A.12
  • DR/Spy.FlyStudio.dwk.5
  • DR/Spy.KeyLogger.ND.5
  • DR/Spy.VB.bmh
  • DR/Spy.WinSpy.AA.44
  • DR/StartPage.CW.13
  • DR/StartPage.CW.14
  • DR/StartPage.CW.15
  • DR/StartPage.dcr.191
  • DR/StartPage.dlw.4
  • DR/StartPage.dpb.356
  • DR/Turkojan.R.128
  • DR/Vapsup.wwf.74
  • DR/Vapsup.wwf.75
  • DR/Vapsup.wwf.76
  • DR/Vapsup.xiy
  • DR/Vapsup.xja
  • DR/Vapsup.XS.16
  • DR/VB.bco.2
  • Joke/BadJoke.RJL.A
  • Joke/Renos.vcds.3
  • JOKE/Webmoner.S
  • KIT/Joiner.CM
  • Rkit/Agent.prb
  • Rkit/Agent.VGF.26
  • Rkit/Agent.VGF.27
  • Rkit/Agent.VGF.28
  • RKit/Podnuha.cuc
  • SPR/Auha.30.1
  • SPR/Rootkit.AY
  • SPR/Tool.11340
  • SPR/Tool.11779613
  • SPR/Tool.1256448
  • SPR/Tool.14620053
  • SPR/Tool.14672
  • SPR/Tool.154760
  • SPR/Tool.214218
  • SPR/Tool.32256.3
  • SPR/Tool.32891720
  • SPR/Tool.33326331
  • SPR/Tool.37735112
  • SPR/Tool.4223819
  • SPR/Tool.4661390
  • SPR/Tool.505344.1
  • SPR/Tool.536576.1
  • SPR/Tool.585728
  • SPR/Tool.67584.1
  • SPR/Tool.9058110
  • SPR/Tool.9475517
  • SPR/Tool.AdwareAlert.B.9
  • SPR/Tool.KeyLogger.PXZ.1
  • SPR/Tool.Lop.1
  • SPR/Tool.Lop.2
  • SPR/VKTools.F
  • TR/Agent.11742
  • TR/Agent.1564146
  • TR/Agent.169938
  • TR/Agent.19968.54
  • TR/Agent.403456.2
  • TR/Agent.77824.47
  • TR/Agent.AD.28
  • TR/Agent.AD.29
  • TR/Agent.AD.30
  • TR/Agent.AD.31
  • TR/Agent.AD.32
  • TR/Agent.AD.33
  • TR/Agent.AE.202
  • TR/Agent.AF.131
  • TR/Agent.AG.3287
  • TR/Agent.AG.3288
  • TR/Agent.AG.3289
  • TR/Agent.AG.3290
  • TR/Agent.AG.3291
  • TR/Agent.anui.5
  • TR/Agent.anui.6
  • TR/Agent.bbvs.10
  • TR/Agent.brft
  • TR/Agent.cegu
  • TR/Agent.cnhi.151
  • TR/Agent.dbed
  • TR/Agent.dbeh
  • TR/Agent.knj.76
  • TR/Agent.X.1415
  • TR/Agent.X.1416
  • TR/Agent2.ckia
  • TR/Agent2.clei
  • TR/Agent2.clej
  • TR/Agent2.clek
  • TR/Agent2.clel
  • TR/Agent2.clem
  • TR/Agent2.clen
  • TR/Agent2.cleo
  • TR/Agent2.clep
  • TR/Agent2.cler
  • TR/Agent2.cles
  • TR/Agent2.clet
  • TR/Agent2.cleu
  • TR/Agent2.hgo
  • TR/AntiAV.ccj.5
  • TR/AntiAV.diy
  • TR/Assist.NP
  • TR/Assist.NR
  • TR/Assist.OH
  • TR/Banker.Banbra.IL
  • TR/Banker.Banbra.PXF.1
  • TR/Banker.Bancos.hpt
  • TR/Banker.Bancos.ibl
  • TR/Banker.Bancos.ibo
  • TR/Banker.Bancos.icc
  • TR/Banker.Bancos.icg
  • TR/Banker.Banker.alzx
  • TR/Banker.Banker.cjb
  • TR/Banker.Banker2.FM.1
  • TR/Banker.Banker2.HU.3
  • TR/Banker.banz.AO
  • TR/BHO.abkh
  • TR/Buzus.bppk
  • TR/Buzus.byrg.18
  • TR/Buzus.byrg.19
  • TR/Buzus.cbov
  • TR/Buzus.cdjm
  • TR/Buzus.ceei.1
  • TR/Buzus.ciow.8
  • TR/Buzus.ckeo.9
  • TR/Buzus.ckim
  • TR/Buzus.ckoe.21
  • TR/Buzus.ckrz.6
  • TR/Buzus.ckzy.11
  • TR/Buzus.clcr.1
  • TR/Buzus.cldw
  • TR/Buzus.clel
  • TR/Buzus.clev
  • TR/Buzus.clfy
  • TR/Buzus.clfy.1
  • TR/Chifrax.A.1055
  • TR/Chifrax.A.1056
  • TR/Chifrax.A.1057
  • TR/Chifrax.A.1058
  • TR/Click.Agent.hgg
  • TR/Click.Agent.iqo
  • TR/Click.Goalweb.C.11
  • TR/Click.VB.cxn.16
  • TR/Click.VB.ddz
  • TR/Click.VB.deb
  • TR/Click.VB.YX.2
  • TR/Cosmu.cnl
  • TR/Cosmu.cns
  • TR/Cosmu.ctx
  • TR/Cosmu.cuk
  • TR/Cosmu.cus
  • TR/Cossta.bxv
  • TR/Cossta.byx
  • TR/Crypt.BC.132
  • TR/Crypt.Delf.X.465
  • TR/Delf.Inject.S.44
  • TR/Delf.ozx.1
  • TR/Delf.PBE.4
  • TR/Delf.pdd.3
  • TR/Delf.pdw.1
  • TR/Delf.rds
  • TR/Delf.rgh
  • TR/Dialer.uac.7
  • TR/Dldr.Adload.bwq.1
  • TR/Dldr.Adload.czv
  • TR/Dldr.Adload.lko
  • TR/Dldr.Adload.lyw.1
  • TR/Dldr.Agent.7424
  • TR/Dldr.Agent.afcz.3
  • TR/Dldr.Agent.ajke.3
  • TR/Dldr.Agent.ajke.4
  • TR/Dldr.Agent.bhis.6
  • TR/Dldr.Agent.bqxc.4042
  • TR/Dldr.Agent.bqxc.4043
  • TR/Dldr.Agent.bqxc.4044
  • TR/Dldr.Agent.bxpb.2
  • TR/Dldr.Agent.bxzn
  • TR/Dldr.Agent.cgox.4
  • TR/Dldr.Agent.chqh.13
  • TR/Dldr.Agent.cjge.1
  • TR/Dldr.Agent.cjge.2
  • TR/Dldr.Agent.cowb.6
  • TR/Dldr.Agent.cowb.7
  • TR/Dldr.Agent.cowb.8
  • TR/Dldr.Agent.cqnw.10
  • TR/Dldr.Agent.cqnw.11
  • TR/Dldr.Agent.cqnw.12
  • TR/Dldr.Agent.cqnw.13
  • TR/Dldr.Agent.cqnw.14
  • TR/Dldr.Agent.cqnw.15
  • TR/Dldr.Agent.cqnw.9
  • TR/Dldr.Agent.cqqn
  • TR/Dldr.Agent.crdd.10
  • TR/Dldr.Agent.crdy.2
  • TR/Dldr.Agent.Cry.2
  • TR/Dldr.Agent.csdf.1
  • TR/Dldr.Agent.csge.1
  • TR/Dldr.Agent.csge.2
  • TR/Dldr.Agent.csge.3
  • TR/Dldr.Agent.cskw.5
  • TR/Dldr.Agent.cted
  • TR/Dldr.Agent.ctgd
  • TR/Dldr.Agent.ctom
  • TR/Dldr.Agent.ctox
  • TR/Dldr.Agent.iei.2
  • TR/Dldr.Agent.kwv
  • TR/Dldr.Agent.mee.13
  • TR/Dldr.Agent.xre
  • TR/Dldr.Alphabet.5819
  • TR/Dldr.Apher.ght.6
  • TR/Dldr.Apher.ght.7
  • TR/Dldr.Bagle.bkb
  • TR/Dldr.Bagle.blm
  • TR/Dldr.Banload.aekb.4
  • TR/Dldr.Banload.alnn
  • TR/Dldr.Banload.jyy.3
  • TR/Dldr.BMO
  • TR/Dldr.CodecPack.ked.69
  • TR/Dldr.Delf.wko
  • TR/Dldr.FakeAV.EE
  • TR/Dldr.FraudLoad.eiu.9
  • TR/Dldr.FraudLoad.eky
  • TR/Dldr.FraudLoad.wupx
  • TR/Dldr.Genome.bxj
  • TR/Dldr.Genome.dws
  • TR/Dldr.Genome.skm
  • TR/Dldr.Genome.wfi
  • TR/Dldr.Genome.wjo
  • TR/Dldr.Geral.crh
  • TR/Dldr.Geral.iad.15
  • TR/Dldr.Geral.jnl
  • TR/Dldr.Geral.jyg
  • TR/Dldr.Homa.PZ.1
  • TR/Dldr.Mufanom.exx
  • TR/Dldr.Murlo.cok.3
  • TR/Dldr.Murlo.cok.4
  • TR/Dldr.Murlo.cok.5
  • TR/Dldr.Murlo.cok.6
  • TR/Dldr.Mutant.fsx
  • TR/Dldr.Myxa.KU
  • TR/Dldr.oxi.1
  • TR/Dldr.Small.ansy.7
  • TR/Dldr.Small.anue
  • TR/Dldr.Small.anxj
  • TR/Dldr.Swizzor.klu
  • TR/Dldr.Swizzor.klv
  • TR/Dldr.Swizzor.klw
  • TR/Dldr.Swizzor.klx
  • TR/Dldr.Swizzor.kly
  • TR/Dldr.VB.ioa.1
  • TR/Dldr.VB.pfp.1
  • TR/Dldr.VB.sdk.1
  • TR/Dldr.VB.sed
  • TR/Drop.Agent.aiuf.13
  • TR/Drop.Agent.aome.5
  • TR/Drop.Agent.ayqa.22
  • TR/Drop.Agent.ayqa.23
  • TR/Drop.Agent.ayqa.24
  • TR/Drop.Agent.ayqa.25
  • TR/Drop.Agent.ayqa.26
  • TR/Drop.Agent.ayqa.27
  • TR/Drop.Agent.ayqa.28
  • TR/Drop.Agent.ayqa.29
  • TR/Drop.Agent.ayqa.30
  • TR/Drop.Agent.ayqa.31
  • TR/Drop.Agent.ayqa.32
  • TR/Drop.Agent.ayqa.33
  • TR/Drop.Agent.ayqa.34
  • TR/Drop.Agent.ayqa.35
  • TR/Drop.Agent.ayqa.36
  • TR/Drop.Agent.ayqa.37
  • TR/Drop.Agent.ayqa.38
  • TR/Drop.Agent.ayqa.39
  • TR/Drop.Agent.ayqa.40
  • TR/Drop.Agent.ayqa.41
  • TR/Drop.Agent.ayqa.42
  • TR/Drop.Agent.ayqa.43
  • TR/Drop.Agent.ayqa.44
  • TR/Drop.Agent.ayqa.45
  • TR/Drop.Agent.ayqa.46
  • TR/Drop.Agent.bfjd
  • TR/Drop.Agent.bfyw
  • TR/Drop.Agent.bhec
  • TR/Drop.Agent.bhec.1
  • TR/Drop.Agent.bhec.2
  • TR/Drop.Agent.bhec.3
  • TR/Drop.Agent.bhec.4
  • TR/Drop.Agent.bhec.5
  • TR/Drop.FrauDrop.ANA.23
  • TR/Drop.FrauDrop.ANA.24
  • TR/Drop.FrauDrop.ANA.25
  • TR/Drop.FrauDrop.ANA.26
  • TR/Drop.Kamboda.bgf
  • TR/Drop.PMax.A
  • TR/Drop.Small.dzg.8
  • TR/Drop.Small.dzh.4
  • TR/Drop.Small.dzo
  • TR/Drop.Small.P.15
  • TR/Dropper.179076
  • TR/Expl.IMG-WMF.axd.4
  • TR/Expl.IMG-WMF.axd.5
  • TR/Expl.Oracle.A.2
  • TR/Fakealert.axk.8
  • TR/Fakealert.RK.51
  • TR/FakeAV.XL
  • TR/FakeAV.XO
  • TR/FakeMS.TI
  • TR/FakeMS.TI.1
  • TR/FakeMS.TI.2
  • TR/Favadd.BB.2
  • TR/Flood.VB.OL
  • TR/FlyStudio.HR.666
  • TR/FraudPack.5466
  • TR/FraudPack.vkr.35
  • TR/FraudPack.vug.45
  • TR/FraudPack.vug.46
  • TR/FraudPack.wsq.1
  • TR/FraudPack.wsq.2
  • TR/FraudPack.wsq.3
  • TR/FraudPack.wsq.4
  • TR/FraudPack.wvf
  • TR/FraudPack.Xep.74
  • TR/FraudPack.Xep.75
  • TR/FraudPack.xmh.29
  • TR/FraudPack.yei
  • TR/FraudPack.yhb.8
  • TR/FraudPack.zdd
  • TR/FraudPack.zdd.1
  • TR/FraudPack.zdf
  • TR/Genome.bjgu.151
  • TR/Genome.bjgu.152
  • TR/Genome.bjgu.153
  • TR/Genome.bjgu.154
  • TR/Genome.bjgu.155
  • TR/Genome.bjgu.156
  • TR/Genome.bmng
  • TR/Genome.pxi
  • TR/Horse2.AALL.A
  • TR/Horse2.qeb.1
  • TR/Hrup.A.147
  • TR/Hrup.EY
  • TR/Hrup.EY.1
  • TR/Inject.akxb
  • TR/Inject.HD.130
  • TR/Keylogger.SpyLantern.B.4
  • TR/Killfiles.YO
  • TR/Kobcka.IN.3
  • TR/Koblu.bcs
  • TR/Koblu.bcu
  • TR/Koblu.bcv
  • TR/Kreeper.F.3
  • TR/Kreeper.HD
  • TR/Kreeper.IN
  • TR/Mepaow.ibl
  • TR/Midgare.rji
  • TR/Monder.blpd.7
  • TR/Monderd.1160.1
  • TR/Nish.AM
  • TR/Obfuscated.aioo
  • TR/Pakes.amu
  • TR/Pakes.lue.14
  • TR/Pasmu.FP
  • TR/Pasta.ayc
  • TR/Pasta.dbu
  • TR/Pasta.dou.2
  • TR/Pasta.dow.3
  • TR/PCK.Black.A.5623
  • TR/PCK.Black.A.5624
  • TR/PCK.Black.A.5625
  • TR/PCK.Black.A.5626
  • TR/PCK.Katusha.E.1151
  • TR/PCK.Katusha.E.1152
  • TR/PCK.Katusha.E.1153
  • TR/PCK.Katusha.E.1154
  • TR/PCK.Katusha.G.147
  • TR/PCK.Katusha.G.148
  • TR/PCK.Katusha.G.149
  • TR/PCK.Katusha.G.150
  • TR/PCK.Katusha.G.151
  • TR/PCK.Tdss.AA.1345
  • TR/PCK.Tdss.AA.1346
  • TR/PCK.Tdss.AA.1347
  • TR/PCK.Tdss.AA.1348
  • TR/PCK.Tdss.AA.1349
  • TR/PCK.Tdss.AA.1350
  • TR/PCK.Tdss.AA.1351
  • TR/PCK.Tdss.AA.1352
  • TR/PCK.Tdss.AA.1353
  • TR/PCK.Tdss.AA.1354
  • TR/PCK.Tdss.AA.1355
  • TR/PCK.Tdss.Z.3528
  • TR/PCK.Tdss.Z.3529
  • TR/PCK.Tdss.Z.3530
  • TR/PCK.Tdss.Z.3531
  • TR/PCK.Tdss.Z.3532
  • TR/PePatch.JW.54
  • TR/Pincav.cia
  • TR/Pincav.gop
  • TR/PSW.Agent.mzo.17
  • TR/PSW.Agent.nrl.122
  • TR/PSW.Agent.oam.6
  • TR/PSW.Agent.ocl
  • TR/PSW.Agent.TR.264
  • TR/PSW.Akcom.DN
  • TR/PSW.Bjlog.djj
  • TR/PSW.Lenmir.P.1
  • TR/PSW.Magania.bfrp.10
  • TR/PSW.Magania.bfrp.11
  • TR/PSW.OnlineGames.bmtc.6
  • TR/PSW.OnlineGames.bmtc.7
  • TR/PSW.OnlineGames.bmtc.8
  • TR/PSW.OnlineGames.bmtc.9
  • TR/PSW.OnlineGames.ffg.16
  • TR/PSW.OnlineGames.vryi
  • TR/PSW.OnlineGames.vtmj
  • TR/PSW.OnlineGames.vujc
  • TR/PSW.QQpass.kce
  • TR/PSW.QQpass.pgx
  • TR/PSW.Tibia.dbx
  • TR/PSW.VB.ZX.3
  • TR/PSW.Wow.clz.4
  • TR/PSW.Wow.tvf
  • TR/Pugolbho.EI
  • TR/Qhost.mft
  • TR/Ransom.AdFake.V
  • TR/Ransom.PogBlock.AJ
  • TR/Ransom.PogBlock.AW
  • TR/Refroso.lbq.17
  • TR/Refroso.lbq.18
  • TR/Renaz.13344
  • TR/Renaz.164864.34
  • TR/Renaz.207449
  • TR/Renaz.21504.32
  • TR/Renaz.34304.1
  • TR/Renaz.55808.3
  • TR/Renaz.585728.2
  • TR/Renaz.73293
  • TR/Renaz.97189
  • TR/Renos.owa.1
  • TR/Renos.owa.10
  • TR/Renos.owa.11
  • TR/Renos.owa.12
  • TR/Renos.owa.13
  • TR/Renos.owa.14
  • TR/Renos.owa.15
  • TR/Renos.owa.16
  • TR/Renos.owa.17
  • TR/Renos.owa.18
  • TR/Renos.owa.19
  • TR/Renos.owa.2
  • TR/Renos.owa.20
  • TR/Renos.owa.21
  • TR/Renos.owa.22
  • TR/Renos.owa.23
  • TR/Renos.owa.24
  • TR/Renos.owa.25
  • TR/Renos.owa.26
  • TR/Renos.owa.27
  • TR/Renos.owa.28
  • TR/Renos.owa.29
  • TR/Renos.owa.3
  • TR/Renos.owa.30
  • TR/Renos.owa.31
  • TR/Renos.owa.32
  • TR/Renos.owa.33
  • TR/Renos.owa.34
  • TR/Renos.owa.35
  • TR/Renos.owa.36
  • TR/Renos.owa.37
  • TR/Renos.owa.38
  • TR/Renos.owa.39
  • TR/Renos.owa.4
  • TR/Renos.owa.40
  • TR/Renos.owa.41
  • TR/Renos.owa.42
  • TR/Renos.owa.43
  • TR/Renos.owa.44
  • TR/Renos.owa.45
  • TR/Renos.owa.46
  • TR/Renos.owa.47
  • TR/Renos.owa.48
  • TR/Renos.owa.49
  • TR/Renos.owa.5
  • TR/Renos.owa.50
  • TR/Renos.owa.51
  • TR/Renos.owa.52
  • TR/Renos.owa.53
  • TR/Renos.owa.54
  • TR/Renos.owa.55
  • TR/Renos.owa.56
  • TR/Renos.owa.57
  • TR/Renos.owa.58
  • TR/Renos.owa.59
  • TR/Renos.owa.6
  • TR/Renos.owa.60
  • TR/Renos.owa.61
  • TR/Renos.owa.62
  • TR/Renos.owa.63
  • TR/Renos.owa.64
  • TR/Renos.owa.7
  • TR/Renos.owa.8
  • TR/Renos.owa.9
  • TR/Sasfis.ppf.3
  • TR/Sasfis.qgs
  • TR/Sasfis.RGQ.1
  • TR/Sasfis.sgq
  • TR/Sasfis.tqh.1
  • TR/Scar.ajvg.2
  • TR/Scar.akdf
  • TR/Scar.akep
  • TR/Scar.hjb
  • TR/Scar.hkn
  • TR/Scar.hli
  • TR/Scar.lvd
  • TR/Scar.uxq
  • TR/Scar.xqm.2
  • TR/Scar.xrd.50
  • TR/Scar.xrn
  • TR/Scar.zgn
  • TR/Scar.ZKL.60
  • TR/Scar.ZKL.61
  • TR/SecondThought.AE.1
  • TR/Shutdowner.awy.295
  • TR/Shutdowner.awy.296
  • TR/Slefdel.ehd
  • TR/Spy.102912.10
  • TR/Spy.10752.32
  • TR/Spy.114729
  • TR/Spy.116736.15
  • TR/Spy.11776.40
  • TR/Spy.128323
  • TR/Spy.128880
  • TR/Spy.137728.59
  • TR/Spy.14135
  • TR/Spy.141497
  • TR/Spy.15797
  • TR/Spy.161524
  • TR/Spy.19803
  • TR/Spy.201728.4
  • TR/Spy.227148
  • TR/Spy.24576.395
  • TR/Spy.24576.396
  • TR/Spy.269312.5
  • TR/Spy.28672.292
  • TR/Spy.32768.452
  • TR/Spy.32768.453
  • TR/Spy.33031
  • TR/Spy.356352.41
  • TR/Spy.36864.270
  • TR/Spy.373760.5
  • TR/Spy.38912.84
  • TR/Spy.393152
  • TR/Spy.39831
  • TR/Spy.401408.29
  • TR/Spy.40583
  • TR/Spy.41165
  • TR/Spy.43520.63
  • TR/Spy.44151
  • TR/Spy.442935
  • TR/Spy.446344
  • TR/Spy.489984
  • TR/Spy.50135
  • TR/Spy.50551
  • TR/Spy.51351.1
  • TR/Spy.51712.119
  • TR/Spy.521631
  • TR/Spy.53760.62
  • TR/Spy.54007
  • TR/Spy.59767
  • TR/Spy.61431
  • TR/Spy.61440.185
  • TR/Spy.62071
  • TR/Spy.623638
  • TR/Spy.63488.43
  • TR/Spy.64031
  • TR/Spy.64311
  • TR/Spy.668160.26
  • TR/Spy.69632.149
  • TR/Spy.70071
  • TR/Spy.798720.16
  • TR/Spy.801280.6
  • TR/Spy.801280.7
  • TR/Spy.89088.33
  • TR/Spy.90112.229
  • TR/Spy.90112.230
  • TR/Spy.90112.231
  • TR/Spy.Agent.bbgh
  • TR/Spy.Agent.bbiq
  • TR/Spy.Agent.bbiq.1
  • TR/Spy.Agent.bbir.2
  • TR/Spy.Agent.CBF.2
  • TR/Spy.Agent.gyj
  • TR/Spy.Agent.YS.1
  • TR/Spy.Ardamax.E.26
  • TR/Spy.Ardamax.KX.2
  • TR/Spy.Banker.1300992
  • TR/Spy.Beaster.B
  • TR/Spy.Delf.bss.1
  • TR/Spy.Delf.NUZ.3
  • TR/Spy.Delf.TG
  • TR/Spy.ICQ.C
  • TR/SPY.KeyLogger.PE.4
  • TR/Spy.SCKeyLog.AM.19
  • TR/Spy.SCKeyLog.AM.20
  • TR/Spy.Shiz.V
  • TR/Spy.VB.MN.137
  • TR/Spy.ZBot.10752.2
  • TR/Spy.ZBot.9216
  • TR/Spy.ZBot.abgw
  • TR/Spy.ZBot.aclb
  • TR/Spy.ZBot.acvg.2
  • TR/Spy.ZBot.acvl
  • TR/Srizbi.Dropper.1.16757
  • TR/StartPage.ECA.17
  • TR/StartPage.ECA.18
  • TR/StartPage.ehx.1
  • TR/StartPage.els.5
  • TR/StartPage.emb
  • TR/Swisyn.ear
  • TR/Swisyn.how.3
  • TR/Swisyn.jrv
  • TR/Swisyn.nkv
  • TR/Swisyn.nlo
  • TR/Swizzor.5.315
  • TR/Swizzor.5.316
  • TR/Swizzor.5.317
  • TR/Swizzor.5.318
  • TR/Swizzor.5.319
  • TR/Swizzor.5.320
  • TR/Swizzor.cfq
  • TR/Swizzor.cfs
  • TR/TDss.auig
  • TR/Vaklik.gfu
  • TR/VB.svz
  • TR/VB.vul.7
  • TR/VB.wvd
  • TR/VB.xbe
  • TR/VB.xki
  • TR/VB.xws
  • TR/VB.xzn.5
  • TR/VB.xzn.6
  • TR/VB.xzn.7
  • TR/VB.xzn.8
  • TR/VBimay.HT
  • TR/VBKrypt.AY.18
  • TR/Vilsel.hwi
  • TR/Vilsel.iyn.32
  • TR/Virtl.22204
  • TR/Virtl.22563
  • TR/Virtl.22664
  • TR/Virtl.22767
  • TR/Virtl.22868
  • TR/Virtl.23766
  • TR/Virtl.24844
  • TR/Virtl.24938
  • TR/Virtl.25111
  • TR/Virtl.8969.1
  • TR/Virtl.KGB.A.28
  • TR/Vundo.EPP
  • TR/Vundo.gpv.62
  • TR/Vundo.gpv.63
  • TR/Waledac.102450.1
  • TR/Zlob.34764.509
  • Worm/Agent.143360.3
  • Worm/Agent.504484
  • Worm/Agent.73728.7
  • Worm/Agent.85400
  • Worm/Autorun.gtw.20
  • Worm/FlyStudio.CM.862
  • Worm/FlyStudio.CM.863
  • Worm/FlyStudio.CM.864
  • Worm/FlyStudio.CM.865
  • Worm/FlyStudio.CM.866
  • Worm/FlyStudio.CM.867
  • Worm/FlyStudio.CM.868
  • Worm/FlyStudio.CM.869
  • Worm/FlyStudio.CM.870
  • Worm/FlyStudio.CM.871
  • Worm/FlyStudio.CM.872
  • Worm/FlyStudio.CM.873
  • Worm/FlyStudio.CM.874
  • Worm/FlyStudio.CM.875
  • Worm/FlyStudio.CM.876
  • Worm/FlyStudio.CM.877
  • Worm/FlyStudio.CM.878
  • Worm/FlyStudio.CM.879
  • Worm/FlyStudio.CM.880
  • Worm/FlyStudio.CM.881
  • Worm/FlyStudio.CM.882
  • Worm/FlyStudio.CM.883
  • Worm/FlyStudio.CM.884
  • Worm/FlyStudio.CM.885
  • Worm/FlyStudio.CM.886
  • Worm/FlyStudio.CM.887
  • Worm/FlyStudio.CM.888
  • Worm/FlyStudio.CM.889
  • Worm/FlyStudio.CM.890
  • Worm/FlyStudio.CM.891
  • Worm/FlyStudio.CM.892
  • Worm/FlyStudio.CM.893
  • Worm/FlyStudio.CM.894
  • Worm/FlyStudio.CM.895
  • Worm/FlyStudio.CM.896
  • Worm/FlyStudio.CM.897
  • Worm/FlyStudio.CM.898
  • Worm/FlyStudio.CM.899
  • Worm/FlyStudio.CM.900
  • Worm/FlyStudio.CM.901
  • Worm/FlyStudio.CM.902
  • Worm/FlyStudio.CM.903
  • Worm/FlyStudio.CM.904
  • Worm/FlyStudio.CM.905
  • Worm/FlyStudio.CM.906
  • Worm/FlyStudio.CM.907
  • Worm/FlyStudio.CM.908
  • Worm/FlyStudio.CM.909
  • Worm/FlyStudio.CM.910
  • Worm/FlyStudio.CM.911
  • Worm/FlyStudio.CM.912
  • Worm/FlyStudio.CM.913
  • Worm/FlyStudio.CM.914
  • Worm/FlyStudio.CM.915
  • Worm/FlyStudio.CM.916
  • Worm/FlyStudio.CM.917
  • Worm/FlyStudio.CM.918
  • Worm/FlyStudio.CM.919
  • Worm/FlyStudio.CM.920
  • Worm/FlyStudio.CM.921
  • Worm/FlyStudio.CM.922
  • Worm/FlyStudio.CM.923
  • Worm/FlyStudio.CM.924
  • Worm/FlyStudio.CM.925
  • Worm/FlyStudio.CM.926
  • Worm/FlyStudio.CM.927
  • Worm/Generic.1668
  • Worm/Generic.2802.9
  • Worm/Generic.7236
  • Worm/Generic.7515.14
  • Worm/Generic.7515.15
  • Worm/Generic.7914
  • Worm/Generic.7945
  • Worm/IrcBot.2896
  • Worm/Netsky.AC.21
  • Worm/Palevo.B.7
  • Worm/Rbot.1047576
  • Worm/Rbot.1048088
  • Worm/Rbot.179200.7
  • Worm/Rbot.516096.11
  • Worm/Sasser.AU
  • Worm/Spybot.360448.2
  • Worm/Spybot.51034
  • Worm/Spybot.51043
  • Worm/Spyboter.gfv
  • Worm/VB.OX.18
https:// 이 창은 보안을 위해 암호화되었습니다.